BIO

Urodzony 23 listopada 1876 w Tłumaczu we wschodniej Galicji; syn Henryka Katzenellenbogena, inżyniera, dyrektora cukrowni, i Marii z Katzenellenbogenów. Uczęszczał do ośmioklasowej Wyższej Szkoły Realnej w Stanisławowie. Po zdaniu matury w 1894, studiował prawo i nauki polityczne początkowo na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1896/97 w Wiedniu, skąd nadsyłał drobne korespondencje pt. Listki wiedeńskie do „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” (1896 nr 47, 49, 1897 nr 4, 10 drukowane anonimowo lub podpisane O.K.). Następnie kontynuował studia prawnicze ponownie we Lwowie. Brał aktywny udział w działalności Kółek Czytelni Akademickiej: Filozoficznego i Literackiego (w 1898/99 przewodniczący). Należał do Stowarzyszenia Kształcącej się Młodzieży Zjednoczenie. Debiutował jako krytyk w 1899 studium pt. Maurycy Zych, opublikowanym na łamach organu samokształceniowego ruchu promienistych „Promień” (nr 6). Należał do skupionej wokół domu Maryli Wolskiej tzw. Zaświecia grupy młodzieży artystycznej Płanetnicy (Leopold Staff, Józef Ruffer, Antoni Stanisław Mueller). Po ukończeniu studiów w 1900, odbywał praktykę adwokacką w Stanisławowie i we Lwowie. W 1904-06 studiował ponownie na Uniwersytecie Lwowskim filozofię i historię literatury. Rozwijał też działalność krytyczną, wygłaszając liczne odczyty w Związku Naukowo-Literackim i współpracując z czasopismami, m.in. z „Krytyką” (1902-04, 1907; też pod pseudonimem Ost.Ort.), warszawskim „Przeglądem Tygodniowym” (1902 cykl Ze Lwowa podpisany Ostap). W 1903 redagował tygodnik „Małpie Zwierciadło”, w którym publikował (pod pseudonimem (20)) stały felieton pt. Glosy teatralne. Od tego roku uczestniczył w lwowskim ruchu wydawniczym, współpracując z firmą Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego początkowo jako recenzent wewnętrzny, a od 1905 jako kierownik działu wydawniczego; doprowadził m.in. do druku dzieł Stanisława Brzozowskiego i realizacji serii przekładów z pogranicza krytyki i filozofii pod redakcją Leopolda Staffa „Symposion” (25 tomów do 1915). W 1907-08 był recenzentem teatralnym lwowskiego organu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej „Głos”, a w 1908 nadto współpracownikiem tygodnika „Nasz Kraj”. W tymże roku ożenił się z Różą Frenkel. W 1908-09 występował w obronie Stanisława Brzozowskiego, oskarżanego o współpracę z rosyjską ochraną. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego i pracował w sądzie polowym kolejno w Morawskiej Ostrawie i we Lwowie. W listopadzie 1918 zgłosił się do Wojska Polskiego i został przydzielony do pracy w Sądzie Wojskowym we Lwowie. Po przejściu do rezerwy w 1922 kierował biurem propagandy prasowej Międzynarodowych Targów Wschodnich; za zasługi w organizowaniu Targów otrzymał w 1930 Złoty Krzyż Zasługi. Równocześnie kontynuował działalność krytycznoliteracką i odczytową. W 1921-22 redagował założony przez siebie dodatek „Kuriera Lwowskiego” pt. „Tydzień Literacki” (tu też ogłosił kilka artykułów i wiersze pod pseudonimem Jacek Hoplita). Współpracował z „Przeglądem Warszawskim” (1922-24). Za działalność sprawozdawczo-krytyczną otrzymał w 1925 nagrodę Związku Wydawców Polskich. W następnych latach koncentrował się przede wszystkim na pracy badawczej, przygotowując monografię Leopolda Staffa i wybory poezji Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy-Tetmajera do serii „Biblioteka Narodowa” (prac tych nie ukończył), a później zajmując się teoretycznymi i metodologicznymi problemami krytyki. Od 1934 uczestniczył w konwersatorium prowadzonym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie przez prof. Romana Ingardena i w zebraniach sekcji estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Brał czynny udział w organizowaniu życia literackiego i kulturalnego jako członek lwowskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP; 1920-25 członek zarządu, 1925-31 wiceprezes, a następnie prezes); organizował wieczory dyskusyjne, tzw. poniedziałki (ok. 200), na których m.in. wygłaszał odczyty. Od 1934 był wiceprezesem Zarządu Głównego ZZLP. W 1935 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Po wybuchu II wojny światowej pozostał we Lwowie i, działając jako prezes ZZLP, starał się zorganizować pomoc dla pisarzy. Po rozwiązaniu Związku przez władze radzieckie, nie uczestniczył w życiu literackim. Podczas okupacji niemieckiej nie chciał się ukrywać. W kwietniu 1942 został aresztowany przez gestapo i zastrzelony. (Dokładna data śmierci nie jest znana).

Twórczość

1. Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. W sprawie Stan[isława] Brzozowskiego. [Broszura polityczna; autorzy:] K. Irzykowski, O. Ortwin. Lwów: Nakład autorów 1908, 47 s. Przedruk całości w: K. Irzykowski: Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności; Lemiesz i szpada przed sądem publicznym; Prolegomena do charakterologii. (Pisma). Kraków 1980.

Zawartość

I. [Tekst K. Irzykowskiego]; II. [Tekst O. Ortwin, s. 21-41; przedruk zob. poz. ]; III. Dorobek literacki „Szpiega”. (Bibliografia) [pism S. Brzozowskiego].

2. Próby przekrojów. Ze studiów nad teatrem, liryką i powieścią 1900-1935. Ze słowem wstępnym J. Kleinera i W. Kozickiego. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego 1936, XII, 392 s. Przedruk uzupełnione zob. poz. .

Wyd. przez Komitet Jubileuszowy 30-lecia działalności O. Ortwina z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Zawartość

I. Ze studiów nad dramatem: Ibsen w rozwoju dramatu; Utopie w dramacie; O teatrze tragicznym; Konstrukcja teatru Wyspiańskiego; O „Wyzwoleniu” Wyspiańskiego; O „Skałce” Wyspiańskiego; Krasiński w „Legionie” Wyspiańskiego; O samobójstwie rzekomym Odysa słów kilkoro; Moment dziejowy w „Warszawiance” Wyspiańskiego; Wizjonerstwo w dramatach Wyspiańskiego; Misterium życia i śmierci u Wyspiańskiego; O „Skarbie” Staffa: 1. Przed premierą, 2. Po premierze, 3. Jeszcze jeden komentarz [pierwodruk]. – II. Ze studiów nad liryką: O liryce i wartościach lirycznych; Leopold Staff: „Szumiąca muszla”; Bolesław Leśmian: „Łąka”; Józef Ruffer: „Posłanie do dusz”; Eugeniusz Małaczewski: „Pod lazurową strzechą”; Ludwik Maria Staff (Jan Strzemię): „Zgrzebna kantyczka”; Julian Tuwim: „Wierszy tom 4”; Maria z Kossaków Pawlikowska: „Niebieskie migdały”; Antoni Słonimski: „Godzina poezji” i „Droga na Wschód”; Maryla Wolska: „Dzbanek malin”; Henryk Zbierzchowski: „Twórczość liryczna”; U podstaw „staffizmu”; O gazdowstwie Kasprowiczowskiej „Księgi ubogich”; Podstawy liryki Kasprowicza. – III. Ze studiów nad powieścią: O stylu i metodzie „Oziminy”. Przyczynek do teorii powieści [pierwodruk]; Żywe fikcje; „Zazdrość i medycyna” [M. Choromańskiego]. – Zakończenie: Samoistność krytyki literackiej.

3. Pisma krytyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969-1970.

poz. 2 oraz studia i artykuły z czasopism; w t. 1: „Achilleis” St. Wyspiańskiego; „Sędziowie” Wyspiańskiego; Zagadnienie tragizmu w twórczości Wyspiańskiego; Metamorfozy „Legendy” i w „Legendzie” Wyspiańskiego; Jedna z dwóch „Legend” Wyspiańskiego, – oraz 35 drobniejszych tekstów w dziale: Artykuły, recenzje, glosy teatralne, – w t. 2: O prawdę w sztuce; Maurycy Zych; Psychologizującemu estetykowi w odpowiedzi [dot. artykułu H. Życzyńskiego: Spór o metodę rozbioru literackiego]; U schyłku stulecia [dot. twórczości J. Kasprowicza]; Współczesna liryka polska [pierwodruk]; Romantyka codzienności; Efemerydzi; „Wolność tragiczna” [K. Wierzyńskiego]; Z propedeutyki krytyki literackiej; Z antynomii krytyki literackiej. Konkretność i abstrakcyjność. – Aneks: Lemiesz i szpada przed sądem publicznym [poz. ]; Przedmowa do „Głosów wśród nocy” St. Brzozowskiego; O zdaniach i celach naszego księgarstwa; Hasło i odzew [artykuł programowy w dod. „Kuriera Lwowskiego” pt. „Tydzień Literacki”]; O literackich zaściankach; W. Pietrzak: Rozmowy patetyczne. Ostap Ortwin [wywiad]; Z mojego warsztatu. – J. Czachowska: Bibliografia prac Ostapa Ortwina.

[T.] 1. O Wyspiańskim i dramacie. Oprac. i szkicem biogr. poprzedziła J. Czachowska. 1969, 475 s.

[T.] 2. Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce. Oprac.: J. Czachowska. Wstęp: M. Głowiński. 1970, 426 s.

Przekłady

1. A. Menger: Nowa nauka o państwie. Przekł. z upoważnienia autora. Wyd. 2 przejrzane i poprawione. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakład 1904, XVI, 371 s. Wyd. 2 przejrzane i poprawione tamże 1907.
Przekład opublikowany anonimowo.
2. W. Sombart: Socjalizm i ruch społeczny. Przekł. z 5., na nowo oprac. wydanie. Lwów: Wydawnictwo Polskie [1907], 384 s.
Przekład opublikowany anonimowo.
3. O. Weiniger: Płeć i charakter. Rozbiór zasadniczy. Łódź: L. Fiszer 1911, XX, 463 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1921; wyd. 3 t. 1-2 Warszawa: Biblioteka Dzieł Naukowych 1926, tamże 1932, 1935; wyd. ze wstępem G. Kunigiel, posłowie J. Prokopiuka Warszawa: Sagittarius 1994.
4. G.T. Masaryk: Słowianie po wojnie. Przeł. i wstępem zaopatrzył O. Ortwin. Lwów: Spółka Akcyjna Wydawn. 1924, 51 s.
5. I. Turgieniew: Ojcowie i dzieci. Powieść. Przejrzał i poprawił O. Ortwin. Wyd. wznowione. Lwów: Ateneum 1925, 267 s.
Przekład podpisany: J.H.

Prace edytorskie

1. S. Brzozowski: Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wyd. i przedmową poprzedził O. Ortwin. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego 1912, XI, 377 s.
2. S. Brzozowski: Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnione O. Ortwin. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego 1913, 219 s. Wyd. nast. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985; [wyd. 3]. Wstęp: A. Mencwel. Warszawa: Czytelnik 2000.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

O. Ortwin: Z mojego warsztatu. Lwów Literacki 1937 nr 7, przedruk w: O. Ortwin: Pisma krytyczne. T. 2. Warszawa 1970.

Wywiady

W. Pietrzak: Rozmowy patetyczne. Ostap Ortwin. Czas 1936 nr 345, przedruk w: O. Ortwin: Pisma krytyczne. T. 2. Warszawa 1970.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
J. Czachowska: Bibliografia prac Ostapa Ortwina. W: O. Ortwin: Pisma krytyczne. T. 2. Warszawa 1970.
Polski słownik biograficzny. T. 24 cz. 2 z.100. Wrocław; Kraków 1979 (A. Hutnikiewicz).
Słownik polskich krytyków teatralnych. T. 1. Warszawa 1994 (E. Udalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Czachowska).

Ogólne

Artykuły

J. Lechoń: Prawda poety a prawda krytyka. O niektórych recenzentach. Z powodu wierszy Marii Pawlikowskiej. Wiadomości Literackie 1924 nr 6.
K. Irzykowski: Walka o treść. Warszawa 1929 s. 245-248, 264-265, przedruk w tegoż: Pisma. Kraków 1976.
T. Hollender: Człowiek – instytucja. Wiadomości Literackie 1937 nr 51.
T. Terlecki: Ostap Ortwin. W: Straty kultury polskiej 1939-1944. T. 2. Glasgow 1945, przedruk w tegoż: Ludzie, książki, kulisy. Londyn 1960.
M. Frenkel: Słowo o Ostapie Ortwinie. Odra 1946 nr 16, przedruk w tegoż: Marszruty i manowce półwiecza. Katowice 1960.
R. Ingarden: Ostap Ortwin. Przegląd Filozoficzny 1946 z. 3/4.
J. Kleiner: Ostap Ortwin. Pamiętnik Literacki 1946 z. 3/4, przedruk w tegoż: W kręgu historii i teorii literatury. Warszawa 1981.
D. Gromska. „Studia Philosophica1948.
A. Grzymała-Siedlecki: Najdawniejszy przyjaciel Staffa. W: Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1878-1948. Warszawa 1949, przedruk nieco zmienione w tegoż: Nie pożegnani. Kraków 1972.
A. Korczyński: Rozprawa nad życiem i śmiercią Ostapa Ortwina. Wiadomości”, Londyn 1949 nr 39 [dot. A. Rudnicki: Wielki Stefan Konecki. W tegoż: Szekspir. Warszawa 1948].
M. Dźwinel: Teatr tragiczny Ostapa Ortwina. Proscenium 1963 nr 2.
E. Kozikowski: Ostap Ortwin. W tegoż: Więcej prawdy niż plotki. Warszawa 1964.
L. Staff: Do Ostapa Ortwina. Oprac.: J. Czachowska. W: L. Staff: W kręgu literackich przyjaźni. Listy. Warszawa 1966 s. 5-185 [tu też omówienie kontaktów O. Ortwina z L. Staffem].
S. Vincenz: Rzeczywistość urojona. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 18, przedruk w tegoż: Tematy żydowskie. Londyn 1977, Po stronie dialogu. T. 2. Warszawa 1983.
A. Wanat: Dogmatyka dramatyczna” Ostapa Ortwina. Dialog 1970 nr 12.
J. Michalik: Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906. Wrocław 1971 s. 129-131.
B. Dziemidok: Teoria tragizmu w estetyce okresu Młodej Polski (1890-1918). W: Studia z dziejów estetyki polskiej 1890-1918. Warszawa 1972 [m.in. o O. Ortwinie].
B. Rogatko: Optymistyczna tragedia Ostapa Ortwina. W tegoż: Utopia Młodej Polski. Łódź 1972.
B. Dziemidok: Teoria postawy estetycznej w polskiej estetyce okresu międzywojennego. Studia Estetyczne 1974 t. 11 [m.in. o O. Ortwinie].
J. Czachowska; M. Głowiński: Ostap Ortwin. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 t. 4. Kraków 1977.
M. Głowiński: Deux critiques littéraires sur Ibsen. (Ortwin – Brzozowski). W: Swedish-Polish literary contacts. Koferenser 3. Stockholm [1979].
J. Kowalczyk: Ostap Ortwin. Poszukiwanie tożsamości. Przegląd Humanistyczny 1985 nr 1/2.
Z. Miedziński. „Życie Literackie1986 nr 47.
J. Kowalczyk: Ostap Ortwin – próba rekonstrukcji postawy krytycznej. W: Historia i kultura. Warszawa 1987.
C.P. Dutka: Doświadczenie tekstu: Kleiner – Troczyński – Ortwin. W tegoż: Literatura – badacz i krytyk. Zielona Góra 1990, wyd. 2 tamże 2000.
M. Tyrowicz: Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939. Wrocław 1991, passim.
A. Tokarska: Ostap Ortwin jako krytyk teatralny. Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 6.
A. Wal: Dwugłos o Ostapie Ortwinie: Adolf Rudnicki „Wielki Stefan Konecki” i Stanisław Vincenz „Rzeczywistość urojona. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005.

Próby przekrojów

M. Kridl. „Rocznik Literacki 1936” wyd. 1937.
K. Wyka: Wielka krytyka. Gazeta Polska 1936 nr 176, przedruk w tegoż: Stara szuflada. Kraków 1967.
K. Czachowski: O liryce i lirykach. Polska Zachodnia 1937 nr 73, przedruk w tegoż: Pod piórem. Kraków 1947.
J. Dürr. „Nowa Książka1937 nr 1.
W. Korabiowski: Fanatyk metody. Pion 1937 nr 6.
B.W. Lewicki: Przekrój żywej sztuki. Lwów Literacki 1937 nr 3.
S. Rogoż: Krytyk wysokiej miary. Wiadomości Literackie 1937 nr 3.
E. Krassowska. „Ateneum1938 nr 3.

Pisma krytyczne

• [J. Timoszewicz] (vit). Teatr 1969 nr 23 [dot. T. 1].
M. Fik. „Le Théatre en Pologne1970 nr 12 [dot. T. 1].
T. Szyma: Lekcja krytyki. Współczesność 1971 nr 13 [dot. T. 2].
M. Podraza-Kwiatkowska. „Pamiętnik Literacki1972 z. 1 [recenzja T. 1-2].