BIO

Urodzony 5 września 1897 w Łodzi; syn Aleksandra Pańskiego, lekarza psychiatry, i Róży z Seidemannów; brat Antoniego Pańskiego, filozofa, tłumacza dzieł Bertranda Russela, i Jerzego Pańskiego tłumacza i krytyka literackiego. Uczęszczał do Gimnazjum Polskiego w Łodzi. W tym czasie należał do młodzieżowego kółka kierowanego przez Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL). Debiutował w 1911 opowiadaniem Życie, opublikowanym w „Kurierze Łódzkim” (podpisany: Nel). W 1914/15 kontynuował naukę w Szkole Realnej Prywatnej Witolda Wróblewskiego w Warszawie. Następnie został wysłany przez rodziców do Moskwy. Tu, chcąc się usamodzielnić, ukończył kurs samochodowy zorganizowany przez Wszechrosyjski Związek Ziemstw i pracował jako szofer, a potem dezynfektor w szpitalu polowym w Połoczanach niedaleko Mińska. W 1916/17 kontynuował naukę w Szkole Realnej kierowanej przez Władysława Giżyckiego w Moskwie, gdzie też zdał maturę. W maju 1917 został członkiem SDKPiL. Skierowany przez partię do Mińska działał w Polskim Zjednoczeniu Socjalistycznym i współredagował pismo „Prawda” (później pt. „Polska Prawda”). Od listopada 1917 był sekretarzem generalnym w Komisariacie do Spraw Polskich przy Rządzie Komisarzy Ludowych Zachodniego Okręgu I Frontu. W czasie ofensywy niemieckiej opuścił Mińsk i w drodze do Warszawy dotarł tylko do Kowna, gdzie został aresztowany przez Niemców. Był więziony kolejno w Kownie, w Wilnie i w obozie Albertyn pod Słonimem. Uwolniony w listopadzie 1918, udał się do Warszawy. Tu zgłosił się do Wojska Polskiego i został przydzielony do Komendy Miasta. Wkrótce, oskarżony o działalność komunistyczną został aresztowany i osadzony w X Pawilonie, a następnie jako jeden z komunistów, którzy mieli być wymienieni za jeńców polskich, przewieziony do więzienia w Białymstoku i potem do Mińska. W czasie ofensywy wojsk bolszewickich uciekł z konwoju więźniów i dostał się na stronę sowiecką. Powrócił do działalności politycznej; na zlecenie władz partyjnych redagował w Mińsku dziennik „Sztandar Komunizmu”. Uczestniczył, jako członek delegacji sowieckiej i tłumacz, w prowadzonych w Rydze od września 1920 do marca 1921 rokowaniach dotyczących zwrotu polskich zabytków wywiezionych do Rosji oraz wymiany jeńców. Od połowy 1921 przebywał (pod zmienionym nazwiskiem) w Berlinie jako członej działającej nielegalnie Delegacji Zagranicznej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Pisał artykuły do tajnej prasy komunistycznej w Polsce, a także rozpoczął twórczość literacką. Po zlikwidowaniu się delegacji pozostał w Berlinie; pracował początkowo w wydawnictwie komunistycznym Internationale Presse Korespondenz (Inprekor), a potem na polecenie władz partyjnych jako korespondent „Izwiestii”. W tej funkcji wyjechał w 1924 do Paryża, gdzie był też sekretarzem poselstwa sowieckiego. Na wiosnę 1925 powrócił do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i został skierowany do pracy w polskiej gazecie w Mińsku. Rozwijał twórczość literacką, pisząc oprócz artykułów powieści i opowiadania w języku rosyjskim, a także polskim. Od jesieni 1925 przebywał w Moskwie; współpracował ponownie z pismem „Izwiestia”, m.in. redagując przegląd międzynarodowy, a także był kierownikiem wydziału scenariuszy w Sowkino i członkiem zarządu stowarzyszenia pisarzy Wsiesojuznaja Asocjacja Proletarskoj Litieratury. Od 1926 działał w organizacji WAPP (Wsiesojuznaja Asocjacija Proletarskich Pisatielej) i był członkiem jej egzekutywy oraz jednym z organizatorów sekcji polskiej w Mińsku. W 1928 uzyskał zgodę na wyjazd do Berlina w celu leczenia astmy. Tu podjął ostateczną decyzję zerwania z działalnością komunistyczną i pozostania na Zachodzie. Zarabiał na życie m.in. jako szofer ciężarówek, a także reżyser filmowy. Kontynuował twórczość literacką; opowiadania i artykuły w języku niemieckim publikował m.in. w pismach „Vossische Zeitung” (Berlin, 1930-31) i „Simplizissimus” (Monachium). W 1932 uzyskał doktorat filozofii na uniwersytecie berlińskim. Następnie mieszkał w Czechosłowacji i we Francji; publikował tu w języku francuskim. Po wybuchu II wojny światowej nawiązał kontakt z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Od stycznia 1940 zaczął ponownie ogłaszać utwory w języku polskim m.in. opowiadania w wychodzącym w Paryżu piśmie „Czarno na białem”. W czerwcu 1940 opuścił Francję i przybył do Londynu, gdzie pracował jako redaktor dla Ministerstwa Informacji. Podjął współpracę z Komitetem Zagranicznym Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS); delegowany do Nowego Jorku w styczniu 1945 od maja do lipca tegoż roku kierował redakcją angielskiej wersji biuletynu Komitetu PPS „Poland Fights”. W emigracyjnym PPS działał do 1950. Po klęsce Francji udał się do Anglii, gdzie nawiązał współpracę z wydawanymi w Londynie pismami „Wiadomości Polskie” (od 1940; tu m.in. cykl opowiadań o Szwejku 1940-42), „Dziennik Polski” (1941-43), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (od 1944), w których zamieszczał liczne opowiadania, felietony i artykuły. Publikował też utwory w języku niemieckim w piśmie „Die Zeitung” (Londyn, 1941-43) oraz w języku angielskim w pismach „Spectator” i „Lilliput”. W 1945 zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Kontynuował twórczość literacką, ogłaszając m.in. opowiadania i wiersze w „Robotniku Polskim” (Nowy Jork, od 1945), „Tygodniku Polskim” (Nowy Jork, 1945), „Wiadomościach” (Londyn, od 1950) oraz artykuły w „Tematach” (Nowy Jork; od 1963 m.in. pod pseudonimem Wacław Janowski) i w angielskim miesięczniku „The Commentary” (Nowy Jork, od 1950; m.in. pod pseud. Thomas Martin). Brał udział w życiu kulturalnym Polonii nowojorskiej. Na początku lat pięćdziesiątych należał do inicjatorów utworzenia w Nowym Jorku kabaretu Zielony Balonik, dla którego pisał teksty satyryczne. W 1952 uzyskał obywatelstwo amerykańskie. W 1957 przygotowywał dla Columbia University w Nowym Jorku wspomnienia dotyczące Rewolucji Październikowej w Rosji. W 1959 przyjechał po raz pierwszy po wojnie do Polski. W tym czasie nawiązał kontakt z prasą krajową, wydawnictwami oraz z przedsiębiorstwem filmowym Zespół Rytm, dla którego miał przygotować scenariusze filmowe: Paszport do raju oraz adaptację noweli Anielka Bolesława Prusa. W 1960 został członkiem John Guggenheim Foundation w Nowym Jorku. W 1961-62 pracował jako lektor języków niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w Adirondack Community College w Hudson Falls w stanie Nowy Jork. Kontynuował twórczość literacką; publikował m.in. w dodatku wydawanego w Nowym Jorku „Nowego Dziennika” – „Przegląd Polski” (1985-86). Pod koniec lat sześćdziesiątych uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i przez blisko dwa lata przebywał w szpitalu. Zmarł 19 września 1990 w Nowym Jorku.

Twórczość

1. Krestnaja noša. Berlin: Russkoe Universal'noe Izdatelstvo 1921, 64 s.

2. Lenin. Berlin: Russkoe Universal'noe Izdatelstvo 1921, 85 s.

3. Opowieść o ostatniej walce. [Powieść]. Mińsk: Wydawnictwo Państwowe Białoruskiej Republiki Sowieckiej 1926, 232 s.

Przekłady

rosyjski

Poves't o poslednej bor'be. [Przeł.] M. Tropovskaja. Charkov 1927.

4. Sovremennaja Francija. Bytovye očerki. Minsk: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Belorussii 1926, 88 s.

Podpisane: V. Panskij.
Szkice i artykuły drukowane w większości w piśmie „Izwiestia”.

5. Zdarzenia i ludzie. Opowiadania. Mińsk: Wydawnictwo Państwowe Białoruskiej Republiki Sowieckiej 1926, 163 s.

6. Tri rasskaza o postoronnich. [Opowiadania]. Moskva: Ogonek 1927, 45 s.

7. Kolesa. Roman. Moskva: Gosizdat 1928, 257 s.

Podpisane: V. Sol'skij – V. Panskij.

8. Ping-pong. Rasskazy. Moskva: Ogonek 1928, 48 s.

9. Stakan vody. Povest'. Moskva: Rabočaja Moskva 1928, 48 s.

10. Zvučaščee kino. [Eseje o filmie dźwiękowym]. Moskva: Teakinopečat' 1929, 96 s.

Druk. fragmentu w przekładzie na polski: Teraźniejszość i przyszłość filmu dźwiękowego. Wstęp: M. Giżycki. „Iluzjon1985 nr 4.

11. Burger Kedrow wird zum Zeitgenossen. Wien, Lipsk: E. Prager Verlag 1931.

12. Referent Mydra czyli Dzieje przyjaźni. Wodewil w 3 aktach. Dziennik Polski”, Londyn 1941 nr 249 s. 6. Przedruk zob. Twórczość poz. .

13. Schwejks Abenteur im zweiten Weltkrieg. [Powieść]. Die Zeitung”, Londyn 1942. Por. poz. .

14. Wolf czy Wilk? (Scena w 1 odsłonie). Dziennik Polski”, Londyn 1942 nr 601 s. 3.

15. Bardzo tajne sprawy. Opowiadania. Londyn: Skład główny F.P. Agency 1943, 52 s.

Zawartość

Referent Mydra czyli Dzieje przyjaźni [poz. ]; Rozmowa; Odczyt; Bardzo tajne sprawy; Gaston; Wywiad; Skonfiskowana mowa; Relikwie; List; Chmura; Sprawa Wygryzki; Przewałkiewicz i inni; Na przystanku; Krawat w paski; Bratni Organ.

16. Przy świetle księżyca. Opowiadania. Londyn: Nakład autora 1943, 31 s.

Zawartość

W kłębach kurzu; Kolory; Depesza; Lotnik Wiśniewski; Pamiętnik mimozy; Przedziwny sen; Demokracja; Przy świetle księżyca; Luna-Park; Różowa retorta; Gondrulas nie przebacza uraz; Codziennie o dwunastej.

17. Rękopis znaleziony pod dywanem. Opowiadanie. Londyn: Nakład autora 1943, 31 s. Przedruk zob. poz. , .

18. Pociąg odchodzi o północy. Powieść. Edinburgh: Składnica Księgarska 1944, 160 s. Wyd. nast. z podtytułem Powieść z czasów ostatniej wojny i walk Polski Podziemnej Chicago: Wydawnictwo „Dziennik Związkowy1946, 234 s.

Przekłady

angielski

The train leaves at midnight. New York 1951.

19. Konferencja w Berchtesgaden. [Scenka]. Robotnik Polski”, Nowy Jork 1945 nr 15 s. 2.; „Gazeta Polska”, Jerozolima 1945 nr 86 s. 3.

20. Opowieści o Szwejku. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu 1945, 87 s.

Zawiera opowiadania drukowane w większości w „Wiadomościach Polskich”, w Londynie w 1940-1942.

Zawartość

Szwejk komentuje mowy Hitlera; Szwejk o przyszłym ustroju świata; Szwejk o tajemniczej broni; Szwejk o tajemnicy broni Adolfa Hitlera; Szwejk na zebraniu „Vlajki”; Szwejk w szponach gestapo; Szwejk udziela rad Goebelsowi; Szwejk pokrzepia Niemców na duchu; Szwejk przeciwko Ameryce; Szwejk w sprawie Hessa; Szwejk o przymierzach i sojuszach; Szwejk o wiadomościach bieżących; Szwejk jedzie do Berlina; Szwejk w berlińskim schronie; Szwejk w sprawach miłosnych; Szwejk wraca do Pragi; Szwejk żąda pełni władzy; Szwejk o polityce i interesach; Szwejk na Strattonie.

21. Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Rewia. Prapremiera: Nowy Jork, Zielony Balonik 1952.

Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.

22. [Tysjača devat'sot semnadcjatyj] 1917 god v zapadnoj oblasti frontie. Powst. 1954.

Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Wspomnienia napisane na zamówienie Columbia University w Nowym Jorku.

23. Rysy twarzy. Powieść [o Łodzi]. Newtown: Nakład czytelników 1957, 251 s.

24. Powrót Szwejka. St. Pol. 1960 nr 264-311, 1961 nr 1-52; toż pt. Nowy Szwejk. „Kurier Szczeciński” 1960 nr 286-308, 1961 nr 1-80.

Wersja polska poz. 13.

25. Przygody Józefa Szwejka, sprzedawcy zwierząt oraz Gustawa Roppa, oszusta, w Pradze, w Berlinie i w Hamburgu podczas II wojny światowej. Powieść. Powst. 1960.

Maszynopisy w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku i w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce (z siedzibą w Nowym Jorku).
Powieść wydrukowana przez wydawnictwo Iskry w Warszawie; nakład zniszczony (informacja od autora).

Przekłady

niemiecki

Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce ( z siedzibą w Nowym Jorku).

26. Czarna spowiedź. Opowiadania. Londyn: B. Świderski 1961, 297 s.

Zawartość

Czarna spowiedź; Depesza [poz. ]; Rękopis znaleziony pod dywanem [poz. ]; Bardzo tajne sprawy [poz. ]; W kłębach kurzu [poz. ]; Stryj Wiktor; Na przystanku [poz. ]; Chleb; Wanda Wernor; Żarcik; Ze wspomnień przechodnia; List [poz. ]; Pierwsza miłość; Gaston [poz. ]; Lotnik Wiśniewski [poz. ].

27. Pies, który grał na gitarze i inne niezwykłe historie. [Dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 44 s.

Zawartość

Historia o krowie Myczuli i o słowiku Firliku; Historia o psie Tulipanie i o pewnym artyście-puzoniście; Historia o bratku, który bladł ze zdziwienia i o róży, która się czerwieniła z radości; Historia o lisie Paprysie i o wiewiórce z zadartym ogonem; Historia o psie, który grał na gitarze i o kocie, który ciągle zadawał pytania; Historia o bąku, który strasznie hałasował; Historia o pawiu, który psuł wszystkie lustra.

28. Bajki na co dzień. [Opowiadania dla młodzieży] Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1965, 68 s. Wyd. nast. Warszawa: Alfa 1989.

Zawartość

Przygoda gołębia Dopiórka, który wszystkim zazdrości; Dziwne przygody ropuchy Wygrajdy; Przygoda cielaka Bryczka, który chciał zjeść księżyc; Przygoda niedźwiadka Futrzyka, który chciał wszystko wiedzieć; Przygoda pieska Potęgi, który się zawsze wychwalał; Przygoda kreta Aksamisia, który mieszkał w cieniu wielkiego ogródka.

29. Dziwne wypadki. [Opowiadania i wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1969, 172 s.

Zawartość

Bloden i czternastu uczonych; Parlostop; W słonecznym Trieście; Interes z Bogiem; Historia z happy endem; Historia pornograficzna; Ofiara hazardu; Za kulisami dyplomacji; Mateusz W.; Sprawa Stydnika; Po śmierci; List. – Utwory z lekka wierszowane.

30. Psy wśród ludzi. [Opowiadania]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1970, 160 s. Wyd. nast. tamże 1996.

Zawartość

Poki, czyli pies komediant; Lassie, czyli zażegnane samobójstwo; Burek, pies wesoły i beztroski; Lady, suka bardzo honorowa; Sam, pies który chodził własnymi drogami; Karo, czyli tragedia miłosna; Pik, zwany również Profesorem; Smok, ofiara ludzkich namiętności; Ali i jego pan, historia paryska; Sfinks, który może nazywał się inaczej; Rex, czyli pies-szowinista.

31. Między Chicago a Wenecją. [Reportaże z podróży]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1974, 186 s.

32. Władza. Powieść historyczna. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1976, 220 s.

Powieść o H. Jagodzie, szefie NKWD.

Przekłady

francuski

Le bourreau et son maître. [Przeł. z rękopisu rosyjskiego] M. Guilleray. Paris 1978.

rosyjski

Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku.

33. Moje wspomnienia. Paryż: Instytut Literacki 1977, 381 s. Wyd. nast. Londyn: Aneks 1995.

Wspomnienia obejmują okres do 1928.

34. Dwunastu szpiegów. Powieść. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1978.

Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.

35. Dym. Wiersze osobiste. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1980, 74 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Dym (I-XII); Kolory (I-IX); Lilian (I-XII).

36. Historyjki bez podstaw. Powst. ok. 1981. Druk fragmentów „Szpilki” 1981 nr 22 s. 6-7, nr 33 s. 8-9.

Maszynopis całości w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.

37. Żółta trójka. Opowiadania. Londyn: Aneks 1989, 179 s.

Zawartość

Żółta trójka; Szantażysta; Panna Sabina; Welodrom; Czarne drzewa; Między szóstą a siódmą; Na Królewskiej Drodze; Lotnik Wiśniewski [poz. ]; W kłębach kurzu [poz. ]; Noc w Conciergerie; W tunelu; Depesza [poz. ]; Na przystanku [poz. ]; Pan, który wyglądał przez okno; Deszcz; Broadway; Lilian; Dzieci; Miasto Jaśmin; Roman Engelhardt; Dawne czasy; Burek [poz. ]; Bobi; Doktor medycyny; Pantofle z serca Italii; Rękopis znaleziony pod dywanem [poz. ]; Ze wspomnień przechodnia [poz. ]; Stryj Wiktor [poz. ]; Spotkanie z rodaczką; Połoczany; Na letnisku.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Bilans dobrych uczynków. Widowisko w 3 aktach. [Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku].
Očerki po istorii sovetskoj literatury dvadcatych godov. [Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku].
Of love and greed. A play in 3 acts based of a theme by F. Dostoevsky. [Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku].
Powieść bez tytułu. [Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku].
Przygody Jakóba Dombka, biuralisty i Gustawa Bończy, oszusta, w kraju i za granicą. Powieść. [Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku].
San Francisko. Sztuka w 3 aktach. [Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku].
The seventh night. A novel. [Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku].
The trial of Edward Pint. A play in 3 acts. [Maszynopis w Instytucie J. Piłsudskiego w Nowym Jorku].
Wielka gra. Sztuka w 3 aktach i 5 odsłonach oparta na motywach powieści F. Dostojewskiego „Gracz”. [Maszynopis w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, w Nowym Jorku].

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1974, 1980, 1989.

Wywiady

Etiudy rewolucyjne. Rozm.: R. Gorczyńska, J. Kott, Cz. Miłosz. Aneks”, Londyn 1987 nr 48.

Słowniki i bibliografie

[J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin 1989*, wyd. 2 tamże 1990.
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (E. Rydlewska).
Polski Słownik Biograficzny. T. 40 cz. 2. Warszawa 2000 (B. Klimaszewski).

Ogólne

Artykuły

M. Stępień: O Wacławie Solskim. Kultura 1985 nr 5, przedruk w tegoż: Dalekie drogi literatury polskiej. Kraków 1989.
E. Berberiusz: Samotnik. Wspomnienie o Wacławie Solskim. Tygodnik Powszechny 1990 nr 40.
M. Stępień: Wacław Solski W tegoż: Wśród emigrantów. Kraków 2007.

Rysy twarzy

S. Klinga. „Orzeł Biały”, Londyn 1957 nr 41.
J. Sakowski: Młodość, miłość i komunizm. Wiadomości”, Londyn 1957 nr 37/38.
J. Koprowski: Jeszcze jeden pomnik. Dziennik Łódzki 1958 nr 101.

Czarna spowiedź

S. Baliński: O ludziach zagubionych w świecie. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” dod. Tydzień Polski”, Londyn 1961 nr 48.
Z. Kozarynowa. „Wiadomości”, Londyn 1961 nr 50.
S. Woycicki. „Syrena”, Paryż 1961 nr 43.
[F. Śmieja] F.Ś.: Opowiadania Solskiego. „Kontynenty-Nowy Merkuriusz”, Londyn 1962 nr 39.

Bajki na co dzień

M. Hemar: Szczęśliwa książka. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” dod. Tydzień Polski”, Londyn 1965 nr 49.

Dziwne wypadki

Z. Kozarynowa: Okrutna karykatura współczesności. Wiadomości”, Londyn 1969 nr 47.

Psy wśród ludzi

P. Borkowski: Z tajników „psychologii. Wiadomości”, Londyn 1970 nr 38.
M. Goławski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1970 nr 196.
J. Surynowa-Wyczółkowska: Pieskie wspomnienia. Tydzień Polski”, Londyn 1970 nr 36.
J. Wittlin: Urocza książka. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” dod. Tydzień Polski”, Londyn 1970 nr 41.

Między Chicago a Wenecją

Cz. Jeśman: Wacław Solski, czyli podróżnik uważny. Gazeta Niedzielna”, Londyn 1975 nr 12.
Z. Kozarynowa: Wacław Solski w podróży. Wiadomości”, Londyn 1975 nr 1.

Władza

Cz. Jeśman: Potwory pod mikroskopem. Wiadomości”, Londyn 1976 nr 45.
P. Mazur: Kulisy wielkiej zbrodni. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” dod. Tydzień Polski”, Londyn 1976 nr 40.

Moje wspomnienia

M. Heller: Śmierć nadziei. Kultura”, Paryż 1977 nr 7/8.
• [B. Heydenkorn] B.H.: Wspomnienia Wacława Solskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” dod. Tydzień Polski”, Londyn 1977 nr 325.
S. Wygodzki: Książka wspomnień. Wiadomości”, Londyn 1978 nr 29.
K. Koźniewski: Solski wspomina. Dziś 1996 nr 4.
K. Masłoń. „Rzeczpospolita1996 nr 95.

Dym

M. Giergielewicz. „World Literature Today”, Norman 1981 z. 2.
A. Matejko: Poezja wykorzenienia. Wiadomości”, Londyn 1981 nr 2.

Żółta trójka

M. Jagiełło: Szeptem. Krytyka 1990 nr 32/33.
M. Adamiec: ...I tak nam wspólna ludzka pamięć powróciła. W tegoż: Bez namaszczenia. Lublin 1995.