BIO

Urodzony 1 kwietnia 1933 we wsi Jawory Wielkopole (pod Ostrołęką); syn Adama Sopucha i Cecylii z domu Dudziak. W czasie okupacji niemieckiej przebywał we wsi rodzinnej. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jaworach i Goworowie. Od 1948 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie. Po zdaniu matury w 1952 studiował socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w 1958 uzyskał magisterium. Od 1956 był członkiem oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia „PAX” i w 1957-58 pracował w redakcji dodatku do „Słowa Powszechnego” pt. „Słowo na Warmii i Mazurach”. Debiutował w 1956 na łamach tego tygodnika wierszem pt. Kraj uroku (nr 1); w piśmie tym do 1960 zamieszczał recenzje teatralne i felietony (podpisane też: Chupos, K.S.). W 1957 zamieszkał w Olsztynie. W 1958 był współzałożycielem, a następnie członkiem olsztyńskiej grupy poetyckiej Łyna (istniała do 1960). W 1959 współpracował z rozgłośnią olsztyńską Polskiego Radia. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1960-81). W 1960 otrzymał nagrodę na konkursie II Łódzkiej Wiosny Poetów. W tymże roku zamieszkał w Gdańsku. Podjął pracę asystenta społecznego w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdyni, a od 1965 (po przeniesieniu się do Gdyni) był socjologiem w Międzyzakładowej Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa. Był członkiem oddziału Stowarzyszenia „PAX” w Gdańsku (1960-61). W 1965 został też członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Kontynuował twórczość literacką, publikując wiersze i opowiadania w „Głosie Wybrzeża” (1961-77, z przerwami; podpisane: k.s.; tu też tłumaczenia z języka rosyjskiego), „Literach” (1964-71), „Dzienniku Bałtyckim” (1972-81), „Poezji” (1973-74, 1976-82; tu też tłumaczenia z literatury kazachskiej, gruzińskiej, łotewskiej i ukraińskiej). W 1967 ożenił się z Teresą Majdecką, nauczycielką. W tymże roku był przewodniczącym Klubu Literackiego Młodych przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1969 należał do ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). Współpracował z rozgłośnią gdańską Polskiego Radia oraz z ośrodkiem gdańskim Telewizji Polskiej. W 1972 był stypendystą Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. W 1977 uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim (UG) doktorat na podstawie rozprawy pt. Przemiany społeczne na ziemi krościeńskiej w okresie Polski Ludowej a uczestnictwo w kulturze (promotor doc. Bolesław Maroszek). W tymże roku został zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii UG na stanowisku adiunkta, a po uzyskaniu w 1985 habilitacji z zakresu socjologii kultury na podstawie rozprawy pt. Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczna – na stanowisku docenta. Od 1978 należał do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1991 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1997 przeszedł na emeryturę. W 2000 otrzymał I Nagrodę i Medal im. Z. Glogera. Współpracował z Wyższą Szkołą Dziennikarską im. M. Wańkowicza (filia w Gdyni). Był współzałożycielem i pierwszym rektorem (2003-2005), a następnie wykładowcą Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni. Od 2006 wykładał w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1976), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977) oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1979). Mieszka w Gdyni.

Twórczość

1. My dwoje. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1960, 38 s.

2. Rwanie lnu. [Poemat]. Powst. 1966. Wyd. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971, 27 s.

Nagrody

Nagroda Czerwona Róża, przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku w 1966.

3. Wyjście z cienia. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1966, 56 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Zawiera cykle: Ona; Przydeptane kwiaty; Zasypywanie morza; Wyjście z cienia.

4. Astry. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1976, 66 s.

Zawartość

Cykle: Astry; Miasto – krajobraz zimowy; Na morze z różą.

5. Oswoić ptaka. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980, 84 s.

Zawartość

Cykle: Ptaki; Świętowanie; Wyznania, – oraz poz. .

6. Gleba. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1986, 70 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Gleba; Odjazd; Ptaki, – oraz poemat: Wiosna.

7. Wiersze wybrane. Wstęp: E. Nawrocka. Gdańsk: Marpress 1994, 153 s.

Zawartość

Zawiera m.in. wybór z poz. , , , , , 6 oraz wiersze nowe.

8. Drażnienie niepokoju. [Wiersze]. Gdańsk: Marpress 1998, 63 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Mój świat; Człowiek spod klapy; Ku Nieznanemu; Żonie, – o prozę poetycką.

9. Na obrzeżu. Studia z socjologii religii, antropologii kulturowej i regionalizmu. Łomża: Stopka 2001,128 s.

10. Cztery poematy i epilog. Gdańsk: Marpress 2003, 79 s.

11. Na wiekuistych pastwiskach. [Wiersze]. Gdańsk: Marpress 2006, 68 s.

Prace redakcyjne

1. Prawdy proste i wieczne. Wyboru dokonał i przeł. z rosyjskiego K. Sopuch. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1983, 130 s.
Antologia poezji rosyjskiej XX w.

Prace z zakresu nauk społecznych

Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczna. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1983, 206 s.
Rozprawa habilitacyjna.
Uczestnictwo mieszkańców ziemi krościeńskiej w kulturze. (Na tle przemian społecznych w Polsce Ludowej). Wrocław, Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum 1987, 162 s.
Z pogranicza kurpiowsko-mazurskiego 1945-1957. [Współautor:] W. Dudziak. Posłowie: B. Gołębiowski. Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika 1993, 105 s.
Postawy studentów wobec życia i wybór wartości. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 1994, 126 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988, 2000, 2006.

Ogólne

Artykuły

E. Nawrocka: Kapłan miłości i sztuki. Litery 1973 nr 10.

Wyjście z cienia

J. Kotlica: Wyjście z cienia w próżnię. Litery 1967 nr 7.
M. Misiorny. „Głos Wybrzeża1967 nr 83.

Astry

S. Pestka: Astry na księżycu. Dziennik Bałtycki 1976 nr 242.

Oswoić ptaka

J. Rosłan: Trudno żyć naiwnym. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 31.

Gleba

J. Krzyżanowski: Słowa tu nic nie znaczą. Nowe Książki 1987 nr 4.