BIO

Urodzony 2 stycznia 1914 w Kielcach; syn Jana Sowińskiego, pracownika kolei, i Wiktorii z Górskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. S. Żeromskiego w Kielcach. W 1931-32 wydawał pismo „Echa Szkolne”, w którym umieszczał własne artykuły, felietony i wiersze (podpisane pseudonimem: Władysław Sonin); w 1933 zdał maturę. Debiutował w 1932 opowiadaniem pt. Taki sobie „ciota, opublikowanym w „Kuźni Młodych” (nr 12) i wyróżnionym II nagrodą w konkursie tego pisma; ogłaszał tu utwory do 1934. Pierwszy swój wiersz pt. Samarytanka opublikował w 1934 na łamach „Wiadomości Literackich” (nr 29). W 1933-39 studiował filologię klasyczną i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim; w 1938 jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej studiował w Lipsku. W 1939 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Brał udział w studenckim życiu literackim; należał do Klubu Artystycznego „S”. Wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. na łamach „Gazety Polskiej” (1935-39), „Lwowa Literackiego” (1935), „Skamandra” (1935-39), „Ateneum” (1938-39), „Sygnałów” (1938). Zajmował się tłumaczeniami z greki, łaciny oraz języka niemieckiego. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Krakowie i był zatrudniony jako pracownik administracyjny w spółdzielni „Społem”. W 1943 publikował wiersze w wydawanym w Krakowie konspiracyjnym „Miesięczniku Literackim”. W tymże roku ożenił się z Barbarą ze Smoszewskich. Aresztowany i więziony w Radomiu, po interwencji kierownictwa spółdzielni „Społem” wkrótce został zwolniony i skierowany do pracy w Starachowicach. Po zakończeniu II wojny światowej, mieszkał w 1945-47 kolejno w Starachowicach i Radomiu, gdzie pracował nadal w „Społem”. W 1947 przeniósł się do Łodzi i został zatrudniony w redakcji tygodnika „Kuźnica”, na którego łamach ogłaszał w 1946-50 liczne wiersze, prozę, recenzje i tłumaczenia z literatury francuskiej i niemieckiej (od 1947). W 1948-56 publikował w miesięczniku „Twórczość”. Od 1948 należał do Polskiej Partii Robotniczej, a potem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym samym roku zamieszkał w Warszawie. W 1950 podjął pracę w redakcji „Nowej Kultury”; zamieszczał tu w 1950-56 liczne artykuły, recenzje i tłumaczenia. W 1952 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP), a w 1956 Polskiego PEN Clubu. W 1956-58 pracował jako sekretarz i kierownik Wydziału Prasowo-Kulturalnego Ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Wiedniu. W 1958 ze względów osobistych został odwołany z pracy w Ambasadzie i do 1963 pozostawał w Austrii prywatnie. W 1961 został skreślony z listy członków ZLP; w 1963 przywrócony w prawach członka. W 1963 powrócił do Warszawy. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955). Zmarł 3 grudnia 1963 w Pruszkowie; pochowany w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim..

Twórczość

1. Gospoda zmierzchu. [Wiersze]. Warszawa: J. Mortkowicz 1939, 76 s. Przedruk zob. poz. .

2. Ściegienny, wikary z Wilkołazu. [Biografia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1948, 179 s.

3. Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 337 s. Wyd. 2 tamże 1956.

4. Fryderyk Schiller – wielki poeta niemiecki. (W 150 rocznicę śmierci). [Odczyt]. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 1955, 26 s., powielone.

5. Fryderyk Schiller, wielki poeta niemiecki. Warszawa: Wiedza Powszechna 1955, 63 s.

Skrócona wersja wstępu A. Sowińskiego do: F. Schiller: Dzieła wybrane. T. 1-3. Warszawa 1955.

6. Wybór wierszy i przekładów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 236 s.

Zawartość

Wiersze w cyklach: Juvenilia; Gospoda zmierzchu [Twórczość poz. ]; Sestyny; Z raptularza; Legenda Łysogór; Skała; Z podróży niemieckich. – Przekłady: Z epigramatu greckiego; G.E. Lessing, J.W. Goethe; F. Schiller; F. Hölderlin; H. Heine; R.M. Rilke; B. Brecht; P. Neruda; Voltaire; Z klasycznej fraszki niemieckiej.

7. Wieś w puszczy. Powieść historyczna dla młodzieży z czasów Kazimierza Wielkiego. Powst. przed 1969.

Maszynopis w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Przekłady

1. G. de Maupassant: Spadek i inne opowiadania. Tłumaczyli: A. Sowiński i K. Dolatowska. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 239 s. Wyd. 2 tamże 1953. Przedruk w: G. Maupassant: Nowele wybrane. Warszawa 1955. Przedruk poszczególnych opowiadań w tomach G. de Maupassanta: Naszyjnik i inne opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1951. Wyd. nast. pt. Naszyjnik tamże 1968; Stryj Juliusz. Warszawa: Czytelnik 1954; Dom pani Tellier. Warszawa: Książka i Wiedza 1981; Baryłeczka. Opowiadania. Warszawa: Iskry 1983; Baryłeczka; Naszyjnik. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988.

Wyd. osobne opowiadania Spadek: Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 98 s.

2. H. Marchwitza: Moja młodość. [Powieść]. Przeł.: A. Sowiński, O. i A. Ziemilscy. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 437 s.
W tłumaczeniu A. Sowińskiego s. 1-64.
3. F. Wolf: Kożuszek z Rosji. Opowieść z życia niemieckiego w latach 1941-1942. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 254 s.
4. J. Marchlewski: Szkice o Tatrach. Przeł. z niemieckiego A. Sowiński. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951, 38 s.
5. A. Seghers: Wesele na Haiti; Jak przywrócono niewolnictwo na Guadelupie. Warszawa: Czytelnik 1951, 121 s. Przedruk w tomach A. Seghers: Bunt rybaków i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1953; Opowiadania. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955.
6. A. France: Na białym kamieniu. [Powieść]. Wstęp: S. Fiszman. Warszawa: Czytelnik 1955, 179 s.
7. Wolter: Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa. Przeł.: Z. Ryłko, A. Sowiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 358 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Prace redakcyjne

1. H. Heine: Dzieła wybrane. Wybór, red. i przypisy: A. Sowiński. Wstęp: R. Karst. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 659 + 726 s.
T. 1. Utwory poetyckie; T. 2. Utwory prozą.
2. G.E. Lessing: Dzieła wybrane. T. 1-3. Wybór i wstęp: A. Sowiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, LXVIII, 389 + 547 + 637 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1964.
Polski Słownik Biograficzny. T. 40 cz. 4. Warszawa 2001 (T. Kłak).

Ogólne

Artykuły

R. Matuszewski: O autorze „Gospody zmierzchu. Twórczość 1973 nr 12.
S. Pollak: Pamięci poety. Twórczość 1978 nr 12.

Gospoda zmierzchu

L. Fryde. „Wiedza i Życie1939 nr 1/2.
A. Kowalkowski: Kwadratura lirycznego koła. Kultura 1939 nr 22.
A. Sandauer: Poeta esencji, zmierzchu i jesieni. Nowy Dziennik 1939 nr 63.
T. Sinko. „Kurier Literacko-Naukowy1939 nr 13.

Ściegienny, wikary z Wilkołazu

A. Brodzka. „Polonistyka1949 nr 5.
R. Matuszewski: Książka o Ks. Ściegiennym. Kuźnica 1949 nr 35.

Lata szkolne

B. Mamoń: Chybiona opowieść. Dziś i Jutro 1954 nr 36.
H. Markiewicz: Opowieść o młodym Żeromskim. Życie Literackie 1954 nr 35.
Z. Pędziński: Przedwiośnie człowieka i pisarza. Tygodnik Powszechny 1954 nr 42.
J. Preger: Opowieść o domu i dzieciństwie. Nowa Kultura 1954 nr 48.

Wybór wierszy i przekładów

[J. Przyboś] J.P.: Wiersze literackie. Przegląd Kulturalny 1957 nr 6, polemika: [R. Matuszewski] r.m.Nowa Kultura” 1957 nr 8, J. Przyboś. „Nowa Kultura” 1957 nr 10.
J. Kwiatkowski: Dobry, wtórny poeta. Życie Literackie 1957 nr 4.
R. Matuszewski: Wiersze przypomniane po latach. Twórczość 1957 nr 5.
S. Piętak: Wiersze Adolfa Sowińskiego. „Nowości Literackie i Wydawnicze 1957 nr 6.

H. Heine: Dzieła wybrane

G. Koziełek. „Kwartalnik Neofilologiczny1957 z. 2.

G.E. Lessing: Dzieła wybrane

R. Karst: Lessing po polsku. Nowe Książki 1959 nr 10.