BIO

Urodzony 27 lipca 1927 w Lublinie; syn Michała Srogi, kolejarza, i Pelagii z Mączyńskich. W okresie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Lublinie. W 1941-43 uczęszczał do zawodowej szkoły chemicznej. Jednocześnie pracował jako robotnik budowlany, kolejowy i goniec. Od 1943 należał do Armii Krajowej. W sierpniu 1944 roku zgłosił się jako ochotnik do 1. Armii Wojska Polskiego, następnie został przeniesiony do 3. Dywizji Piechoty im. R. Traugutta, gdzie ukończył w stopniu kaprala szkołę podoficerów polityczno-wychowawczych. Brał udział w walkach na froncie początkowo jako dowódca plutonu zwiadu, następnie od listopada 1944 jako zastępca dowódcy kompanii do spraw polityczno-wychowawczych 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Był ranny podczas bitwy o Kołobrzeg i w operacji berlińskiej, został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (1945). Debiutował w 1944 artykułem opublikowanym na łamach wojskowego pisma „Na Zachód”. Po powrocie z frontu brał udział w walkach z podziemiem na Lubelszczyźnie i w zwalczaniu oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii w Rzeszowskiem. Jednocześnie jako lektor pułku prowadził działalność polityczno-wychowawczą oraz wygłaszał na tych terenach odczyty dla szkół dotyczące szlaku frontowego. Od grudnia 1945 do kwietnia 1946 był instruktorem propagandy Zarządu Polityczno-Wychowawczego Dowództwa Okręgu Wojskowego Lublin. Zawarł związek małżeński z Aleksandrą Niewęgłowską. Po demobilizacji zdał w 1946 jako ekstern maturę w Lublinie. Następnie studiował chemię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W październiku 1947 objął stanowisko młodszego asystenta Katedrze Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym UMCS. Był członkiem Zarządu Bratniej Pomocy oraz wiceprezesem Koła Chemików Studentów UMCS. Równocześnie pracował jako dziennikarz w „Sztandarze Ludu” (m.in. redagował dodatek „Sztandar Akademicki”). W 1947 nawiązał współpracę z dziennikiem „Polska Zbrojna”; opublikowane tu listy z frontu pt. Na drodze stał Kołobrzeg (nr 196, 197), nagrodzone przez Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik, uważał za właściwy debiut literacki. Publikował także w tym czasie w „Słowie Ludu” (1946-52). W 1948-49 przebywał jako stypendysta na Uniwersytecie Karola w Pradze. Po powrocie kontynuował studia na UMCS; w 1951 uzyskał magisterium. Nadal pracował jako dziennikarz w „Sztandarze Ludu”, w którym ogłaszał m.in. w 1949-51 przekłady z literatury czeskiej. W 1949 został członkiem PZPR. W 1951-52 studiował w Ośrodku Szkolenia Dziennikarskiego w Warszawie. Następnie pracował etatowo jako dziennikarz w Agencji Robotniczej (1952-1954; kierownik działu rolnego), w „Trybunie Ludu” (1954-56), w „Trybunie Wolności (1956-57) i w Trybunie Mazowieckiej” (1957-59; zastępca redaktora naczelnego). W 1956-59 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). Artykuły, prozę drukował także m.in na łamach „Przeglądu Kulturalnego” (1956-62), „Polityki” (1957-65), „Świata” (1957-65), „Żołnierza Polskiego1959-66). W 1957 współorganizował tygodnik kulturalny „Orka.” W 1957-60 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Od sierpnia 1959 pracował w Polskim Radiu, w 1960-64 jako redaktor naczelny, a następnie jako publicysta; w 1962 i 1976 otrzymał nagrodę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za działalność publicystyczną. W 1963 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Artykuły, prozę, wspomnienia publikował w tym okresie m.in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1964-68), „Głosie Koszalińskim” (1966-73), „Razem” (1966-73), „Pobrzeżu” (1969-71), „Trybunie Ludu” (1971-72, 1977, 1980; tu m.in. w 1972 cykl reportaży pt. Spoza gór i rzek) i „Kamenie” (1972-79). W 1969 otrzymał nagrodę im. B. Prusa, przyznaną przez SDP. W 1970 został zastępcą redaktora naczelnego Programu III Polskiego Radia. W 1975-78 był członkiem Zarządu Głównego SDP. W 1977-79 prowadził stały felieton w „Życiu Warszawypt. W cieniu historii. W 1978 przeszedł na rentę inwalidzką. W tymże roku został przewodniczącym komisji przy Zarządzie Głównym ZLP do współpracy z Ludowym Wojskiem Polskim. Zainicjował i współorganizował, wychodzący od 1979, dodatek literacki do „Żołnierza Polskiegopt.Nike”. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1963) i Krzyżem Komandorskim (1975) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 12 kwietnia 1980 w Warszawie.

Twórczość

1. Jednostka O8205. [Pamiętnik]. Powst. 1949. Wyd. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 356 s.

Dot. okresu II wojny światowej.

Nagrody

II nagroda w konkursie Domu Wojska Polskiego w 1949.

2. Mazowsze tańczy i śpiewa. [Współautor:] T. Kruk. Warszawa: Iskry 1960, 275 s.

Dot. ludowego zespołu pieśni i tańca.

3. Na dawnych okopach. Reportaże o ludziach z Pomorskiego Wału. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 152 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Ossolineum i Oddziału Wrocławskiego Związku Literatów Polskich na utwór literacki o Ziemiach Zachodnich w 1961.

4. Pożegnania i powroty. Powieść. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 214 s.

Nagrody

I nagroda w konkursie literackim Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i Związku Literatów Polskich w 1962.

5. W kraju tulipanów, krów i polderów. [Reportaże z Holandii]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1963, 174 s.

6. [Trzynaście] 13 wujkowych opowieści o żołnierskim ekwipunku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964, 188 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1986.

Zawartość

Zamiast wstępu – tresowanie wujka; Żółty ołówek [por. słuchowiska radiowe]; Pas i miara czasu; Płaszcz z mankietem; „Kurica”; Chochla – broń wspaniała; Snajperska luneta; Czarna burka; Mandolina i A. Sroga. Kaśka; Kociołek „Szczerbatego”, Siekiera, łopata i A. Sroga. śmiech; Niemiecki plecak; Lniana koszula z troczkami; Kierzowe buty.

7. Ziemia i ludzie. [Szkice publicystyczne]. Warszawa: Książka i Wiedza 1965, 467 s.

Dot. problemów wsi w PRL.

Nagrody

Nagroda w konkursie Klubu Publicystów Rolnych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1964.

8. Akt pierwszy. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966. 296 s.

9. Studenckie lata. [Pamiętnik]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 248 s.

Dot. okresu studiów A. A. Sroga na UMCS.

10. Adam. [Powieść]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 205 s.

11. Święci”? Wspomnienia i refleksje. Warszawa: Czytelnik 1967, 327 s.

Dot. oficerów polityczno-wychowawczych w 1. Armii Wojska Polskiego.

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej III stopnia w 1967.

12. Karniacy. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 229 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1971, wyd. 3 1979.

13. Lenino początek drogi. [Reportaż historyczny]. Głos Koszaliński 1969 nr 326-350/351, 1970 nr 1-145. Wyd. osobne rozszerzone pt. Początek drogi Lenino. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 534 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione [t.] 1-2. 1974, 288 + 366 s.; wyd. 3 poprawione 1978. Por. słuchowiska radiowe.

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej I stopnia w 1973.

14. Chłopcy spod Lenino. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 297 s.

Cz. 1; cz. 2 zob. poz. .

15. Moje pokolenie. Szkice, refleksje, wspomnienia. Warszawa: Iskry 1971, 294 s.

Tytuły części: Żołnierskie losy; Poplątane ścieżki; Pejzaże polskie; Z myślą o następcach.

16. Spotkanie z generałem. [Scenariusz filmu dokumentalnego o Z. Berlingu]. Telewizja Polska 1971.

Nagrody

II nagroda zespołowa Ministra Obrony Narodowej i nagroda zespołowa Prezesa Polskiego Radia i Telewizji w 1972.

17. [Dziesięć] 10 kołobrzeskich dni. [Scenariusz filmu dokumentalnego]. Telewizja Polska 1972.

18. Berliński finał. [Scenariusz filmu dokumentalnego]. Telewizja Polska 1973.

19. Chłopcy w Berlinie. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 281 s. Wyd. 2 tamże 1977.

Cz 2; cz. 1 zob. poz. .

20. Lenino 1943. [Szkic historyczny]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 178 s.

21. Na żołnierskim szlaku. [Opowieść dokumentalna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 214 s. Wyd. 2 tamże 1977.

22. Szoferacy. Opowieść dokumentalna, nieco żartobliwa. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 331 s.

23. Nadzieje. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1976, 184 s.

Zawartość

Cztery dni w bagnie; Dwadzieścia dwa dni pod mostem; Przez linię frontu.

24. Bez retuszu. Polemiki i refleksje. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1977, 273 s.

25. Do zwycięstwa przez 30 rzek. [Szkic historyczny]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1978, 153 s.

26. Spór o Virtuti. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 202 s.

27. Na drodze stał Kołobrzeg. [Opowieść dokumentalna]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 793 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Nagrody

Nagroda Ministra Obrony Narodowej w 1980.

28. Saperskie opowieści. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981, 292 s.

Zawartość

Najpierw luźne notatki; Jerzy Silarow – saper dwóch dywizji; Sergiusz Wasiuk – saper uniwersalny; Jan Narkiewicz – na wyspie; Kazimierz Gelles – jeden z nieomylnych; Mieczysław Kasperczuk – saper z Jedlanki; Stanisław Bzema – saper z Tyśniewicy; Kazimierz Szuk – marynarz, szofer i mostowiec; Igor Szpeniuk – człek prędki i honorowy; Wacław Piros – chłopak z Pragi; Feliks Drochomirecki – wynalazca; Stanisław Kopeć – rekordzista absolutny; Franciszek Pasierb – z najmłodszej generacji. – Posłowie.

Nadto prace z zakresu rolnictwa i spółdzielczości.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Żółty ołówek. Polskie Radio 1970 [por. Twórczość poz. ].
Początek drogi Lenino. Polskie Radio 1971 [por. Twórczość poz. ].
Generał Zygmunt Berling. Cz. 1-9. Polskie Radio 1977.
Berliński finał. Polskie Radio 1978.

Przekłady

litewski

Atsisveikinimai ir sugriźimai. [Przeł.] A. Antanavicius. Vilnius 1965.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1975, 1979.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1980”. Warszawa 1984 (A. Biernacki).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 3. Warszawa 1980 (B. Winklowa).
E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Ogólne

Książki

E. Pawłowski: Alojzy Sroga (1927-1980). Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989, 38 s.

Artykuły

M. Skalenajdo: Żołnierz – publicysta – pisarz. (Laureaci Nagrody im. B. Prusa). Prasa Polska 1969 nr 9.
Z. Kowalski: Był kronikarzem tamtych dni. (Z perspektywy 36 lecia UMCS). Informator Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej 1980/81 nr 3/4 [wspomnienie pośmiertne].
S. Dymek: O pisarstwie Alojzego Srogi. (Próba rozpoznania). Nike 1985 nr 3/4.

Jednostka O8205

T. Świeżawska: Książkę o swojej młodości... Prasa Polska 1961 nr 1.

Na dawnych okopach

S. Kozicki: Polska w oczach reporterów. Polityka 1962 n 6 [m.in. dot. A. Srogi].
K. Krzyżagórski: Raport zwiadowcy o ciekawych czasach. Odra 1962 nr 5.

Pożegnania i powroty

Z. Macużanka. „Polonistyka1963 nr 4.
R. Wasita: Historia i człowiek. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 29.
Z. Żabicki: Na drodze do prozy politycznej. Nowe Książki 1963 nr 18.

Ziemia i ludzie

T. Zimecki. „Nowe Książki1965 nr 22.

Akt pierwszy

M. Fik. „Książka dla Ciebie1967 nr 12.

Studenckie lata

M. Knorr: Gdy UMCS-em trzęśli chemicy. Kultura i Życie 1966 nr 48.
J. Kukułka: Pierwsze lata UMCS. Polonistyka 1967 nr 4.
A. Mostowicz: Wspomnienia publicysty. Nowe Książki 1967 nr 6.

Adam

M. Ziemińska. „Litery1967 nr 11.

„Święci”?

B. Czeszko: Lania i laury: Sroga o świętości. Nowe Książki 1967 nr 22.
J. Korczak: Słowo o „świętych. Życie Literackie 1968 nr 7.

Karniacy

W. Kaczocha: Żołnierze i sprawiedliwość. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 51/52.
W. Rumel. „Kultura1968 nr 46.
O. Terlecki: Regan i karniacy. Życie Literackie 1968 nr 42.

Moje pokolenie

A. Szybis: Refleksje z żołnierskiego szlaku. Nowe Książki 1971 nr 16.

Na żołnierskim szlaku

O. Terlecki: Ważkie dokumentacje. Życie Literackie 1975 nr 29.

Bez retuszu

A. Grzymek: Bez szminki. Polityka 1977 nr 31.
S. Komornicki: Przeciw retuszowaniu historii. Nowe Książki 1977 nr 15.

Spór o Virtuti

T. Błażejewski: Spór o odległych inspiracjach. Literatura 1978 nr 47.
S. Komornicki: O walor symbolu. Nowe Książki 1978 nr 16.

Na drodze stał Kołobrzeg

S. Komornicki: Kres żołnierskiej drogi. Nowe Książki 1980 nr 14.
[O. Terlecki] O.T.Życie Literackie 1980 nr 32.
A. Przypkowski: Opisanie wielkiej bitwy w naszym piśmiennictwie. Barwy 1980 nr 4.

Saperskie opowieści

A. Przypkowski. „Nike1981 nr 10.
M.A. Kowalski: Hołd saperom. Nowe Książki 1982 nr 1.

Początek drogi Lenino

O. Terlecki. „Życie Literackie1972 nr 52.
L.M. Bartelski. „Widnokręgi1973 nr 10.
T. Bednarczuk. „Opole1973 nr 1.
B. Wencel: Drogi chwały. Wychowanie 1973 nr 4.
J. Zamojski. „Nowe Książki1973 nr 4.
M. Drozdowski: Od Lenino do Berlina. Miesięcznik Literacki 1974 nr 2.