BIO

Urodzony 13 października 1907 we wsi Kaszów w pobliżu Liszek (województwo krakowskie); syn Szymona Spytkowskiego, małorolnego chłopa, i Józefy z domu Irlik. Do szkoły średniej uczęszczał w Krakowie: od 1919 uczył się w Gimnazjum im. B. Nowodworskiego, a od 1922 w IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, tu w 1928 zdał maturę. W 1929, po odbyciu rocznej służby wojskowej, podjął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ); równocześnie uczęszczał na zajęcia z malarstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1934 uzyskał magisterium na UJ. W tymże roku otrzymał roczne stypendium krajowe i w semestrze 1934/35 brał udział w zajęciach z filozofii i estetyki na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1935 artykułem pt. Szkoła na wsi a życie opublikowanym w kwartalniku „Marchołt” (nr 1); z pismem tym współpracował do 1937. W 1936, jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej, wyjechał na pół roku do Niemiec i Francji. Po powrocie, w listopadzie 1937 został asystentem w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ; równocześnie pracował jako nauczyciel gimnazjalny w Krakowie. Artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w czasopismach „Gazecie Polskiej” (1937) oraz w „Wieś i Państwo” (1938-39). W 1938 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy pt. Stanisław Brzozowski. Estetyk-krytyk (promotor prof. Stefan Kołaczkowski). We wrześniu 1939 zgłosił się ochotniczo do służby wojskowej, ale nie został objęty mobilizacją. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się z krawiectwa, drobnego handlu, garbarstwa i szewstwa; naprawiał też zegarki. Mieszkając w Kaszowie, od 1942 dojeżdżał do Krakowa, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu na poziomie gimnazjalnym i (od stycznia 1943) uniwersyteckim. Po zakończeniu II wojny światowej związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym, najpierw jako współpracownik krakowskiego tygodnika „Piast” (w którym wiosną 1945 zamieszczał podpisane pseudonimami artykuły i felietony), a od maja do września 1946 jako członek stronnictwa. Z powodu tej działalności w 1946-48 był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W styczniu 1945 uczestniczył w reaktywowaniu studiów polonistycznych na UJ; był asystentem, a od 1951 adiunktem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej. Wykładał też na Studium Wstępnym UJ (1945-49) i na Studium Dziennikarskim (1947-49); prowadził wykłady na uniwersytetach ludowych. W 1950 ożenił się z Reginą Skorycką, księgową. W 1955 został mianowany zastępcą profesora, a po likwidacji tego stanowiska w 1961, pracował jako starszy wykładowca na UJ, prowadząc zajęcia z historii literatury, poetyki i bibliografii. Artykuły i rozprawy historycznoliterackie publikował początkowo w tygodniku „Wieś” (1945-1947), a w następnych latach m.in. w „Pamiętniku Literackim” (1959-62), „Zeszytach Naukowych UJ” (1959, 1963) i w „Ruchu Literackim” (1960-65; członek zarządu i komitetu redakcyjnego). Współpracował z redakcją Polskiego słownika biograficznego. Zmarł 3 października 1968 w Krakowie.

Twórczość

1. Barwy, kształty i ruch w „Królu-Duchu. Kraków: z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Drukarnia W.L. Anczyca i Spółki 1936, 72 s. Prace Historyczno-Literackie, 48.

Praca magisterska dotyczące poematu J. Słowackiego.

2. Stanisław Brzozowski. Estetyk-krytyk. Kraków: z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Drukarnia W.L. Anczyca i Spółki 1939, 148 s. Prace z Historii Literatury Polskiej, 6.

Rozprawa doktorska.

3. O zasadniczej idei „Kordiana. Kraków: z zasiłku Prezydium Rady Ministrów i Wydziału Nauki Ministerstwa Oświaty. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1948, 64 s. Polska Akademia Umiejętności. Z Życia Literatury. Prace Komisji Historii Literatury Polskiej, 2.

4. Studium Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910-1945. W: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1966 s. 167-257.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Gloryfikacja nędzy. Marchołt 1936/1937 nr 3 s. 417-427 [dot. obrazu wsi we współczesnej literaturze polskiej].
Jedno z nieporozumień. Marchołt 1936/1937 nr 4 s. 473-482 [dot. poglądów S. Brzozowskiego].
O Stefanie Kołaczkowskim. Pamiętnik Literacki 1946 z. 1/2 s. 193-204.
Rozdroże stylu ludowego. Wieś i Państwo 1946 nr 10 s. 766-771.
Zagadnienie pisarza ludowego na Zjeździe Pisarzy Chłopskich w Warszawie. Wieś i Państwo 1946 nr 1 s. 41-51.
Problem gwary w literaturze. Wieś i Państwo 1947 nr 4 s. 178-195.
Legenda o współautorstwie [M.] Konopnickiej z [J.] Gadomskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-literackie 1959 nr 21 s. 171-187 [dot.: Larik, tragedia z motywów dziejowych].
Bolesław Prus w kręgu empiryzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-literackie 1963 nr 59 s. 187-202, wersja zmieniona w: „Rocznik Przemysłowy” 1983 t. 22/23 s. 129-143 [wydanie i komentarz: J. Starnawski].
Kazimierz Gliński; Bolesław Czerwieński. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1. Warszawa 1965 s. 347-356; 469-489.
Julian Łętowski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2. Warszawa 1966 s. 357-372.
Bibliografia pism Stefana Kołaczkowskiego. W: S. Kołaczkowski: Pisma wybrane. T. 2. Warszawa 1968 s. 535-552.
Wojciech Dzieduszycki. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3. Warszawa 1969 s. 421-433.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Słowacki: Wybór liryk i listów. Zestawił i oprac. J. Spytkowski. Kraków: M. Kot 1946, 92 s. Wyd. 2 tamże 1950.
2. A. Marzec: Wierszowadła z prostego kowadła. Do druku przysposobił i wstępem poprzedził J. Spytkowski. Kraków: Ludowy Instytut Oświaty i Kultury 1947, 120 s.
3. A. Mickiewicz: Wybór poezji. Oprac.: J. Spytkowski. Kraków: M. Kot 1947, 88 s. Wyd. nast. pt. Ballady i romanse i inne poezje w wyborze, tamże: wyd. 2 1949, wyd. 3 1951.
4. J. Słowacki: Kordian. Oprac.: J. Spytkowski. Kraków: M. Kot. 1947, 128 s. Wyd. 2 z podtytułem: Cz. 1 trylogii. Spisek koronacyjny, tamże 1952.
5. J. Kleiner: Zarys dziejów literatury polskiej. T. 1. Od początków piśmiennictwa do powstania listopadowego. Przejrzeli i uzupełnili: T. Ulewicz i J. Spytkowski Wyd. 3. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, 320 s., nakład 2 1959.

Wyd. osobne całości: Zarys dziejów literatury polskiej. Od początków do 1918. Przejrzeli i uzupełnili: S. Kawyn, J. Spytkowski, T. Ulewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 548 s. Wyd. nast. tamże: nakład 3 1965, nakład 4 1968; wyd. z dodaną cz. 3: W. Maciąg: 1918-1966. 1972, 590 s., toż wyd. 2 poprawione 1974, wyd. 4 [!] 1985, wyd. 5 1990.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1951.

Autor o sobie

J. Spytkowski: Biografia wojenna asystenta UJ. [Życiorys datowany: 1945 r.]. Oprac. i wstęp pt.: Autobiografie uczonych krakowskich czasu wojny: A. Biernacki. Nauka Polska 2002 t. 11 [dot. także S. Hammera i S. Urbańczyka].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 3. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000 (T. Ulewicz).
Polski Słownik Biograficzny. T. 41. Warszawa 2002 (T. Ulewicz).

Ogólne

Artykuły

A. Kamieńska: Rozdroże krytyki poezji ludowej. Wieś 1947 nr 14/15 [polemika z artykułem: Rozdroże stylu ludowego. „Wieś i Państwo” 1946 nr 10].
E. Jankowski: Józef Spytkowski. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1968.
K. Kostenicz: Józef Spytkowski. Biuletyn Polonistyczny 1969 z. 34.
H. Markiewicz: Józef Spytkowski. Pamiętnik Literacki 1969 z. 2, przedruk w tegoż: Pożegnania. Kraków 1992.
T. Ulewicz: Józef Spytkowski. Ruch Literacki 1969 nr 1, przedruk zmieniony w tegoż: Konterfekty, sylwetki, cienie. Kraków 1997.
M. Tatara: Józef Spytkowski. Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1968/1969-1969/1970.
E. Jankowski: Józef Spytkowski.W tegoż: Z różnych sfer. Warszawa 1994.

Barwy, kształty i ruch w „Królu-Duchu”

M. Kridl: Badania nad literaturą. „Rocznik Literacki 1936” wyd. 1937.

Stanisław Brzozowski. Estetyk-krytyk

S. Białas. „Przegląd Filozoficzny1939 z. 1.

O zasadniczej idei „Kordiana”

K. Wyka: Próba nowej interpretacji „Kordiana. Polonistyka 1949 nr 3.