BIO

Urodzony 2 czerwca 1918 w Dolinie pod Stanisławowem; syn Wincentego Stefana Ogrodzińskiego, filologa klasycznego, nauczyciela gimnazjalnego i badacza piśmiennictwa śląskiego, oraz Władysławy z Lechowskich. Uczęszczał do szkoły średniej w Katowicach (do 1932) i do V Państwowego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Krakowie. Po zdaniu matury w 1935 studiował prawo, a od 1937 historię na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Równocześnie od 1935 pracował jako bibliotekarz w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Krakowie, gdzie od 1940 pracował w Zakładach Sodowych Solvay, początkowo jako robotnik, a następnie urzędnik. Aresztowany przez gestapo w 1943, przez kilka miesięcy przebywał w więzieniu przy ulicy Montelupich i w obozie oświęcimskim. Zwolniony w końcu 1943, powrócił do pracy w Zakładach Sodowych Solvay. Po wojnie kontynuował studia historyczne na UJ; w 1951 uzyskał magisterium. Równocześnie w 1945-52 pracował jako radca w sekretariacie generalnym PAU, a następnie jako asystent i później adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Materialnej (Zakład Archeologii Polski) Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie. Debiutował w 1946 reportażem pt. Na krańcach, ogłoszonym w „Odrze” (nr 20; podpisany Stefan Sulima); w tygodniku tym publikował recenzje i artykuły do 1949. Działał społecznie w Towarzystwie Przyjaciół Mazurów i Warmiaków w Krakowie (1946-49, wiceprezes) i w Związku Nauczycielstwa Polskiego (1949-55, wiceprezes, a później prezes Rady Zakładowej Organizacji Związkowej przy Placówkach PAN). W 1948 ożenił się z Sabiną Bilską, lekarzem (zmarła w 1972). W 1956 zamieszkał w Olsztynie, gdzie został zatrudniony jako adiunkt w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w 1957-60 był kierownikiem Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN). Liczne artykuły, recenzje, fragmenty utworów publikował zwłaszcza w piśmie „Warmia i Mazury” (1955-85, podpisany też Stefan Sulima; w 1960-68 członek rady redakcyjnej), „Głosie Olsztyńskim” i jego dodatku „Archipelag” (1955-66) oraz w „Życiu Literackim” (1962-73; z przerwami, podpisany też Stefan Sulima) i „Pomorzu” (1964-66, 1969-70). W 1957 wszedł w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Współpracował z rozgłośnią olsztyńską Polskiego Radia jako autor cyklu audycji Rozmowy o kulturze (1957-65), a następnie comiesięcznych felietonów Refleksje i wnioski (1965-89) oraz z rozgłośnią Polskiego Radia w Warszawie. Od 1958 był redaktorem naczelnym „Rocznika Olsztyńskiego” (do 1983). Kontynuował działalność społeczną, był m.in. sekretarzem generalnym Społecznego Komitetu Obchodów Grunwaldzkich (1958-60), członkiem Rady Kultury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki (1958-65), członkiem Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Jedności Narodu w Olsztynie (od 1958). W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich (w 1962-72 członek zarządu, w 1975-81 wiceprezes Oddziału Olsztyńskiego). W 1960-62 pełnił funkcję dyrektora programowego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. W 1961-81 był prezesem Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK; od 1968 nadto członek Zarządu Głównego); w 1964 otrzymał Złotą Odznakę PTTK. W 1963-70 był współorganizatorem i sekretarzem generalnym Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz dyrektorem biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (1965-67). Za upowszechnianie kultury otrzymał w 1965 nagrodę WRN w Olsztynie. Od 1970 do przejścia na emeryturę w 1983 był dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W 1974 ożenił się z Jadwigą Dukaczewską, ekonomistką. W 1982 został członkiem Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), a w 1983 wszedł w skład Komitetu Wykonawczego oraz w skład Rady Krajowej PRON. W 1983-89 był także przewodniczącym Rady Wojewódzkiej PRON w Olsztynie. W 1983 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. W 1990-2001 pełnił funkcję sekretarza, a w 2001-2005 wiceprezesa Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego. W 1990 został sekretarzem i redaktorem (do 2005) „Biuletynu Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego”. W 1997 roku został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2000 otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga. W 2001 został honorowym obywatelem miasta Olsztyna. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1958), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur” (1960), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1963), Krzyżem Kawalerskim (1960) i Krzyżem Komandorskim (1978) Orderu Odrodzenia Polski, medalem im. Z. Glogera (1997). Zmarł 6 lutego 2012 w Olsztynie.

Twórczość

1. Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Odra 1946 nr 33, 35-41, 43-46, 1947 nr 2-3, 5-6. Wyd. osobne Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1947, 221 s. Wyd. 2 zmienione Olsztyn: Pojezierze 1979.

Autor podpisany: Stefan Sulima.

Nagrody

Reportaże z Mazur i Warmii, wyróżnione nagrodą literacką czytelników „Odry” w 1949.

Zawartość

Ziemia odnalezionych przeznaczeń; Wymowne pogranicze; Tragizm uciemiężonych dusz; Wdowa po bojowniku; Gietrzwałd zwycięski; Buńczuczny tatko [A. Samulowski; por. poz. ]; Laboratorium polskości; Oko w oko z Malborkiem; Żywe kamienie; Nad zagubionym grobem Niebieskiego Kanonika; Ostatnie rozdroże; U kresu wędrówki.

2. Gietrzwałd. Zapomniane sanktuarium na Ziemiach Odzyskanych. Kraków: Litodruk 1947, 46 s. Wyd. 2 bez podtytułu. Kraków: Nakład autora 1949.

Autor podpisany: Stefan Sulima.

3. Feliks Nowowieyski z Barczewa na Warmii. [Album]. Tekst: W. Ogrodziński. Układ graficzny: H. Skurpski. Olsztyn: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Kultury 1957 k. 18.

4. Lidzbark Warmiński. [Album]. Tekst W. Ogrodziński. Oprac. fotograficzne: E. Kupiecki. Oprac. graficzne: T. Galewski. Warszawa: Arkady 1958, 57 s.

5. Warmiński „Tatko” z Gietrzwałdu. W trzydziestą rocznicę zgonu Andrzeja Samulowskiego. Olsztyn: Pojezierze 1958, 48 s. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Tytuł na okładce: Andrzej Samulowski.

Zawartość

Nasz „tatko”; Trzeźwy marzyciel; Ten – który „robił Polskę na Warmii”; Gdy ważyły się szale; Orzeł biały nad Gietrzwałdem; Zmartwienia gietrzwałdskiego żandarma; Dzień triumfu i klęski; Tragiczny pamiętnik; Ja z Gietrzwałdu się nie ruszę; Strażniczka wiecznego znicza, – nadto: Wydarzenia [kalendarium]; Utwory; Pamiątki.

6. Grunwald 1410-1960. [Autorzy:] S.M. Kuczyński. Olsztyn: Pojezierze 1959, 64 s.

Tu szkic W. Ogrodzińskiego pt.Wielkość Grunwaldu”, s. 47-64.

7. Ignacy Pietraszewski, uczony „Warmijczyk” z Biskupca. W 90 rocznicę zgonu. Olsztyn: Pojezierze 1960, 28 s.

8. Literatura o Warmii i Mazurach. 1945-1960. (Próba zarysu). Olsztyn: Związek Literatów Polskich 1960, 47 s., powielone.

Referat wygłoszony na Zjeździe Pisarzy, Przyjaciół Warmii i Mazur w Olsztynie, 13 X 1960.

9. W cieniu samotnych wież. [Gawędy historyczne dot. Warmii]. Przedmowa: W. Szewczyk. Olsztyn: Pojezierze 1962, 209 s.

Na karcie tytułowej także pod pseudonimem Stefan Sulima.

Zawartość

W cieniu samotnych wież; Pantofle księdza biskupa; Ostatnie dni księstwa; Płomień i mrok; Dragoman z Biskupca; A w Bredynku krwawa woda; Serce pozytywisty; Warmiński Tatko [poz. ]; Profesor i strzechy.

10. Ruch literacki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Olsztyn 1965, 32 s.

Referat wygłoszony na VIII Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Olsztynie, 21-23 V 1965.

11. Olsztyńskie środowisko humanistyczne. Zadania i perspektywy. Olsztyn: Pojezierze 1968, 15 s. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” w Olsztynie.

12. Śladem Wojciecha Kętrzyńskiego. [Współautor:] S. Badowski. Olsztyn: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 1968, 20 s.

13. Krajobraz z tarniną. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969, 409 s.

14. Olsztyn i okolice. Przewodnik. [Autorzy:] A. Andrusikiewicz, Z. Kolendo. Oprac. kartograficzne: B. Lemisiewicz. Warszawa: Sport i Turystyka 1970, 85 s. Wyd. 2 tamże 1976.

15. Warmia i Mazury w świetle nauk społecznych 1945-1969. Olsztyn 1970, 22 s., powielone. XXV lat Polski Ludowej na Warmii i Mazurach 1945-1970. Sesja Naukowa w Olsztynie. Sekcja Oświaty i Kultury. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

16. [Czterechsetpięćdziesięciolecie] 450-lecie Hołdu Pruskiego. Katalog wystawy. [Współautor:] B. Kuczała. Olsztyn: [b.w.] 1975, 13 s.

17. Jan Lubomirski – zbieracz folkloru. Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur 1975, 14 s.

18. Kultura ludowa Olsztyńskiego wczoraj i dziś. [Informator]. Wystawa Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Kaliningradzkie Okręgowe Muzeum Krajoznawcze. Tekst: W. Ogrodziński i M. Wesołowska. Wstęp: P. Sokołowski. Olsztyn: Muzeum Mazurskie 1975, 48 s.

Teksty w języku polskim i rosyjskim.

19. Proporzec z Białym Barankiem. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 435 s.

20. Muzeum Warmii i Mazur w latach 1874-1977. Olsztyn: Muzeum Warmii i Mazur 1978, 32 s.

21. Po święcie Rozesłania. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1979, 258 s. Wyd. 2 Olsztyn: Pojezierze 1986, 237 s.

22. Nad jeziorem. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1980, 273 s.

23. Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie. Olsztyn: Pojezierze 1980, 112 s.

24. Przypomniane piórem. [Szkice]. Olsztyn, Białystok: Pojezierze 1982, 334 s.

Teksty w większości drukowane w 1959-1979.

Zawartość

Lecz nikt nie zgładzi dnia tego pamiątki”; Kosmolog i potomni; Pochwała Lidzbarka; Nad podobizną Wojciecha Kętrzyńskiego; Oskar Kolberg i Mazury; Pozytywista z warmińskiego zaścianka [ksiądz W. Barczewski]; Jeszcze jedna droga do Polski [o F. Nowowiejskim]; Wejście w środowisko. (O literaturze Warmii i Mazur 1945-1960); Ruch literacki nad Odrą i Bałtykiem (1945-1964) [o literaturze Ziem Zachodnich i Północnych]; Warmiński Janko Muzykant [J. Lubomirski]; Słowo o Janie Boenigku; „Jesteśmy w pół drogi...”.

25. Ulica zwana Bystrą. [Opowiadania]. Olsztyn: Pojezierze 1985, 300 s.

Zawartość

Adam; Mgła; Plac karuzeli; Rozstaje; Za progiem.

26. Za gwiazdą betlejemską. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1989, 321 s.

27. Szkice warmińskie. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 1998, 113 s.

28. Piękna nieznajoma. [Reportaże]. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Czytelnicze 2003, 170 s.

29. Tropem odnalezionych przeznaczeń. Wybór publicystyki z lat 1956-2002. Przedmowa: T. Ostojski. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 2003, 295 s.

Prace redakcyjne

1. Poezja ludowa Warmii. Wybór W. Ogrodziński. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Mazurów i Warmiaków 1949, 16 s., powielone.
2. Bursztynowym szlakiem. Warmia i Mazury w prozie i poezji. Oprac.: W. Ogrodziński. Wybór tekstów: W. Ogrodziński, W. Późny. Wstęp: E. Paukszta. Olsztyn: Pojezierze 1963, 415 s.
Tu też utwory W. Ogrodzińskiego podpisane: Stefan Sulima.
3. O. Kolberg: Mazury Pruskie. Z rękopisów oprac.: D. Pawlak. (Dzieła wszystkie. T. 40). Wrocław: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, XLIV, 676 s. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk.
Tu też autorstwa W. Ogrodzińskiego wstęp pt.«Mazury Pruskie» Oskara Kolberga”.
4. W. Barczewski: Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane. Wyd. i wstępem poprzedził W. Ogrodziński. Olsztyn: Pojezierze 1977, 280 s.
5. Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1846 przez X.G.G. 2000-2001.

[Cz. 1:] Rękopis. Posłowie: W. Ogrodziński. Kraków, Olsztyn 2000, 342 s.

[Cz. 2:] Zapis słowny. Oprac. i wstępem wraz z aneksami opatrzył W. Ogrodziński. Olsztyn 2001, 274 s. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 198.

6. Olsztyn 1353-2003. Praca zbiorowa pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodziński. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego 2003, 651 s.
7. Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka. Praca zbiorowa. Pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodzińskiego. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 2006, 928 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1958, 1974, 1988, 2005.

Autor o sobie

W. Ogrodziński: Życie osobiste i przykład. Tygodnik Kulturalny 1984 nr 40.

Wywiady

Dopiero jesteśmy w pół drogi.... Rozm. J. Bryliński. Gazeta Olsztyńska 1983 nr 190.

Słowniki i bibliografie

D. Piątkowska: Bibliografia prac Wacława Ogrodzińskiego za lata 1946-1986; J. Sikorski: Władysław Ogrodziński. [Biografia]. „Rocznik Olsztyński 1989”.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (F. Lichodziejewska).

Ogólne

Artykuły

T. Stępowski: Władysław Ogrodziński. (Stefan Sulima). Słowo na Warmii i Mazurach 1963 nr 34.
F. Fornalczyk: Świadomość dziedzictwa. O prozie olsztyńskiego środowiska pisarskiego. Olsztyn 1978, passim.
K. Lenkiewicz: Nie umiem stać na uboczu. Warmia i Mazury 1985 nr 6 [dot. działalności społecznej W. Ogrodzińskiego].
J. Chłosta: Pisarstwo wzbogacone działaniem. Kierunki 1988 nr 23.
J. Szydłowska: Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego. W 85 rocznicę urodzin. Komitet Mazursko-Warszawski 2003 nr 3.

Ziemia odnalezionych przeznaczeń

[W. Szewczyk] Jacek Brzym. Odra 1947 nr 40.
S. Helsztyński: Ożywcza książka. Robotnik 1948 nr 38.
A. Staniszewski: Po trzydziestu dwóch latach... Fakty 1980 nr 42.
W. Bieńkowski. „Studia Historyczne1981 nr 3.

Ignacy Pietraszewski, uczony „Warmijczyk” z Biskupca

J. Reychman. „Przegląd Orientalistyczny1966 nr 4.

W cieniu samotnych wież

J. Dużyk: Opowieści o polskiej Warmii. Nowe Książki 1962 nr 18.
Z. Kubikowski. „Odra1962 nr 11.

Krajobraz z tarniną

J.M. Gisges: Odcisk ubrudzonych dłoni. Nowe Książki 1970 nr 13.
J.Z. Maciejewski: Krajobrazy polskie. Miesięcznik Literacki 1970 nr 5.
E. Martuszewski: Biografia apolitycznego inteligenta. Pomorze 1970 nr 9.
[H. Panas] L. Jankowski. „Warmia i Mazury1970 nr 3.
Z. Skibiński: W poszukiwaniu nowego bohatera. Odgłosy 1970 nr 3.
G. Szewczyk: Wojenne szczęście pechowca. Poglądy 1970 nr 9.
Z. Trziszka: Rozkwitający krajobraz. Tygodnik Kulturalny 1970 nr 10.

Proporzec z Białym Barankiem

Z. Zielonka: Krajobraz średniowieczny. Nowe Książki 1975 nr 17.
K. Koźniewski: Powieść krzyżacka. Polityka 1976 nr 7.

Po święcie Rozesłania

A. Staniszewski: Nazajutrz po bitwie. Nowe Książki 1979 nr 20.
H. Panas: Jak to było po Grunwaldzie. Gazeta Olsztyńska 1983 nr 113.
Z. Warski. „Rzeczywistość1987 nr 18.

Nad jeziorem

D. Bieńkowska: Obcy nie wśród obcych. Nowe Książki 1980 nr 24.
M. Warneńska: Z ziemi pięknej i gorzkiej. Fakty 1981 nr 11.

Siłę słuszności mamy

L. Smółka. „Sobótka1981 nr 3.
A. Staniszewski: Historia Domu Polskiego. Nowe Książki 1981 nr 2.

Przypomniane piórem

A. Staniszewski: Dalej aktualne. Kontrasty 1983 nr 6.
W. Bieńkowski. „Studia Historyczne1984 nr 2.

Ulica zwana Bystrą

E. Starosta: Rozbitki wśród repatriantów. Fakty 1985 nr 47.
S. Stanuch: Opowieści znad Łyny. Nowe Książki 1986 nr 6.