BIO

Urodzony 23 sierpnia 1948 w Świdnicy; syn Stanisława Bryndzy, stolarza, i Heleny z domu Sitarz, urzędniczki. Dzieciństwo spędził w Makowie Podhalańskim. Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Suchej Beskidzkiej. W 1966 otrzymał nagrodę w międzyszkolnym konkursie poetyckim Czerwonej Tarczy, po czym uczestniczył nieformalnie w pracach krakowskiego Koła Młodych Pisarzy Związku Literatów Polskich (ZLP). Był także w 1966 przez krótki okres terenowym korespondentem „Gazety Krakowskiej.” Po zdaniu w tymże roku matury studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. Debiutował w 1967 wierszem pt. Paleta Van Gogha, opublikowanym w „Dzienniku Polskim” (nr 48; podpisany Stanisław Zbigniew Bryndza), a jako krytyk literacki szkicem pt. Bariery w piśmie „Radar” (nr 5; podpisany Stanisław Bryndza). W 1968-72 był członkiem grupy poetyckiej Teraz działającej przy Klubie Studenckim Pod Jaszczurami. Wiersze, artykuły drukował m.in. w czasopismach „Student” (1969-73), „Życie Literackie” (1969-73), „Odra (1970-73), Poezja” (1970-78), „Kultura” (1970-74), „Współczesność” (1970-71) i „Literatura” (1973). Po uzyskaniu magisterium w 1972 rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej UJ. W 1974-83 był redaktorem działu kulturalnego pisma „Magazyn Kulturalny”, w którym publikował do 1983. W 1975 został członkiem ZLP; w 1977-79 pełnił funkcję opiekuna Koła Młodych Oddziału Krakowskiego ZLP. W 1977 obronił na UJ rozprawę doktorską pt. Liryka Krzysztofa Baczyńskiego na tle tradycji (promotor prof. Marian Stępień) i objął stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej. W tymże roku otrzymał nagrodę w dziale krytyki literackiej, przyznaną przez Koło Naukowe Polonistów przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Uczelniany Klub „Indeks”. Współpracował nadal jako krytyk i poeta z czasopismami m.in. z „Twórczością” (1977-91, z przerwami), „Kulturą” (1976-81), „Literaturą” (1976-80), „Kierunkami” (1972-81), „Odra” (1977-85, 1988, 1991, 1993, 2000). W 1978-80 współredagował dział krytyczno-literacki dwutygodnika „Student” oraz należał do jego kolegium redakcyjnego; zamieszczał tu też recenzje. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1997 habilitował się na UJ na podstawie tomu rozpraw o poezji współczesnej pt. Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. Równocześnie kontynuował twórczość literacką; wiersze i artykuły drukował m.in. na łamach pisma „Dekada Literacka” (1991-94, 2000). W 2003 otrzymał tytuł naukowy profesora. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2000) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003). Mieszka w Krakowie.

Twórczość

1. Requiem. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 73 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny”, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku za najlepszy książkowy debiut poetycki 1973, Nagroda Ogólnopolskiego Seminarium Literackiego „Debiuty Poetyckie 73”.

2. Dzień twojego narodzenia. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 108 s.

3. Na inne głosy rozpiszą nasz głos. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 71 s.

Nagrody

Nagroda im. A. Bursy w 1978.

4. Ten wiersz, który ma na imię Polska. Wrocław [b.w.]* 1978. Biblioteka Agory.

5. Pożegnanie księcia. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 76 s.

6. Dzieci Leonarda Cohena. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1984, 71 s.

Zawartość

Cykle: Elegia dla Krzysztofa; Dzieci Leonarda Cohena.

7. Legenda i twórczość Marka Hłaski. [Szkic]. Wrocław: Ossolineum 1985, 55 s.

8. Korozja. Wiersze z lat 1982-1984. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 107 s.

Zawartość

Cykle: Korozja; „A to Polska właśnie” (I-XL).

9. Poeta odrzucony. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1989, 310 s.

Zawartość

Od Autora. – I. Polska Baczyńskiego; II. Na ruinach wyboru; III. Poeta odrzucony.

10. Wiersze wybrane. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1989, 207 s.

Tu także wiersze wcześniej nie publikowane w działach: Z wierszy dawnych; Z wierszy nowych.

11. Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. [Studium]. Chotomów: Verba 1992, 349 s. Wyd. 2 Kraków: Universitas 2003.

Rozprawa doktorska.

12. Zamknięty rozdział. Szkice o polskiej poezji współczesnej. Warszawa: Tikkun 1994, 194 s.

Zawartość

Poezja i historia; Między nadrealizmem a klasycyzmem. (Jerzy Zagórski); Inny Baczyński; Armia Krajowa odchodzi ...; Spór o miejsce Różewicza; Ogrodnik wiosennych sezonów (Artur Międzyrzecki); Jeszcze barok. (Stanisław Grochowiak); Bohater wykorzeniony. (Tadeusz Nowak); „Poemat dla dorosłych” – parada pozorów [dot. A. Ważyka]; „Ja minę ty miniesz on minie”. (Halina Poświatowska).; Rafał Wojaczek – w dwadzieścia lat później; „Teraz” – po latach.

13. Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali. [Szkice]. Kraków: Universitas 1995, 440 s. Wyd. 2 Kraków: Universitas 2002.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Zawiera szkice z poz. [z pominięciem „Ja minę ty miniesz on minie”], – oraz: „Doświadczenie” historii i przeżycie „historii”; W kręgu pokolenia; Zamknięty rozdział.

14. Wybór wierszy. Słowo wstępne: J. Kornhauser. [Kraków: ] Śródmiejski Ośrodek Kultury; Cracovia 1995, 83 s.

15. Życie do wynajęcia. Wiersze z lat osiemdziesiątych. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1996, 75 s.

Zawartość

Cykle: Życie do wynajęcia; Nie chcę być twoim poetą.

16. Literatura polska 1944-2000 w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 193 s. Wyd. 2 przejrzane i poprawione tamże 2005.

17. Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku. [Szkice]. Kraków: Universitas 2002, 431 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Samotność intelektualisty: Samotność intelektualisty; W służbie totalitarnej ideologii – Tadeusz Borowski; Na marginesie „Hańby domowej" [J. Trznadla]; W świetle „Dzienników” (Mieczysław Jastrun, Maria Dąbrowska, Andrzej Kijowski, Stefan Kisielewski); Widziałem niewolę w Warszawie; Jak podzielić na okresy polską literaturę krajową XX wieku. – Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego: Male ojczyzny Emila Zegadłowicza; Ciągłość i pamięć – Jarosław Iwaszkiewicz; Witold Gombrowicz – biografia romantyczna; Obraz Polski w korespondencji Andrzeja Bobkowskiego z Jerzym Giedroyciem 1946-1961; Natura, wojna, epika – o pisarstwie Kornela Filipowicza; Gustaw Herling-Grudziński – „Inny świat”. Fenomenologia cierpienia. – Kłopot z tożsamością: „Powrót syna marnotrawnego” Juliana Kawalca; O uwewnętrznianiu historii – Andrzej Stojowski; „Ten nie jest z ojczyzny mojej... ”. Polacy i Żydzi w zwierciedle Holocaustu; Literatura czyli kłopot z tożsamością.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O twórczości Mariana Kubickiego. W: [Pierwsza] I Dekada Literatury Kieleckiej. Materiały z sesji. Kielce 1976s. 54-68.
Inny Baczyński. W: Literackie wizje i rewizje. Warszawa 1980 s. 196-206.
Ciemna poezja ciemnego snu. W: Julian Kawalec. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza. Warszawa 1981 s. 183-92.
Między nadrealizmem a klasycyzmem. Jerzy Zagórski. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego T. 2. Warszawa 1982 s. 521-41.
Poemat dla dorosłych” – parada pozorów. Odra 1985 nr 11 s. 40-48.
Marek Hłasko; Tadeusz Borowski. W: Autorzy naszych lektur. Wyd. 4 zmienione Wrocław 1987 s. 296-312; 252-66.
Wokół „Poematu dla dorosłych” [A. Ważyka]. Akcent 1987 nr 4 s. 106-115.
Na marginesie „Hańby domowej” [J. Trznadla]. Autograf 1989 nr 12 s. 42-54.
Samotność intelektualisty. W: Literatura, a wyobcowanie. Lublin 1990 s. 207-222.
Europa odrzucona. Twórczość 1991 nr 9 s. 74-87 [dot. A. Bobkowskiego].
Gustaw Herling-Grudziński: „Inny świat. Fenomenologia cierpienia. W: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu Grudzińskim. Poznań 1991 s. 19-33.
Polska usiadła nam na mózgach. O Andrzeju Bobkowskim. Odra 1991 nr 1 s. 34-42.
Andrzej Bobkowski – „biografia symboliczna. Ruch Literacki 1993 nr 4 s. 375-389.
Spór o miejsce Różewicza. W: Zobaczyć poetę. Materiały z konferencji UAM w dniach 4-6 listopada 1991 w Poznaniu na temat „Twórczość Tadeusza Różewicza. Poznań 1993 s. 85-97.
Późna liryka Jarosława Iwaszkiewicza. Ruch Literacki 1996 nr 3 s. 309-325.
Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza. W 110 rocznicę urodzin pisarza. Wadowiana. „Przegląd Historyczno-Kulturalny2000 nr 4 s. 5-24.
Jacek Podsiadło a kontrkultura. Ruch Literacki 2001 nr 3 s. 331-343, przedruk w wersji poszerzonej pt. Związki liryki Jacka Podsiadły z tradycją kontrkultury. W: Literatura polska 1990-2000 w zarysie. Kraków 2002.
Rafał Wojaczek – dwadzieścia lat później. W: Który jest. Katowice 2001 s. 246-269.
Poetyckie mitologie w wileńskiej poezji Jerzego Zagórskiego. W: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Kraków 2003 s. 177-202.
Z ziemi polskiej do włoskiej – o poezji Jerzego Horodyńskiego. „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia” T. XIV. 2002/2003.
Chasydzki świat Stanisława Vincenza. Ruch Literacki 2004 nr 1 s. 69-85.
Gdzie jest nasz dom – o wierszach Aleksandra Wilkonia. W: Spotkanie. Księga Jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Katowice 2005.
Ironia w cieniu Zagłady – o prozie Jadwigi Maurer. W: Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Kraków 2005 s. 347-362.
Krzysztof Kamil Baczyński. W: Literatura współczesna 1939-1956. Bochnia, Kraków 2005 T. VIII.
Odys zakorzeniony. O poezji Józefa Barana. W: Epoka przemian. Rzeszów 2005 s. 207-227.
Poetycka idea narodu w „Substancji” Zbigniewa Herberta i w „Narodzie” Czesława Miłosza. W: Portret z początku wieku. Lublin 2005 s. 206-233.
Pomiędzy diariuszem a dziennikiem. Życie nie całkiem na niby. O „Notatniku” obozowym Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kraków 2005 T. 2 s. 625-646.
Powrót inteligenta. O twórczości Jerzego Gizelli. Kraków 2005 nr 6/7.
Wygnanie z raju. O emigracyjnej liryce Arnolda Słuckiego. W: Poezja polska na obczyźnie. T. 2. Rzeszów 2005 s. 294-320.

Prace redakcyjne

1. R. Wojaczek: List do nieznanego poety. Wybrał i wstępem opatrzył S. Stabro. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985, 134 s. Wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1987.
2. Z rodu Anhellich. [Antologia wierszy]. Wybrał, oprac., przedmową i notami opatrzył S. Stabro. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1991, 251 s.
3. K.K. Baczyński: Sen w granicie kuty. Wybór poezji. [Wybór i oprac.:] S. Stabro. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1997, 290 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, 2000, 2007.

Wywiady

Baczyński, Nowa Fala i Stanisław Stabro. Rozm. K. Lisowski. Dekada Literacka 1992 nr 18.
Historia już nie wystarczy. Rozm. R. Rżany. Fraza 1997 nr 1.
Stanisław Stabro. Rozmowy z pisarzami. Rozm. Z. Dolecki. Kierunki. 1997 nr 17.
Historyczna choć nie martwa. Rozm. D. Kozicka. Dekada Literacka 2005 nr 3/4.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Z. Chojnowski).

Ogólne

Artykuły

Z. Dolecki: Przeciw śmierci. Kierunki 1978 nr 23.
T. Nyczek: Druga cegiełka do tematu Stanisława Stabry. W tegoż: Powiedz tylko słowo. [Londyn] 1985.
J.S. Ossowski: Tanatos w czapce frygijskiej. Integracje. 1985 nr 18.
W. Pazdur: Świadkowie apokalipsy. Przegląd Powszechny 1986 nr 7/8 [m.in. dot. S. Stabro].
J. Drzewucki: Poezja obywatelska Stanisława Stabry. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10.
J. Marx: Zszywka ulotek. Kultura 1990 nr 8.
T. Nyczek: Dziesięć portretów. NaGłos 1991 nr 4.
W. Dymel: Śladem utraconej tradycji. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. Katowice 2000 s. 277-299.

Requiem

S. Balbus: Poezja „teraz. Życie Literackie 1973 nr 43.
S.J. Królik: Stabro. Kamena 1973 nr 15.
L. Szaruga: A kiedyś zaśpiewamy „Gloria. Nowe Książki 1973 nr 16.
A.K. Waśkiewicz: Zapragnąłem upić się głębią.... .” „Twórczość 1974 nr 9.

Dzień twojego narodzenia

A. Pawlak: W przeddzień emigracji. Nowy Wyraz 1975 nr 5.
J. Rogoziński: Galimatias. Literatura 1975 nr 12.
A. Sidorski: Stabro odstępca. Poezja 1975 nr 7/8.
S. Sterna-Wachowiak: Projekt genezy rzeczywistości. Nurt 1975 nr 12.
L. Szaruga: Pisz wolno i starannie, nie dowierzaj żywym. Twórczość 1976 nr 1.

Na inne głosy rozpiszą nasz głos

A. Kaliszewski: Historia rozpisana na ciało. Literatura 1978 nr 19.
P. Rakowski: Świt daremnej miłości. Nowy Wyraz 1979 nr 4.
J. Stolarczyk: Poeta – czasu głos. Odra 1979 nr 6.
Z. Zygma: Stanisław Stabro rozpisany na głosy. Poezja 1979 nr 4.
K. Nowicki: Inny głos. W tegoż: Dziennik krytyczny. Gdańsk 1981.

Ten wiersz, który ma na imię Polska

A. Pawlak: Ojczyzna w szufladzie. Puls* 1980 nr 7.

Pożegnanie księcia

P. Bratkowski. „Literatura1981 nr 49.
S. Jurkowski: Spod bielma czasu. Życie Literackie 1982 nr 4.
A. Ogrodowczyk: Uwięziony w pyle. Poezja 1982 nr 9.
J. Stolarczyk: Lament polski ostatniego z rodu słowików. Odra 1983 nr 2.

Dzieci Leonarda Cohena

J. Drzewucki: Rozpacz, obsesje i autoplagiat. Życie Literackie 1985 nr 22.
B.S. Kunda: Czy poeta ma prawo do rozpaczy?Tu i Teraz1985 nr 19.
Z. Dolecki: Dokument naszego czasu. Kierunki 1986 nr 2.

Legenda i twórczość Marka Hłaski

M. Zybura: Hłasko raz jeszcze. Odra 1987 nr 2.

Korozja

K. Pieńkosz: Rozdrażnienie. Literatura 1991 nr 8/9.
J. Pieszczachowicz: Sen o barykadzie. Nowe Książki 1991 nr 2 [dot. też: Wiersze wybrane].
A. Poprawa: Tak, ale. Więź 1992 nr 10.

„Poeta odrzucony”

Z. Bauer: Odpływ Nowej Fali. Polityka 1989 nr 34.
H. Michalski: Poeta odrzucony?Kultura1989 nr 37.
D. Pawelec: Z perspektywy pokolenia. Twórczość 1989 nr 10.
S. Stanik: Spór o wartości. Kierunki 1989 nr 46.
H. Milewska: Poeta nie przedstawiony. Odra 1990 nr 6.
K. Pieńkosz. „Literatura1990 nr 3.
B. Tokarz: Inny obraz Nowe Fali. Nowe Książki 1990 nr 8.

Wiersze wybrane

A. Mioduszewska: Stabro – poeta paradoksów. Odra 1991 nr 2.
J. Pieszczachowicz: Sen o barykadzie. Nowe Książki 1991 nr 2 [dot. też: Korozja].

Chwila bez imienia

M. Strzyżewski. „Twórczość1992 nr 10.
A. Kister: Płaszczyzny nieporozumień, czyli pesymizm historyka literatury. Kresy 1993 nr 16.
J. Sochoń: Bliżej Baczyńskiego. Nowe Książki 1993 nr 1.

Zamknięty rozdział

Z. Zarębianka. „Ruch Literacki1994 z. 3/4.
R. Rżany. „Nowy Nurt1995 nr 3.

Poezja i historia

J. Łukasiewicz. „Odra1996 nr 10.
S. Burkot. „Ruch Literacki1997 nr 5.
A. Czachowska: Poezja i interpretacja. Twórczość 1998 nr 2.
R. Rżany: Nieodwracalność losu; Głosy i glosy. W tegoż: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). Rzeszów 1998 [dot. też: Życie do wynajęcia].

Wybór wierszy [2000]

Z. Bauer: Wiersze Stabry. Suplement 1996 nr 42.
[W. Skalmowski] M. Broński: Cracoviana poetica. „Kultura”, Paryż 1996 nr 6.

Życie do wynajęcia

M. Krassowski: Ciemne wiersze Stabry. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47.
A. Niewiadomski: W ciemności polskiego upioru. Nowe Książki 1996 nr 10.
L. Szaruga: Słodka Ulryka. Dekada Literacka 1996 nr 9.
S. Jurkowski: Nicość zwycięska” „Twórczość 1997 nr 2.
R. Rżany: Nieodwracalność losu; Głosy i glosy. W tegoż: Pozornie tak bardzo podzieleni. (Nie tylko o młodej poezji). Rzeszów 1998 [dot. też: Poezja i historia].

Literatura polska 1944-2000 w zarysie

M. Urbanowski: Kilka uwag o Literaturze polskiej 1944-2000 Stanisława Stabry. „Arcana” 2003 nr 2.
M. Cuber: Fiszki” z wymarzonym adresem. Pogranicza 2003 nr 3.
A. Nasiłowska: Synteza nie uskrzydla. Nowe Książki 2003 nr 7/8.

Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego

J. Pieszczachowicz: Intelektualista po polsku. Odra 2003 nr 4.