BIO

Urodzony 22 maja 1877 w Bochni; syn Karola Smolika, urzędnika pocztowego, i Barbary z Grocholskich. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie w 1896 zdał maturę. Następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; nie przystąpił do złożenia ostatniego egzaminu i nie uzyskał dyplomu. Równocześnie uczęszczał na wykłady z zakresu nauk humanistycznych. Należał do stowarzyszenia młodzieży akademickiej Zjednoczenie. Od 1901 pracował w szpitalu a w 1904-12 w klinice psychiatrycznej w Krakowie. Debiutował w 1904 wierszem Sonet, zamieszczonym w krakowskim piśmie satyrycznym „Liberum Veto” (nr 8; podpisany: Prz. Sm.); w piśmie tym ogłosił nadto w tymże roku inne wiersze (podpisany: Niby Rey, ps, Sowizdrzał, Sowiżrał). W następnych latach publikował utwory poetyckie (często stylizowane na utwory z XIV – XVI wieku) oraz prozę w pismach satyrycznych: „Hrabia Wojtek” (1905/06; podpisany: P.S., ps, Dyl, Niby Rej), „Kropidło” (1906; podpisany: Imć Pan Niby-Rey). Był członkiem Kółka Literackiego, do którego należeli m.in. Władysław Orkan, Adolf Nowaczyński i Ludwik Puget. W 1905-09 redagował wspólnie z Franciszkiem Pikiem (Mirandolą) i Władysławem Teodorczukiem czasopismo „Poradnik Graficzny”. Brał czynny udział w pracach Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza. Był związany z Polską Partią Socjalno-Demokratyczną Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Współpracował z dziennikiem „Naprzód”, w którym publikował liczne artykuły, felietony i recenzje (1908-12; podpisany: Cz.Wr., Czesław Wrocki, Imć Pan Niby-Rej). Zmobilizowany w 1914 do armii austro-węgierskiej, dostał się do niewoli rosyjskiej. Pracował jako lekarz w obozie jeńców w Berezówce, a następnie jako ordynariusz szpitala rosyjskiego Czerwonego Krzyża w Wierchnieudinsku. Podróżował po wschodniej Rosji, dotarł do Mongolii. W 1918 w czasie pobytu w Omsku ożenił się z Anną Nikicką z domu Gruzincew. Przebywał pod Ałtajem. Był lekarzem 2. Pułku Strzelców 5. Dywizji Wojska Polskiego we wschodniej Syberii. W 1920 powrócił do kraju drogą morską przez Daleki Wschód i zamieszkał w Krakowie. Pracował jako nauczyciel polonista w V Gimnazjum Państwowym. Równocześnie wznowił współpracę z „Naprzodem” (1920-27). Rozwijał twórczość literacką, ogłaszając wspomnienia i szkice dotyczące ludów mongolskich i tybetańskich (głównie pod pseudonimem Czesław Wrocki). Od 1922 współorganizował Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie. Ogłaszał liczne prace z zakresu bibliofilstwa, zwłaszcza dotyczące estetyki druku m.in. w pismach: „Przemysł, Rzemiosło, Sztuka, Sztuki Piękne” (1925-27, 1930), „Silva Rerum” (1925, 1930-31, 1939). W 1926 przeniósł się do Łodzi, gdzie kontynuował pracę pedagogiczną w Męskim Gimnazjum Społecznym, a także brał czynny udział w życiu kulturalnym. W 1927 należał do założycieli, a następnie był prezesem Towarzystwa Bibliofilów w Łodzi, wydawał publikacje bibliofilskie, organizował wystawy książki. W 1928-33 był przewodniczącym Wydziału Oświaty i Kultury w Zarządzie miasta Łodzi. Przyczynił się do powstania Muzeum Sztuki im. J.,K. Bartoszewiczów, Muzeum Etnograficznego i Muzeum Przyrodniczego. W 1929 otrzymał nagrodę miasta Łodzi. Po rozwiązaniu socjalistycznego zarządu miasta został w 1933 przeniesiony na wcześniejszą emeryturę. W 1935 zamieszkał w Warszawie i zajął się pracą krytyczną i naukową. Publikował prace z zakresu historii kultury i sztuki m.in. w czasopismach „Arkady” (1936-39) i „Grafika” (1938-39). Pracował nad Historią ilustracji w Polsce. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i brał udział w konspiracyjnej pracy kulturalnej. W czasie powstania warszawskiego stracił cały warsztat naukowy, rękopisy gotowych prac i bibliotekę. Po upadku powstania przeszedł przez obóz w Pruszkowie i po tułaczce osiedlił się w marcu 1945 w Łodzi. Ukończył prace nad Historią ilustracji w Polsce i uczestniczył w przygotowaniu dzieła do druku w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Zmarł nagle na atak serca 15 lutego 1947 w Łodzi.

Twórczość

1. W imię krzyża. Krótki rys dziejów inkwizycji powszechnej. Kraków: W. Teodorczuk 1906, 88 s. Wyd. nast.: wyd. 2 powiększone tamże 1908, 99 s.; wyd. nowe powiększone Toledo, Ohio: A. Paryski 1917, 128 s.

Autor podpisany: Czesław Wrocki.

2. Po drodze. Poezje. Przekłady: Wyjątki z poezji Giordana Bruna; Z poezji Młodych Niemiec. Kraków: G. Gebethner 1909, 107 s.

Zawartość

Inwokacja; 1. Sny i zwidzenia; 2. Wyznania i refleksje; 3. Na ruinach. Fragment; 4. Wiersze współczesne; 5. Cztery sonety renesansowe; 6. Miłość; 7. Przekłady: Giordano Bruno. Wyjątki z „Bohatyrskich szałów”; 8. Przekłady z liryki Młodych Niemiec (autorzy: E. Paulsen, H. Hesse, O.J. Bierbaum, J. Müller, K. Hoffmann, O.E. Hartleben, R. Schaukal).

3. Figle y fraszki, satyry przez Imci Pana Niby-Reja (Czesława Wrockiego). Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie 1911, 120 s.

Zawartość

Figle y fraszki; Kraków; Epitafia; Wiersze różne; Rzeczy prozą.

4. Przez lądy i oceany. Sześć lat na Dalekim Wschodzie. Przygody jeńca w Azji w czasie wielkiej wojny. Pierwodruk pt.: Sześć lat na Dalekim Wschodzie. Wspomnienia jeńca z niewoli rosyjskiej. Naprzód 1920 nr 265-308; 1921 nr 2-61. Wyd. osobne Warszawa: J. Czarnecki 1922, 160 s. Wyd. nast. Kraków: J. Czarnecki [1925].

5. Z ojczyzny Dżyngis-Chana. (Legendy Dalekiego Wschodu). Lwów: Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze 1921, 80 s.

6. Pod Ałtajem. Szkice z Azji. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1923, 42 s.

Zawartość

Na stepie; Kooperatywa pracy nad Łabędzim Jeziorem; Rodzina Dymowych; Felczer Putincew; Raskolnicy pod Ałtajem.

7. Wśród wyznawców Burchan-Buddhy. Szkice z życia, opowieści i legendy mongoło-buriatów. Kraków: Księgarnia Geograficzna „Orbis 1925, 236 s.

Zawartość

Przedmowa. – W stepie, ułusie i klasztorze; Abaj-Gesser-Bogdo-Chan. (Z mongoło-buriackiej epopei ludowej); Z legend o Dżyngis-Chanie; Z legend i opowieści szamańskich; Legendy i opowieści lamaityczne; Zakończenie. (Kraj, ludzie i bogi).

Prace z dziedziny bibliofilstwa i eseistyki

Grafika książkowa i ekslibrisy Wilhelma Wyrwińskiego. Kraków: Towarzystwo Miłośników Książki 1925, 8 s., 9 tabl.
Antoni Sozański, bibliograf i bibliofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibliografią drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył P. Smolik. Kraków: Nakład Drukarni Narodowej 1926, 15 s.
O książce pięknej. Warszawa: M. Arct 1926, 22 s.
Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego. Łódź: Towarzystwo Bibliofilów [1926], 89 s.
W 1926 wytłoczono tylko pewną ilość egzemplarzy numerowanych; dalsze w 1928.
K. Hiller: Ekslibrisy. Czternaście tablic ze wstępem P. Smolika. Łódź: Drukarnia Polska L. Mazurkiewicza 1927, 8 s., 14 tabl.
Włodzimierz Konieczny. Człowiek i artysta. Kraków: Drukarnia Narodowa 1927, 20 s., 20 + 22 tabl.
Jana Bukowskiego prace graficzne. Zebrał i oprac.: P. Smolik. Łódź: Towarzystwo Bibliofilów Polskich 1930, 47 s., 43 tabl.
Jana Piotra Norblina prace rytownicze. Oprac. i chronologiczno-opisowym wykazem prac opatrzył P. Smolik. Łódź: Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi 1934, 53 s., 7 tabl.
Historia ilustracji w Polsce. Powst. 1935-1945. Druk fragmentów: „Grafika” 1938/1939: Ilustracja w dawnej książce polskiej do końca wieku XVIII, nr 1 s. 9-17; Książka i czasopismo ilustrowane w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, nr 2 s. 5-22; Złoty okres ilustracji polskiej w drugiej połowie XIX wieku, nr 3/4 s. 5-26. – Wybór fragmentów: Przedmowa; Z rozdz. I: O ilustracji w ogóle i o sposobach technicznych przygotowywania jej do druku; Z rozdz. V: Ilustracja w Polsce w XX wieku. „Studia o Książce” 1982 [t.] 12.
Druk książki przygotowała w 1946 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” w Krakowie; złożono tekst i wykonano klisze. Po śmierci P. Smolika skład rozsypano.
Maszynopis wersji poprawionej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi.

Przekłady

1. Ch. de Coster: Dyl Sowizdrzał. Powieść historyczna. Naprzód 1913 nr 1-125. Wyd. osobne Kraków: Drukarnia Ludowa 1914, VII, 290 s. Wyd. nast.: Kraków: J. Pobóg 1914 (na okładce 1920); wyd. 2 uzupełnione [T. 1]-2 Lwów: Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze 1922; wyd. 1 zupełne pt. Osobliwe przygody Dyla Sowizdrzała. Z przedmową R. Rolanda. Warszawa: Książka 1946, XIX, 484 s.; wyd. 3 zupełne Warszawa: Książka i Wiedza 1949.
2. Ch. de Coster: Wesołe Bractwo Tłustych Gąb. Legendy flamandzkie. Przekł. i przedmowa P. Smolik. Lwów: Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze 1921, 158 s. Wyd. 2 pt. Wesołe Bractwo Tłustej Gęby. Kraków: Książka Piękna 1925.
3. F. Dostojewski: Wielki Inkwizytor. Z powieści „Bracia Karamazowy”. Przekł. i przedmowa P. Smolik. Kraków: Drukarnia W.L. Anczyc 1925, 35 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

S. Zieliński: Mały słownik pionierów i kolonizatorów polskich. Warszawa 1933.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (J. Dunin).
J.M. Fontner: Bibliografia prac Przecława Smolika [1904-1973 oraz] Bibliografia prac o Przecławie Smoliku [1900-1977]. Studia o Książce 1982 [t.] 12.
Polski Słownik Biograficzny. T. 39. Cz. 2. Warszawa 1999 (J. Dunin).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (A.Z. Makowiecki).

Ogólne

Książki

A. Turowski: Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934). Wrocław 1981 [m.in. o P. Smoliku].

Artykuły

J. Dunin, W. Wieczorek: Towarzystwo Bibliofilów w Łodzi. „Prace Polonistyczne” Seria 18: 1962.
J. Dunin: Przecław Smolik, meteor dawnej Łodzi. Odgłosy 1970 nr 12.
S. Szynkiewicz: Z historii polskich badań nad ludami mongolskimi. W: Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii. Wrocław 1976 [m.in. o P. Smoliku].
J. Dunin, J. Fontner: Przecław Smolik i jego niezrealizowane wydanie „Historii ilustracji w Polsce. Studia o Książce 1982 [t.] 12.
H. Tadeusiewicz: Przecław Smolik – lekarz i bibliofil. Wspomnienie w 50-lecie śmierci. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1998 nr 358.
A. Kempa: Łódzkie inicjatywy kulturalne Przecława Smolika. Kronika Miasta Łodzi 1999 z. 1/2.

Po drodze

[E. Czekalski] E.C.Myśl Niepodległa1909 nr 113.

Figle y fraszki, satyry przez Imci Pana Niby-Reja (Czesława Wrockiego)

B.Literatura i Sztuka1912 nr 32.

Przez lądy i oceany

J. Krzyżanowski. „Przegląd Warszawski1922 nr 14.

Pod Ałtajem

Z. Kisielewski. „Robotnik1923 nr 255.

Wśród wyznawców Burchan-Buddhy

J.S. Bystroń. „Przegląd Współczesny1926 t. 16.

Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego

R. Bergel: Z najnowszych prac o Wyspiańskim. Myśl Narodowa 1928 nr 24.
P. Ettinger: Ostatnie książki o Wyspiańskim. Wiadomości Literackie 1928 nr 23.
L. Płoszewski. „Ruch Literacki1928 nr 5.