BIO

Urodzona 13 czerwca[P] 1879 w Szczercowie (powiat Łask); córka Antoniego Chlewskiego, oficjalisty dworskiego, i Elżbiety Marii z Gaertnerów. Początkowo uczyła się w domu. W 1896 ukończyła naukę w prywatnej pensji Julii Jezierskiej w Łodzi, po czym pracowała jako nauczycielka w domach prywatnych, a jednocześnie uczęszczała do łódzkiej szkoły dramatycznej Karola Kopczewskiego, którą ukończyła w 1899. Następnie występowała jako aktorka (przybierając pseudonim Sokolicz) na wielu scenach prowincjonalnych: w Busku, Kaliszu, Lublinie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Piotrkowie, Płocku, Poznaniu, Kijowie, Lwowie i Mińsku; czasem śpiewała także w operetce. W 1902 wstąpiła do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i od 1904 współdziałała z Organizacją Bojową PPS. W 1905 uczestniczyła w wypadkach rewolucyjnych jako kurierka i kolporterka pism partyjnych; aresztowana, została osadzona w więzieniu w Suwałkach. Po uwolnieniu, zmuszona do opuszczenia Królestwa Polskiego, przeniosła się do Galicji i przebywała kolejno w Krakowie, Lwowie i Zakopanem; nawiązała kontakty z emigracją polityczną z Królestwa. W 1906/07 występowała w Teatrze Ludowym w Krakowie, a w 1908 w Poznaniu, po czym zrezygnowała ostatecznie z pracy aktorskiej. Następnie wyjechała do Paryża, gdzie przez blisko rok jako wolny słuchacz studiowała na Sorbonie nauki społeczne. W 1909 zamieszkała w Poznaniu i w tymże roku debiutowała popularnym szkicem pt. Juliusz Słowacki. Zaczęła pisać utwory dramatyczne w większości dla zespołów amatorskich, wystawiane od 1911 we Lwowie, Krakowie i Sosnowcu. W 1912 powróciła do Galicji. Związała się z Frakcją Rewolucyjną PPS i współtworzyła nowe ugrupowanie PPS Opozycja. W 1912 w Krakowie zetknęła się osobiście z Włodzimierzem Leninem. Po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914, została wysłana jako kurier Komendy Legionów do Warszawy. W listopadzie 1914 wyjechała do Rosji i odwiedzała skupiska Polaków na Kaukazie, Syberii i w Mandżurii, dotarła też do Charbinu i Szanghaju; wygłaszała odczyty i urządzała wieczory literackie. W 1917 uczestniczyła w wydarzeniach rewolucji październikowej. W tym czasie publikowała artykuły w wydawanym w Petersburgu organie PPS-Frakcji Rewolucyjnej „Głosie Robotnika i Żołnierza” (1917-18). W 1918 powróciła do kraju i osiadła w Warszawie. Wyszła za mąż za Ludwika Merkla, inżyniera architekta. W 1918 należała do organizatorów Spółdzielni Wydawniczej „Książka”. Współpracowała z dziennikiem „Naprzód” (1918-19). W 1919 prowadziła zespół recytatorski przy Bezpartyjnym Klubie Młodzieży Robotniczej „Ognisko” w Warszawie, przekształcony następnie w Koło Dramatyczne pod nazwą „Scena i Lutnia Robotnicza”, którym kierowała do czasu rozwiązania go przez władze w 1922. Była inicjatorką i aktywną działaczką Uniwersytetu Ludowego (do czasu jego zamknięcia w 1924); pełniła funkcję sekretarza oraz uczestniczyła w akcjach artystycznych i odczytowych Koła Naukowo-Artystycznego, utworzonego w ramach tegoż uniwersytetu w 1922, które kontynuowało działalność „Sceny i Lutni Robotniczej”. W 1922 zainicjowała utworzenie Komisji Filmowej w ramach Uniwersytetu Ludowego oraz otwarcie w Warszawie kinematografu robotniczego „Lux”. Wiele podróżowała po kraju z odczytami na temat kultury proletariackiej. W tym czasie wstąpiła do Komunistycznej Partii Polski (KPP). W 1922 kandydowała do senatu z listy komunistycznego Związku Proletariatu Miast i Wsi. W 1922-23 współpracowała z pismem „Kultura Robotnicza”, legalnym organem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, a po jego zawieszeniu z „Nową Kulturą” (1923-24). Wiosną 1923, z ramienia Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wygłaszała odczyty polityczne w środowiskach polonijnych (m.in. w Detroit, Chicago, Rochester, Fulton). W styczniu 1924 powróciła do kraju. W 1926 ponownie wyjechała do USA, gdzie zajmowała się głównie mobilizowaniem opinii robotników polsko-amerykańskich dla obrony więźniów politycznych, współpracowała też z polskim teatrem robotniczym w Nowym Jorku. Zawarła wówczas znajomość z Uptonem Sinclairem, którego utwory tłumaczyła w następnych latach. W 1928 przeniosła się do Kanady, gdzie w środowisku Polonii próbowała zakładać organizacje MOPR. Następnie przebywała jakiś czas w Związku Radzieckim. W 1929 wróciła do kraju i zajęła się intensywną pracą literacką. Po zamknięciu Spółdzielni Wydawniczej „Książka”, zorganizowała na polecenie KPP wraz z Janem Hemplem lewicowe wydawnictwo „Tom” i w 1931-37 pełniła funkcję jego kierownika. W 1932-35 prywatnym nakładem wydawała dzieła wybrane Włodzimierza Lenina. W 1934 odbyła kolejną podróż do Stanów Zjednoczonych. Wobec groźby uwięzienia po powrocie do kraju, w drodze powrotnej zatrzymała się w Czechosłowacji. Następnie wiosną 1935 przebywała kilka tygodni w Paryżu, skąd wyjechała do Kanady. Tu objeżdżała z prelekcjami ośrodki polonijne, m.in. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Robotniczo-Farmerskiego, współpracowała z polonijną gazetą robotniczą „Głos Pracy”, wydawaną w Winnipegu, oraz prowadziła szkolenie agitatorów Polskiego Towarzystwa Ludowego. Po powrocie do kraju w lipcu 1936, została aresztowana za działalność propagandowo-agitacyjną za granicą i osadzona na Pawiaku; jej uwolnienia domagali się w listopadzie 1936 obradujący w San Francisco pisarze amerykańscy, m.in. Upton Sinclair, oraz organizacje Polonii Amerykańskiej. W 1937 przez kilka miesięcy leczyła się w Zakopanem. Po wybuchu II wojny światowej przebywała w Warszawie. Wiosną 1940 była współzałożycielką konspiracyjnego Towarzystwa Przyjaciół Związku Radzieckiego, później włączonego do organizacji „Sierp i Młot”. Współpracowała z pismem „Zwyciężymy”, konspiracyjnym organem tego stowarzyszenia. Publikowała też artykuły w biuletynie radiowym „Wieści ze świata”. W 1941, po śmierci męża, kilka miesięcy przebywała w Miechowie. Po powrocie do Warszawy włączyła się w działalność powstałej w styczniu 1942 Polskiej Partii Robotniczej. Aresztowana przez gestapo 28 kwietnia 1942 i osadzona na Pawiaku, 26 listopada została wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarła 20 grudnia tegoż roku.

Twórczość

1. Juliusz Słowacki. Życie i dzieła poety. [Szkic popularnonaukowy]. Poznań: Wydział Oświatowy „Straży 1909, 80 s. Wyd. 2 tamże 1909.

2. Nieprzyjaciel kobiet. Komedia w 1 akcie. Prapremiera: Kraków, Teatr Nowy 1911.

3. Franek szpieg. Obrazek dramatyczny na tle wypadków rewolucyjnych 1905 roku w 1 akcie. Kraków: K. Wojnar 1912, 51 s.

4. Ikarzątko. Sztuka sceniczna. Prapremiera: Kraków ok. 1912.

5. Nieodparty argument. Humoreska w 1 akcie. Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowości ok. 1912. Wyd. Lwów: Nakład Księgarni H. Altenberga 1912, 14 s. Wyd. nast.: Lwów: Odrodzenie 1923.

6. Zerwała się burza. Sztuka sceniczna. Prapremiera: Kraków ok. 1912.

7. Nie miała baba kłopotu, czyli utalentowany spadkobierca. (Nasza cyganeria). Humoreska w 1 akcie. Powst. ok. 1913.

Informacja: L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. Warszawa 1971.

8. Szlakiem zdrady. Sztuka w 4 aktach. Prapremiera: Lwów, Teatr Mały 1913.

9. W światku komedii i fałszu. Komedia w 4 aktach. Prapremiera Sosnowiec, Teatr Zagłębia 1914.

10. Niewolnicy. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Charków, Teatr 1916/1917.

11. Ideologia Piłsudskiego. [Broszura polityczna]. Kijów: Nakład Grupy Członków Polskiej Partii Socjalistycznej; Księgarnia N. Gieryna 1917, 30 s.

12. Bolszewik i księżniczka. Żart sceniczny w jednym akcie. Powst. ok. 1920.

Informacja wg Polskiego Słownika Biograficznego (K. Woźniakowski). – Utwór napisany dla Koła Dramatycznego „Scena i Lutnia Robotnicza”.

13. Pięść. Szkic dramatyczny na tle Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej w 3 aktach. Warszawa: Stowarzyszenie Spółdzielcze „Książka 1920, 49 s.

O W. Leninie.

14. O kulturze artystycznej proletariatu. [Broszura polityczna]. Warszawa: Nakład Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych RP; skład główny Stowarzyszenia Spółdzielczego „Książka 1921, 30 s.

Podpisane: A. Sokolicz.

15. Walt Whitman. [Szkic biograficzny]. Warszawa: Wydawnictwo Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych 1921, 31 s.

16. Nazajutrz po ślubie. (Kuzynek zbawcą). Humoreska w 1 akcie. Lwów: Odrodzenie 1922, 21 s.

Podpisane: Guépe.

17. Jack London. Życie i twórczość. [Szkic monograficzny]. Warszawa: Skład główny Spółdzielni Księgarskiej „Książka 1925, 32 s.

18. O twórczości Żeromskiego na tle rozwoju społecznego w Polsce. Z przedmową H. Stein-Kamieńskiego. [Szkic krytyczny]. Moskwa: Spółdzielnia Wydawnicza „Trybuna 1925, 62 s.

Szkic napisany w USA.

19. Obóz proletariacki. [Broszura agitacyjna]. Chicago: Nakład Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom 1928, 32 s.

Podpisane: A. Sokolicz.

20. V Polše vse spokojno. (Položenie rabočich). Moskva: Izdatelstvo CK MOPR SSSR [Centralna Komisja Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom ZSRR] 1931, 28 s.

Podpisane: Eduard Falkovskij.

21. Świat twardych ludzi. Powieść. Autoryzowany przekł. z angielskiego [A. Sokolicz]. Warszawa: Nakład Spółki Wydawniczej „Biblion 1933 [antydatowane 1932] 445 s.

Utwór podpisany pseudonimem: Elisabeth Maria Gaertner, a jego fikcyjne tłumaczenie z nieistniejącego oryginału angielskiego: E. Falkowski.

22. Cysarskie cięcie. Powieść społeczna z lat przełomowych 1863-1869. Warszawa: Rój 1935 [antydatowane 1934], 391 s.

Wyd. osobne fragmentów pt. Pan Oyrzeński. Wybrał i oprac.: W. Bortnowski. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 63.

23. Proletariatczycy. [Utwór dramatyczny]. Powst. Kanada 1935.

Informacja wg Polskiego Słownika Biograficznego (K. Woźniakowski). – Utwór niedrukowany, zaginiony.

24. Lola Montez. Tancerka rządzi państwem. [Opowieść biograficzna] Warszawa: [druk.] „Monolit1939, 47 s.

Dotyczy tancerki hiszpańskiej Dolores Porris y Montez.
Podpisane: Artur Tucholski.

25. Porywy. [Powieść]. Warszawa: M. Fruchtman 1939, 450 s. Wyd. nast: wyd. 1 [!] ze wstępem M. Szulkina Warszawa: Książka i Wiedza 1958.

Wyd. 1 podpisane: Artur H. Tucholski; wyd. z 1958 podpisane: Antonina Sokolicz.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Przekłady

1. A. Hennequin, P. Bilhaud: Najlepsza z kobiet. Farsa w 3 aktach. Wystawienie: Lwów 1909.
2. U. Sinclair: Jimmie Higgins. Warszawa: Książka 1922, 359 s.
Przekład wydany anonimowo.
3. U. Sinclair: Rdzenny Amerykanin, czyli Dzieje prawdziwego patrioty. [Powieść]. Warszawa: Książka 1923, 282 s.
4. E. O'Neill: Pierwszy człowiek. Sztuka w 4 aktach. Wystawienie: Lwów 1925.
5. J. London: John Barleycorn. Powieść. T. 1-2. Warszawa: E. Wende i Spółka 1926, 281 s. Wyd. nast.: [Poznań:] Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza 1949; [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1950; pt. John Barleycorn, czyli Wspomnienia alkoholika. (Dzieła wybrane. T. 10). Warszawa: Iskry 1957.
6. U. Sinclair: Kryminalista. [Utwór dramatyczny w 1 akcie]. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska „Książka 1928 [antydatowane 1927], 21 s. Wyd. nast. Warszawa: Książka i Wiedza 1949.
7. U. Sinclair: Boston. Współczesna powieść historyczna. Warszawa 1929-1931.

Cz. 1-2. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska „Książka1929, 171 + 175 s. Wyd. nast.: Warszawa: Książka i Wiedza 1949, tamże wyd. 2 [!] 1957.

Cz. 3. Warszawa: Skład główny Rój 1931 [antydatowane 1930], 184 s.

Cz. 4. Warszawa: Skład główny Rój 1931, 169 s.

8. U. Sinclair: Kataklizm w roku 2000-ym. [Powieść]. Warszawa: Rój 1930, 197 s.
9. U. Sinclair: Nafta. [Powieść]. T. 1-2. Warszawa: Rój 1930 [antydatowane 1929], 407 + 307 s. Wyd. nast.: Łódź: Książka 1946; wyd. 2 [!] tamże 1949.
10. U. Sinclair: Król węgiel. Powieść osnuta na tle wydarzeń w zagłębiu węglowym w Colorado. Warszawa: Rój 1931 [antydatowane 1930], 459 s. Wyd. nast.: Łódź: Książka 1947; wyd. 2 [!] Warszawa: Książka 1948, tamże wyd. 3 1948.

Wyd. osobne fragmentów pt. Walka w kopalni. Z powieści Król węgiel wybrała i oprac. J. Skarżyńska. Warszawa: Wydawnictwo „Prasa Wojskowa 1949, 150 s.

11. U. Sinclair: Mokra parada. [Powieść]. T. 1. Warszawa: Rój 1932, 327 s.
12. U. Sinclair: Służba państwowa. [Powieść]. Warszawa: Rój 1932, 347 s.
13. U. Sinclair: Sylwia. [Powieść]. Warszawa: Rój 1932, 327 s. Wyd. nast. tamże 1934.
14. U. Sinclair: Z kryzysu jest wyjście! Perspektywy amerykańskie. [Powieść]. Warszawa: Skład główny Księgarni „Tom 1933, 108 s.
15. U. Sinclair: Zawrotna kariera Amerykanina. [Powieść]. Warszawa: Rój 1933, 369 s.
16. U. Sinclair: Pielgrzymka miłości. [Powieść]. Warszawa: Rój 1935 [antydatowane 1934], 285 s.
17. U. Sinclair: W niewoli miłości. [Powieść]. Warszawa: Rój 1935, 356 s.
18. U. Sinclair: 100%. [Powieść]. Tłumaczyli: A. Sokolicz i M. Kwiatkowski. Warszawa: Rój 1936, 329 s.
19. U. Sinclair: Socjalizm na raty. Powieść. Warszawa: Rój 1938, 474 s.

Przekłady niepublikowane

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 4. Warszawa 1966.
Słownik biograficzny teatru polskiego. [T. 1]. 1765-1965. Warszawa 1973.
Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Warszawa 1988.
Polski Słownik Biograficzny. T. 40. cz. 1. Warszawa 2000 (K. Woźniakowski).

Ogólne

Książki

M. Szulkin: Antonina Sokolicz. [B.m.:] Wydawnictwo Komitetu Obchodu 75 Rocznicy Urodzin A. Sokolicz 1955, 46 s.
I. Perkowska-Szczypiorska: Pamiętnik łączniczki. Warszawa: Czytelnik 1962, 278 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1967.
D. Chróścielewska: W świecie twardych ludzi. Kartki z życia i twórczości Antoniny Sokolicz. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 192 s.

Artykuły

E. Kozikowski: Wspomnienie o Antoninie Sokolicz. Nowiny Literackie 1948 nr 38, przedruk w: Księga wspomnień 1919-1939. Warszawa 1960, w tegoż: Między prawdą a plotką. Kraków 1961 oraz w tegoż: Łódź i pióro. Łódź 1972.
G. Iwański: Pionierka kultury robotniczej. (W stulecie urodzin Antoniny Sokolicz). Nowe Drogi 1979 nr 6.
B. Krzywobłocka: Antonina Sokolicz. Mówią Wieki 1981 nr 4.
S. Król: Antonina Sokolicz-Merklowa. Autorka – rewolucjonistka. W tegoż: [Sto jeden] 101 kobiet polskich. Warszawa 1988.

Cysarskie cięcie

E. Breiter. „Wiadomości Literackie1934 nr 50.
K. Czachowski. „Nowa Książka1935 z. 2.
A. Łabowski: Książka o powstaniu 1863 r. Lewar 1935 nr 1.
T. Nocznicki: Powieść o powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu chłopów. Błyski Wolnomyślicielskie 1935 nr 1.

Porywy

J.C.: Powieść o proletariatczykach. Nowe Książki 1958 nr 21.
G. Lasota: Porywy (O Antoninie Sokolicz i Halinie Górskiej). Archipelag 1958 nr 34.