BIO

Urodzony 13 września 1952 w Tarnobrzegu; syn Władysława Stali i Marii z domu Krzos, księgowych. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Po zdaniu matury w 1971, studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1976 uzyskał magisterium i został asystentem w Instytucie Filologii Polskiej (IFP) UJ. Debiutował szkicem pt. Estetyczne” i „etyczne”. Søeren Kierkegaard i przemiany wewnętrzne polskiego modernizmu, wygłoszonym w 1974, a opublikowanym w tomie zbiorowym Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej zorganizowanej przez Koło Polonistów Instytutu Filologii Polskiej UJ z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Koła w dniach 20-24 maja 1974 (Kraków 1976). Rozwijał twórczość krytycznoliteracką, publikując recenzje i artykuły w „Ruchu Literackim” (1977-80), „Studencie” (1978-81; podpisane też: Konrad Lichtenberg, Władysław Szreniawa-Rzecki; w 1981 należał do zespołu redakcyjnego dwutygodnika), „Tekstach” (1980-81). W 1982-85 był kierownikiem literackim Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie; zamieszczał też recenzje w „Programach Teatru” Kontynuował pracę naukową w IFP UJ, zajmując się zwłaszcza poezją Młodej Polski; w 1983 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Metaforyzacja w liryce Młodej Polski. Teoria i praktyka (promotor prof. Maria Podraza-Kwiatkowska). W 1983-89 współredagował mówione pismo „NaGłos”. Współpracował z miesięcznikiem „Znak” (1984-85) oraz pismami wydawanymi poza cenzurą: „Arką” (1984-89; podpisane też: Jacek Krzos), „Pulsem” (1986; podpisane też: Ryszard Nienaski), „Brulionem” (1987-90; podpisane też: Jacek Krzos; tu w 1989 cykl recenzji pt. Poezja i wierszomania). W 1987 został stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”, w którym zaczął publikować liczne recenzje i artykuły; w 1998-2000 kierował działem kultury; w 2007 zaczął publikować stały felieton pt. Wyznania człowieka apolitycznego. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Należał do redakcji „Tygodnika Literackiego” (1990-91). Współredagował drukowaną kontynuację mówionego pisma „NaGłos” (drukowane 1990-98; tu też recenzje i artykuły). W 1995 uzyskał na UJ habilitację na podstawie rozprawy Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Za całokształt twórczości krytycznoliterackiej otrzymał w 1998 nagrodę im. K. Wyki. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora. Kontynuował pracę naukową w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 348 s.

Rozprawa doktorska.

2. Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1991, 281 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1992.

Zawartość

[Wstęp:] W środku rozmowy. – [Cz. I:] W stronę Lemanu [dot.: A. Mickiewicz: Liryki lozańskie]; Blisko milczenia; Od czarnego słońca do ciemnego świecidła. – [Cz. II:] „...Szukając tego, co jest Rzeczywiste”; Poza ziemią Ulro [dot. twórczości Cz. Miłosza]; Brzegi Lemanu [dot. wiersza Cz. Miłosza: Notatnik: Bon nad Lemanem]; Rzeka w ciemności. (O „Kronikach” Czesława Miłosza). – [Cz. III:] Radość czytania Szymborskiej; Rok 1983 = głos poety (dot.: Z. Herbert: Raport z oblężonego miasta); Purgatorium. (Na marginesie „Niepodległych nicości” [R. Krynickiego]); Między tym światem a światem łaski [dot. wierszy S. Barańczaka]; Bez formy. (O jednym wierszu Juliana Kornhausera [pt. Forma]); List do Jana Polkowskiego; Dotknięcie losu [dot. wierszy J. Polkowskiego]; Żródło [dot. poezji B. Maja]. – [Cz. IV:] Marzenie o Księdze [dot. K. Wyki]; Ryzyko osobowości [dot. K. Wyki]; Bezinteresowna miłość poezji. (Uwagi o dziele i osobowości krytycznej Jerzego Kwiatkowskiego); Duchowa niepodległość, poczucie wagi słowa. (O Jerzym Kwiatkowskim raz jeszcze).

3. Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków: Baran i Suszyński 1994, 287 s.

Rozprawa habilitacyjna.

4. Druga strona. Notatki o poezji współczesnej. [Szkice]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1997, 287 s.

Zawartość

[Wstęp:] Pierwsze zdania, pierwsze myśli. – [Cz. I:] Oślepły ogród. O jednym wierszu Czesława Miłosza; Teatr istnienia i teatr niebycia albo czy Białoszewski jest poetą metafizycznym?; Drzwi do piekła. O jednym wierszu Mirona Białoszewskiego; Cierpiące ciało i śmiertelne słowo. Na marginesie nowej książki Tadeusza Różewicza; Czas, który nastał po czasie marnym. O jednym wierszu Tadeusza Różewicza; Przekleństwo poezji. Jeszcze raz o jednym wierszu Tadeusza Różewicza; Kot i puste mieszkanie. O jednym wierszu Wisławy Szymborskiej; 16 maja 1973 roku. Jeszcze raz o jednym wierszu Wisławy Szymborskiej; Wolę możliwość. Trzeci raz o jednym wierszu Wisławy Szymborskiej; Smutek Szymborskiej; Krucha nieśmiertelność [dot. J. Hartwig]; Nicość. O jednym wierszu Julii Hartwig; Twarz cesarza. O jednym wierszu Zbigniewa Herberta; W cieniu dębów. Nie tylko o jednym wierszu Zbigniewa Herberta; Rozwiązywanie świata [dot. T. Karpowicza]; Słuchając tętna [dot. M. Skwarnickiego]; Pod słońcem rozpaczy [dot. J. Kurylaka]; Obłok i kamień [dot. R. Krynickiego]; Rozmowa w Wenecji. O jednym wierszu Ryszarda Krynickiego; Między Schubertem a cmentarzem samochodów. Nie tylko o jednym wierszu Stanisława Barańczaka; Już nic. O jednym wierszu Juliana Kornhausera; Sen, śnieg, ciemna gwiazda [dot. B. Maja]; Na nieustanne świadectwo życia. O jednym wierszu Bronisława Maja. – [Cz. II:] [J.] Polkowski, [Z.] Machej, [M.] Świetlicki, [R.] Tekieli M. Stala. Kilka uwag o nowych poetach, zapisanych jesienią 1989 roku; Życie skupione, życie rozproszone. Kilka uwag o światoodczuciu nowej poezji, zapisanych jesienią 1992 roku; Cały ten zgiełk. Kilka uwag o sytuacji i świadomości nowej poezji, zapisanych jesienią 1995 roku. – [Cz. III:] Niespieszny przechodzień [dot. M. Wojdyły]; Okruchy rozpaczy, okruchy czułości [dot. J. Drzewuckiego]; Piosenka niekochanego [dot. M. Świetlickiego]; Pokój obwieszony Marcinami [dot. M. Świetlickiego]; Jedzenie hamburgerów. O jednym wierszu Marcina Świetlickiego; Święta rozmowa [dot. M. Kielar]; Wy raźnie wyraź nie [dot. R. Tekielego]; Niedziela w zoo [dot. G. Wróblewskiego]; Każde umieranie ma swoje zaklęcia [dot. M. Baran]; Będzie święto, będziemy jeść ciastka [dot. M. Sendeckiego]; Dotknięcie ziemi. O jednym wierszu Marcina Sendeckiego; Przez szkło [dot. W. Bonowicza]; Glossy do różnych wierszy napisanych przez Artura Szlosarka; Co z tego, że kruszą się obłoki? Na marginesie „Pięciu wierszy elegijnych” Artura Szlosarka; Stróż ciemniejszej strony [dot. A. Szlosarka]; Marlewo, marnienie, umieranie [dot. D. Sośnickiego]; Czarno widzę, panie Schopenhauer [dot. T. Majerana]; Teraz jesteś wolny [dot. P. Marcinkiewicza]. – Zamiast epilogu: Użyteczne olśnienia [dot.Wypisów z ksiąg użytecznych” Cz. Miłosza].

5. Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001, 258 s.

Zawartość

Dlaczego Mickiewicz, Leśmian i Miłosz? – Cz. 1: Lozańskie wiersze Adama Mickiewicza albo niepewność interpretatora; W stronę Lemanu. Liryki lozańskie jako doświadczenie duchowe; „Tę wodę widzę dokoła”. O jednym wierszu Adama Mickiewicza; „Snuć miłość". O jednym wierszu Adama Mickiewicza; Jako jutrzenka świeci”. O jednym wierszu Adama Mickiewicza. – Cz. 2: Jam jest miejsce spotkania. Duch, dusza i ciało w poetyckiej antropologii Bolesława Leśmiana; O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie”. – Cz. 3: Szukając tego, co jest Rzeczywiste. Wprowadzenie w empiryczną twórczość Czesława Miłosza; Ekstaza o wschodzie słońca. W kręgu głównych tematów poezji Czesława Miłosza; Po stronie prawdy. O jednym ze słów używanych przez Czesława Miłosza; „Stróże świata, obłoki”. O jednym wierszu Czesława Miłosza; „Oślepły ogród”. Jeszcze raz o jednym wierszu Czesława Miłosza; Użyteczne olśnienia. Na marginesie „Wypisów z ksiąg użytecznych"; W drodze do paru znaków doskonale czystych. Na marginesie „Pieska przydrożnego”; Natrafiłem na to. Na marginesie tomu wierszy Czesława Miłosza.

6. Literatura polska. Romantyzm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego [i technikum]. Zarys podstawowy i rozszerzony. Pytania ułożyła T. Bulska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, 419 s.

7. Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie. [Notatki i recenzje literackie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 314 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Nauczyciel. W: Kazimierz Wyka. Kraków 1978 s. 414-422.
Człowiek, światło, słowo. (Z problematyki wyobraźni poetyckiej J. Słowackiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1980 s. 33-41.
Instynkt harmonii. (Wokół programu estetycznego „Museionu”). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980 nr 550 s. 121-143.
Wobec czasu i poza czasem. (Uwagi o „Stances” W.K. Brzozowskiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1981 nr 578 s. 103-117.
Parodia i wartości. (O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych). W: Studia o narracji. Wrocław 1982 s. 251-262.
Wygasły splot słońca. W: W stronę wiersza. Warszawa 1984 s. 73-87.
Współczesność i rzeczywistość. (Glosy do lektury [Z.] Herberta przez twórców „pokolenia 68”). NaGłos 1991 nr 4 s. 49-63.
Pytanie o człowieka w poezji Kazimierza Tetmajera. Ruch Literacki 1992 nr 1/2 s. 27-43.
Czy [M.] Białoszewski jest poetą metafizycznym? W: Pisanie Białoszewskiego. Warszawa 1993 s. 96-113.
Jawa obłąkana. Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 545-562 [dot. J. Wroczyńskiego].
Dziewiąta pełnia księżyca. W drodze do interpretacji jednego wiersza Leopolda Staffa. W: Poezja Leopolda Staffa. Kraków 2004 s. 21-33.
Franciszek Ziejka jako badacz Młodej Polski. (Tezy wprowadzające). W: Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Kraków 2005 s. 685-692.

Prace redakcyjne

1. W. Korab-Brzozowski: Utwory zebrane. Oprac.: M. Stala. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 441 s.
2. J. Wroczyński: Poezje prozą i inne utwory. Oprac.: M. Stala. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995, 224 s.
3. Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia. Oprac.: M. Stala. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas 1998, 416 s.
4. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Poezje. Wybór i posłowie: M. Stala. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2000, 443 s.
5. W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane M. Podrazie-Kwiatkowskiej. Red.: M. Stala, F. Ziejka. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas 2001, 424 s.
6. Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali. Kraków: Księgarnia Akademicka 2003, 357 s.
7. Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali. Kraków: Księgarnia Akademicka 2004, 518 s.
8. Literatura-kulturoznawstwo-uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin. Pod red. B. Doparta, J. Popiela, M. Stali. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas 2005, 819 s.
9. Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali. Kraków: Księgarnia Akademicka 2005, 545 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2000, 2007.

Wywiady

Perspektywa duszoznawcza. Rozm. A. Franaszek. Tygodnik Powszechny 1995 nr 37.
Należy czytać arcydzieła. Rozm. W. Jurasz. Dziennik Polski 1998 nr 37.
Punkt odniesienia. Rozm. H. Szczur. Dekada Literacka 1998 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J. Gutorow: Dyskrecja pewności. Uwagi o dziele krytycznym Mariana Stali. W tegoż: Niepodległość głosu. Kraków 2003.

Metafora w liryce Młodej Polski

J. Paszek. „Pamiętnik Literacki1990 z. 2.
J. Łukasiewicz: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 [dot. też: Pejzaż człowieka; Chwile pewności].

Chwile pewności

J. Błoński: Szczęśliwi poeci. Tygodnik Powszechny 1991 nr 51/52.
J. Zychowicz: Krytyka na niby. Polityka 1991 nr 48.
R. Arasimowicz: Łyżkami brać na lekcje. Polonistyka 1992 nr 4.
Z. Bieńkowski: Poezja jako wehikuł. Arka 1992 nr 39/40.
A. Legeżyńska: Dyskretny urok krytyki adoracyjnej. Teksty Drugie 1992 nr 6.
L. Szaruga: Brak zmysłu formy. Kultura”, Paryż 1992 nr 11.
A. Zawada: Nowy kanon współczesnej liryki. Znak 1992 nr 4.
J. Łukasiewicz: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 [dot. też: Metafora w liryce Młodej Polski; Pejzaż człowieka].

Pejzaż człowieka

J.Z. Brudnicki: Traktat o duszy. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 12, polemika: J. Pilch: Epoka obca ideowo. „Tygodnik Powszechny” 1995 nr 14.
J. Łukasiewicz: Czytanie Stali. Teksty Drugie 1995 nr 5 [dot. też: Metafora w liryce Młodej Polski; Chwile pewności].
A. Czabanowska-Wróbel. „Ruch Literacki1996 nr 3.
K. Księżyk: Czy pejzaż człowieka?Przegląd Humanistyczny1996 nr 1.
G. Matuszek. „Pamiętnik Literacki1997 z. 1.

Druga strona

A. Franaszek: Medytacje na schyłek stulecia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 46.
W. Kaliszewski: Czy współczesna literatura jest głodna. Więź 1998 nr 6.
J. Klejnocki: Poezja w czasie minionym. „Gazeta Wyborczadod. Książki 1998 nr 1.
J. Łukasiewicz: Poezja a doświadczenie źródłowe. Znak 1998 nr 3.
J. Orska: Człowiek ze stali. Arkusz 1998 nr 12.
D. Pawelec: Z niewielkiego dystansu. Nowe Książki 1998 nr 3.
K. Pieńkosz: Sztuka lektury. Sycyna 1998 nr 11.
P. Śliwiński: Kilka uwag o „Drugiej stronie” Mariana Stali. Kresy 1998 nr 1.

Trzy nieskończoności

A. Czabanowska-Wróbel: Dyskrecja. Teksty Drugie 2002 nr 1/2.
A. Franaszek: A poezja jest prawda. Tygodnik Powszechny 2002 nr 10.
M. Podraza-Kwiatkowska: Ruch Literacki 2002 z. 3 [dot. też: Liryki lozańskie Adama Mickiewicza].
A. Poprawa: Stala zdemaskowany. „Nowe Książki”. 2003 nr 9.
R. Rutkowski: Spotkanie z nieskończonością. „Znak 2003 nr 9.

Przeszukiwanie czasu

P. Czwordon: Uczłowieczanie krytyka. Kresy 2005 nr 4.
A. Kałuża: Krytyczne śledztwa. Nowe Książki 2005 nr 4.
P. Śliwiński: Krytyk jako kustosz duszy. Tygodnik Powszechny 2005 nr 6.

Liryki lozańskie Adama Mickiewicza

M. Podraza-Kwiatkowska: Ruch Literacki 2002 z. 3 [dot. też: Trzy nieskończoności].