BIO

Urodzony 24 października 1936 w Toruniu; syn Józefa Speiny, krawca, i Apolonii Grajewskiej. W okresie okupacji niemieckiej i po zakończeniu II wojny światowej mieszkał nadal w Toruniu. Od 1950 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu. W 1952-56 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. Po zdaniu w 1954 matury studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK). W 1958 uzyskał magisterium i został asystentem w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX wieku Zespołowej Katedry Literatury Polskiej UMK. W tymże roku debiutował referatem Ekspresjonizm w twórczości Wacława Berenta, przygotowywanym wspólnie z Jerzym Makowskim na VIII Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Polonistycznej w Toruniu (druk „Młoda Myśl1958 nr 1). W 1960-64 współpracował z dwutygodnikiem „Pomorze”, publikując tu liczne recenzje. W 1964 obronił na UMK rozprawę doktorską pt. Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura (promotor prof. Artur Hutnikiewicz). W 1970/71 był kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie. Od 1971 pracował w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMK na stanowisku adiunkta. W tymże roku został członkiem Wydziału Filologiczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 1979 członek Redakcji Naczelnej wydawnictw). W 1972 habilitował się na UMK na podstawie rozprawy pt. Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza. W 1973 otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia. W 1973-74 i 1978-81 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK. W 1974 otrzymał stanowisko docenta. W 1977 został redaktorem naukowym „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. Literatura.” W 1978-81 wchodził w skład Komisji Wydawniczej Wydziału Humanistycznego UMK. W 1981-94 prowadził dodatkowe zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 1984-85 publikował artykuły popularnonaukowe i krytycznoliterackie na łamach „Faktów” (tu m.in. cykl artykułów dla maturzystów). W 1986 objął funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMK (od 1999 Instytutu Literatury Polskiej); funkcję tę pełnił do 2000 (z przerwą w 1992-94). Od 1987 był nadto kierownikiem Zakładu Polskiej Literatury Współczesnej. W 1990 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, rok później uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. W 1996 wszedł w skład Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk.Został członkiem Rady Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i komitetu redakcyjnego periodyku „Folia Toruniensia.” W 2000 wszedł w skład rady naukowej serii Antyk Romantyków, wydawanej przez Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993). Mieszka w Toruniu.

Twórczość

1. Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura. Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, 143 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego T. 16 z. 1.

Rozprawa doktorska.

2. Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974, 114 s. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego T. 24 z. 1.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. Bydgoszcz: Pomorze 1990, 122 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione pt. Typy świata przedstawionego w literaturze. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1993, 144 s, wyd. 3 Toruń: Adam Marszałek 2000, [wyd. 4] Toruń: Adam Marszałek 2002, 179 s.

Zawartość

Mit w literaturze; Groteska literacka; Perspektywa realizmu; Naturalizm; W stronę psychologizmu. – Wyd. 2 rozszerzone o szkic: W kręgu fantastyki.

4. Literatura w perspektywie psychologii. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1998, 175 s.

Zawartość

Motywacyjna funkcja paradoksu w powieści psychologicznej; Rzecz o plotce. (Z zagadnień motywacji w powieści psychologicznej); Psychologiczna kreacja językowa postaci literackiej. (Na przykładzie „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej); Brunona Schulza reminiscencje archetypowe; Marcel Proust w Polsce; „W poszukiwaniu straconego czasu” – międzywojenna recepcja krytycznoliteracka; Proza polska lat 1945-1948 wobec dziedzictwa Dwudziestolecia. (W świetle krytyki literackiej); Orientacja psychoanalityczna w polskich badaniach literackich okresu międzywojennego.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Na skałach Calvados” Antoniego Sygietyńskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologia Polska 1962 z. 6 s. 121-154.
Geneza i genealogia katastrofizmu Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1963 z. 9 s. 131-158.
Bruno Schulz a nadrealizm. W: O prozie polskiej XX wieku. Wrocław 1971 s. 183-198.
Zygmunt Niedźwiecki; Ignacy Dąbrowski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 4. Warszawa 1971 s. 361-371; 379-391.
Władysława Stanisława Reymonta „Pewnego dnia.... W: Nowela, opowiadanie, gawęda. Warszawa 1974 s. 169-180.
Bruno Schulz wobec psychoanalizy. W: Studia o prozie Brunona Schulza. Katowice 1976 s. 17-29.
Świat przyrody w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. (Obraz natury jako forma ekspresji światopoglądu). Acta Universitatis Nicolai Copernici 1977 z. 81 s. 95-107.
Władysław Jabłonowski. W: Literatura okresu Młodej Polski. Kraków 1977 s. 479-488.
Język w stanie podejrzenia. (O „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza). Ruch Literacki 1979 z. 1 s. 17-30.
Proza powojenna wobec doświadczeń pisarskich lat trzydziestych. (W świetle krytyki literackiej). Acta Universitatis Nicolai Copernici 1981 nr 119 s. 97-117.
Bohater na prowincji. (Problematyka przestrzeni artystycznej w polskiej prozie naturalistycznej). W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Wrocław 1984 s. 223-239.
Most” Jerzego Szaniawskiego, czyli dramat „spętanej energii. W: Dramat polski XIX i XX wieku. Lublin 1987 s. 281-295, przedruk w: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów 1994 s. 595-612.
Morze w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. (Zarys encyklopedyczny). Ruch Literacki 1993 nr 1/2 s. 95-107.
Polskie drogi w prozie narracyjnej Drugiej Emigracji. Metafora 1994 nr 17 s. 8-18.
Semantyczna waloryzacja przestrzeni w opowiadaniach Sławomira Mrożka. W: Alegorie. Style. Tożsamość. Gdańsk 1999 s. 213-222.
Przestrzeń świata przedstawionego w opowiadaniach Sławomira Mrożka. Ruch Literacki 2000 z. 6 s. 643-659.
Cywilne oblicze powstania warszawskiego. „Kamienne niebo” Jerzego Krzysztonia. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 429-443.
Czesław Miłosz poeta tajemnicy czasu. W: Wspominając Miłosza... Czy zamknięta epoka? Bydgoszcz 2005 s. 11-33.
Obłęd” Jerzego Krzysztonia – reportaż ze „Statku szaleńców . W: Między literaturą a medycyną. Lublin 2005 s. 223-238.
Ocena dorobku twórczego i naukowego Tomasa Venclovy. W: Tomas Venclova doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 2006 s. 45-55.

Prace redakcyjne

1. Postać w dziele literackim. Red.: Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1982, 170 s.
2. Fabuła utworu literackiego. Redakcja naukowa: J. Speina. Wstęp: Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1987, 207 s.
3. Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Speiny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja M. Kopernika 1990, 236 s.
4. Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Speiny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja M. Kopernika 1993, 233 s.
5. Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka. Materiały konferencji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin Profesora [Toruń, 27-28 IV 1995] pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruń 1996, 181 s.
6. Mimesis w dyskursie literackim. Pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Speiny. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1996, 247 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2000, 2006.

Wywiady

Profesorów portret własny. Rozm. W. Trzeciakowski. Kwartalnik Akademicki 2004 nr 4.

Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza

M. Sienkiewicz: O powieściach S.I. Witkiewicza. Pomorze 1965 nr 15.
R. Borkowski: Książka o S.I. Witkiewiczu. Przegląd Humanistyczny 1966 nr 6.
J. Degler. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1966 t. 9 nr 1.

Bankructwo realności

M. Indykówna. „Ruch Literacki1975 nr 4.
S. Sterna-Wachowiak: Ekspresjonizm Schulza. Twórczość 1975 nr 5.
W. Wyskiel: Schulz rozpisany na fiszkach. Teksty 1975 nr 2.

Formy rzeczywistości

Z. Mrozek: Literackie formy rzeczywistości. Metafora 1990/1991 nr 6/8.
D. Pawelec: Rzeczywistość nie sformalizowana. Twórczość 1991 nr 4.