BIO

Urodzona 3 stycznia 1939 w Warszawie; córka Stanisława Papuzińskiego, pedagoga, i Zofii z Wędrychowskich, bibliotekarki. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej w Warszawie. Po zdaniu matury w 1955, studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Należała do Związku Młodzieży Polskiej. Debiutowała w 1956 opowiadaniem o Januszu Korczaku pt. Człowiek o gorącym sercu, opublikowanym na łamach dwutygodnika „Świat Młodych” (nr 87). W 1957 zawarła związek małżeński z Januszem Beksiakiem, ekonomistą. Po uzyskaniu w 1961 magisterium, pracowała do 1963 w Wydawnictwie Harcerskim, następnie przez rok w bibliotece dla dzieci. W 1964 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW. Od tegoż roku współpracowała jako autorka audycji i słuchowisk dla dzieci z Redakcją Dziecięcą Polskiego Radia. Wiersze, opowiadania dla dzieci drukowała m.in. w czasopiśmie „Świerszczyk”. Publikowała nadto artykuły i recenzje, dotyczące literatury dla dzieci i młodzieży na łamach m.in. „Nowych Książek” (od 1967), i „Życia Szkoły” (1977-80, z przerwami). W 1969 uzyskała na UW doktorat, na postawie rozprawy pt. Czasopisma dziecięce jako społeczny instrument wychowania (promotor prof. Bogdan Suchodolski). Od 1976 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Weszła w skład kolegium redakcyjnego Encyklopedii dla dzieci wydawnictwa Wiedza Powszechna. W 1979 otrzymała za twórczość krytycznoliteracką dla dzieci nagrodę Srebrne Koziołki, przyznaną na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. W 1981 habilitowała się na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW na odstawie rozprawy pt. Inicjacje literackie. W 1982 rozpoczęła pracę w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (później Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych). Od 1980 była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Publikowała w czasopismach wychodzących poza cenzurą, m.in. w 1986-89 współredagowała z Krystyną Starczewską pisemko dla dzieci „Okienko”, drukowała tu swoje utwory anonimowo lub pod pseudonimem Brzan Jechwa. Prowadziła w swoim mieszkaniu salon kultury niezależnej, w którym odbywały się odczyty, pokazy filmowe, spotkania literackie i polityczne oraz działał teatr domowy. Oprócz pracy dydaktyczno-naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, kierowała od 1986 Zespołem Naukowo-Badawczym Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Literatury Polskiej UW. W 1989 została członkiem SPP (weszła także w skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia), a w 1991 członkiem International Research Society for Children's Literature. W 1991 była twórcą, a następnie redaktorem naczelnym dwumiesięcznika poświęconego książce dla dzieci „Guliwer”; drukowała tu także artykuły, m.in. pod pseudonimem Zofia Wędrych; za stworzenie tego pisma otrzymała Medal im. J. Korczaka (1994) i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1996). Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1989). W 2005 otrzymała medal Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY (Międzynarodowego Kuratorium Książki Dziecięcej) za całokształt twórczości, nagrodę „Guliwer w krainie Liliputów”, przyznaną przez kwartalnik „Guliwer” oraz Order Uśmiechu, przyznany przez Międzynarodową Kapitułę. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Umiemy czytać. [Podręcznik]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1972, 175 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974, tamże: wyd. 4 1976, wyd. 5 1977 wyd. 6 zmienione 1979; wyd. 7 1979, wyd. 8 1980, wyd. 9 1984.

2. Wychowawcza rola prasy dziecięcej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, 250 s.

Rozprawa doktorska.

3. Czytania domowe. [Poradnik dla rodziców]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 240 s.

4. Inicjacje czytelnicze. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. II Biennale Sztuki dla Dziecka. Poznań: [b.w.] 1975, 17 s., powielone.

5. Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. [Studia]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1981, 216 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Zawartość

Wstęp. – Inicjacja literacka jako proces kształtowania się potrzeb czytelniczych; Rodzina; Instytucja wychowawcza; Grupa rówieśnicza; Literatura dziecięca; Pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury; Literatura dziecięca w ręku dorosłych; Wnioski. Dalsze tereny badawcze.

6. Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży. [Studia]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1989, 204 s.

Zawartość

Od autorki. – Myśli o zatopionym królestwie; Czym jest fantastyka?; Drogi rozwojowe literatury fantastycznej w Polsce do roku 1939; Drogi rozwojowe literatury fantastycznej w Polsce po roku 1945; Sen i jego funkcje w literaturze bajecznej; Leśne utopie; Dom w baśni; Wędrowcy i tułacze; Miasto, maszyna i nowe wspaniałe światy; Dziwożony i dziwomęże; Misterium łakomstwa; Składniki podkultury dziecięcej w baśni; Zabawa z czasem; Autotematyzm baśni; Krainy trwogi i ciemności; Dobro zwycięskie.

7. Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej. Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka 1992, 100 s.

Zawartość

Wstęp. – Przemiany książki dziecięcej; Inicjacja literacka w świetle nowych poglądów; Jak przyciągnąć czytelnika; Animacja w bibliotece; Ruch społeczny na rzecz książki dziecięcej; Informacje o książce dziecięcej; Współpraca międzynarodowa; Kształcenie animatorów książki dziecięcej. – Aneks: Instytucje i ośrodki badawcze związane z książką dziecięcą [wykaz].

8. Dziecko w świecie emocji literackich. [Studium]. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1996, 113 s.

Tytuł równoległy w języku angielskim: Child in the world of literary emotions.

9. Drukowaną ścieżką. [Szkice literackie]. Łódź: Literatura 2001, 108 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Heroiczne i prometejskie postacie dziecięce. W: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. [Warszawa 1992] s. 119-129.
Tradycje społeczno-wychowawcze polskiej prasy dziecięcej; Książka dla najmłodszych jako inspirator zabawy. W: Pół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą 1921-1971. Warszawa 1972 s. 146-157; 173-170.
Literatura dla dzieci i młodzieży – pojęcie i problemy klasyfikacji; Poezja; Literatura społeczno-obyczajowa; literatura historyczna; Egzotyka. Podróże. Przyroda; Literatura popularnonaukowa; Współdziałanie literatury dla dzieci i młodzieży z innymi środkami przekazu; Formy pracy z książką. W: Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania. Warszawa 1978 s. 28-40; 75-97; 98-113; 114-125; 126-139; 161-177; 197-221.
Literatura dziecięca jako „szkoła lektury. W: Czytelnictwo w kształceniu i wychowaniu szkolnym. Poznań 1982 s. 5-14.
Współczesne problemy książki i czytelnictwa. W: Kultura literacka w przedszkolu. Warszawa 1983 s. 196-220.
Wartości a przemoc w literaturze dziecięcej i recepcji czytelniczej. W: Wartości literatury dla dzieci i młodzieży. Poznań 1985 s 182-195.
Składniki melodramatyczne w folklorze dziecięcym. W: Poezja dla dzieci – mity i wartości. Warszawa 1986 s. 71-84.
Zastosowanie motywów onirycznych w polskiej fantastyce dla dzieci i młodzieży. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 39-51.
Teatr dźwięków, czyli muzyczność poezji dla dzieci. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994 s. 90-99.
Polska literatura dziecięca w latach dziewięćdziesiątych. W: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji. Katowice 1996 s. 95-105.
Podkultura dziecięca w twórczości Janusza Korczaka. W: Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel. Warszawa 1997 s. 157-167.

Utwory dla dzieci i młodzieży

Tygryski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1966, [6] k. Wyd. nast. tamże: Wyd. 2 1975; wyd. 3 1982; wyd. 4 1985; wyd. [5] Wydawnictwo Pierwsze 2006.

Przekłady

hiszpański

Los Tigrecitos. [Przeł.] A. Gadomska Rodes. Warszawa 1987.
Pims, którego nie ma. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 30 s. Wyd. 2 tamże 1975; [wyd. 3] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci 2004.
Nasza mama czarodziejka. Warszawa: Nasza Księgarnia 1968, 36 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1978, wyd. 4 1982, wyd. 5 1986, wyd. 6 1988, wyd. 7 1991, wyd. 8 1992, wyd. 9 1994, wyd. 10 1996, wyd. 11 1997; [wyd. 12] Łódź: Literatura 2001, tamże wyd. 4 [!] 2002.

Przekłady

białoruski

Nasa mam caraunica. Apovesc – kazka. [Przeł.] A. Vol'skaga. Minsk 1982.

Adaptacje

radiowe

pt. O tym jak nasza mama uratowała potwora. Adapt.: B. Zembrzuska. Polskie Radio 1988.
Ściana zaczarowana. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, [14] k. Wyd. 2 tamże 1974.
Śniegowa przygoda. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1969, [6] k.

Przekłady

niemiecki

Das Abenteuer im Schnee. [Przeł.] H. Więcławska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972.
Agnieszka opowiada bajkę. Warszawa: Nasza Księgarnia 1970, 1970, [8] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1975, wyd. 4 1978, wyd. [5] 1983, wyd. 6 1986.

Przekłady

bułgarski

Agneska rozkazva prikazka. Przeł. L. Raceva. Varsava 1985.

czeski

Agneska rozprava rozpravku. [Przeł.] V. Stitnicka. Varsava [1981], wyd. nast. tamże [1983], 1985.

Wyd. łącznie z poz. pt. Agnieszka opowiada bajkę; Placek zgody i pogody. Łódź: Literatura 1999, 24 s.

Lisek Maciuś. Warszawa: Ruch 1971, [12] k. Wyd. [2] Warszawa: Wilga 2003.
A gdzie ja się, biedniuteńki podzieję ? [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1972, 92 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1981, wyd. 3 wspólnie z poz. , pt. Rokiś, zob. poz. ; wyd. 4 pt. Rokiś. A gdzie ja się biedniuteńki podzieję. Łódź: Literatura 2000.
Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .

Adaptacje

radiowe

Cz. 1-3. Polskie Radio 1988.
Czarna łapa. Powieść kolonijna. Warszawa: Nasza Księgarnia 1975, 92 s. [Wyd. 2] pt. Czarna Łapa. Opowieść kolonijna. Warszawa: tamże 2000.
Wierszyki domowe. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 31 s. Wyd. 2 rozszerzone pt. Stare i nowe wierszyki domowe. Łódź: Literatura 2001, 31 s.
Pomysł. Warszawa: Nasza Księgarnia 1980, [12] k. [Wyd. 2] Warszawa: Jaworski [2004].
Uśmiechnięta planeta. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1980, 53 s.
Wędrowne wierszyki. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, [18] k.
Rokiś wraca. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 101 s. Wyd. nast.: wyd. 2 wspólnie z poz. , pt. Rokiś, zob. poz. ; Wrocław: Siedmioróg 1997.
Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .
Jesienna przygoda. Warszawa: Nasza Księgarnia 1982, [12] s.
Wędrowcy. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1983, 86 s. Wyd. 2 tamże 1988; wyd. 3, [1 w tym oprac]. Łódź: Literatura 1999.
Czarna jama. Studzianki: Arka 1984, 12 s.
Ja. Studzianki: Arka 1984, [12] s. Wyd. nast. tamże 1985.
Rokiś i kraina dachów. [Powieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1984, 98 s. Wyd. nast.: wyd. 2 wspólnie z poz. , , zob. poz. ; Wrocław: Siedmioróg 1997.
Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .
Placek zgody i pogody. Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, 20 s. Wyd. łącznie z Agnieszka opowiada bajkę zob. poz. .
Teatrzyk domowy „Lufcik” ma zaszczyt przedstawić szopkę noworoczną 1988 do użytku rodzinnego i towarzyskiego. [Szopka noworoczna. Warszawa: Wydawnictwo Społeczne KOS*] 1987, 7 s.
Wyd. anonimowo.
Bajka o smoku niewawelskim. Napisana bez wiedzy i zgody K.M. [K. Makuszyńskiego]. Warszawa: Niezależne Pismo Dzieci „Okienko”; [Warszawa:] Wydawnictwo Społeczne KOS* 1988, 13 s.
Wyd. anonimowo.
Rokiś. [Powieści]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1988, 224 s.

Zawartość

Zawiera: A gdzie ja się biedniuteńki podzieję? [poz. ] ; Rokiś wraca [poz. ]; Rokiś i kraina dachów. [poz. ].
Szumikraj. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka 1993, 46 s.
Darowane kreski. [Wspomnienia z dzieciństwa]. Warszawa: Atena 1994, 112 s. Wyd. 2 Łódź: Literatura 2002.
Skrzydlatek. Łódż: Literatura 1998, 24 s. Wyd. 2 Łódź: Literatura 2002. Przedruk zob. poz. .
Skrzydlatek i inne opowiadania. Łódź: Literatura 1999, 62 s.
Gawęda o Macierzanku. Łódź: Literatura 2002, 15 s.
Pod bajdułem i inne wiersze. Łódź: Literatura 2002, 72 s.
Chwilki dla Emilki. Łódź: Literatura 2004, [28] s.
Limeryki [tak!] i inne łódzkie wierszyki. Łódź: Literatura 2004, 48 s.
Porzucony samochodzik. Wyd. 2 [!] Warszawa: Jaworski [2004], [28] s.
Mały księżyc i inne wiersze na noc. Łódź: Literatura 2005, 47 s.
Śpiące wierszyki. Warszawa: Ezop 2005, 29 s.
Była sobie wronka. Warszawa: Pierwsze 2006, 32 s.

Prace redakcyjne

1. J.Cwirko-Godycki: Jak pokonać czarownicę. Matematyka – logika. Oprac. literackie J. Papuzińska. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 44 s. Wyd. 2 tamże 1975 [!].

Przekłady

angielski

How to outwit a witch. The author's mathematical ideas and story retold by J. Papuzińska. [Przeł.] M. Orkan- Łęcki. Warszawa [1978].

czeski

Jak preistit carodejnici. [Przeł.] J. Jilek. Warsaw 1982.
2. Opowieści domowe. Antologia wierszy i prozy dla dzieci. Zebrała J. Papuzińska. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 132 s.
3. Uśmiechnięte słowa. Opowiadania dla dzieci. Wybór tekstów: J. Papuzińska, U. Przybyszewska. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1982, 140 s.
4. Wartości literatury dla dzieci i młodzieży. Wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. J. Papuzińskiej i B. Żurakowskiego. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985, 311 s.
5. Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. [Szkice]. Redakcja naukowa: J. Papuzińska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1992, 128 s.
6. Przegląd twórczości literackiej dzieci ze szkół Ochoty [od 1995:] Przegląd twórczości literackiej dzieci ze szkół Ochoty i Włoch [od 1999:] Przegląd twórczości literackiej dzieci i młodzieży. [Red.:] J. Papuzińska i A. Brzywca [w 1999:] A.M. Krajewska i J. Papuzińska [od 2000:] J. Papuzińska i D. Świerczyńska-Jelonek. Warszawa 1993-2005.

Jaki chcę, żeby był świat. I Przegląd [...] Klub Nauczyciela 1993, 87 s.

Mój dom, moja szkoła, dzielnica. II Przegląd [...] Klub Nauczyciela 1994, 111 s.

To co najważniejsze.” III Przegląd [...] Klub Nauczyciela 1995, 87 s.

Cztery pory roku. IV Przegląd [...] Klub Nauczyciela 1996, 104 s.

Warszawa jest moja i ja jestem jej. V Przegląd [...] Klub Nauczyciela 1997, 76 s.

Przyjacielu gdzie jesteś? VII Przegląd [...] [Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk] 1999, 140 s.

Za co lubię wiek XX. VIII Przegląd [...] Klub Nauczyciela 2000, 174 s.

Kocham, lubię, szanuję. Portret. IX Przegląd [...] Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2001, 198 s.

Kobiety w nauce, sztuce i kulturze. Za co świat je ceni i podziwia. X Przegląd [...] Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2002, 159 s.

Wspomnienia rodzinne. XI Przegląd [...] Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2003, 158 s.

Dobre jest to co minęło, dobre jest to co nadchodzi. XIII Przegląd [...] Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2005, 142 s.

7. Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Papuzińskiej i G. Leszczyńskiego. [T. 1]-2. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY 1999, 2000, 314 + 183 s.
8. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Praca zbiorowa. Pod red. J. Papuzińskiej i G. Leszczyńskiego. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2002, 295 s.
9. Wandalia Chotomistyczne, czyli Rzecz o twórczości w życiu Wandy Chotomskiej. Pod red. J. Papuzińskiej. Łódź: Literatura 2002, 172 s.
10. Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje, doświadczenia, postulaty. Praca zbiorowa. Pod red. J. Papuzińskiej i G. Walczewskiej-Klimczak. Płock: Książnica Płocka im. W. Broniewskiego 2004, 168 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1998.

Wywiady

Jesteśmy dosyć zacofani.... Rozm. G. Leszczyński. „Polonistyka1991 nr 8.
Do płaczu i do śmiechu. Rozm. A. Paciorek. Rzeczpospolita 1993 nr 78.
Dziecko jest tajemnicą. Rozm.: Z. Beszczyńska, I. Bolek. Nowe Książki 1996 nr 6.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (M.M. Kwiatkowska).

Ogólne

Artykuły

Z. Ożóg-Winiarska: Dwa różne teatry świata. Polne liryki Joanny Papuzińskiej: Zakwitają polne róże i Polnym różom zżółkną liście... W tejże: Szkice z literatury dla dzieci. Toruń 2003.
J. Mikołajewski: Tygrysy z piżamki. Gazeta Wyborcza 2006 nr 8.

Wychowawcza rola prasy dziecięcej

A. Błachowski: O prasie dla dzieci. Nowe Książki 1973 nr 11.

Inicjacje literackie

K. Kuliczkowska: Wrastanie” w kulturę. Nowe Książki 1981 nr 14.
T. Sławikowska: Czym skorupka za młodu nasiąka ...? Opole 1981 nr 7.
A. Karlińska-Włodarczyk: O problemach pierwszych kontaktów dziecka z książką. Dydaktyka Literacka 1983 t. 6.

Zatopione królestwo

G. Leszczyński: Sto lat baśni polskiej. Nowe Książki 1990 nr 5.

Książki, dzieci, biblioteka

J. Wojciechowski: Nasiąkanie skorupek. Nowe Książki 1993 nr 3.

Dziecko w świecie emocji literackich

B. Białkowska: Książęta uczuć. Nowe Książki 1996 nr 6.

Drukowaną ścieżką

B. Szargot: Wędrowanie wąską ścieżką. Nowe Książki 2001 nr 6.

Pims, którego nie ma

H. Skrobiszewska: Nowe wiersze i dawne melodie. Nowe Książki 1968 nr 4.

A gdzie ja się, biedniuteńki podzieję?

A. Gass: Diablik w wieżowcu. Nowe Książki 1973 nr 3.

Wierszyki domowe

E. Gruda: Ciepło, bezpiecznie. Nowe Książki 2000 nr 9 [dot. wyd. 2 pt. Stare i nowe wierszyki domowe].

Uśmiechnięta planeta

Z. Beszczyńska: Wszystko jest prawdą. Nowe Książki 1981 nr 14.

Wędrowcy

D. Diłanian: Na niby i naprawdę. Nowe Książki 1984 nr 1.
E. Rak: Magiczna noc. Guliwer 2000 nr 1.
J. Mikołajewski: Powieść z kluczykiem. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta Książki 2004 nr 42.

Czarna jama

G. Leszczyński: Rakowata tkanka dziecięcego lęku. Nowe Książki 1985 nr 6.

Rokiś i kraina dachów

Z. Beszczyńska: Magia zaczyna się w domu. Nowe Książki 1984 nr 10.

Darowane kreski

M. Musierowicz: Frywolitki (26), czyli ostatnio przeczytałam książkę. Tygodnik Powszechny 1995 nr 5.

Opowieści domowe

S. Grabowski: Na użytek domowy. Nowe Książki 1979 nr 9.

Uśmiechnięte słowa

S. Grabowski: Dwie antologie. Tu i Teraz 1983 nr 22.

Wandalia Chotomistyczne, czyli Rzecz o twórczości w życiu Wandy Chotomskiej

K. Szymeczko: Laurka z drugim dnem. Nowe Książki 2002 nr 7/8.