BIO

Urodzony 5 kwietnia 1884 w Nowej Wsi Narodowej pod Krakowem; syn Jana Ogrodzińskiego, rzemieślnika, i Anny z Terasów; ojciec Władysława Stefana Ogrodzińskiego, prozaika. W 1904 ukończył IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie, a następnie do 1908 studiował filologię klasyczną i historię literatury polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie współpracował z tajnym Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”; brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie zaboru rosyjskiego. Po zdaniu egzaminów nauczycielskich w 1908 pracował jako nauczyciel w Przemyślu, a od 1909 w Nowym Targu. Od 1908 był członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Podczas I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich na terenie Nowego Targu, po czym służył w II Brygadzie Legionów pod dowództwem Józefa Hallera; uczestniczył w kampanii karpackiej. W grudniu 1917 objął stanowisko dyrektora prywatnego gimnazjum polskiego w Dolinie pod Stanisławowem. W tymże roku ożenił się z Władysławą Lechowską. W 1918 został aresztowany przez władze ukraińskie i osadzony w więzieniu w Tarnopolu. Po wyjściu na wolność podjął pracę w gimnazjum w Nowym Targu. Brał udział w akcji polskiej na Spiszu i Orawie, związanej z ustanowieniem południowej granicy Polski. W 1924 zamieszkał w Katowicach i był wizytatorem szkół średnich w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wyjeżdżał do Paryża, Hagi i Genewy jako reprezentant Polski w sprawach szkolnictwa mniejszości narodowych w Lidze Narodów i Trybunale Międzynarodowym. Odbywał podróże naukowe do Francji, Włoch, Grecji i Niemiec. W 1927 założył Śląskie Koło Filologiczne (oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego) i był jego wieloletnim prezesem. Od 1927 publikował liczne rozprawy i artykuły w „Kwartalniku Klasycznym” (do 1931) i „Eosie” (do 1936). W 1928 był współzałożycielem nauczycielskiego Koła Polonistów (śląski oddział Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oraz Miłośników Języka Polskiego) i śląskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego, od 1930 brał aktywny udział w pracach Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku jako członek zarządu. W związku z zaangażowaniem w działalność polityczną w Narodowej Demokracji został w 1931 przeniesiony na wcześniejszą emeryturę. Zamieszkał w Krakowie (1932) i zajął się badaniami nad piśmiennictwem śląskim. Od 1935 był członkiem Komisji Filologicznej i Komisji Historii Literatury Polskiej Akademii Umiejętności, współpracownikiem Komitetu Wydawnictw Śląskich oraz Polskiego słownika biograficznego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz Instytutu Śląskiego. Należał do włoskiego towarzystwa filologicznego im. Dantego Alighieri. W 1936-39 był radnym miasta Krakowa z ramienia Narodowej Demokracji. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Lwowa, ale na początku 1940 powrócił do Krakowa, tu spędził okupację niemiecką. W 1940-43 pracował społecznie w Polskim Komitecie Opiekuńczym, a następnie w Radzie Głównej Opiekuńczej. Kontynuował prace badawcze nad dziejami piśmiennictwa śląskiego. W 1943-44 wykładał historię literatury polskiej na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmarł 20 września 1945 w Krakowie.

Twórczość

1. P[ublius] Vergilius Maro. Lwów: Filomata 1933, 152 s.

2. Związki duchowe Śląska z Krakowem na przełomie wieków XVIII i XIX. [Odczyt]. Katowice: Kasa im. Mianowskiego; Instytut Popierania Nauki 1935, 49 s.

3. Stan i potrzeby nauki polskiej w zakresie piśmiennictwa śląskiego. W: Stan i potrzeby nauki polskiej o Śląsku. Katowice 1936 s. 209-291; odbitka. Katowice: Drukarnia K. Miarki 1936 [właśc. 1935], 83 s.

4. Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła. Katowice: Zw[iązek] Towarzystw Gimn[astycznych] „Sokół1937, 264 s.

5. O. Euzebiusz Franciszek Stateczny, przedstawiciel „Młodej Polski” w prozie górnośląskiej. Katowice: Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku 1938, 202 s.

6. Dzieje piśmiennictwa śląskiego. T. 1. Katowice: Instytut Śląski 1946, 213 s. Wyd. 2. Cz. 1-2. Przygotował L. Brożek i Z. Hierowski. Katowice: Śląsk 1965, 435 s.

Zawartość

Wyd. 1 zawiera rozdziały: Literatura ludowa; Średniowiecze; Epoka humanizmu; Epoka reformacji i kontrreformacji; Epoka Lompy i Stalmacha. – Dodatek: Materiały biograficzne, – w wyd. 2 nadto: Epoka rozkwitu piśmiennictwa śląskiego. (1869-1902); Piśmiennictwo śląskie w okresie pełnego odrodzenia narodowego.

Przekłady

1. Homer: Iliada. Księga II w. 484-877 i księga III. Nowy Targ: Sprawozdanie Gimnazjum w Nowym Targu”; Drukarnia I. Borka 1911, 27 s.
2. Horacy: Pieśni wybrane. Nowy Targ: Sprawozdanie Gimnazjum w Nowym Targu”; Drukarnia I. Borka 1912, 42 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. [J.N.] Jaroń: Z pamiętnika Górnoślązaka oraz inne wiersze liryczne. Wydanie zbiorowe. Przygotował do druku i wstępem poprzedził W. Ogrodziński. Katowice: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1932, 255 s.
2. J. Bock: Nauka domowa” i wyjątki z „Agendy. Oprac. [i wstępem poprzedził] W. Ogrodziński. Katowice: Instytut Śląski 1935, XLI, 54 s.
3. N. Bonczyk: Pisma poetyckie. T. 1-3. Katowice: Instytut Śląski. 1936-1939.

T. 1. Stary kościół miechowski. [Poemat]. Wyd. 4 krytyczne. Oprac. i wstępem poprzedził W. Ogrodziński. 1936, LXXX, 266 s.

T. 2. Góra Chełmska. (Poemat). Oprac. [i wstępem poprzedził] W. Ogrodziński. 1938, CXLII, 189 s.

T. 3. Drobne utwory i przekłady. W 1939 w druku.

Tom przygotowany do wydania, nie ukazał się drukiem.
4. K. Winter: Fabrilium Silesiae officinarum fodinarumque descriptio et denotatio brevis. (Kuźnic Śląskich i kopalń opis oznaczenie krótkie). Tekst łaciński wraz z przekł. polskim A. Kowalkowskiego. Wyd. krytycznie i oprac.: W. Ogrodziński. Katowice: Instytut Śląski 1937, XXXIII, 43 s.
Tu także: M. Severus: Carmen commendaticium. (Wiersz pochwalny). Tekst łaciński wraz z przekł. polskim A. Kowalkowskiego wyd. krytycznie i oprac.: W. Ogrodziński.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski Słownik Biograficzny. T. 23. Cz. 4. Wrocław 1974 (M. Fazan).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

Z. Hierowski: Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939. Katowice 1969, passim.
A. Pryszczewska-Kozołub: Wincenty Ogrodziński – historyk piśmiennictwa śląskiego. Opole [b.w.] 1969, 106 s.

Artykuły

S. Skimina: Wincenty Ogrodziński. „Eos1940/1946 nr 1/2.
R. Ganszyniec, J. Lewański: Wincenty Ogrodziński. „Pamiętnik Literacki1946 z. 3/4.
A. Ross: Profesor i Wincentego Ogrodzińskiego palenie kalendarzy. Trybuna Opolska 1966 nr 257.
J. Zaremba: Wincenty Ogrodziński twórca pierwszej syntezy piśmiennictwa śląskiego. Poglądy 1971 nr 13.
D. Rott: Ogrodzińskiego synteza dziejów piśmiennictwa śląskiego. Śląsk 1998 nr 4.
J. Lyszczyna: Na śląskim Parnasie. Katowice 2002, passim.

Dzieje piśmiennictwa śląskiego

T. Mikulski. „Sobótka1946, 2 półrocze.
S. Papée. „Odrodzenie1946 nr 47.
[J. Korpała] j.k. Życie Nauki 1947 nr 13/14.
J. Lewański: Powojenne opracowania piśmiennictwa śląskiego. Pamiętnik Literacki 1947.
R. Pollak: Dzieje polskiego życia literackiego na Śląsku. Przegląd Zachodni 1947 nr 3.
T. Bujnicki. „Poglądy1966 nr 19.
S. Grzeszczuk. „Zaranie Śląskie1966 nr 4.
Cz. Hernas. „Nowe Książki1966 nr 9.