BIO

Urodzony 30 kwietnia 1900 w Warszawie; syn Antoniego Janusa i Franciszki z Tałajów, bezrolnych chłopów, którzy przenieśli się do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Uczęszczał do gimnazjum rządowego. W czasie I wojny światowej, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy w 1915, przerwał naukę i pracował jako robotnik. W 1919-22 służył w Wojsku Polskim. Kształcił się samodzielnie, zdobywając wiedzę w zakresie literatury polskiej i rosyjskiej oraz teorii marksistowskiej. Ok. 1923 związał się z Komunistyczną Partią Robotniczą Polski (KPRP, od 1925 Komunistyczna Partia Polski, KPP) i pracował w jej Centralnej Redakcji, przygotowując ulotki, biuletyny partyjne, artykuły do prasy legalnej i nielegalnej. W 1924 pracował w sekretariacie Komunistycznej Frakcji Poselskiej. Od czerwca 1925 do lutego 1927 był sekretarzem redakcji pism Niezależnej Partii Chłopskiej (NPCh) i redaktorem odpowiedzialnym czasopisma „Jednodniówka NPCh”. Równocześnie zaczął uprawiać krytykę literacką, używając różnych pseudonimów, głównie Andrzej Stawar. Debiutował w 1923 recenzją książki Tadeusza Szturm de Sztrema Płace zarobkowe w okresie dewaluacji pieniężnej, zamieszczoną na łamach inspirowanego przez KPRP miesięcznika „Nowa Kultura” (nr 10/11; podpisane (s)); w piśmie tym opublikował nadto w 1923-24 kilka artykułów (podpisane (s)). W 1925 nawiązał współpracę z tygodnikiem „Wiadomości Literackie”, w którym do 1927 publikował artykuły i liczne recenzje (też pod pseudonimem ej). Następnie w 1927-29 współpracował ponownie z Komunistyczną Frakcją Poselską w sekretariacie Klubu Sejmowego Jedność Robotniczo-Chłopska. W tym czasie zajął się twórczością przekładową z literatury rosyjskiej. Kontynuował działalność publicystyczną i krytycznoliteracką. Od 1927 był sekretarzem miesięcznika literackiego lewicy „Dźwignia” (tu też pod pseudonimami: s., S.), a po zamknięciu pisma w 1928, sekretarzem redakcji „Miesięcznika Literackiego”, nieoficjalnego organu KPP (tu też liczne artykuły i recenzje podpisane: a.s., as, (as), s., S., St., Paweł Treska, Bronisław Zawadowski, K. Zawadzki, Wł. Zawadzki). Aresztowany wraz z całą redakcją we wrześniu 1931, przebywał dwa miesiące w warszawskim więzieniu Centralnym. W 1934-36 wydawał wspólnie z działaczem partyjnym Romanem Jabłonowskim czasopismo „Pod prąd”; teksty tu zamieszczone, m.in. artykuł O bonapartyzmie i faszyzmie (1934; podpisany Paweł Treska), spowodowały oskarżenie pisarza przez kierownictwo KPP o trockizm. W konsekwencji zerwał z partią. W 1937 był wydawcą i redaktorem pisma „Nurt” (ukazał się tylko nr 1); publikował ponownie w „Wiadomościach Literackich” (1937-39) oraz w „Dzienniku Ludowym” (1938). Po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Następnie przedostał się na Węgry i zamieszkał w Budapeszcie. Działał w Komitecie do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (delegaturą polskiego rządu na emigracji) i był doradcą do spraw kultury prezesa Komitetu. Publikował w piśmie „Nasza Świetlica – Materiały Obozowe” (1941-42; teksty podpisywał I.O.), a także w ukazującym się trzy razy w tygodniu piśmie „Wieści Polskie” (m.in. pod pseudonimem Amicus). Redagował pismo kulturalno-oświatowe dla świetlic i obozów „Tygodnik Polski. Materiały Obozowe” (przekształconego w 1943 w organ o charakterze społeczno-politycznym pt. „Tygodnik Polski”). W czasie okupacji niemieckiej od marca 1944 ukrywał się; był członkiem utworzonego w kwietniu przedstawicielstwa Węgry II podlegającego Delegaturze Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj. Po wkroczeniu Armii Czerwonej inicjował utworzenie Tymczasowego Komitetu Polskiego uznającego Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W czerwcu 1945 powrócił do kraju i do 1946 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie początkowo jako dyrektor gabinetu ministra, potem urzędnik w Departamencie Literatury, Teatru i Filmu. Kontynuował twórczość krytycznoliteracką; publikował w „Kuźnicy” (1946-48; też pod pseudonimem: A. S-r, Spectator) i „Odrodzeniu” (1946-49). W tym czasie przygotował pierwszą wersję monografii o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim. W 1949 po odmowie złożenia samokrytyki, potępiającej poglądy przedwojenne, został objęty zakazem druku; utrzymywał się z przekładów z literatury rosyjskiej. W 1955 odzyskał możliwość publikowania prac publicystycznych i krytycznoliterackich. Ogłaszał artykuły i recenzje w „Twórczości” (1955-57), „Nowej Kulturze” (1956), „Polityce” (1958-59). Należał do zespołu redakcyjnego miesięcznika „Dialog” (1956-57) i kwartalnika „Opinie” (1957). Zabiegał bezskutecznie o utworzenie czasopisma „Krytyka”. W marcu 1961 wyjechał do Francji i zwrócił się do Jerzego Giedroycia z propozycją wydania swoich przedwojennych esejów i artykułów. Był już ciężko chory (cierpiał na chorobę nowotworową). Dla poratowania zdrowia pojechał do Grenoble do Ireny i Stanisława Vincenzów; pracował nad przygotowaniem tomu do druku w „Bibliotece Kultury”. Pod koniec lipca, w stanie krytycznym wrócił do Maisons-Laffitte i został przewieziony do szpitala w Saint-Germain-en Laye pod Paryżem. Zmarł tam 5 sierpnia 1961; pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pośmiertnie odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Twórczość

1. Tadeusz Żeleński (Boy). [Monografia]. Druk fragmentów: Kuźnica 1946 nr 50-51, 1947 nr 1-3, 8, 10. Powst. całości 1949. Wyd. w red. zmienione Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 368 s.

Rękopis wersji pierwszej w Bibliotece Instytutu Badań Literackich w Warszawie.

Nagrody

Nagroda „Nowej Kultury” w 1958.

2. Szkice literackie. Wybór. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 669 s.

Zawartość

Od autora; O duchu literatury polskiej słów kilka, czyli o wszystkim i o niczym; Zarażona Grenada i romantyczny Almanzor; Zachód w Polsce; Kryzys prozy; [S.] Brzozowski; „Czarne skrzydła” [J. Kadena-Bandrowskiego]; Jeszcze o literaturze wojennej; Władysław Orkan; „Życiorys własny robotnika” [J. Wojciechowskiego]; O pojmowanie literatury; O krytyce; W szkole [G.] Plechanowa; Otello i okopowizny; Kontrasty społeczne; Dookoła „Elektry”[Eurypidesa]; Romantyzm, pozytywizm, oświecenie; O Lucjanie Rudnickim; O „Przedwiośniu” [S. Żeromskiego]; Z zagadnień prozy; Bohater naszych czasów; O [M.] Szołochowie; Dostojewski w siedemdziesiątą piątą rocznicę śmierci; „Zbrodnia i kara”[F. Dostojewskiego]; [W.] Bieliński; O Karolu Irzykowskim; St.I. Witkiewicz i jego „Nienasycenie”; Idee i działalność Mieczysława Szczuki.

3. O Gałczyńskim. Warszawa: Czytelnik 1959, 396 s.

4. Pisarstwo Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 376 s.

5. O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa: Czytelnik 1961, 241 s.

Szkice drukowane w latach 1946, 1949, 1956-60.

Zawartość

O Brzozowskim; Spór o inteligencję; Dziedzictwo [W.] Bielińskiego; Książka o Dostojewskim [dot.: S. Mackiewicz: O Dostojewskim]; Wrażenia ze zjazdu pisarzy w r. 1956; Literatura na rozdrożu; Użyteczność psychologizmu; W sprawie „Pism” Boya [-Żeleńskiego]; Boy o Prouście; Nieporozumienia taryfowo-historyczne [dot. twórczości krytycznoliterackiej A. Sandauera].

6. Pisma ostatnie Andrzeja Stawara. Paryż: Instytut Literacki 1961, 274 s.

Zawartość

[J. Stempowski] P. Hostowiec: Od wydawnictwa. – Eseje drukowane w latach 1934 i 1936 w „Pod prąd” pod pseudonimem Paweł Treska: O bonapartyzmie i faszyzmie; O biurokracji sowieckiej; Planiści i państwowcy na lewicy socjalistycznej; Historia Trockiego. – Inne eseje przedwojenne: Wokół totalizmu; Orientalizacja. (O analogiach historycznych; Literatura rosyjska na przełomie. – Glossy (Grenoble – Maisons-Laffitte 1961) [eseje polemiczne związane z dyskusjami w latach 30. dot. sytuacji marksizmu, polityki stalinowskiej, partii].

Przekłady

francuski

Libres essais marxistes. [Przeł.] J. Warszawski. Paris 1963.

hiszpański

Libres ensayons marxistas. [Przeł. z francuskiego] J. de la Colina. Mexico 1977.

rosyjski

Izbrannyje statii o marksizme. [Przeł.] V. Petrov. Hyattsville, Maryland 1964.

Przekłady

1. F. Dostojewski: Biedni ludzie. [Powieść]. (Dzieła. Seria 7). Warszawa: Rój 1929, 287 s. Wyd. nast.: (Z Pism F. Dostojewskiego) Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955; Warszawa: Książka i Wiedza 1976; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979.
2. S. Tretiakow: Krzyczcie Chiny. Łańcuch faktów w 9 ogniwach. Adaptacja tekstu, muzyka, inscenizacja i reżyseria L. Schiller. Wystawienie: Lwów, Teatr Wielki 1932.
Przekład podpisany: E. Janicki.
3. M. Szołochow: Cichy Don. [Powieść]. Przeł.: W. Rogowicz, A. Stawar. T. 1-7. Warszawa: Rój 1934, 1935, 1938, 278 + 292 + 262 + 307 + 238 + 238 + 223 s. Wyd. nast. całości: T. 1-4. Warszawa: Czytelnik 1946-1947, tamże: wyd. 2 [!]1948-1950, wyd. 3 1949, wyd. 4 1951, wyd. 5 1953, wyd. 6 1955, wyd. 7 poprawione 1958, wyd. 8 1959, wyd. 9 1962, wyd. 10 1966; wyd. 11 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967; wyd. 11 [!] Warszawa: Czytelnik 1967, tamże: wyd. 13 1967, wyd. 14 1969, wyd. 15 1972, wyd. 16 1973, wyd. 17 1977; wyd. 18 Warszawa: Książka i Wiedza 1982, wyd. 19 tamże 1984; wyd. 20 Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Współpraca, [Moskwa:] Wniesztorgizdat 1984; Warszawa: Interarost 1994; [wyd. 25] Warszawa: Porozumienie Wydawców 2001.
W przekładzie A. Stawara w wyd. 1 t. 1, 3, 4, 6; od wydań w 1946-1947 (t. 1-4) brak informacji o autorstwie przekładów poszczególnych tomów.
4. L. Leonow: Złodziej. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Rój 1935, 246 + 259 s.
Przekład podpisany: Stanisław Leśniewski.
5. A. Tołstoj: Piotr Pierwszy. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: J. Przeworski 1935 [antydatowane 1934], 262 + 387 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1936; t. 1-3 Warszawa: Czytelnik 1948; wyd. 1 [!] t. 1-3 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955; wyd. 5 Warszawa: Czytelnik 1957; wyd. 6 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964; wyd. 7 Warszawa: Czytelnik 1967, wyd. 8 tamże 1974; wyd. 9 Warszawa: Książka i Wiedza 1984, wyd. 10 tamże 1985; [wyd. 11] t. 1-2 Warszawa Książka i Wiedza 1986.
6. I. Erenburg: Jednym tchem. [Powieść]. Warszawa: Rój 1936, 257 s. Wyd. nast.: Warszawa: Iskry 1955, wyd. 2 tamże 1956.
7. L. Leonow: Droga na ocean. [Powieść]. [T.] 1-2. Warszawa: Rój 1936-1937, 236 + 239 s. Wyd. nowe [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951.
8. J. Tynjanow: Puszkin. Powieść. Warszawa: Rój 1937, 341 s. Wyd. nast. Warszawa: Książka 1947.
Przekład podpisany: Dr J.P. Zajączkowski.
9. M. Priszwin: Korzeń życia. [Opowiadania]. Warszawa: Rój 1939 [antydatowane 1938], 323 s. Wyd. nast. pt.: Korzeń życia i inne opowiadania. Przeł.: A. Stawar i P. Hertz. [Warszawa:] Czytelnik 1947, 268 s. Wyd. 2 tamże 1949.
10. W. Arseniew: Dersu Uzała. [Powieść]. Warszawa: Książka 1948, 286 s. Wyd. nast.: wyd 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1950; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960.
11. M. Gorki: Wrogowie. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1949. Wyd.: Oprac. inscenizacyjne M. Wyrzykowskiego. Wstęp: J.A. Szczepański. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 190 s. Wyd. nast. inne: pt. Wrogowie. Sceny dramatyczne. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 186 s. Przedruk w: Antologia dramatu rosyjskiego. T. 2. Warszawa 1954; M. Gorki: Dramaty (Wybór dzieł. T. 4). Warszawa 1954; M. Gorki: Utwory dramatyczne 1901-1906. (Pisma. T. 4). Warszawa 1955.
12. M. Szołochow: Zorany ugór. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik [Księga 1]. 1949, 395 s. Wyd. nast. 2-8 tamże 1949-1955. Księga 2. 1961, 377 s.
13. L. Leonow: Szarańcza. Opowiadanie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 104 s.
14. L. Leonow: Borsuki. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1952, 405 s.
Przekład podpisany: Jan Witkowicz.
15. W. Koczetow: Żurbinowie. Powieść. Warszawa: Czytelnik 1954, 418 s.
16. M. Sałtykow-Szczedrin: Poszechońskie dawne dzieje. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 677 s.
17. L. Tołstoj: Wojna i pokój. Powieść. (Dzieła. T. 4-7). T. 1-4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 483 + 500 + 538 + 500 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1959, wyd. 3 1961, wyd. 4 1962, wyd. 5 1964, wyd. 6 1966, wyd. 7 1967, wyd. 8 1970, wyd. 9 1973, wyd. 10 1976, wyd. 11 1978, wyd. 12 1979, wyd. 13 1984; Warszawa: Współpraca 1987, tamże 1988; z posłowiem A. Drawicza Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1992; posłowie: J. Gondowicz. T. 1-2. [Wyd. 17] Warszawa: Świat Książki 2002.
18. M. Zoszczenko: Rozkosze kultury. Przeł.: H. Pilichowska, A. Stawar, L. Susid. Warszawa: Iskry 1958, 251 s. Wyd. nast. Warszawa: Alkazar 1993.

Prace redakcyjne

1. I. Chrzanowski: Zarys literatury polskiej. Historia literatury niepodległej polski do 1794 roku. Skrócił A. Stawar. T. 1 z. 1-3. Budapeszt: Komisja Kulturalno-Oświatowa dla Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na Węgrzech 1941, 306 s., powielone.
A. Stawar podpisany: I.O.
2. T. Boy-Żeleński: Mędrca okiem... Z pism Boya wybrał i przedmową poprzedził A. Stawar. Warszawa: Czytelnik 1948, XLIV, 297 s.
3. Boy o Mickiewiczu. Oprac. A. Stawar [Z pism T. Boya-Żeleńskiego wybrał A. Stawar]. Warszawa: Czytelnik 1949, VI, 308 s.
Przedmowa: A. Stawar pt. Literat i wieszcz. „Kuźnica1948 nr 48-49 [nie weszła do tomu].
Wyd. uzupełnione tomu T. Boya-Żeleńskiego: Brązownicy. Warszawa: Rój 1930, 270 s.
4. K.I. Gałczyński: Poezje. Przedmowa i przypisy: A. Stawar. (Dzieła w pięciu tomach. T. 1). Warszawa: Czytelnik 1957, 595 s.
5. K. Irzykowski: Cięższy i lżejszy kaliber. Krytyki i eseje. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A. Stawar. Warszawa: Czytelnik 1957, 617 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN ok. 1958.

Wywiady

Spotkanie ze Stawarem. Rozm. M. Warneńska. Nowa Literatura i Wydawnictwa 1957 nr 2.
Krytyk z zasadami. Rozm. K.T. Toeplitz. Nowa Kultura 1959 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 2. Warszawa 1987 (A. Pacholczykowa).
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 ([J. Pluta] jp).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 2000 (M. Stępień).

Ogólne

Artykuły

K. Irzykowski: Piła marksistyczna. Wiadomości Literackie 1930 nr 5, przedruk w tegoż: Słoń wśród porcelany. Warszawa 1934, Pisma. [T.] 2. Kraków 1976.
S.R. Stande: O marksistowskie pojmowanie literatury. Miesięcznik Literacki 1930 nr 12.
J. Szymański: O marksistowską krytykę literacką. Miesięcznik Literacki 1930 nr 11.
S.R. Stande: Eklektyzm czy dialektyka?Miesięcznik Literacki1931 nr 15.
Z. Lichniak: Kibic o sędziach. Kierunki 1957 nr 40, przedruk w tegoż: Monologi kibica literackiego. Warszawa 1959.
G. Lasota: Pisarze i KPPKultura i Życie 1958 nr 44.
T. Drewnowski: Poza snobizmem i doktrynerstwem. Polityka 1960 nr 36.
A. Ciołkosz: Testament Stawara. Syrena-Orzeł Biały”, Paryż-Londyn 1961 nr 47.
J. Górski. „Prawo i Życie1961 nr 19.
G. Herling: Un eretico di Varsavia. Tempo Presente”, Rzym 1961 nr 12.
G. Lasota: Andrzej Stawar krytyk konsekwentny. Przegląd Kulturalny 1961 nr 36.
R. Matuszewski: W zwierciadle prasy literackiej. Nowe Drogi 1961 nr 9.
[J. Mieroszewski] Londyńczyk: Kronika londyńska. Stawar i inni. Kultura”, Paryż 1961 nr 11.
J.S. Ossowski: Przeciw tyranii kostiumu. Student 1978 nr 7 [dot. działalności krytyczno-literackiej A. Stawara].
R. Setnik: Przypomnienie Stawara. Literatura 1981 nr 32.
A. Ziarkiewicz: Andrzej Stawar do odczytania na nowo. Życie Literackie 1983 nr 18.
W. Kaczocha: Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce. Do 1939 roku. Warszawa 1984 [m.in. o A. Stawarze].
A. Sebesta: Nowoczesna i proletariacka. Zdanie 1984 nr 11 [m.in. o współpracy A. Stawara z „Dźwignią”].
J. Kott: Trzy pogrzeby. I. „Zeszyty Literackie”, Paryż 1985 nr 12.
A. Ziarkiewicz: Tradycja romantyzmu i pozytywizmu w ocenie Andrzeja Stawara. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Filozoficzne 1985 nr 95.
A. Ziarkiewicz-Sebesta: Poglądy Andrzeja Stawara na światopogląd religijny twórcy, religię, instytucje religijne i sztukę. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Ekonomiczno-Społeczne 1985 nr 99.
A. Bednarz: PPR wobec dorobku i tradycji literatury polskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych 1986 nr 776 [m.in. o A. Stawarze].
Z. Bieńkowski: Boki. Poezja i niepoezja. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 40.
A. Szebesta: Niewygodny. Dekada Literacka 1991 nr 28.
T. Drewnowski: Próba scalenia. Warszawa 1997, passim.
A. Sebesta: Publicystyka sowietologiczna Andrzeja Stawara. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Ekonomiczno-Społeczne1997 z. 185 nr 8.
J. Korczak: Lęki Andrzeja Stawara. Arkusz 1998 nr 1.
T. Drewnowski: Ostatni autentyczny marksista. W tegoż: Porachunki z XX wiekiem. Kraków 2006.

Tadeusz Żeleński (Boy)

H. Bereza: Stawar o Boyu. Argumenty 1959 nr 16.
J. Jackl: Stawar o Boyu. Nowe Książki 1959 nr 4.
A. Kijowski: Nikodem Dyzma literatury międzywojennej. Przegląd Kulturalny 1959 nr 7.
J. Maśliński: Boy m.in. Życie Literackie 1959 nr 4.
Z. Pędziński: Stawar contra Boy. „Więź 1959 nr 6.
S. Treugutt: Boy i Stawar. Przegląd Kulturalny 1959 nr 4.
R. Zengel: Boy wątpliwy i niewątpliwy. Przegląd Kulturalny 1959 nr 15.
S. Żółkiewski: Stawar o Boyu. Nowa Kultura 1959 nr 1.
Z. Żabicki. „Pamiętnik Literacki1960 z. 2.

Szkice literackie

J. Maziarski: Dlaczego kłócę się ze Stawarem?Tygodnik Powszechny1958 nr 10.
H. Michalski. „Trybuna Literacka1958 nr 12.
M. Puchalska: Stawar. Polityka 1958 nr 17.
J. Sławiński: Andrzej Stawar. Szkice krytyczne. Twórczość 1958 nr 4.

O Gałczyńskim

W. Szymański: Dwaj panowie „S” czyli socjologia „limfatyczna” i sarkastyczna. Tygodnik Powszechny 1959 nr 51 [dot. też: A. Sandauer: Bez taryfy ulgowej].
B. Biernacka: Studium o Gałczyńskim. Nowe Książki 1960 nr 18.
J. Jakubowski. „Przegląd Humanistyczny1960 nr 6.
J. Kwiatkowski. „Twórczość1960 nr 6.
A. Lisiecka: Zoil redivivus. Nowa Kultura 1960 nr 5.
W. Maciąg: Gałczyński jako klasyk. Życie Literackie 1960 nr 5.

Pisarstwo Henryka Sienkiewicza

M. Danilewiczowa: Potrawka marxistowska z Sienkiewicza. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 43.
W. Maciąg: Stawar o Sienkiewiczu. Twórczość 1960 nr 10.
S. Treugutt: Sienkiewicz dla mas i „elita. Przypis do książki Stawara. Przegląd Kulturalny 1960 nr 38, 1960 nr 46.
J. Ziomek. „Pamiętnik Literacki1962 z. 1.

O Brzozowskim i inne szkice

J. Stempowski. [Wypowiedź wygłoszona] Radio Wolna Europa 1961, druk w tegoż: Felietony dla Radia Wolna Europa. Warszawa 1995.
S. Treugutt: Skromność i upór. Przegląd Kulturalny 1961 nr 33.
Z. Żabicki: Brzozowski i współczesność. Nowa Kultura 1961 nr 33.

H. Markiewicz: Pisma ostatnie

[A. Pragier] Pandora: Komunista myślący. Wiadomości”, Londyn 1961 nr 48.

M. Szołochow: Cichy Don

N. Sołowicz: O pervom perevode „Tichogo Dona” na pol'skij jazyk. Przegląd Rusycystyczny 1982 nr 1/4.

A. Tołstoj: Piotr Pierwszy

W. Doroszewski: Na marginesie przekładu. W tegoż: Wśród słów, wrażeń i myśli. Warszawa 1966.