BIO

Urodzony 11 maja 1939 w Poznaniu; syn Kazimierza Osińskiego, inżyniera mechanika, i Kazimiery z domu Mikołajczak. Do szkół uczęszczał w Poznaniu; od 1953 uczył się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. F. Płaskowickiej. Po zdaniu matury w 1957, studiował polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM). Był członkiem Koła Naukowego Polonistów. Debiutował w 1961 artykułem pt. Inscenizacje „Opery za trzy grosze” Bertolda Brechta w polskim teatrze dwudziestolecia, opublikowanym w „Przeglądzie Zachodnim” (nr 5). Od tegoż roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1980). W 1962 uzyskał magisterium i rozpoczął pracę w Katedrze Teorii Literatury UAM, początkowo jako asystent (do 1964), następnie starszy asystent. Współpracował ze studenckim klubem Od Nowa, był też w zespole redakcyjnym czytanej gazety „Struktury”. Artykuły i recenzje teatralne zamieszczał m.in. w wydawanym przez Teatr Polski w Poznaniu czasopiśmie „Proscenium”, do którego zespołu redakcyjnego należał w 1963-67, miesięczniku „Nurt” (1965-70), „Miesięczniku Literackim” (1966-72) i „Odrze” (1968-70). W 1966 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lwowskim pod dyrekcją Wilama Horzycy (1932-1937) (promotor profesor Zygmunt Szweykowski) i otrzymał stanowisko adiunkta. Artykuły, studia, edycje listów oraz rozprawy z zakresu historii i teorii teatru ogłaszał m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” (od 1965), „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” (od 1966). W 1966-67 współpracował z Teatrem Ósmego Dnia w Poznaniu, w którym wyreżyserował Warszawiankę według Stanisława Wyspiańskiego. W 1968 otrzymał nagrodę Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1969-76 brał udział w pracach Sekcji Teatralnej przy Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich i Radzie Głównej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W 1970 przeniósł się do Warszawy i kontynuował pracę naukową w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1970-71 wchodził w skład redakcji miesięcznika „Dialog”, tu też publikował artykuły. W 1973-77 był kierownikiem literackim Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. W 1974 został członkiem Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI); w 1975-82 przewodniczył Sekcji Nowego Teatru przy Polskim Ośrodku ITI. W 1975 został przeniesiony do nowo powstałej Katedry Kultury Polskiej UW. W 1977-84 towarzyszył działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W 1979 habilitował się na UW na podstawie rozprawy Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Historia i światopogląd. W 1980-90 pracował na stanowisku docenta, od 1991 profesora UW, a w 2000 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Polonistyki UW. W 1984 został członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Le Théâtre en Pologne” (do 1989). W 1989 opracował koncepcję działającego od początku 1990 Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, którego pracami kierował, od czerwca 1991 do przejścia na emeryturę w 2004 pełnił w nim funkcję dyrektora artystycznego i naukowego. W 1993-2003 kierował Zespołem Teatru i Widowisk (od 1997 Zespół Teatru) w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. W 1996 otrzymał tytuł profesora. W 1997 wszedł w skład Rady Programowej „Przeglądu Artystyczno-Literackiego”. Wiele podróżował, m.in. z teatrami studenckimi na międzynarodowe festiwale teatralne, z Teatrem Laboratorium i z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Był konsultantem naukowym dokumentalnych filmów telewizyjnych o Teatrze Laboratorium (1980), Konradzie Swinarskim (1981) i Ryszardzie Cieślaku (1994). W 2003 przeniósł się z Instytutu Kultury Polskiej do Instytutu Literatury Polskiej UW. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN (2000-2006) oraz Instytutu Kultury Polskiej (do 2003) i Instytutu Literatury Polskiej (od 2004) Wydziału Polonistyki UW. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1970), Złotym Krzyżem Zasługi (1980) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004). Zmarł 1 stycznia 2018 Warszawie.

Twórczość

1. Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 390 s.

Zawartość

Od autora. – Teatr Wyspiańskiego a Polski Teatr Monumentalny; O dwu inscenizacjach „Achilleis”; Pierwsze „Wyzwolenie” Horzycy (1935) wobec wcześniejszych inscenizacji dramatu Wyspiańskiego; W poszukiwaniu teatru Wilama Horzycy; Doktryna twórcza Teatru Laboratorium; „Akropolis” w Teatrze Laboratorium; „Książę Niezłomny” Jerzego Grotowskiego; Teatr Swinarskiego; „Nie-Boska komedia” w inscenizacji Konrada Swinarskiego; Współczesny polski „teatr mityczny”. – Aneks: Zestawienie prac teatralnych Wilama Horzycy; Zestawienie prac teatralnych Jerzego Grotowskiego; Zestawienie prac teatralnych Konrada Swinarskiego; Prace w teatrze telewizji.

2. Laboratorium Grotowskiego. [Współautor:] T. Burzyński. Warszawa: Interpress 1978, 149 s.

Przekłady

angielski

Grotowski's Laboratory. [Przeł.] B. Taborski. Warszawa 1979.

francuski

La Laboratoire de Grotowski. [Przeł.] H. Nieruchalski. Warszawa 1979.

niemiecki

Das Theater Laboratorium Grotowskis. [Przeł.] B. Ostrowska. Warszawa 1979.

3. Grotowski i jego Laboratorium. [Monografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 409 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Przekłady

angielski

Grotowski and His Laboratory. [Przeł.:] L. Vallee, R. Findlay. New York 1986 (zmieniony).

4. Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932-1937. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1992, VIII, 148 s.

5. Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok 1993, 363 s.

Zawartość

Pierwsza inicjacja Jerzego Grotowskiego; Widz w Teatrze Laboratorium; Grotowski i Teatr Laboratorium wobec kultury Orientu; Tradycja Konstantego S. Stanisławskiego w Reducie (1919-1939) i Teatrze Laboratorium (1959-1984); Tradycja Reduty u Grotowskiego i w Teatrze Laboratorium; Utopia praktykowana. Na przykładzie wypowiedzi Grotowskiego: „Święto” i „Przedsięwzięcie Góra. Project: the Mountain of Flame”; Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985); Kronika działalności twórczej Jerzego Grotowskiego i jej recepcji (1986-1992).

Przekłady

angielski

szkicu Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985). [Przeł.:] A. Herron, H. Filipowicz. The Drama Review”, Nowy Jork 1991 nr 1, przedruk w: The Grotowski sourcebook. Londyn, Nowy Jork 1997.

fiński

szkicu Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985). [Przeł.:] M. Puukko, P. Oy. W: J. Grotowski: Hän ei ollut kokonainen. Teksteja vuosilta 1965-1969. Helsinki 1993.

hiszpański

szkicu Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985). [Przeł.] E. Fediuk [przy współpracy] C. Pollastrelli. Máscara”, Meksyk 1992/1993 nr 11/12.
szkicu Widz w Teatrze Laboratorium. [Przeł.] D. Navarro. Criterios”, Hawana 1994 nr 31.

japoński

szkicu Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985). [Przeł.] S. Yoshigami. Poronika”, Tokio 1992 nr 3.

ukraiński

szkicu Grotowski wytycza trasy: od Dramatu Obiektywnego (1983-1986) do Sztuk Rytualnych (od 1985). [Przeł.] M. Škaraban. Kultura i Žittie”, Kijów 1995.

włoski

szkicu Tradycja Reduty u Grotowskiego i w Teatrze Laboratorium: „Teatro e Storia”, Bolonia 1990 nr 2.

6. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990-czerwiec 1996 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research 1990-June 1996. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1996, 102 s.

Tekst w języku polskim i angielskim (przeł.: M. Możdżyńska-Nawotka, A. Głazek).
Wyd. bez nazwiska Z. Osińskiego.

Zawartość

Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Na przykładzie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu w latach 1990 -1994; Kronika działalności publicznej Ośrodka w latach 1990-1994 [!] [Współautor:] B. Chojak; Imprezy i seminaria o Jerzym Grotowskim, Teatrze Laboratorium oraz Ośrodku poza siedzibą we Wrocławiu. [Współautorzy:] B. Chojak, M. Hepel, Z. Osiński.

7. Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Osterwą i Redutą? Gorzów Wielkopolski. Teatr im. J. Osterwy, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne „Arsenał 1997, 31 s.

Zawartość

Tu też suplement zawierający fragmenty tekstów J. Osterwy.

8. Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów. Opole 1959-1964. Kronika-Bibliografia. Opole: Galeria Sztuki Współczesnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego 1997, 221 s.

9. Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 411 s.

Nagrody

Nagroda Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) Teatralna Książka Roku 1998; nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1999.

Zawartość

Laboratorium” Jerzego Grotowskiego; Pierwsze laboratorium teatralne Grotowskiego. Studenckie Koło Naukowe, 1951-1959; Ryszard Cieślak – dzisiaj. Niektóre ślady i inspiracje; „Teatr przestrzeni” Jerzego Grotowskiego i Jerzego Gurawskiego; Raporty kasowe Teatru Laboratorium 13 Rzędów. Opole 1964; Grotowski wobec gnozy; Grotowski w Collège de France. Lekcja pierwsza, 24 marca 1997; Jerzy Grotowski w karykaturze; Trzydziestolecie Odin Teatret. Refleksje po pobycie w Holstebr 29 września-3 października 1994; Kantor i Grotowski: dwa teatry, dwie wizje.

Przekłady

angielski

artykułu Teatr przestrzeni” Jerzego Grotowskiego i Jerzego Gurawskiego, w: The Labirynth Called Theatre. [Katalog wystawy]. Kraków 1994.

łotewski

artykułu Laboratorium” Jerzego Grotowskiego. [Przeł.] B. Silina. Teatra Vestnesis”, Ryga 1996 nr 2 s. 21-25.

włoski

artykułu Grotowski wobec gnozy: Grotowski e la gnosi. [Przeł.] M. Fabbri. Teatro e Storia”, Rzym 2004 nr 25.
artykułu Laboratorium” Jerzego Grotowskiego: li „Laboratorio” di Jerzy Grotowski. [Przeł.] M. Fabbri. W: Essere uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. Uultimo decennio. Corazzano (Pisa) 2005.

10. Jerzy Grotowski – próba portretu. Scenariusz telewizyjnego filmu dokumentalnego. Telewizja Polska 1999.

11. Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2003, 798 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 2004.

Zawartość

Wprowadzenie. – Reduta i jej tradycja; Instytut Reduty jako laboratorium teatralne; Analiza tekstu w Reducie; O przestrzeniach poza budynkiem teatralnym w Reducie; Reduta w Wilnie; Ku teatrowi Mieczysława Limanowskiego; Limanowski o Konstantinie Stanisławskim; Wprowadzenie do „Listów” Limanowskiego i Osterwy; Osterwa i Reduta w notatnikach Limanowskiego; Mieczysław Limanowski – dzisiaj; Hebrajskie Studium Dramatyczne w Wilnie 1927-1933; Inspiracje antyczne w Reducie i Teatrze Laboratorium; Powrót do tematu: Tradycja Reduty u Grotowskiego i w Teatrze Laboratorium; Jeszcze raz o „Księciu Niezłomnym" w Reducie i Teatrze Laboratorium; Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Redutą? – Aneksy; Członkowie i współpracownicy Zespołu Reduty (1919-1939, 1946-1947) i Dali (1946).

Przekłady

włoski

fragmentu: Grotowski e Reduta. La vocazione del teatro. [Przeł.] M. Fabbri. „Culture teatrali”, Bolonia autunno 2003 nr 9.

12. Nazywał nas bratnim teatrem. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2005, 365 s.

Zawartość

Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim: Irena Byrska; Tadeusz Byrski; Uwagi o paidei i społecznikostwie Ireny i Tadeusza Byrskich; Świadectwa Czesława Miłosza i niedoszły „Ślub” Witolda Gombrowicza w Kielcach; Ze wspomnień o Irenie i Tadeuszu Byrskich; Tadeusz Byrski o tradycji Reduty i Jerzym Grotowskim; O tajemnicy przyjaźni; Znaczenie Ireny i Tadeusza Byrskich. – Korespondencja Jerzego Grotowskiego z Ireną, Tadeuszem i Marią Krzysztofem Byrskimi (1960-1996): Wprowadzenie; Zasady opracowania Korespondencji. – Aneks. Irena i Tadeusz Byrscy o poznańskiej dyrekcji 1958/1959. Wprowadzenie; Poznań, miasto zamknięte?

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Spektakl teatralny w świetle teorii informacji. [Współautor:] E. Balcerzan. Powst. 1964. Wyd. w: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1. Wrocław 1974 s. 228-252, toż w wyd. 2 uzupełnione Wrocław 1976, przedruk w: Problemy teorii dramatu i teatru. Wrocław 1988; przekł. niemiecki: [Przeł.] H. Orłowski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1966 z. 2 s. 65-88, 1967 z. 1 s. 122-131, przedruk w: Literaturtheoretische Modelle und komunikatives system. Kronbergis 1974; przekł. serbski: [Przeł.] M. Stojčev. „Pozorište”, Tuzla 1973 nr 1-2.
Inscenizacje Wilama Horzycy. Pamiętnik Teatralny 1965 z. 2 s. 153-162, wersja poprawiona i uzupełniona: Spis prac teatralnych Wilama Horzycy. „Pamiętnik Teatralny1989 z. 2/4 s. 409-416.
O lwowskiej inscenizacji „Marchołta [J. Kasprowicza]; Zestawienie inscenizacji dramatów Kasprowicza [1890-1965]. Proscenium 1965 [nr 13] s. 66-78, 79-87.
O niektórych elementach języka teatru Wilama Horzycy. Proscenium 1965 [nr 12] s. 7-17.
Dramaty Jana Kasprowicza na scenach polskich. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966 s. 597-613.
Teatr Erwina Axera. Proscenium 1966/1967 nr 18 s. 22-32.
Przekład tekstu literackiego na język teatru. (Zarys problematyki). W: Dramat i teatr. Wrocław 1967 s. 119-156.
Krytyka nie pogodzona ze sobą. Odra 1968 nr 6 s. 27-34, przedruk w: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3. Wrocław 1978 s. 507-516.
Powrót Odysa” [S. Wyspiańskiego] w inscenizacji Wilama Horzycy i Andrzeja Pronaszki. Zeszyty Teatralne 1968/1969 nr 1 s. 7-14.
Radziecka awangarda teatralna okresu Wielkiej Reformy a Polski Teatr Monumentalny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia 1968 nr 9 s. 447-470.
Le „symbolisme du centre” au théâtre de Wilam Horzyca. [Przeł.] A. Labuda. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1969 z. 1 s. 61-88.
Polski Teatr Monumentalny a radziecka awangarda teatralna. Miesięcznik Literacki 1969 nr 1 s. 53-63.
Leon Chwistek jako teoretyk awangardowego teatru. Miesięcznik Literacki 1970 nr 6 s. 33-42.
Interakcja sceny i widowni w teatrze współczesnym. W: Z teorii teatru. Warszawa 1972 s. 47-101, przedruk w: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3. Wrocław 1978 s. 59-79.
Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium. Teksty 1972 nr 3 s. 33-47.
O scenariuszu teatralnym. Miesięcznik Literacki 1972 nr 1 s. 46-55.
Z problematyki scenariusza teatralnego. W: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2. Wrocław 1976 s. 157-199.
Prace reżyserskie i scenograficzne Konrada Swinarskiego. (Spis premier 1953-1975); Publikacje Konrada Swinarskiego. (Artykuły, wywiady, szkice scenograficzne, rysunki. 1953-1978). Pamiętnik Teatralny 1979 z. 1 s. 53-91, 92-104, przedruk poprawiony i uzupełniony w: J. Walaszek: Konrad Swinarski. Warszawa 1991.
Światopogląd Grotowskiego i Laboratorium. Dialog 1979 nr 1 s. 111-124; przekł. estoński: [Przeł.] A. Kurtna. „Looming”, Tallin 1980 nr 12.
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. W: Teatr wobec tradycji ludowych. Lublin 1980, 12 s. [materiały z sesji, składki w obwolucie].
Gardzienice: praktykowanie humanistyki. W: Sztuka teatralna. Parateatr II. Wrocław 1982 s. 36-51.
Gusła”. Krótki opis (nie zapis) spektaklu; Wyprawa włoska '81; Uwagi o Gardzienicach. Dialog 1983 nr 2 s. 128-144.
Wacław Radulski (1904-1983); Spis prac reżyserskich i publikacji Wacława Radulskiego. Pamiętnik Teatralny 1984 z. 1/2 s. 15-54, 55-70.
L'analyse du texte dramatique dans le théâtre „Reduta” de Juliusz Osterwa et Mieczysław Limanowski. W: Le texte dramatique la lecture et la scène. Wrocław 1986 s. 51-65; wersja polska poprawiona i zmieniona: Analiza tekstu dramatycznego w Reducie (1919-1939) Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego. W: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. Wrocław 1992 s. 195-217.
La tradition de Stanislavski au „Théâtre Reduta” et au „Théâtre Laboratoire. Bouffonneries”, Montreuil 1989 nr 20/21 s. 85-90.
La tradizione di Reduta in Grotowski e nel Teatro Laboratorio. [Przeł.] M. Fabbri. Teatro e Storia”, Bolonia 1990 nr 2 s. 259-300.
Mieczysław Limanowski, 1876-1948. Kronika życia i twórczości. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 13-100.
Wacław Radulski – „polskość nieprzekroczona”? W: Między Polską a światem. Warszawa 1992 s. 57-68.
Hebrajskie Studio Dramatyczne w Wilnie (1927-1933). Powst. 1993. Przekł. hebrajski: [Przeł.] S. Werses. W: Between Two World Wars. On the Cultural Life on the Jews in Poland in its Three Languages. Jerusalem 1997 s. 128-153 [angielska wersja karty tytułowej].
O emigracyjnej twórczości Wacława Radulskiego i jego obecności w polskim teatrze po roku 1945. W: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939-1989. Poznań 1994 s. 54-64.
Grotowski blazes the trails: from objective drama to art as vehicle. [Przeł.:] H. Filipowicz, A. Heron. W: The Grotowski sourcebook. London; New York 1997 s. 383-398, wyd. nast. tamże 2001.
Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty i Teatru Laboratorium. W: Siew Dionizosa. 1997 s. 99-114.
Inspiracje Jungowskie w teatrze dwudziestego wieku. Rekonesans. Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 9 s. 22-43.
Polska recepcja Artauda. Dialog 1998 nr 3 s. 131-139.
Jerzego Grotowskiego doświadczenie Rosji; Występy gościnne zespołu Teatru Laboratorium i prace jego członków poza siedzibą w latach 1959-1984. Kronika działalności 1978-1984. „Pamiętnik Teatralny2000 z. 1/4 s. 284-315; 627-690.
Le Théâtre Reduta (1919-1939), théâtre d’art polonais. [Przeł.] M.-T. Vido-Rzewuska. W: Les Cités du théâtre d'Art de Stanislavski à Strehler. Ouvrage collectif sous la direction de G. Banu. „Académie Expérimentale des Théâtres2000 nr 20/21 s. 110-125.
O Jerzym Grotowskim w związku z książką Eugenia Barby „Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce. Pamiętnik Teatralny 2000 z. 1-4 s. 162-195.
Projekt założeń programowych Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu The Centre of Studies on Jerzy Grotowskis Work and of the Cultural and Theatrical Research. Wrocław 2000 s. 15-25.
Notatki z „Góry Płomienia”, lipiec 1977. Spisane po doświadczeniu. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 1/2 s. 201-214 [dot. projektu Instytutu Laboratorium J. Grotowskiego zrealizowanego w 1977].
Tradycja Meyerholda w Polsce (po roku 1945): Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Tadeusz Kantor. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 78-118.
Kilka uwag o historii teatru. W: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym. Kraków 2003 s. 18-33.
Grotowski i jego Teatr Laboratorium wobec kultury Orientu – po dwudziestu pięciu latach. Didaskalia 2004 nr 59/60 s. 58-67, nr 61/62 s. 90-98.
Mei Lanfang, legenda opery pekińskiej. Polska recepcja i konteksty. W: Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej. Wrocław 2005 s. 89-149.
O postawie artystycznej Stanisława Hebanowskiego. W: Teatry Stanisława Hebanowskiego. Gdańsk 2005 s. 11-42.
Przypomnienie „Genezji” Juliusza Osterwy. W: Etos życia – etos sztuki. Łódź 2005 s. 139-163.
Tadeusz Kantor wobec Leona Schillera i Andrzeja Pronaszki. Czy istnieje „formacja schillerowska” w kulturze polskiej? „Pamiętnik Teatralny 2005 z. 1/2 s. 25-71.
Dzieło Jerzego Grotowskiego jako „przedmiot badań. Konteksty 2006 nr 1 s. 132-157.
O „Samuelu Zborowskim” według Juliusza Słowackiego we wrocławskim Teatrze Laboratorium. W: Świat z tajemnic wyspowiadany. Studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego. Toruń 2006 s. 339-352.

Wybory tekstów w przekładach

słowacki

Jerzy Grotowski: od „divadla predstavení” k rituálnym hrám. [Przeł.] L. Kiss. Bratislava 1995.

Adaptacje

S. Wyspiański: Warszawianka. Oprac.: Z. Osiński. Wystawienie: Poznań, Teatr Ósmego Dnia 1967.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Z teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej Poznań 1970. Redakcja naukowa Z. Osiński. Warszawa: COMUK [Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechnianie Kultury] 1972, 183 s.
2. M. Limanowski, J. Osterwa: Listy. Oprac. i wstęp: Z. Osiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 223 s.
Tu wstęp Z. Osińskiego: Wstęp, s. 5-85.
3. J. Grotowski: Teksty z lat 1965-1969. Wybór i red.: J. Degler, Z. Osiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1989, 222 s. Wyd. nast. tamże: Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 1990; Wyd. 3 Wrocław: Wiedza o Kulturze 1999, 225 s.

Przekłady

estoński

J. Grotowski: Tekstid aastatest 1965-1969. [Przeł.] H. Lindepuu. Tallinn 2002.

fiński

J. Grotowski: Hän ei ollut kokonainen. Teksteja vuosilta 1965-1969. [Przeł.:] M. Puukko, P. Oy. Helsinki 1993.

rosyjski

J. Grotowski: Ot bednogo teatra k iskusstvu-provadniku. [Przeł.] N. Bastyndźagian. Moskva 2003.

słowacki

J. Grotowski: Divadlo a ritual. Texty 1965-1969. [Przeł.] B. Ertlovä. Bratislava 1999.

ukraiński

E. Grotovskij: Teatr, Ritual. Performer. [Przeł.] M. Skaraban. L’viv 1999.

węgierski

J. Grotowski: Szinhäz es rituale. Szövegek 1965-1969. [Przeł.] A. Pälyi. Budapest 1999.
4. J. Osterwa: Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia 1914-1947. Teksty zebrali: Z. Osiński, T.G. Zabłocka. Oprac. i przygotował do druku Z. Osiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1991, 432 s.
5. M. Limanowski: Duchowość i maestria. Recenzje teatralne 1901-1940. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Osiński. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1992, 705 s.
Tu wstęp Z. Osińskiego: Ku teatrowi Mieczysława Limanowskiego, s. 5-29.
6. Zygmunt Molik. [Monografia]. Red. merytoryczna [i wstęp] Z. Osiński. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1992, 48 s.
7. M. Limanowski: Był kiedyś teatr Dionizosa. Wstęp, wybór i oprac.: Z. Osiński. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1994, 295 s.
Tu wstęp Z. Osińskiego: Mieczysław Limanowski – dzisiaj; Ważniejsze daty z życia i twórczości Mieczysława Limanowskiego 1876-1948, s. 5-44, 45-91.
8. Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans. Red.: J. Axer, Z. Osiński. Oprac. naukowe: M. Borowska. Warszawa: Wydawnictwo D i G 1997, 243 s.
9. Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990-1999. The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research. Red. merytoryczna Z. Osiński. Oprac.: M. Hepel. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 2000, 166 s.
10. Eugenio Barba: Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce oraz 26 listów Jerzego Grotowskiego do Eugenio Barby. Przekład z języka włoskiego: M. Gurdul. Red. merytoryczna Z. Osiński. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 2001, 242 s.
11. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Eugenio Barbie. 28 maja 2003 r. Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Pod red. Z. Osińskiego. Warszawa 2003, 50 s.
12. Podróż. Rena Mirecka – aktorka Teatru Laboratorium. Red. merytoryczna: Z. Jędrychowski, Z. Osiński, G. Ziółkowski. Wrocław: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 2005, 165 s.
13. Tadeusz Kantor. Scenografie dla teatrów oficjalnych. Katalog prac. [Red.:] M. Paluch-Cybulska. [Oprac.:] M. Paluch-Cybulska, P. Szot. [Konsultacja merytoryczna] Z. Osiński. Kraków: Cricoteka 2006, 240 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1997, 2007.

Wywiady

Gdzie jest Grotowski. Rozm. J. Stempień. Życie Warszawy 1988 nr 123, dod.Kultura i Życienr 9.
Moja topografia wewnętrzna. Rozm. M. Zielińska. Didaskalia 1995 nr 6.
Tęsknota do teatru serio. Rozm. J. Tyszka. Opcje 1997 nr 4.
Przecieranie tras. Rozm. M. Zielińska. Nowe Książki 1999 nr 6.
Mistrz podejrzeń. Rozm. M. Zielińska. Res Publica Nowa 2001 nr 6.

Ogólne

Artykuły

D. Jaworski: Zbigniew Osiński ur. 1939, teatrolog. „Teatr jako wehikuł”. W: Poznaniacy. II. Portretów kopa i trochę. Poznań 1997.
Z. Raszewski: Z warsztatu recenzenta. Powst. 1966. Druk „Pamiętnik Teatralny2002 z. 1/2 [recenzja pracy doktorskiej: Inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Lwowskim pod dyrekcją Wilama Horzycy (1932-1937)].

Teatr Dionizosa

S.W. Balicki. „Miesięcznik Literacki1973 nr 9.
J. Ciechowicz: Zbigniewa Osińskiego widzenie teatru. Teksty 1973 nr 5.
A. Falkiewicz: Świadectwo teatru. Nurt 1973 nr 12.
L. Kleberg: Dionysos i Polen. Teatrets Teorii og Teknikk”, Holstebro 1973 nr 20.
L. Sokół: Kłopoty z teatrologią. Nowe Książki 1973 nr 11.

Laboratorium Grotowskiego

R. Temkine: Il y a vingt ans, Grotowski... La Pensée”, Paryż 1980 nr 210.
H. Filipowicz. „Slavic and East European Journal”, Nowy Jork 1981 nr 3.

Grotowski i jego Laboratorium

J. Kelera: Dzieło o Grotowskim. Dialog 1980 nr 12.
M. Boni: Reszta jest drogą. Przegląd Humanistyczny 1981 nr 7/9.
J. Degler: Grotowski” Osińskiego. Miesięcznik Literacki 1981 nr 3.
K. Braun: Gdzie jest Grotowski?Odra1986 nr 11 [dot. angielskiej wersji książki].
K. Sielicki: Książka Osińskiego w USA. Teatr 1986 nr 9.

Repertuar Teatrów Miejskich we Lwowie pod dyrekcją Wilama Horzycy 1932-1937

B. Śmigielski: Horzyca i Lwów. Nowe Książki 1994 nr 1.

Grotowski wytycza trasy

K. Sielicki: Starzec i chłopiec w jednej osobie. Spotkania 1993 nr 20.
J. Ostaszkiewicz: Legenda tras Grotowskiego. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2.
J. Chodunowa: Dwie knigi o Eżi Grotowskom. Moskowskoj Nabliudatiel”, Moskwa 1995 nr 1-2.

Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty

A. Bonarski: Teatr produkt uboczny; M. Dziewulska: Grotowski w ludzkiej skali; J. Kisieliński: Glosa. Nowe Książki 1999 nr 6.
W. Panasiuk: Źródła, inspiracje, konteksty, dokumenty i bibliografie. Didaskalia 1999 nr 30 [dot. też: Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”].
M. Zielińska: Silva rerum Osiniensis. Dialog 1999 nr 6.
Z. Majchrowski: Kim był Jerzy Grotowski?Odra2000 nr 1, przedruk w tegoż: Mickiewicz i wiek dwudziesty. Gdańsk 2006.

Pamięć Reduty

H. Baltyn: Pamięć Reduty, czyli monografia otwarta „Nowe Książki 2004 nr 6.
T. Kornaś: Drabina Reduty. Didaskalia 2004 nr 61/62.
L. Śliwonik: Bronek „Scena 2004 nr 4/5.
M. Kalinowska. „Pamiętnik Teatralny2007 z. 1/2.

Nazywał nas bratnim teatrem

A.R. Burzyński: Misjonarze teatru. „Tygodnik Powszechnydod. Książki w Tygodniku 2005 nr 44.
B. Guczalska: Grotowski w dwóch wymiarach. Dialog 2005 nr 12.
D. Kosiński: Budowanie Porębian „Didaskalia 2005 nr 70.

M. Limanowski, J. Osterwa: Listy

Z. Greń: Teatr zamknięty. Mitografia. Życie Literackie 1987 nr 31.

J. Grotowski: Teksty z lat 1965-1969

M. Pieczara: Utopia teatralna Jerzego Grotowskiego. Dialog 1990 nr 12.
K. Pless: Aktywna nieobecność. Opinia 1990 nr 35.
E. Grygiel: Teatr jako opuszczony już dom. Nowe Książki 1992 nr 2-3.

M. Limanowski: Duchowość i maestria

G. Niziołek: Guślarz. Didaskalia 1995 nr 6.
M. Prussak: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego. „Dialog1995 nr 8 [dot. też: M. Limanowski: Był kiedyś teatr Dionizosa].

M. Limanowski: Był kiedyś teatr Dionizosa

M. Prussak: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego. Dialog 1995 nr 8 [dot. też: M. Limanowski: Duchowość i maestria].