BIO

Urodzony 27 lutego 1922 w Guzówce (powiat Krasnystaw); syn Tadeusza Starnawskiego, rolnika, i Marii z Kuczyńskich. Od 1931 mieszkał z rodziną w Lublinie. Uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego; w 1939 zdał maturę. Po wybuchu II wojny światowej jako żołnierz 19. Dywizji Piechoty brał udział w obronie Grodna, po czym został internowany i do czerwca 1940 przebywał w obozie na Litwie. Następnie mieszkał w Wilnie. W 1941 po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej dostał się do niewoli niemieckiej i był więziony w obozach w Witzendorfie, w Zeven i w Sandbostel. Zwolniony na podstawie świadectwa lekarskiego w kwietniu 1944 powrócił do Lublina. Po wyzwoleniu podjął studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL); w 1948 uzyskał magisterium. Jednocześnie pracował zarobkowo, najpierw w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, później jako praktykant-nauczyciel łaciny w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, a następnie nauczyciel języka polskiego w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. J. Zamoyskiego. Działał w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza (od 1946) i Polskim Towarzystwie Filologicznym (od 1949). W 1948/49 kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uczył w liceum w Charsznicy koło Miechowa. W 1949/50 studia na Uniwersytecie Warszawskim łączył z pracą nauczyciela w Państwowym Liceum w Legionowie pod Warszawą, później także w Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W grudniu 1949 doktoryzował się na KUL na podstawie rozprawy pt. Słowacki – epistolograf (promotor prof. Juliusz Kleiner, a po jego wyjedzie z Lublina – doc. dr Stefan Kawyn). W 1950-64 pracował na KUL na stanowiskach: starszego asystenta, adiunkta (od 1956), zastępcy profesora (od 1957) i docenta (od 1958). Debiutował w 1951 szkicem literackim pt. Tragizm „Judasza z Kariothu” Karola Huberta Rostworowskiego, ogłoszonym w „Przeglądzie Powszechnym” (t. 231 nr 5/6). W następnych latach publikował liczne rozprawy, artykuły, opracowania edytorskie i bibliograficzne m.in. w „Rocznikach Humanistycznych” (od 1950, wyd. 1953), „Kamenie” (1953-61, 1975), „Pamiętniku Literackim” (od 1954), „Twórczości (1956-72, z przerwami), Zeszytach Naukowych KUL” (od 1958), „Przeglądzie Humanistycznym” (od 1959), „Ruchu Literackim” (od 1960). W 1951 ożenił się z Teresą Jaruzelską z zawodu polonistką. W 1964 przeniósł się do Łodzi, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) objął stanowisko docenta. Prace naukowe zaczął ogłaszać nadto w „Zeszytach Naukowych UŁ” (od 1965), „Rocznikach Bibliotecznych” (od 1966-80), „Roczniku Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” (od 1967), „Filomacie” (od 1969). W 1974 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1981 profesorem zwyczajnym. W 1975-84 dodatkowo prowadził wykłady w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 1980 otrzymał nagrodę Wojewody Łomżyńskiego za twórczość literacką i naukową. W 1981 objął kierownictwo Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych na UŁ. W 1992 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1997 członkiem czynnym. Również w 1992 przeszedł na emeryturę, do 2003 prowadził zajęcia na UŁ w niepełnym wymiarze godzin. Publikował artykuły w wielu czasopismach, m.in. w „Przeglądzie Humanistycznym” (2000, 2002), „Ruchu Literackim” (2000-01, 2003-04), „Pracach Komisji Filologicznej” (PAU; 2001, 2005), a także w pismach „Meander” (2000-05), „Głos Nałęczowa” (2000-02, 2005-06), „Bunt Młodych Duchem” (2001-05), „Wileńskie Rozmaitości” (2001-03, 2005), „Studia Classica et Neolatina” (2002-06). Od 2003 do stycznia 2007 wykładał w Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Otrzymał nagrodę im. T. Murdzeńskiego oraz wielokrotnie nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (w 1992 i 1998 – I stopnia). Był członkiem wielu towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL (od 1954 członek korespondent, od 1960 członek czynny), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i w Zamościu (członek korespondent), Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1967; tu od 1998 był członkiem honorowym, a do 2005 przewodniczącym Wydziału I Towarzystwa) oraz Towarzystwa im. M. Konopnickiej (od 1970). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1976) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003). Zmarł 9 listopada 2012 w Łodzi; pochowany w Lublinie na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Twórczość

1. Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957, 283 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 zmienione z podtytułem (na tle dyscyplin pokrewnych) 1983, 524 s.

2. Wiersze wybrane Adama Asnyka. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959, 119 s. Biblioteka Analiz Literackich.

3. Mikołaj Rej. [Szkic popularnonaukowy]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1970, 23 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

4. O „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja z Nagłowic. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 158 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

5. Barok w literaturze. [Szkic popularnonaukowy]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, 45 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

6. Praca wydawcy. [Szkic popularnonaukowy]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, 46 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

7. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975, 375 s. Biblioteka Polonistyki Wyd. 2 poprawione tamże 1989.

Zawartość

Zawiera studium J. Starnawskiego: Kultura średniowiecza, s. 5-93 oraz Materiały [wybór tekstów autorów polskich i obcych].

8. W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku. [Szkice]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 93 s. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, 79.

Zawartość

Od autora. – I. O Polsce, Polakach i o polskiej literaturze we Francji w pierwszych trzech dziesiątkach lat XIX wieku. – II. O próbach syntetyzowania dziejów literatury polskiej (także innych dziedzin kultury) w pierwszej połowie XIX wieku. – III. Z dziejów katedry języków i literatur słowiańskich w Collège de France. Cyprian Robert. – IV. Aleksander Chodźko; Louis Léger. – Dodatek: Materiały rękopiśmienne dotyczące Aleksandra Chodźki jako slawisty.

9. Praca wydawcy naukowego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1979, 170 s. Wyd. 2 poszerzone tamże 1992.

10. Andrzej Frycz Modrzewski. Żywot, dzieło, sława. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 253 s.

11. Antygona” Sofoklesa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1983, 109 s. Biblioteka Analiz Literackich.

12. Dzieje wiedzy o literaturze polskiej. Do końca wieku XVIII. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1984, 420 s. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki.

13. Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1984, 148 s. Polska Akademia Nauk Komisja Nauk o Literaturze Polskiej.

14. Bronisław Chlebowski. [Studium monograficzne]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986, 241 s.

15. Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych. [Warszawa:] Państwowe Wydawnictwo Naukowe [1988], 307 s.

16. Wespazjan Kochowski. [Szkic monograficzny]. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 59 s. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie.

17. Le Baroque littéraire dans la littérature polonaise; Quelques remarques concernant Mathias Casimirus Sarbiewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 38 s.

18. Odrodzenie. Czasy, ludzie, książki. [Studia i szkice]. Łódź: Uniwersytet Łódzki 1991, 438 s.

Zawartość

I. „Jesień średniowiecza”: 1. Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki polskiej. Propozycja nowego datowania narodzin drukowanego piśmiennictwa polskiego. Zagadka Tomasza z Krakowa; 2. Sodalitas litteraria Vistulana. Nikłe świadectwa o działalności towarzystwa w świetle korespondencji Celtisa. – II. Z badań nad geografią literacką doby renesansu: 1. Pisarze ziemi przemyskiej w dawnych wiekach; 2. Związki umysłowe Warmii i Mazur z Krakowem i Małopolską w dobie renesansu. – III. W kręgu światłych biskupów polskiego renesansu: 1. O dwu zespołach korespondencji Andrzeja Krzyckiego; 2. Jan Dantyszek bohaterem łacińskiego dramatu szkolnego; 3. Z dziejów sławy Stanisława Hozjusza – pisarza i jego biografia Stanisława Reszki; 4. O dwu historycznych dziełach Marcina Kromera. – IV. Studia o Reju: 1. Mikołaj Rej; 2. Mikołaj Rej – poeta Małopolski; 3. O ośmiowersowych epigramatach w „Wizerunku”. – V. W kręgu pisarzy politycznych: 1. Andrzej Frycz Modrzewski. Sylwetka; 2. O pisarstwie łacińskim i polskim Stanisława Orzechowskiego. 3. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Orzechowskiego; 4. Z dziejów sławy Łukasza Górnickiego (XVI-XVIII w.). – VI. Studia o Kochanowskim: O inicjatywach artystycznych Jana Kochanowskiego na tle poezji renesansowej; 2. Łaciński poemat o Wandzie (Elegia I 15); 3. O błędnej lekcji w łacińskim epigramacie; 4. Nieco o „Wróżkach” i o przypuszczalnej inspiracji tego utworu w Woroniczowym „Hymnie do Boga”; 5. „Odprawa posłów greckich” wobec swojej paraleli francuskiej. Spostrzeżenie uczonego francuskiego z 1823 r.; 6. O psalmicznych elementach niektórych utworów Kochanowskiego (poza „Psałterzem”); 7. Od Reja do Krasickiego. Najdawniejszy okres w dziejach sławy Kochanowskiego; 8. Refleksje rocznicowe 1884-1930 -- 1980/1984; 9. Stanisław Łempicki jako badacz Kochanowskiego; 10. O Janie Kochanowskim na ziemi i w mowie Ronsarda. – VII. Spojrzenia cudzoziemców na Polskę: 1. Humanista francuski autorem dzieła o Polsce [L. Le Roy – Ludovicus Regius]; 2. Poeta czesko-łaciński autorem poematu o Polsce [W. Kliment – Clemens Zebracenus]. – VIII. Studia o Skardze: 1. Znaczenie narodowe, artyzm pisarski i aktualność Piotra Skargi; 2. Piotr Skarga w legendzie wieków. – IX. W promieniach Akademii Zamojskiej: 1. Panegiryk Daniela Hermanna na cześć Akademii Zamojskiej (1594); 2. Biblioteka Szymona Simonidesa. Rekonesans.

19. Antyk w Polsce. [Współautorzy:] M. Wichowa, A. Obrębski. [Studia i szkice]. Cz. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1992, 219 s.

Tu autorstwa J. Starnawskiego: I. Szlakiem wielkiego dramatu greckiego: 1. Polski historyk literatury autorem francuskiego opracowania trzech tragików greckich [W. Gasztowtt]; 2. Z dziejów „Antygony” w Polsce; 3. O dziejach Arystofanesa w Polsce; 4. Przyjaciel greckiego teatru [S. Srebrny] – II. Szlakiem pisarzy rzymskich: 1. O pierwszym znanym dziś tłumaczeniu Plauta w Polsce; 2. Kilka uwag o oddziaływaniu Salustiusza na dawnych pisarzy polskich; 4. Ignacy Krasicki jako czytelnik i tłumacz Horacego; 6. Dwie glosy do dziejów Owidiusza w Polsce; 7. Klęska Rzymian nad jeziorem Trazymeńskim (Liwiusz AUC XXII, 4-5), w przekładzie Henryka Sienkiewicza; 8. Z dziejów sławy Tacyta w dawnej Polsce. Andrzej Maksymilian Fredro. Stanisław Herakliusz Lubomirski. Adam Naruszewicz; 9. Wykład Jerzego Kowalskiego o pismach młodzieńczych św. Augustyna.

20. Średniowieczna poezja religijna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1992, 127 s. Biblioteka Analiz Literackich, 74.

21. W świecie barokowym. [Szkice]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1992, 137 s.

Zawartość

I. Barok. – II. Ze studiów nad Sarbiewskim: 1. O korespondencji poety z biskupem Stanisławem Łubieńskim; 2. Z dziejów sławy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. – III. Ze studiów nad Szymonem Starowolskim: 1. „Hekatontas” czyli „Setnik pisarzów polskich” i początki bibliografii polskiej; 2. O „Wojownikach sarmackich”. – IV. W kręgu poetów: 1. Z dziejów sławy Wacława Potockiego; 2. Wespazjan Kochowski. Konterfekt. – V. Dwaj prozaicy w oświetleniu Mickiewicza: 1. Augustyn Kordecki; 2. Jan Chryzostom Pasek.

22. Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1993, 134 s. Textus et Studia, Pontificia Academia Theologica Cracoviensis, vol. 5.

23. O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych. [Szkic]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowycj Universitas 1993, 47 s.

24. Zarys dziejów literatury staropolskiej. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, 165 s. Prace Wydziału Historyczno-Filolologicznego, 61.

25. Pod cieniem Hippeum. Studia i materiały. [Autorzy:] H. Kasprzak-Obrębska, J. Starnawski, M. Wichowa. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1995, 164 s. Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, nr 97.

Tu autorstwa J. Starnawskiego: I. Spojrzenie na Zamość, na okolicę i na ród Zamoyskich z różnych epok: Zamość i jego założyciel w oczach piewcy „teatru świata” [dot. G. Brauna]; Echo przywileju wyłączności Akademii Zamojskiej w dwu dialogach o Uniwersytecie Lwowskim z lat 1759-1760; Wizyta Juliana Ursyna Niemcewicza w Zamościu (1816) – II. Zamojskie Muzy i Kameny: Trzydziesty siódmy znany dziś łaciński utwór poetycki Simonidesa; Panegiryk Daniela Hermanna na cześć Akademii Zamojskiej (1594); Wiersz konsolacyjny Dawida Hilchena do Jana Lipskiego z Goraja po śmierci jego żony Anny ze Słupeckich; W kręgu Simonidesowym. Zapomniany poemat Pawła Antoniego Krzeczkiewicza (1676) – III. Konterfekt badawczy problemu: Bronisław Chlebowski badacz Zamościa i największego poety zamojskiego renesansu; Wiktor Hahn jako badacz i wydawca Szymonowica (Simonidesa); Stanisław Łempicki – badacz kultury i literatury renesansowego Zamościa – IV. Z warsztatu zmarłych uczonych: 1. Z warsztatu badawczego Ludwika Kamykowskiego. Jeszcze jedna relacja o weselu Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną (1583). Rozprawa pt.Wierszowany atak na Ordynację” i konsekwencje badawcze z niej wynikłe; 2. Wanda Szwarcówna i jej nieukończona praca o księgozbiorach profesorów Akademii Zamojskiej.

26. Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, 245 s.

Zawartość

Od autora. – I. Zagadnienia ogólne kultury i literatury średniowiecznej: 1. Kultura umysłowa średniowiecza. Podstawy metodyczne badań nad średniowieczem. Podstawowe wiadomości o kulturze wieków średnich; 2. Elementy antyczne w uniwersytecie średniowiecznym; 3. Od tekstu anonimowego do tekstów autorskich. Wiedza o najdawniejszych pisarzach literatury polskiej. – II. Z badań nad gatunkami literackimi w najdawniejszych wiekach: 1. Rozwój dziejopisarstwa w starożytnym Rzymie i łacińskiego dziejopisarstwa w średniowiecznej Polsce. Analogie; 2. Drogi rozwojowe hagiografii średniowiecznej w Polsce; 3. Zarys dziejów dialogu w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym, reformacyjnym; 4. List Zbigniewa Oleśnickiego z 1440 r. świadectwem wygłoszenia kazania w języku polskim w czasie przyjęcia przez Władysława I Jagiellończyka korony węgierskiej. – III. W kręgu poezji religijnej: 1. O „Bogurodzicy” w dobie renesansu, reformacji i kontrreformacji; 2. Przekaz tekstowy pieśni „Przez Twe Święte Zmartwychwstanie” z 1523 roku; 3. Polska poezja maryjna XVI wieku. – IV. Wśród pisarzy wieku złotego: 1. Okruchy „źwierzynieckie”. Jakuba de Voragine „Legenda aurea” źródłem jednego epigramatu w Rejowym „Źwierzyńcu”. Zapomniany średniowieczny przedruk epigramatu o Janie Tarnowskim z Rejowego „Źwierzyńca”; 2. „Postylla” Wujka wobec „Postylli” Reja; 3. Odwołania do pogańskich autorów starożytnych w „Postylli katolicznej” Jakuba Wujka (1573); 4. O marginaliach Juliusza Słowackiego na egzemplarzu „Nowego Testamentu” w przekładzie Jakuba Wujka (1831); 5. Dwaj najdawniejsi patronowie polscy, święty Wojciech i święty Stanisław, w oczach Wujka i Skargi; 6. O szkolnych wydaniach Kochanowskiego i Reja.

27. Anglo-polonica. We współpracy z K. Kujawińską-Courtney. [Studia i szkice]. Łódź: Omega-Praksis 1997, 192 s.

Zawartość

Od autora. – I. Ze studiów nad sławą Sarbiewskiego: 1. Casimir w poezji angielskiej XVII-XVIII wieku. (W. Habington, A. Cowley, J. Denham, H. Vaughan, Sir T. Browne, Sir E. Sherburne, E. Benlowes, A. Marvell, H. More, T. Yalden, J. Norris, Lady M. Chudleigh, J. Hughes, I. Watts); 2. O Sarbiewskim na łamach „Classical Journal” (1814-1822); 3. Teksty Sarbiewskiego w antologiach poezji nowołacińskiej wydanych na Zachodzie w ostatnich dziesiątkach lat. – II. O Polsce na Wyspie Brytyjskiej w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku: Thomas Campbell; George Gordon lord Byron; William Edmondstoune Aytoun; Wiersze poświęcone Polsce na łamach pisma „Polonia” (1832); Z działalności Literary Association of the Friends of Poland; Lord Chands Leigh; S.B. Gnorowski; John L. Antrobus; John Clark Ferguson. – III. Drobiazgi z różnych epok: 1. O Miltonie w królewieckim czasopiśmie z XVIII wieku; 2. List francuski Byrona w bibliotece w Opolu; 3. Poemat angielski o Julii Alpinuli (1835); 4. Nie znany w Polsce wiersz angielski o cierpieniach naszego narodu wygłoszony w 1941 r. przez uczennicę szkolną. – IV. Anglojęzyczne i polskie powiązania naukowe: 1. Trzy syntetyczne obrazy dziejów literatury polskiej Williama Richarda Morfilla; 2. Stanisław Tarnowski jako współpracownik amerykańskiej encyklopedii katolickiej; 3. Monica Mary Gardner (1873-1941); 4. Władysław Tarnawski (1885-1951); 5. George Rapall Noyes (1873-1952) i jego wstęp do angielskiego wydania dzieł Mickiewicza; 6. William John Rose (1885- 1968) i jego „Polish Literature” (1944); 7. Studia Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej; 8. Mary Wanda Stephen (Szczepanowska) (1916-1992).

28. Sylwetki lwowskich historyków literatury. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997, 258 s.

Nagrody

Nagroda Polskiego Ośrodka Kulturalnego im. T.M. Murdzeńskiego w Londynie (łącznie z poz. ) w 1999.

Zawartość

Zawiera szkice biograficzne dot. autorów: A. Małecki, R. Pilat, A. Brückner [dot. okresu lwowskiej młodości], R.M. Werner, E. Porębowicz, P. Chmielowski [dot. związków ze Lwowem], J. Kallenbach, W. Bruchnalski, K. Wojciechowski, B. Gubrynowicz, W. Hahn, J. Kasprowicz, J.G. Pawlikowski, L. Bernacki, J. Kleiner, E. Petzold, J. Kowalski, R. Ganszyniec (Gansiniec), K. Kolbuszewski, E. Kucharski, S. Łempicki, W. Tarnawski, – o szkic: Do tego co czedł ty książki [tytuł zapożyczony z M. Reja; dot. osiągnięć środowiska historycznoliterackiego lwowskiego w latach 1856-1946].

29. Sylwetki wileńskich historyków literatury. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Bydgoszczy 1997, 239 s.

Nagrody

Nagroda Polskiego Ośrodka Kulturalnego im. T.M. Murdzeńskiego w Londynie (łącznie z poz. ) w 1999.

Zawartość

Zawiera szkice biograficzne dot. autorów: D. Pilchowski, F.N. Golański, G.E. Groddeck, E. Słowacki, L. Borowski, A. Osiński, L. Janowski, J. Kallenbach [dot. okresu wileńskiego], M. Zdziechowski, S. Glixelli, J. Okoń, S. Pigoń [dot. okresu wileńskiego], K. Kolbuszewski, S. Srebrny, S. Cywiński, M. Kridl [dot. okresu wileńskiego], K. Górski [dot. okresu wileńskiego], H. Elzenberg [dot. okresu wileńskiego].

30. Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997, 151 s.

Zawartość

1. O nauczaniu literatury w wyższych uczelniach polskich w trzech pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku; 2. O uniwersyteckim nauczaniu literatury polskiej w latach 1830-1862; 3. Pokolenie wielkich humanistów polskich; 4. Drogi i bezdroża polskiej monografistyki historycznoliterackiej.

31. W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków. Przemyśl: Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1998, 253 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – I. 1. Zarys dziejów sławy i naukowego poznania Mickiewicza w środowisku lwowskim; 2. Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i Ziemi Lubelskiej w wieku XIX i w pierwszych latach XX wieku; 3. Lubelska księga mickiewiczowska z r. 1898; 4. Tadeusza Zielińskiego studia mickiewiczowskie; 5. Dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii; 6. Największe osiągnięcia mickiewiczologii polskiej. – II. 1. Kajet geograficzny Słowackiego; 2. Motywy maryjne w twórczości Słowackiego; 3. Uwagi o kolędzie Juliusza Słowackiego „Chrystus Pan się narodził...”; 4. Juliusza Słowackiego „najszczerszy ślad życia”; 5. Juliusz Słowacki w poszukiwaniu czytelnika; 6. O marginaliach Juliusza Słowackiego w egzemplarzu „Nowego Testamentu” w przekładzie Jakuba Wujka (1831); 7. Lwów jako Mekka w badaniach nad Słowackim; 8. Juliusz Kleiner jako badacz i wydawca Słowackiego. – III. Le thème du „double” dans l'oeuvre dramatique de Zygmunt Krasiński et de Juliusz Słowacki; 2. O trwałych i nietrwałych wartościach twórczości Zygmunta Krasińskiego; 3. Juliusz Kleiner jako badacz twórczości Zygmunta Krasińskiego. – IV. 1. Jak teksty Norwida wkraczały do szkoły; 2. Sądy historyka prawa o Norwidzie [dot. Teodora Tyca]; 3. Osiągnięcia środowiska wileńskiego w zakresie norwidologii; 4. O Norwidzie na ziemi włoskiej. Notatki. – V. Wielcy romantycy polscy na łamach „Bibliographie de la France”.

32. Kongresy, sympozja, sesje naukowe. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1999, 170 s.

Zawiera sprawozdania z 30 kongresów i sympozjów naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Towarzystwa im. M. Konopnickiej, Międzynarodowych Zjazdów Slawistów, Kongresów Neolatynistów, Kongresów Latynistów i Mediewistów w latach 1963-1998.

33. Ludzie książki. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 2000, 237 s.

Zawartość

I. U bibliofilów i bibliografów różnych epok: 1. Polonica w wielkim księgozbiorze znakomitego historyka francuskiego z przełomu XVI i XVII wieku [dot. Jacques-Auguste'a de Thou (Jacobusa Augustusa Thuanusa)]; 2. Szymona Starowolskiego „Hekatontas czyli Setnik pisarzów polskich”; 3. Dwa inwentarze biblioteki franciszkanów inowrocławskich z lat 1669 i 1702; 4. Nie zrealizowana bibliografia polska Hoppiusa-Schlieffa; 5. Z warsztatu gdańskich bibliografów XVIII wieku [dot. Ephraima Oloffa]; 6. Olafa Celsiusa „Bibliothecae Uppsaliensis Historia”(1745); 7. Dwa niemieckie artykuły o Bibliotece Załuskich z lat 1746 i 1749; 8. Król Stanisław August jako czytelnik; 9. Rajmunda Brzozowskiego „Słownik pisarzów polskich” w części odnaleziony; 10. Fragment polskiego księgozbioru Heinricha Nitschmanna. – II. Konterfekty ludzi książki XIX i XX wieku: 1. Hieronim Łopaciński; 2. Wiktor Hahn [poz. ]; 3. Ludwik Bernacki [poz. ]; 4. Stanisław Piotr Koczorowski; 5. Andrzej Wojtkowski; 6. Piotr Grzegorczyk; 7. Walerian Preisner; 8. Zofia Ciechanowska; 9. Józef Mayer; 10. Wanda Szwarcówna; 11. Henryk Kowalewicz; 12. Andrzej Paluchowski.

34. Polska w Europie. [Szkice]. Kraków: Collegium Columbinum 2001, 560 s.

Szkice dot. historii i literatury, m.in.: Dantyszek wśród prekursorów polskiej prasy; Eustachy Knobelsdorf, zapomniany poeta polsko-łaciński; Cytaty z Eustachego Knobelsdorfa „Lutetiae Parisiorum descriptio” w wielkim dziele o dziejach uniwersytetu paryskiego; Katarzyna Jagiellonka jako epistolografka; Miasta ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w oczach dwu uczonych i pisarzy z przełomu XVI i XVII w.; Sarbiewski i jego belgijscy przyjaciele; O neołacińskich paralelach zachodnioeuropejskich poematu Walentego Roździeńskiego „Officina ferraria”; Pliniusz polski czyli kilka uwag dotyczących poetyki panegiryku w świetle siedmiu panegiryków jezuickich wydanych jako zbiór w 1639; Dydaktyka literatury według postulatów Joachima Pastoriusa; Scenka dramatyczna odegrana w języku polskim w szkolnym teatrze w Elblągu w roku 1748; Aloysis Rusnati – poeta włosko-łaciński działający w Polsce; Polonica w „Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien” (1850-1918); Kornel Ujejski w angielskiej antologii... poetów łacińskich; Polskie życie kulturalne we współczesnym Paryżu (1957); Alfred Loepfe tłumacz i przyjaciel literatury polskiej; Laudacja Karla Dedeciusa.

35. Reymont i inni. [Szkice]. Warszawa: DiG we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 2002, 168 s.

Zawartość

l. Studia o Reymoncie: Władysława Stanisława Reymonta „Pielgrzymka do Jasnej Góry”; Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa ziemi chełmskiej; Żeromski – Reymont. Próba paraleli. – II. Studia o wybranych prozaikach polskich: Uwagi o pisarstwie Jędrzeja Kitowicza; Do dziejów nowelistyki polskiej. O datę przyjęcia terminu „nowela” w polskiej nauce o literaturze; Kraszewskiego „Kordecki” po stu pięćdziesięciu latach; Kraszewski wielokrotnie na nowo odczytywany; O listach Bolesława Prusa; Żywioł etnograficzny w „Dzierdziach” Orzeszkowej; Dwaj badacze Sienkiewicza: Juliusz Kleiner, Zygmunt Szweykowski; Lubelskie ścieżki Sienkiewicza i Żeromskiego; Twórczość Zofii Kossak po latach; Uwagi o trylogii dramatycznej Karola Huberta Rostworowskiego.

36. Études sur la littérature polonaise delà Renaissance et ses relations avec la littérature européenne. Cracovie: Collegium Columbinum 2003, 103 s.

37. Od zarania dziejów literatury polskiej po wiek XX. [Szkice]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003, 266 s.

Zawartość

I: Tysiąc lat katolickiej literatury w Polsce; Zagadnienie szczegółowej periodyzacji literatury polskiej; Podstawowe zagadnienia metodologiczne badacza literatury staropolskiej. – II: Od Jana z Dąbrówki do Mariana Plezi. (Rozważania wywołane znakomitą edycją „Kroniki Polskiej” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem); Wincenty dominikanin; Niemieckie dziewiętnastowieczne tłumaczenie „Bogurodzicy”; Nad reedycją „Psałterza Floriańskiego” (1939, 2002). – III: „Rocznik Literacki” 1543· Felieton naukowy; „Pana Rejowe” i „pana Jana Kochanowskiego” hymny do Boga; Najdawniejszy obraz poezji polsko-łacińskiej do końca XVI w. (1853); Czterechsetlecie „Biblii” Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe; Zamość – ostatnia reduta renesansu w Polsce. IV: Polemika poetycka Wacława Potockiego z Wespazjanem Kochowskim; Wespazjan Kochowski – poeta sanktuariów maryjnych. – V: Osiągnięcia środowiska lwowskiego w zakresie badań nad Ignacym Krasickim; Jak środowisko lubelskie uczciło setną rocznicę śmierci Stanisława Staszica; Polska tragedia neoklasycystyczna źródłem inspiracji dla naszych wielkich romantyków. – VI: Słowacki – Krasiński; O historycznych i trwałych wartościach twórczości Słowackiego; Stanisław Łempicki (1886-1947) jako badacz Mickiewicza i Słowackiego; Jan Bourilly (1911-1971) jako badacz Słowackiego. – VII: Tragizm w „Judaszu z Kariothu” Rostworowskiego; O „Tryptyku ewangelicznym” Leopolda Staffa.

38. Sylwetki lubelskich humanistów w XIX 1 pierwszej połowie XX w. Lublin: Norbertinum 2004, 331 s.

Zawartość

I: Franciszek Antoni Woelke (1788-1862); Łukasz Koncewicz (1796-1867); Hieronim Łopaciński (1860-1906); Ks. Jan Ambroży Wadowski (1839-1907); Ks. Józef Pruszkowski (1837-1925). – II: Stefan Srebrny (1890-1962) – lata lubelskie; Piotr Bańkowski (1885-1976) – lata lubelskie; Ks. Cezary Pęcherski (1881-1925); Henryk Gaertner (1892-1935) – lata lubelskie; Maurycy Paciorkiewicz (1873-1927); Zygmunt Kukulski (1890-1944); Wiktor Hahn (1871-1959) – z uwzględnieniem okresu lubelskiego; Mieczysław Stanisław Popławski (1893-1946); Julian Krzyżanowski (1892-1976) – powiązania ze środowiskiem lubelskim; Feliks Araszkiewicz (1895-1966); Ludwik Kamykowski (1891-1944); Leon Białkowski (1885-1952); Henryk Życzyński (1890-1940); Stanisław Stroński (1882-1955); Stanisław Sawicki (1907-1944) – rok profesury lubelskiej. – III: Juliusz Kleiner (1886-1957); Andrzej Wojtkowski (1891-1975); Maria Dłuska (1900-1992); Tadeusz Brajerski (1913-1997); Jan Parandowski (1895-1978) – lata profesury lubelskiej; Henryk Elzenberg (1887-1967) – epizod lubelski; Jerzy Kowalski (1893-1948) – epizod lubelski; Stefan Kawyn (1904-1968); Mieczysław Ziemnowicz (1882-1971); Stefan Harrasek (1890-1952); Tadeusz Milewski (1906-1966) – lata lubelskie; Marian Plezia (1917-1996).

39. Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Dwanaście rozpraw. Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogicczna 2004, 254 s.

Zawartość

O nauczaniu literatury w wyższych uczelniach polskich w trzech pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku; O uniwersyteckim nauczaniu literatury polskiej w latach 1830-1862; Pokolenie wielkich humanistów polskich; Drogi i bezdroża polskiej monografii historycznoliterackiej.

Artykuły i bibliografie w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Zagadnienia kultury artystycznej w Listach Słowackiego „Roczniki Humanistyczne 1953 t. 4 z. 1 s. 173-207.
Tragizm w „Judaszu” Rostworowskiego. Przegląd Powszechny 1951 t. 231 nr 4-5 s. 421-442.
Bibliografia Arystofanesa w Polsce. W: Arystofanes. Wrocław 1957 s. 263-301.
Bibliografia Hieronima Łopacińskiego; Biblioteka im. H. Łopacińskiego – warsztat pracy historyka literatury polskiej. W: Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie. Lublin 1957 s. 89-126; 243-260.
Bibliografia literacka Lubelszczyzny. 22 VII 1954 – 31 XII 1957. Lublin 1957, 15 s. Dod. do „Kamenynr 23/24.
Z lubelskiej tradycji filologii klasycznej. Roczniki Humanistyczne 1957 t. 6 z. 2 s. 142-157.
Materiały do bibliografii Norwida. [Współautor:] Z. Jastrzębski. Roczniki Humanistyczne 1958 t. 6 z. 1 s. 267-324.
Polonica rękopiśmienne w Bibliothéque Nationale w Paryżu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1958 nr 2 s. 102-119.
Przegląd badań nad Słowackim w latach 1945-1957. (Teksty i opracowania). Roczniki Humanistyczne 1958 t. 7 z. 1 s. 215-236.
Sztambuch krzemieniecki Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1959 t. 7 z. 1 s. 170-213.
Biblioteka Simona Simonidesa. (W czterechsetną rocznicę urodzin poety). Roczniki Humanistyczne 1960 t. 8 z. 1 s. 289-307.
Nowe ujęcie romantyzmu. Roczniki Humanistyczne 1960 z. 1 s. 347-358.
Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa [J. Kleinera]; Kronika życia i działalności; Juliusz Kleiner – pedagog i dydaktyk. W: Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności. Lublin 1961 s. 139-158; 265-343.
Stan badań nad Krasińskim i postulaty na przyszłość. Roczniki Humanistyczne 1961 t. 10 z. 1 s. 143-169.
Mickiewicz w oczach poetów słowiańskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1966 nr 43 s. 131-161.
Nowe materiały archiwalne do biografii Mikołaja Reja. W: Miscellanea staropolskie. Wrocław 1966 s. 5-17.
Kajet geograficzny Słowackiego. Onomastica 1967 nr 1/2 s. 131-152.
O metodach wydania „Wyboru pism” Stanisława Orzechowskiego. W: Kultura i literatura dawnej Polski. Warszawa 1968 s. 49-86.
Nurt katolicki w literaturze polskiej. W: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. T. 2. Lublin 1969 s. 133-347.
Aleksander Brückner w świetle korespondencji. Ruch Literacki 1970 nr 2 s. 93-103.
Królestwo Polskie – dzieło francuskiego humanisty. Rocznik Przemyski 1970 t. 13/14 s. 113-138.
Kulisy literackiej narody Łodzi 1927-1933. Osnowa 1970 nr 3 s. 80-93.
Próba bibliografii Piotra Grzegorczyka. Rocznik Biblioteki Narodowej 1970 t. 6 s. 63-96.
Przemyska silva rerum z XVIII wieku. Przegląd Humanistyczny 1970 nr 5 s. 91-117.
Z wileńskich archiwaliów dotyczących Stanisława Pigonia. Ruch Literacki 1971 nr 4 s. 241-253.
Kronika życia i działalności Stanisława Pigonia. W: Stanisław Pigoń – człowiek i dzieło. Kraków 1972 s. 401-447.
Polonica rękopiśmienne w zasobach brukselskiej Bibliothéque Royale. Roczniki Biblioteczne 1972 nr 3/4 s. 633-649.
Edytorstwo naukowe w trzydziestoleciu 1944-1974. „Ruch Literacki1974 nr 5 s. 275-285.
Polonica rękopiśmienne siedmiu bibliotek włoskich. Roczniki Biblioteczne 1976 nr 3/4 s. 857-893.
Dantiscana. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1977 nr 2 s. 177-196.
Polonica rękopiśmienne Biblioteki świętej Genowefy w Paryżu. Roczniki Biblioteczne 1977 nr 3/4 s. 935-947.
Polonica rękopiśmienne dwu wielkich bibliotek Paryża. Roczniki Biblioteczne 1978 nr 1/2 s. 275-305.
Tragizm w twórczości Karola Huberta Rostworowskiego. Novum 1978 nr 7 s. 69-94.
Konterfekt interesującego poety barokowego. (Rzecz o Wespazjanie Kochowskim). Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1979 z. 2 s. 5-16.
Michał Janik na tle swoich czasów. Prace Humanistyczne 1979 seria 1 nr 13 s. 217-236.
Polonica rękopiśmienne Biblioteki Arcygimnazjum w Bolonii. Roczniki Biblioteczne 1979 z. 2 s. 263-277.
Quelques pages de l'histoire de la réception de Mathias Casimirus Sarbiewski au XVIIe et XVIIIe siécle. Roczniki Historyczne 1979 t. 26 z. 3 s. 87-100.
Cromeriana. W: Miscellanea staropolskie. Cz. 5. Wrocław 1980 s. 137-153.
Nad tekstem osiemnastowiecznego poematu o Józefie. (Poprawki i uzupełnienia). W: Miscellanea staropolskie. Cz. 5. Wrocław 1980 s. 257-290.
Polonica rękopiśmienne rzymskiej Biblioteca Nazionale Centrale. Roczniki Biblioteczne 1980 z. 2 s. 317-357.
O Biblii w programie szkolnym języka polskiego kilka uwag dla nauczycieli. Polonistyka 1982 nr 4 s. 243-253.
Pokłosie rocznicy kleinerowskiej. Rocznik Przemyski 1983 s. 33-58.
Stanisław Pigoń – Juliusz Kleiner. (Paralela). W: Wokół Stanisława Pigonia. Rzeszów 1983 s. 9-22.
Polonica rękopiśmienne rzymskiej Biblioteca Angelica. Roczniki Biblioteczne; Polonica rękopiśmienne w Bibliotece Casanatense w Rzymie 1984 z. 1/ 2 s. 353-364; s. 365-375.
Obraz literatury polskiej w dwu wielkich niemieckich syntezach literatury powszechnej. (I. Literatura polska w „Neues Handbuch der Literaturwissenachaft”; II. Literatura polska w „Propyläen Geschichte der Literatur”). [Współautor:] T. Błażejewski. Przegląd Humanistyczny 1985 nr 7/8 s. 123-138.
Badania historycznoliterackie w Polsce w latach 1944-1984. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1986 z. 25 s. 49-60.
Irena Pitulanka-Rożniatowska (1919-1980) i Jej nieukończona praca doktorska pt.Życie literackie i kulturalne Przemyśla w okresie międzywojennym (1918-1939). Rocznik Przemyski 1986 s. 53-92.
O korespondencji Andrzeja Krzyckiego na tle wydań poezji i listów poetów polsko-łacińskich XVI w. Filomata 1986 nr 375 s. 266-277.
O powstaniu listopadowym w Lyonie. W: Dziedzictwo powstania listopadowego w literaturach obcych. Warszawa 1986 s. 215-232.
Jan Kochanowski au pays de Ronsard. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1987 z. 20 s. 249-269.
O szczegółową periodyzację literatury polskiej. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wrocław 1987 s. 195-206.
Problemata Sarbieviana selecta. Eos 1987 s. 141-167.
Władysław Stanisław Reymont jako reporter pielgrzymki do Jasnej Góry. Studia Claromontana 1987 t. 7 s. 215-29.
Współpraca Bolesława Leśmiana z Aleksandrem Świętochowskim na łamach „Kultury Polskiej” (1910). Twórczość 1987 nr 5 s. 77-90.
Listy pisarzy, uczonych i aktorów do Józefa Wiśniowskiego. Rocznik Przemyski 1988 s. 353-379.
Kraszewskiego „Kordecki” po stu czterdziestu latach. Studia Claromontana 1989 t. 10 s. 359-375.
Na zamku w Hambach (1832) i w okolicy. Biuletyn Biblioteki Jagielońskiej 1989 nr 1/2 s. 77-100.
O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 38-53.
Polonica rękopiśmienne w rzymskiej Bibliotece dell'Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Roczniki Biblioteczne 1990 z. 1/2 s. 225-236.
Z korespondencji pisarzy i uczonych czeskich i polskich z przełomu wieków XIX i XX.Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Filologia Polska 1990 z. 3 s. 118-135.
Andrzej Boleski jako edytor tekstów dla szkoły. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 141-155.
Dialog religijny prozą w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyjnym. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lublin 1993 s. 73-90.
O ośmiu polonicach rękopiśmiennych w Bibliotece Królewskiej w Kopenhadze. Roczniki Biblioteczne 1993 nr 1/2 s. 175-185.
Dwa poematy łacińskie o powstaniu listopadowym. Meander 1994 z. 11/12 s. 609-617.
Koneksje G. Sabinusa (1508-1560) z Polską i z Polakami. Miscellanea Łódzkie 1994 nr 1 s. 50-61.
Osiągnięcia środowiska wileńskiego w zakresie norwidologii. Studia Norwidiana 1994/1995 s. 73-89.
Rozproszyli się... Losy historyków literatury polskiej lwowian po drugiej wojnie światowej. Rocznik Lwowski 1994 s. 59-78.
Wiesław Antoni Lasocki – pisarz nieznany. Studia Mazowieckie 1994 nr 1/2 s. 88-101.
Wincenty dominikanin . Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 153-167 [dot. Wincentego z Kielczy].
Criciana nova. Rocznik Przemyski 1995 z. 3 s. 53-86 [dot. A. Krzyckiego].
O dwu filologach zmarłych w podeszłym wieku daleko od ojczyzny. (Stanisław Seliga, Ignacy Wieniewski). Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 3 s. 101-119.
Iliada” i „Odyseja” dla maluczkich. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 315-326.
O godności i znaczeniu pracowników naukowych. Litteraria 1996 s. 109-129.
Relacje Marka Antonia Mureta (1526-1585) z Polską i Polakami. „Meander1996 nr 9/10 s. 545-555.
Żeromski – Reymont. (Próba paraleli). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1996 t. 50 s. 211-223.
Dwa wystąpienia Mikołaja Reja z r. 1543 na tle wydawniczej produkcji roku. W: Mikołaj Rej z Nagłowic. Sylwetka. Twórczość. Epoka. Kielce 1997 s. 29-48.
Lublin w literaturze i literatura o Lublinie. Od Kadłubka do Czechowicza. W: Lublin w dziejach i kulturze Polski. Lublin 1997 s. 271-284.
Marian Plezia (1917-1996). Meander 1997 nr 4 s. 303-328.
Ryszard Gansiniec (Ganszyniec, 1888-1958), syn ziemi śląskiej. Pallas Silesia. Antyk na Śląsku 1997 t. 1 s. 35-54.
Aleksander Brückner jako badacz i wydawca twórczości Wacława Potockiego. W: Potocki (1621-1696). Kraków 1998 s. 147-159.
Aloysius Rusnati – poeta włosko-łaciński działający w Polsce. Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności 1998 nr 27 s. 125-143.
Czterechsetlecie „Biblii”Jakuba Wujka. Refleksje rocznicowe. Bobolanum 1998 s. 65-82.
Dydaktyka literatury według postulatów Joachima Pastosiusa. Pallas Silesia. Antyk na Śląsku 1998 t. 2 s. 68-86.
O „Tryptyku ewangelicznym” Leopolda Staffa. „Ateneum Kapłańskie” 1983 t. 100 z. 1 s. 18-31, przedruk w: Z Bogiem przez wieki. Rzeszów 1998 s. 253-264.
Tajemnice mszy świętej w oczach pisarzy polskich. W: Literatura a liturgia. Łódź 1998 s. 22-36.
Universitas studiorum; O Mikołaju Reju – latyniście; O naukowych i szkolnych wydaniach dzieł poetów i prozaików łacińskich dawnej Polski; O wergilianizmie Sarbiewskiego. Rekonesans; Antyczny rodowód dwu epigramatów Wespazjana Kochowskiego; Zagadnienie cytatu w dialogach z pierwszej połowy XVIII w.; Dwie glosy do Wergiliusza w Polsce; „Nie masz łaciny, nie masz Alwara...”; O klasycznych studiach polskich filologów w okresie międzypowstaniowym; Zapomniany poeta polsko-łaciński XIX w. [M. Spihalski]; Bolesław Prus jako przyjaciel i... nieprzyjaciel filologii klasycznej; Do literackiej genezy „Quo vadis?”; O „Kaliguli” Karola Huberta Rostworowskiego. W: Antyk w Polsce. Cz. 2. Łódź 1998 s. 5-9, 24-26, 35-47, 75-83, 103-106, 114-141, 149-152, 184-188, 216-220, 221-259, 261-273, 292-296, 312-321.
Les plus grandes reussites de la mickiewiczologie polonaise. W: Actes du Colloque. Bicentenaire Adam Mickiewicz, poéte qui unit la Lithuanie, la Pologne et la France. Lyon 1999 s. 123-137.
O nauczaniu uniwersyteckim historii literatury polskiej w ostatnich dziesiątkach lat XIX w. W: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Częstochowa 1999 s. 17-30.
Z badań nad komentarzem Adama Naruszewicza do Tacyta „Dzieł wszystkich” (1772-1783). Przypisy o rozmiarach wykładu. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 nr 1/2 s. 171-186.
Z badań nad Naruszewiczowym komentarzem do Tacyta „Dzieł wszystkich. (Fragment z większej całości). „Meander1999 nr 4 s. 369-382.
Pana Rejowe” i „pana Jana Kochanowskiego” hymny do Boga. W: Obraz Boga Ojca w kulturze. Lublin 2000 s. 67-84.
Dydaktyka literatury według postulatów Joachima Pastoriusa. W: Literatura. Kultura. Język. Zielona Góra 2001 s. 65-77.
Swetoniusz na warsztacie Naruszewicza komentatora Tacyta „Dzieł wszystkich. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 5-32.
Tysiąc lat katolickiej literatury w Polsce. W: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Cz. 2. Łódź 2001 s. 355-372.
Z badań nad Naruszewiczowym komentarzem do Tacyta „Dziel wszystkich. Odwołania historyków rzymskich [Fragment]. Terminus 2001 z. 1/2 s. 191-201.
Juwenalis na warsztacie komentatora Tacyta „Dzieł wszystkich. Symbolae Philologorum. Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 vol. 14 s. 167-173.
Literatura angielska w Bibliotece Narodowej, 1921-1929. W: Studies on literature and culture in honour of Prof. Irena Janicka-Swiderska. Łódź 2002 s. 227-237.
Pliniusz Starszy na warsztacie Adama Naruszewicza – komentatora do Tacyta „Dzieł wszystkich. [Fragment]. Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2002 s. 141-166.
Die Beziehungen des Humanisten Georg Sabinus (1508-1560). W: Germania Latina. T. 1. München 2003 s. 469-481.
Juliusz Słowacki. W: Historia literatury polskiej w 10 tomach. T. 5. Romantyzm. Bochnia 2003 s. 5-34, 335-337.
O korespondencji naukowej Hieronima Łopacińskiego (1860-1906) z Teodorem Wierzbowskim (1853-1923). Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2003 t. 48 s. 321-341.
Polonica w Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2002wyd. 2003 s. 191-217.
Sylwetki krzemienieckich historyków literatury. Biesiada Krzemieniecka 2003 t. 4 s. 27-64.
Tradycje polskiej mediewistyki literackiej. W: Mediewistyka literacka w Polsce. Warszawa 2003 s. 11-35.
Wprowadzenie [do Baroku], W: Historia literatury polskiej w 10 tomach. T. 3. Bochnia 2003 s. 5-30.
Bogdan Suchodolski jako historyk literatury polskiej. W: Bogdan Suchodolski – w stulecie urodzin. Warszawa 2004 s. 75-88.
Komparatystyczny warsztat Zbigniewa Jerzego Nowaka. W: Warsztat badawczy Zbigniewa Jerzego Nowaka [...]. Katowice 2004 s. 49-59.
Krytyka literacka i polska nauka o literaturze. W: Historia literatury polskiej w 10 tomach. T. 7. Młoda Polska. Cz. 1. Bochnia 2004 s. 237-256.
Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970). Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 2004 t. 49 s. 337-413, 2005 t. 50 s. 425-516.
Nad indeksem w dwu bazylejskich edycjach Frycza Modrzewskiego, 1554, 1559. W: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej. Piotrków Trybunalski 2004 s. 546-564.
Sarbievius et ses amis belges. W: Mélanges Jean-Paul De Nola. Castelvetrano 2004 s. 195-204.
Zamość – ostatnia reduta renesansu w Polsce. W: Corona scientiaru. Warszawa 2004 s. 207-218.
Zapomniana relacja lwowskiego historyka literatury o naukowej podróży do bibliotek i archiwów czterech miast Prus Książęcych i Królewskich z 1847 r. Rocznik Elbląski 2004 t. 19 s. 189-200.
Polska nauka o literaturze w latach 1918-1939. W: Historia literatury polskiej w 10 tomach. T. 8. Dwudziestolecie międzywojenne. Bochnia 2005 s. 201-216.
Rej – Kochanowski. W: Mikołaj Rej z Nagłowic. Kielce 2005 s. 25-59.
Jerzy Pietrkiewicz – scholar of Polish and comparative literature. W: J. Pietrkiewicz: Polish literature from the European perspective. Łódź 2006 s. 5-28.
O dobrych i złych tradycjach uniwersyteckich. Studia Classica et Neolatina 2006 t. 8 s. 7-19.

Przekłady

1. Sz. Starowolski: Setnik pisarzów polskich albo Pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich. [Przekł. i komentarz:] J. Starnawski. Wstęp: F. Bielak i J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 364 s.
2. Szymona Starowolskiego Wojownicy sarmaccy czyli Pochwały mężów słynących męstwem wojennym w pamięci naszej lub naszych pradziadów. Przeł. z łaciny, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył J. Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1979, 293 s.
3. M. Kromer: Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków. Księgi XXIX i XXX. Wstęp, przekł. i oprac.: J. Starnawski. Olsztyn: Pojezierze 1982, XXXI, 223 s.
4. Korespondencja Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ze Stanisławem Łubieńskim. Tłum. z łaciny i oprac.: J. Starnawski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1986, 218 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych. [Oprac., wstęp i komentarz:] J. Starnawski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, XXVI, 297 s.
2. K. Benisławska: Pieśni sobie śpiewane. Przygotowanie do druku: J. Starnawski i T. Brojerski. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1958, XXXI, 172 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komisja Badań nad Literaturą Katolicką, t. 1.
3. Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej. 1818-1885-1955. (Antologia). Oprac.: J. Starnawski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1961, 867 s.
4. J. Kleiner: Studia inedita. Oprac. i posłowie: J. Starnawski. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1964, 451 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 73.
5. S. Orzechowski: Wybór pism. Oprac.: J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1972, XCII, 641 s. Biblioteka Narodowa I, 210.
6. W. Bruchnalski: Między średniowieczem a romantyzmem. Wybór i oprac.: J. Starnawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, 628 s.
7. J. Kleiner: Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822. Wyd. z rękopisu i oprac.: J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 236 s.
8. Nowele i opowiadania. „...doczesny jest co chwila, a wieczny zawsze”. Wybór i wstęp: M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Przygot. tekstu i komentarz: J. Starnawski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1983, 587 s.
9. S. Orzechowski: Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk napisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana. Oprac.: J. Starnawski. Przemyśl, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza na zlecenie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1984, 142 s.
10. J. Pietrkiewicz: Literatura polska w perspektywie europejskiej. Studia i rozprawy. Przeł. z języka angielskiego: A. Olszewska-Marcinkiewicz i I. Sieradzki. Teksty wybrał, oprac. i przedmową opatrzył J. Starnawski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1986, 363 s. Por. poz. .
11. Słownik badaczy literatury polskiej. Red.: J. Starnawski. Łódź: Uniwersytet Łódzki, od 1994 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Zeszyt próbny. 1989, 47 s.

T. 1. 1994, 352 s.

T. 2. 1998, 506 s.

T. 3. 2000, 426 s.

T. 4. 2001, 363 s.

T. 5. 2002, 366 s. + Indeks do t. 1-5, 30 s.

T. 6. 2003, 372 s.

T. 7. 2005, 247 s.

12. S. Łempicki: Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce. Wybór, [słowo wstępne] i oprac.: J. Starnawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1992, 914 s.
13. E. Knobelsdorf: Opisanie Paryża. Przeł. [z łacińskiego] J. Mrukówna. Wstęp i oprac.: J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1994, 64 s.
14. Antyk w Polsce. Cz. 2. Studia pod red. J. Okonia i J. Starnawskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, 358 s.
Tu też autorstwa J. Starnawskiego: Universitas studiorum; O Mikołaju Reju – latyniście; O naukowych i szkolnych wydaniach dzieł poetów i prozaików łacińskich dawnej Polski; O wergilianizmie Sarbiewskiego. Rekonesans; Antyczny rodowód dwu epigramatów Wespazjana Kochowskiego; Zagadnienie cytatu w dialogach z pierwszej połowy XVIII w.; Dwie glosy do Wergiliusza w Polsce; „Nie masz łaciny, nie masz Alwara...”; O klasycznych studiach polskich filologów w okresie międzypowstaniowym; Zapomniany poeta polsko-łaciński XIX w. [M. Spihalski]; Bolesław Prus jako przyjaciel i... nieprzyjaciel filologii klasycznej; Do literackiej genezy „Quo vadis?”; O „Kaliguli” Karola Huberta Rostworowskiego.
15. J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia. Wybór i oprac.: J. Starnawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1998, 280 s.
16. M. Rej: Utwory wybrane. Wybór i oprac.: J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1998, 54 s.
17. Trzy mało znane wypowiedzi dyplomatyczne z różnych wieków. Zbigniew Oleśnicki (1440), Jan Dantyszek (1531), Angelo Maria Durini (1768). Oprac.: A. Obrębski, J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1998, 21 s.
18. J. Kleiner: Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp i oprac.: J. Starnawski. T. 1-4. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 277 + 335 + 303 + 681 s. [Wyd. 2] tamże 2003.
19. P. Calderon de la Barca: Tajemnice mszy świętej. Obrazek religijny. Przeł.: W. Nowakowski. Oprac.: J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2000, 45 s.
20. Tacyt: Dzieje roczne. (Annales). Przekł.: A. Naruszewicz. [Fragmenty]. Oprac.: J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2000, 47 s.
21. M. Bielski: Komedyja Justyna i Konstancyjej; M. I. J. Bielscy: Sejm niewieści. Oprac., komentarz i wprowadzenie: J. Starnawski. Słowem wstępnym poprzedził A. Gorzkowski. Kraków 2001, 265 s.
22. Homer: Iliada. (Wybór). Oprac.: J. Starnawski. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2001, 112 s.
23. Rok Słowackiego w Przemyślu. Materiały z konferencji naukowej. Przemyśl 24-25 listopada 1999. [Red. naukowy: J. Starnawski]. Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 2001, 91 s.
24. Martini Cromeri Carmina Latina. [Oprac.:] J. Starnawski, R. Turasiewicz. Cracoviae: Polska Akademia Umiejętności 2003, XXVIII, 66 s.
Tekst w języku łacińskim.
25. I. Chrzanowski: Pisma wybrane. Oprac.: Z.J. Nowak, J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 635 s.
26. J. Pietrkiewicz: Polish literature from the European perspective. Studies and treaties. Oprac.: J. Starnawski i in. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2006, 307 s. Por. poz. .

Zob. też Przekłady poz. , , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1974, 1988, 2000, 2007.

Autobiografia naukowa. Analecta 2003 z. 1/2.

Wywiady

Pomiędzy romantyzmem a literaturą staropolską. Rozm. M. Bokszczanin. Polonistyka 1990 nr 10.”.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (B. Winklowa).
Bibliografia prac Jerzego Starnawskiego 1939 – czerwiec 2000. Zestawiła H. Żarnowska-Mokwa. Oprac.: M. Kuran. W: Od Średniowiecza ku współczesności. Łódź 2000 s. 417-490.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

Profesor Jerzy Starnawski. [Red.: Z.H. Tadeusiewicz]. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego] 1992, 18 s. [zawiera także bibliografię prac J. Starnawskiego w wyborze].

Artykuły

M. Bokszczanin: Pomiędzy romantyzmem a literaturą staropolską. Polonistyka 1990 nr 10.
J. Okoń: Siedemdziesięciolecie profesora Jerzego Starnawskiego. Ruch Literacki 1992 nr 6.
Z.J. Nowak: Na jubileusz Jerzego Starnawskiego; J. Okoń: Wokół jubileuszu Profesora Jerzego Starnawskiego; H. Tadeusiewicz: Profesor Jerzy Starnawski w Łódzkim Towarzystwie Naukowym. W: Od Średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w pięćdziesięciolecie doktoratu. Łódź 2000.
Jerzy Starnawski. W: Wielka encyklopedia powszechna. T. 26. Warszawa 2003.

Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej

W. Bieńkowski. „Wiadomości Historyczne1958 nr 3.
Z. Lewinówna. „Nowe Książki1958 nr 9.
H. Markiewicz. „Życie Literackie1958 nr 17.
S. Skwirowska. „Bibliotekarz1958 nr 11/12.
E. Słodkowska: Źródła informacji w dziedzinie historii literatury. Przegląd Biblioteczny 1972 nr 3/4 [dot. wyd. 2].
S. Zabłocki: Podręczna książka humanisty. Odra 1972 nr 9 [dot. wyd. 2].
J. Korpała. „Ruch Literacki1973 nr 1 [dot. wyd. 2].

Barok w literaturze

S. Bąba. „Polonistyka1974 nr 2.

Średniowiecze

J.Z. Lichański: Średniowiecze w „Bibliotece Polonistyki. Polonistyka 1976 nr 1.
J. Śląski: Średniowiecze w „Bibliotece Polonistyki. Nowe Książki 1976 nr 3.

W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku

B. Majewska. „Przegląd Orientalistyczny1980 nr 3.

Praca wydawcy naukowego

J. Kądziela: Dwie książki o problemach edytorstwa. Nowe Książki 1979 nr 14 [dot. też: J. Trzynadlowski: Autor, dzieło, wydawca].
A. Cieński. „Studia o Książce1981.

Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz

W. Wierzbicki. „Nowa Szkoła1982 nr 11/12.

Dzieje wiedzy o literaturze polskiej

J. Dużyk: Aby poznać literaturę polską. Życie Literackie 1985 nr 30.
S. Salmonowicz: Profesor Jerzy Starnawski i erudyci Prus Królewskich, czyli o pożytkach ze studiowania bibliografii. Zapiski Historyczne 1986 nr 2.

Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim

K.A. Kuczyński. „Ruch Literacki1985 nr 2.
R. Egertowski. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki1986 nr 1.

Bronisław Chlebowski

M. Włodarski. „Ruch Literacki1987 nr 6.

Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych

J. Papiór. „Przegląd Zachodni" 1990 nr 3.

Odrodzenie

T. Ulewicz. „Ruch Literacki1992 nr 4.

Zarys dziejów literatury staropolskiej

W.J. Podgórski: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12.

Wieki średnie i wiek renesansowy

A. Krawczyk. „Folia Bibliologica”, Lublin 1996/1997.

Sylwetki lwowskich historyków literatury

A. Gorzkowski. „Ruch Literacki1997 nr 4.

W świecie olbrzymów

A. Fabianowski: Romantycy i badacze romantyków. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4.

Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych

J.W. Gomulicki. „Nowe Książki1957 nr 2.
Z. Libera. „Rocznik Literacki 1956wyd. 1957.
Z. Raszewski: Spotkanie na rue de l'Echand'e. Nowe Sygnały 1957 nr 14.

Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej. 1818-1885-1955

M. Giergielewicz: Mickiewicz wśród poetów. Wiadomości,” Londyn 1962 nr 34.
[S. Grzeszczuk] stg. Ruch Literacki 1963 nr 1.
K. Zantuan. „Études Slaves et Est-Européennes”, Montreal 1965 nr 1/2.

J. Kleiner: Studia inedita

Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1967 z. 1 [m.in. rec. oprac.: J. Kleiner: Studia inedital.].