BIO

Urodzony 16 listopada 1897 w Warszawie. Uczęszczał do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie; w 1916 zdał maturę. Następnie rozpoczął studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim; studiów nie ukończył. W 1919 wstąpił do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (od 1925 Komunistyczna Partia Polski, KPP) i włączył się w działalność partyjną szczególnie na terenie Śląska i Zagłębia; wyjeżdżał też konspiracyjnie do Gdańska, Berlina i Moskwy. Został członkiem Centralnej Redakcji Wydziału Kultury i Oświaty Komitetu Centralnego KPP. Debiutował w 1920 wierszem pt. Symfonia, opublikowanym na łamach czasopisma „Zdrój” (t. 13, nr 3-4). W tymże roku ożenił się z Zofią Lillien (rozwód 1926). W styczniu 1921 został kierownikiem literackim Studia Teatru Robotniczego przy Warszawskim Uniwersytecie Ludowym, zamkniętym przez władze w październiku tego roku, gdzie zetknął się z działaczami komunistycznymi. W grudniu tego roku został aresztowany w Dąbrowie Górniczej w czasie wieczorów autorskich, podczas których wygłaszał rewolucyjne przemówienia. W 1925 wspólnie z Władysławem Broniewskim założył Warszawski Teatr Robotniczy w Domu Kolejarza na Dworcu Wschodnim w Warszawie; po jednym z przedstawień został kolejny raz aresztowany. W 1927 przyjechał po raz pierwszy do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), wstąpił wówczas do radzieckiej Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Uczestniczył w I Zjeździe Polskich Pisarzy Proletariackich, który odbył się w Mińsku w 1931, działał w Związku Pisarzy Radzieckich. Publikował wiersze w tym okresie m.in. na łamach komunistycznego czasopisma „Dźwignia” (1927-28). Zajmował się także twórczością przekładową głównie z języka angielskiego. W 1927 zawarł związek małżeński z Zofią primo voto Steinową-Krajewską (piszącą pod pseudonimem Kubalska), córką Adolfa Warskiego, działacza ruchu robotniczego (rozwód 1935). Od 1928 wchodził w skład kolegium redakcyjnego pisma „Wiestnik Innostrannoj Literatury”. W 1929-31 należał do redakcji „Miesięcznika Literackiego”; drukował tu wiersze, artykuły krytyczne (w tym dwa studia o metodzie krytyki marksistowskiej) oraz recenzje (podpisane: S.r.s. lub St.R.S.). Zagrożony więzieniem z powodu nielegalnej działalności politycznej wyjechał w 1931 wraz z żoną przez Berlin do Moskwy. Zajmował się głównie pracą literacką. Drukował w czasopismach polonijnych, zwłaszcza w wychodzącym w Moskwie piśmie „Kultura Mas” (1931-37) oraz miesięcznikach wydawanych przez działające w ZSRR Międzynarodowe Zrzeszenie Pisarzy Rewolucyjnych „Litieratura Mirowoj Riewoluciji” (1931-32) i „Internacjonalnaja Litieratura” (1933-35). Był popierany przez władze radzieckie, a jego tomiki poetyckie tłumaczono na język rosyjski. W 1935 zawarł związek małżeński z Marią Grinberg, pianistką. Aresztowany 9 września 1937 na podstawie fałszywego oskarżenia został skazany 1 listopada tego roku na karę śmierci; data wykonania wyroku nie jest znana. W 1956 został zrehabilitowany przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Związku Radzieckiego.

Twórczość

1. Młoty. [Wiersze i proza poetycka]. Lwów: Instytut Wydawniczy „Prom 1921, 144 s.

Zawartość

[Cykle:] Sonety, Uty; Zwidzenia; Młoty, – [Proza poetycka:] Godziny wieczorne; Krzyk; Słupy przydrożne.

2. Rzeczy i ludzie. [Wiersze]. Kraków: Drukarnia Narodowa 1925, 78 s.

3. Trzy salwy. Biuletyn poetycki. [Wiersze; autorzy:] W. Broniewski, S. Stande, W. Wandurski. Warszawa: Nakład autorów 1925, 47 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, wyd. 3 tamże 1967.

Adaptacje

telewizyjne

Adaptacja:H. Drygalski. Telewizja Polska 1961.

4. Na pewno – my! [Wiersze]. Berlin: Dźwignia 1928, 73 s.

5. Granatowe i czerwone. [Wiersze]. Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej 1933, 139 s.

Przekłady

rosyjski

Moskva 1933.

6. Młodzież idzie! [Wiersze]. Moskwa: GIZ – Młoda Gwardia 1933, 60 s.

Zawartość

Cykle: Młodzież idzie; Z „Poematu o Magnitostroju” [poz. ]; Ojcostwo.

Przekłady

rosyjski

Molodež idet. [Przeł.] L. Penkovski. Moskva 1933.

7. Poemat o Magnitostroju. Moskwa: Trybuna Radziecka 1933, 78 s. Wyd. nast. [Moskwa:] „Kultura Masowa” [1933; dod. zamiast nr 5/6].

Przekłady

rosyjski

Poema o Magnitostroe. [Przeł.] A. Romm. Moskva 1933.

8. Człowiek kroczy po ziemi. [Wiersze]. Moskwa: Wydawnictwo Państwowe Literatura Piękna 1934, 87 s.

9. Jeździec miedziany. [Poemat]. Kijów 1937. Przedruk „Przegląd Kulturalny” 1955 nr 48.

Informacja o wydaniu w Kijowie wg: G. Lasota: Odnaleziony poemat. „Przegląd Kulturalny1955 nr 48 s. 3.

10. Nasz krok. [Poemat]. Mińsk: Wydawnictwo Państwowe Białorusi. Sektor Mniejszości Narodowościowych 1937, 133 s.

11. Wiersze. Wybór, wstęp i oprac.: G. Lasota i S. Ludkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1958, 206 s.

Tu także przekłady wierszy z języka rosyjskiego następujących poetów: A.S. Puszkin, N.A. Dobroliubow, W. Majakowski, I. Selwinski, E. Bagricki, N. Tichonow, S. Kirsanow, M. Swietłow, B. Pasternak. – Nadto: S. Ludkiewicz: Wspomnienie o Stanisławie Ryszardzie Standem.

Wybory utworów literackich w przekładach

rosyjski

Izbrannyje stichi. [Przeł.] A. Dudar. Minsk [ok. 1935].
Stichi. [Wiersze]. Moskva 1935.

Przekłady

1. W. Hasenclever: Ludzie. Dramat w 5-ciu obrazach. Zdrój 1922 t. 14 s. 68-92.
2. F. Bruckner: Przestępcy. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Łódź, Teatr Łódzki 1930.
3. E. Rice: Ulica. Sztuka w 3 aktach (16 obrazach). Wystawienie: Warszawa, Teatr Ateneum 1930.
4. V. Baum: Ludzie w hotelu. Sztuka w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa 1931.
5. A. Nowikow-Priboj: Słona kąpiel. [Powieść]. Moskwa: Centralne Wydawnictwo Ludów ZSRR 1931, 175 s.
6. U. Sinclair: Spekulanci. [Powieść]. Warszawa: Rój 1932, 260 s.
Cz. 2; cz. 1 zob. poz. .
7. U. Sinclair: Stolica. Powieść. Warszawa: Rój 1932 [antydatowane 1931], 304 s.
Cz. 1.; cz. 2 zob. poz. .
8. Przekłady. [T. 1-2]. Mińsk: Wydawnictwo Państwowe Białorusi. Sektor Mniejszości Narodowościowych 1935, 190 + 153 s.

Zawartość

Zawiera przekłady wierszy następujących poetów: W. Majakowski, S. Kirsanow, M. Swietłow, B. Pasternak, A. Hidasz, E. Wejnert, A. Puszkin, N. Dobrojubow i in.
9. A. Puszkin: Gość kamienny; Domek w Kołomnie; Wiersze. Kijów 1937.
Inf. zob. Twórczość poz. 11 s. 203.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Stępień).
Polski słownik biograficzny. T. 41. Warszawa; Kraków 2002 (K. Woźniakowski).

Ogólne

Artykuły

K. Sierodzka: Polonia radziecka 1917-1939. Z działalności kulturalnej i literackiej. Warszawa 1968, passim.
M. Stępień: Ze stanowiska lewicy. Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919-1939. Kraków 1974, passim.
A. Stawar: Poezje Stanisława Ryszarda Standego. Miesięcznik Literacki 1930 nr 3.
Ch. Löw: Żydzi w poezji odrodzonej Polski. II Futuryści. Stanisław Ryszard Stande. Miesięcznik Żydowski 1934.
A. Stern: Poeci wracają. Świat 1956 nr 22.
G. Lasota: Stanisław Ryszard Stande. Kultura i Życie 1958 nr 32.
C. Budzyńska: Stanisław Ryszard Stande – poét – obščestvennyj deâtel' – komunist. Vospominaniâ. Literaturnoe Nasledstvo 1969 t. 81.
G. Gazda: Poezja walką. (Z problemów poetyki „Ziemi na lewo” [B. Jasieńskiego i A. Sterna] i „Trzech salw” [W.Broniewskiego, S. Standego, W. Wandurskiego]. Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Folia Polonica 1975 nr 2.
Z. Jarosiński: Stanisław Ryszard Stande. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Kraków 1993.
G. Wiśniewski: Nika, która nie mogła się nazywać Stande. Dziś 1995 nr 2.

Młoty

J. Kleiner. „Kurier Lwowski1921 nr 268.
J. Stur. W tegoż: Na przełomie. Lwów 1921.

Rzeczy i ludzie

W. Broniewski. „Wiadomości Literackie1925 nr 52.
T. Dąbal. „Kultura Masowa1929 nr 1.

Trzy salwy

S. Wygodzki: O autorach „Trzech salw. W: Księga wspomnień 1919-1939. Warszawa 1968, passim.
S. Napierski: Reakcjoniści. Wiadomości Literackie 1925 nr 50.
[A. Polewka] A.P. „Gazeta Literacka 1926 nr 2.
[A. Włodek] (A.W.). Życie Literackie 1957 nr 6.
A. Słucki. „Twórczość1957 nr 3.
J. Wyka: Nieugaszony ogień. „Nowiny Literackie i Wydawnicze1957 nr 3.

Na pewno - my !

S. Napierski: Poezje Standego. Wiadomości Literackie 1930 nr 33.

Człowiek kroczy po ziemi

K.W. Zawodziński: Wiersze przysłane z Rosji. Wiadomości Literackie 1935 nr 37.

Jeździec miedziany

G. Lasota: Odnaleziony poemat. Przegląd Kulturalny 1955 nr 48.

Wiersze

S. Klonowski: W Lecie głębokiej rzece, słowo moje nie utonie. Trybuna Literacka 1958 nr 38.
J. Śpiewak: Poeta – rewolucjonista. Nowe Książki 1958 nr 21.
A. Wilkoń: Poezja Standego. Życie Literackie 1958 nr 45.
S. Wygodzki: Spotkanie z poezją Standego. Przegląd Kulturalny 1958 nr 44.
J. Wyka: Rzeczy i ludzie po czterdziestu latach. Twórczość 1958 nr 11.
R. Matuszewski: Wydarci milczeniu. Nowa Kultura 1959 nr 18.