BIO

Urodzony 23 grudnia 1930 w Warszawie w rodzinie robotniczej; syn Michała Orackiego i Eugenii z Krzyżewskich. Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, tu uczył się w niższej szkole handlowej oraz przez półtora roku na tajnych kompletach gimnazjalnych. Od 1943 brał udział w działalności konspiracyjnej Szarych Szeregów. Po upadku powstania warszawskiego został wywieziony do obozu pracy przymusowej w Limbach w Saksonii, gdzie pracował jako robotnik w zakładach włókienniczych. Po zakończeniu wojny, w lipcu 1945 zamieszkał w Ostródzie i kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum (do 1947), następnie w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym o profilu matematyczno-przyrodniczym. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (do 1948). Po uzyskaniu matury w 1950, studiował do 1953 filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego studenckiego Koła Naukowego Polonistów (1952-53). Debiutował w 1951 artykułem pt. Rady wójta z Wolborza. Gdańsk przed rocznicą Modrzewskiego, opublikowanym w dodatku „Dziennika Bałtyckiegopt.Rejsy” (nr 165). Publikował artykuły i recenzje, głównie w „Słowie na Warmii i Mazurach” (1952-73). Od 1953 pracował jako nauczyciel i bibliotekarz najpierw w Liceum Pedagogicznym w Szczytnie koło Olsztyna, następnie w 1954-61 w Liceum Pedagogicznym w Ostródzie, gdzie też w 1961-71 kierował biblioteką Studium Nauczycielskiego. Równocześnie w 1956-57 kontynuował zaocznie studia filologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie zaś w 1963 ponownie w WSP w Gdańsku; w 1965 uzyskał magisterium. Artykuły i recenzje zamieszczał w „Głosie Olsztyńskim” (1955-60, w dodatkach „Świat i My”, „My, Rzeczywistość”, „Archipelag”), „Życiu Olsztyńskim” (1955-58), „Warmii i Mazurach” (1955-64), „Głosie Nauczycielskim” (1957, 1960, 1966), „Komunikatach Mazursko-Warmińskich” (od 1958), „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym” (od 1960), „Kierunkach” (1967-75). Od 1957 był stałym współpracownikiem redakcji wydawnictw encyklopedyczno-słownikowych Państwowego Wydawnictwa Naukowego, a od 1962 Polskiego słownika biograficznego. Był członkiem Komisji Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie (1956-58). Uczestniczył w pracach wielu towarzystw społecznych i naukowych, m.in. Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1951; w późniejszych latach także członek Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie), Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1956-58), Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1957; do 1964 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie), Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 1961), Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (od 1961). W 1953-80 należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego; od 1957 przez kilka lat wchodził w skład Zarządu i Prezydium Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu Związku w Olsztynie. W 1956 był założycielem i do 1958 prezesem Klubu Młodej Inteligencji w Ostródzie oraz członkiem Rady Okręgowej Klubów Młodej Inteligencji w Olsztynie, w 1957 był współzałożycielem i pierwszym prezesem Zarządu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ) w Ostródzie, także przez kilka lat członkiem Rady Okręgowej TRZZ w Olsztynie. Należał do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 1958 członek Zarządu Wojewódzkiego i Prezydium Stowarzyszenia w Olsztynie). Czterokrotnie otrzymał nagrodę dydaktyczną Kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie. W 1970 uzyskał doktorat w WSP w Gdańsku na podstawie rozprawy pt. Recepcja w Polsce twórczości laureatów literackiej nagrody Nobla w latach 1901-1968 (na przykładzie literatury niemieckiej, szwajcarskiej oraz literatur skandynawskich) (promotor profesor Andrzej Bukowski). Od tegoż roku był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1971-78 mieszkał w Mławie i pracował na stanowisku kierownika Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Warszawie (do 1975); w 1973-75 wchodził w skład Rady Naukowej Ośrodka. W 1977 uzyskał habilitację za całokształt dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem książki pt. Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku; w 1979 otrzymał stanowisko docenta w tymże Instytucie. W 1978 przeniósł się na stałe do Gdańska. W tymże roku został członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a w 1979 Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni. W 1984-87 publikował stale w dodatku literackim „Głosu Wybrzeżapt.Delta”. Od 1985 był członkiem zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego (Prace Historycznoliterackie)”. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Encyklopedii Warmii i Mazur jako członek komitetu redakcyjnego i autor licznych artykułów. Był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (od 1984 przez dwie kadencje), a po jego reorganizacji w 1990 został członkiem zarządu i prezydium Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, od 1993 zaś był przez trzy kadencje wiceprezesem zarządu Towarzystwa, a w 2001 został jego członkiem honorowym. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie (od 1985 przez dwie kadencje). W 1987 został członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (do 1990). Od tegoż roku wchodził też w skład IX Komisji Problemowej PAN do spraw współpracy naukowej z akademiami krajów socjalistycznych. W 1987-95 był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. W 1988 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1997 został członkiem komitetu redakcyjnego Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego. Za pracę pisarską i społeczno-kulturalną otrzymał regionalną nagrodę im. M. Lengowskiego ufundowaną przez Stowarzyszenie „Pax” (1985). Od 2001 należy do Związku Literatów Polskich. Odznaczony m.in. złotą odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1967), Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985) oraz Medalem Honorowym Uniwersytetu Gdańskiego (2001). Mieszka w Gdańsku.

Twórczość

1. Z przeszłości Ziemi Ostródzkiej. Ostróda: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [1959], 15 s.

2. Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV wieku do 1945 roku. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1963 [właśc.] 1964, XL, 328 s.

3. Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne. Olsztyn: Pojezierze 1975, 214 s.

Zawartość

63 biogramy; bibliografia przy hasłach.

4. Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1976, 386 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia w 1977.

5. Z dziejów Ostródy, Dąbrówna i Miłomłyna. Olsztyn: Pojezierze 1976, 71 s.

6. Zasłużeni dla Mazowsza w XIX. Sylwetki działaczy społecznych i politycznych oraz twórców kultury, nauki i oświaty. Ciechanów: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego 1977, 239 s.

Tytuł okładki: Leksykon sławnych Mazowszan.

7. Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku). Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1983, 349 s.

Stanowi integralną całość z poz. .

Nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia w 1985.

8. Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. T. 1-2. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Olsztyn: Pojezierze 1984, 1988, XXXVI, 168 + 255 s.

Stanowi integralną całość z poz. .

Nagrody

Nagroda naukowa II stopnia Instytutu Zachodniego w Poznaniu (1985) oraz nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia (1989).

9. Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2003, 196 s.

10. Reymont w świecie. Bibliografia przekładów wydanych w latach 1900-2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2005, 79 s.

11. Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wieku. Współautor: S. Augusiewicz, J. Jasiński. Olsztyn: Littera 2005, 350 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Mazurzy i Warmiacy jako profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1818-1831. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1961 nr 4 s. 528-557.
Sylwetki polskich nauczycieli i organizatorów szkolnictwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1961 nr 2 s. 253-273.
Jan Liszewski – nauczyciel i działacz warmiński. (1852-1894). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1962 nr 3 s. 463-474.
Książka polska na Warmii i Mazurach w latach 1850-1945. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1961. Olsztyn 1962 s. 59-74.
Krzysztof Kaldenbach – zapomniany miłośnik języka i kultury polskiej. (Przyczynek do dziejów piśmiennictwa polskiego w Królewcu w XVII wieku). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1965 nr 2 s. 185-196.
Sylwetki wybitnych Olsztyniaków. W: Szkice olsztyńskie. Olsztyn 1967 s. 299-312.
Michał Lengowski – działacz ludowy i poeta warmiński. (1873-1967. Zarys życia i działalności). Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1969 nr 11 s. 332-343.
• [Hasła (30)] w: Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972.
Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera. Literatura Ludowa 1973 nr 4/5 s. 83-99.
Folklor ustny. (Uwagi wstępne. Bajki Mazur i Warmii i ich związek z wierzeniami. Realizm i tematyka społeczna bajek. Historia w bajkach. Współczesność w bajkach. Kilka uwag o teatrze ludowym na Warmii i Mazurach. Drobna twórczość ustna). W: Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976 s. 441-484.
Z zagadnień biografistyki Warmii i Mazur. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1980 nr 3 s. 437-449.
Mazury i Warmia w okresie 1800-1914. W: Dzieje folklorystyki polskiej. 1864-1918. Warszawa 1982 s. 420-489.
Obrachunki warmińsko-mazurskie. Feliks Nowowiejski ze „zniemczonej” Warmii. W: Suplement. Almanach olsztyńskich środowisk twórczych 1983. Olsztyn 1983 s. 26-44.
Bogdana Suchodolskiego wizja kultury polskiej. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1988 nr 3/4 s. 403-415.
• [Hasła (55)] w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1-4. Gdańsk 1992-1997.
Krzysztof Kaldenbach – poeta z Królewca (1613-1698). W: Królewiec a Polska. Olsztyn 1993 s. 89-97.
Sztuki Hermanna Sudermanna na scenach polskich (1890-1960). W: Munera Litteraria Richardo von Weizäcker a Philologis et Historicis Universitatis Gedanensis oblata. Wrocław 1993 s. 95-103.
Bibliografia historii Mławy i powiatu do 1945 roku. „Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Zawkrzeńskiejt. 2: 1996 s. 11-107.
• [Hasła biograficzne w:] Słownik badaczy literatury polskiej. T. 2. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998.
• [Hasła biograficzne w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement II. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Uniwersytet Gdański 2002.
• [Hasła biograficzne w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement l. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Uniwersytet Gdański 2002.
Reymont – teatr, film, radio. Rekonesans. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2002 nr 1.
Augustyn Steffen (1901-1992) – folklorysta warmiński. W: W kręgu folkloru, literatury i języka. Toruń 2003 s. 37-56.
Działacze polscy na Pomorzu oraz na Warmii, Mazurach i Powiślu w Towarzystwie Tatrzańskim (1874-1920). W: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek. Olsztyn 2006 s. 277-294.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia. Wybrał i oprac. T. Oracki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1957, 335 s.
2. M. Kajka: Zebrałem snop plonu... Wybór utworów wydany w setną rocznicę urodzin poety. Oprac. i wstęp: J. Jasiński, T. Oracki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 386 s.
Tu studium J. Jasińskiego i T. Orackiego: Polskie tradycje Ziemi Ełckiej, s. 11-53, oraz: Wykaz prac i artykułów o Michale Kajce, s. 378-383.
3. M. Zientara-Malewska: Działacze spod znaku Rodła. Wstęp, oprac. i przypisy T. Oracki. Olsztyn: Pojezierze 1974, 136 s.
4. Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu. Komitet red.: T. Oracki. [i in.]. Red.: S. Russocki. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 569 s.
5. Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur. Oprac.: T. Oracki. Olsztyn: Pojezierze 1977, 146 s.
6. Polska w pieśni i poezji Mazurów i Warmiaków. Antologia. [Wybór i wstęp:] T. Oracki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 191 s.
7. M. Kajka: Z duchowej mej niwy... Wiersze zebrali i oprac.: J. Jasiński, T. Oracki. Olsztyn: Pojezierze 1982, LXXI, 283 s.
Tu studium T. Orackiego: Niektóre zagadnienia z życia i twórczości Michała Kajki, s. V-LXIX; bibliografia s. [LXX-LXXII].
8. E. Sukertowa-Biedrawina: Jak Konopka diabła wypędzał. Bajki mazurskie. Zebrał, oprac. i posłowiem opatrzył T. Oracki. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego; Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 1994, 119 s.
9. Jak Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii i Mazur. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1995, 232 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1988, 1995, 2007.

Wywiady

Życiorys człowieka pracowitego. Rozm. T. Stępowski. Słowo na Warmii i Mazurach 1970 nr 8.
Historia nie ma martwych liter. Rozm. Z. Wirski. Słowo na Warmii i Mazurach 1979 nr 42.
Niepogodzony z bezsensem istnienia. Rozm. M. Barański. Gazeta Olsztyńska 1998 nr 163.

Słowniki i bibliografie

J. Jasiński: Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951-2000. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie2000 nr 4.

Ogólne

Artykuły

T. Swat. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1974 nr 1 [dot. art.: Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera. „Literatura Ludowa” 1973 nr 4/5 s. 83-99].
E. Martuszewski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1977 nr 2 [dot. art.: Folklor ustny. W: Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków. Wrocław 1976].
A. Staniszewski. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne1980 nr 27.
A. Staniszewski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1983 nr 2/3 [dot. art.: Mazury i Warmia w okresie 1800-1914. W: Dzieje folklorystyki polskiej. Warszawa 1982].
W. Magnuszewski: Glosy do przysłów mazurskich. Studia i Materiały. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1984 nr 13 [dot. art.: Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera. „Literatura Ludowa” 1973 nr 4/5 s. 83-99].
J. Chłosta: Biografistyka Tadeusza Orackiego. Kierunki 1989 nr 12.
Z. Smołucha: Tadeusz Oracki. W: Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985. Olsztyn 1991 s. 168-176.
T. Wajsbrot: Tadeusz Oracki. W: Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988. Olsztyn 1991 s. 69-71.
J. Jasiński: Tadeusz Oracki – niepokorny uczony i publicysta. (Z okazji jubileuszu). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 4.

Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w. do 1945 roku

[A. Wakar] A. Rawka: Tysiąc nazwisk. Warmia i Mazury 1964 nr 9.
P. Grzegorczyk: Nowe słowniki biograficzne. Ruch Literacki 1965 nr 4.
M. Tyrowicz. „Przegląd Humanistyczny1965 nr 4.
Z. Lietz. „Zapiski Historyczne1967 nr 1.
H. Keferstein. „Rocznik Olsztyński1968.
J. Jasiński. „Zapiski Historyczne1986 nr 3.
W. Steffen: Kilka sprostowań i uzupełnień do „Słownika [...]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1986 nr 3/4, polemika: T. Oracki. Tamże; [A. Szwarc] A.S.Acta Poloniae Historica” t. 53: 1986.

Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970

E. Martuszewski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1976 nr 2.
T. Matulewicz: Plon przedwczesny. Warmia i Mazury 1976 nr 3.

Rozmówiłbym kamień...

E. Martuszewski: Dyskusje nad książką Tadeusza Orackiego. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1976 nr 4.
T. Swat. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1976 nr 3.
B. Czeszko: O czym szumią dęby. Nowe Książki 1977 nr 4.
J. Jasiński. „Studia Historyczne1977 z. 4.
M. Waliński. Z dziejów regionalizmu warmińsko-mazurskiego. Regiony 1977 nr 2.
H. Kapełuś. „Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979.

Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)

A. Staniszewski: Kto był kim na Warmii i Mazurach. Nowe Książki 1984 nr 9, polemika T. Oracki. Tamże 1985 nr 1.
[A. Szwarc] A.S.Przegląd Historyczny1984 nr 4.
J. Trawczyński. „Palestra1984 nr 11.
J. Tuczyński. „Nautologia1985 nr 2 [dot. też: Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. T. 1].
T. Cieślak. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza1987 t. 16 nr 2.

Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. T. 1

S. Achremczyk. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1985 nr 3/4.
J. Tuczyński. „Nautologia1985 nr 2 [dot. też: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)].
J. Wrzesiński. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1985 nr 3/4.
T. Cieślak. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza1989 t. 17 nr 1.

Blaski i cienie sztokholmskich laurów

I. Pereszczako. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie2003 nr 4.
J. Beczek: Wokół literackiego Nobla. Nowe Książki 2004 nr 8.
T. Linkner. „Rocznik Gdański2005 z. 1/2.
J. Szymański. „Rocznik Gdański2005 z. 1/2.

Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek

D. Bogdan. „Echa Przeszłości2006 t. 7.
J. Borzyszkowski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie2006 nr 2.
L. Slodownik: Polacy w Królewcu. Tygiel 2006 nr 3.

Poezja ludowa Warmii i Mazur

S. Lichański: W kręgu twórczości ludowej. Nowe Książki 1957 nr 23.
E. Martuszewski: O książce „Poezja ludowa Warmii i Mazur. Warmia i Mazury 1957 nr 39.
W. Chojnacki. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1958 nr 1, polemika: T. Oracki. Tamże nr 2.
J. Chranicki. „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorzat. 1: 1958.
Z. Lietz. „Przegląd Zachodni”. 1958 nr 1.

M. Kajka: Zebrałem snop plonu...

W. Kupiszewski. „Literatura Ludowa1959 nr 3/4.

Mądrzejszy Mazur niż diabeł

E. Martuszewski. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie1977 nr 3/4.
A. Staniszewski: Lepiej dmuchać niż chuchać. Nowe Książki 1977 nr 23.
W. Szymborska. „Życie Literackie1977 nr 28, przedruk w tejże: Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. Kraków 1981.
M. Walichnowska. „Mówią Wieki1977 nr 9.
H. Kapełuś. „Rocznik Literacki 1977wyd. 1980.

Polska w pieśni i poezji Mazurów i Warmiaków

A. Staniszewski: Nowa antologia Tadeusza Orackiego. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1982 nr 1/2, polemika: T. Oracki. Tamże; J. Tuczyński. „Warmia i Mazury1982 nr 4.

E. Sukertowa-Biedrawina: Jak Konopka diabła wypędzał

T. Linkner: Bajki z Warmii i Mazur. Literatura Ludowa 1996 nr 4/5 [dot. też: Jak Mazurowi diabeł matkę dał].

Jak Mazurowi diabeł matkę dał

T. Linkner: Bajki z Warmii i Mazur. Literatura Ludowa 1996 nr 4/5 [dot. też: E. Sukertowa-Biedrawina: Jak Konopka diabła wypędzał].