BIO

Urodzona 17 listopada 1902 w Kamionce Strumiłłowej pod Lwowem; córka Mieczysława Strzelbickiego, urzędnika, i Marii ze Ścibor-Rylskich (zmarła 1908). Do gimnazjum uczęszczała początkowo w Nowym Sączu. Po wybuchu I wojny światowej, przebywała w Austrii, krótko w Ischl, a potem w Gmunden, gdzie kontynuowała naukę w gimnazjum, prowadzonym przez siostry zakonne (Kreuzschwestern). W 1918 wróciła do Nowego Sącza i zamieszkała w majątku rodzinnym Dąbrówka Polska pod Sanokiem, a uczyła się w Gimnazjum Męskim w Sanoku. Wydawała pisemko szkolne „Jaskółka”, związane z założoną przez nią żeńską grupą, prowadzącą akcje oświatowe wśród wiejskich dzieci. Po zdaniu matury w 1921, rozpoczęła studia w zakresie polonistyki i romanistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza (UJK) we Lwowie. Debiutowała w 1922 wierszem pt. Modlitwa w Katedrze, ogłoszonym w „Gazecie Lwowskiej” (nr 102; podpisana S. Strzelbicka). W tymże roku wyszła za mąż za Tadeusza Skwarczyńskiego, zawodowego oficera, wówczas kapitana artylerii konnej, i zamieszkała w Stanisławowie. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum ss. Urszulanek oraz języka francuskiego w Gimnazjum im. E. Orzeszkowej. Jednocześnie była recenzentką teatralną oraz felietonistką „Kuriera Stanisławowskiego” (1923-29). W czasie rocznego pobytu w 1924 wraz z mężem w Warszawie kontynuowała studia z zakresu nauki o literaturze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1925 doktoryzowała się na UJK na podstawie rozprawy pt. Ewolucja obrazów u Słowackiego (przedstawiona jako praca roczna po pierwszym roku studiów, została uznana przez prof. Juliusza Kleinera za dysertację; wyd. 1925). Następnie kontynuowała pracę nauczycielską w Stanisławowie; w 1927 zdała egzamin na nauczyciela szkół średnich w zakresie języka polskiego i francuskiego. W związku ze służbowymi przeniesieniami męża, mieszkała kolejno w Będzinie (1929-30), pod Warszawą (do 1931), w Brześciu nad Bugiem, gdzie uczyła języka polskiego i propedeutyki filozofii w Gimnazjum Macierzy Szkolnej (do 1932) i Łodzi. Tu do wybuchu wojny światowej pracowała w Gimnazjum im. E. Orzeszkowej i Pedagogium. Równocześnie z pracą nauczycielską rozwijała twórczość naukową; rozprawy i studia dotyczące teorii literatury publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim” (od 1924/25) i w „Ruchu Literackim” (od 1926). Była współzałożycielką Łódzkiego Koła Polonistów, przekształconego później w Oddział Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej; pełniła kolejno funkcję członka jego zarządu, wiceprezesa i od grudnia 1937 prezesa. Współinicjowała powstanie, a potem współredagowała wydawnictwa Towarzystwa, m.in. rocznik „Prace Polonistyczne” (od 1937) i dodatek „Kuriera Łódzkiego” pt. „Kolumna Literacka” (1937-39). Uczestniczyła w pracach organizacyjnych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi. W 1934 została członkiem przybranym, a w 1937 członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w 1938 weszła w skład Komisji Historii Literatury Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). W 1937 habilitowała się na UJK na podstawie monografii Teoria listu i dojeżdżała do Lwowa z wykładami z teorii literatury. Jednocześnie wykładała w Oddziale Łódzkim Wolnej Wszechnicy Polskiej; mianowana tu w czerwcu 1939 profesorem nadzwyczajnym, miała objąć Katedrę Historii i Teorii Literatury. Po wybuchu II wojny światowej przebywała w Lwowie zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pracowała na stanowisku docenta na ukraińskim Uniwersytecie im. I. Franki. W kwietniu 1940 została wywieziona wraz z rodziną do Kazachstanu w okolice Ałma Aty. Dzięki interwencji prof. Juliusza Kleinera i Wandy Wasilewskiej, wróciła w listopadzie tego roku do Lwowa i kontynuowała pracę na Uniwersytecie. W czasie okupacji niemieckiej zarabiała na życie, pracując w Instytucie Behringa, jako karmicielka wszy, przeznaczonych do produkcji szczepionek przeciwtyfusowych. Równocześnie brała udział w podziemnym życiu oświatowo-kulturalnym Lwowa; wykładała na działającym tajnie UJK i uczestniczyła w pracach Towarzystwa Naukowego we Lwowie i oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (TLAM), których spotkania odbywały się w jej mieszkaniu. Jesienią 1941 została członkiem Związku Walki Zbrojnej (później Armii Krajowej, AK; używała pseudonimu: Jarema, Maria). Organizowała pismo organizacji Wierni Polsce pt. „Służba Państwa” (1941), redagowała czasopisma „Sprawy Wojny” (1943) oraz „Kobieta w Walce” (1943-44; tu zamieszczała także anonimowo artykuły). Działała w Biurze Informacji i Propagandy AK Okręgu Lwów; m.in. przygotowała dwie wydane konspiracyjnie antologie Wierne płomienie (1943) i Śpiew wojny (1944). Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, powróciła do pracy na Uniwersytecie im. I. Franki. Jednocześnie zarobkowała jako kelnerka. W kwietniu 1945 wyjechała ze Lwowa i zamieszkała w Łodzi, gdzie objęła Katedrę Teorii Literatury na powstającym Uniwersytecie Łódzkim (UŁ; od 1946 jako profesor nadzwyczajny). Prowadziła również zajęcia na Kursie Przysposobienia Filmowego (1945-46), wykładała w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej (wcześniej Pedagogium; 1945/46), Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (1945-49; w 1948/49 dziekan Wydziału Dramaturgicznego) i w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej (1947-62; od 1958 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa im. L. Schillera). Kontynuowała pracę nad teorią dzieła literackiego i metodologią badań literackich, a nadto podjęła badania z zakresu teatrologii. Uczestniczyła w reaktywowaniu „Prac Polonistycznych”, które do 1957 redagowała; zamieszczała tu także studia. Artykuły drukowała w tym czasie również w „Tygodniku Powszechnym” (1945-47, 1954-56). W 1945-49 była prezesem łódzkiego oddziału TLAM. W 1946 została członkiem zwyczajnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, którego była współzałożycielką; w 1949-50 pełniła funkcję sekretarza, w 1957-60 przewodniczącej Wydziału I, w 1960-78 przewodniczącej Komisji Teorii Literatury i Sztuk Wydziału I. W 1946 była współinicjatorką założenia dwumiesięcznika „Znak” i do 1955 członkiem jego zespołu redakcyjnego. W 1948 należała do Komitetu Redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, a także łódzkiego dwutygodnika „Życie Literackie”. W 1951 została powołana na członka korespondenta PAU i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Po likwidacji w 1951 Katedry Teorii Literatury, wykładała literaturę powszechną. W 1952 otrzymała nagrodę naukową im. W. Pietrzaka (później była kilkakrotnie członkiem jury tej nagrody). Wchodziła w skład Międzynarodowego Komitetu Obrońców Pokoju (1952-69) i Światowej Rady Pokoju; była członkiem prezydium Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego (1954-56); od 1955 działała w Zarządzie Ligi Kobiet i Międzynarodowym Komitecie Matek. Drukowała nieregularnie w prasie Stowarzyszenia Pax („Dziś i Jutro”, „Słowo Powszechne”, „Życie i Myśl”, „Kierunki”). W 1957 została mianowana profesorem zwyczajnym. W 1958 powróciła na reaktywowaną Katedrę Teorii Literatury UŁ (później Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu). W tymże roku zainicjowała powstanie i objęła redakcję pisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, m.in redagowała dział Materiały do Słownika terminów literackich, nad którego projektem pracowała w 1947-51, oraz publikowała studia i przekłady francuskich rozpraw. Była członkiem jury Łódzkiej Wiosny Poetyckiej (od 1959) i Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego, odbywającego się w Łodzi (1966-75). Od 1961 wchodziła w skład Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk (PAN), w 1964-67 w skład zarządu Association Internationale de Littérature Comparée. W 1965 otrzymała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego I stopnia. W 1966-81 wchodziła w skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, a w 1972-78 także Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN. W 1969-78 była przewodniczącą Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. W 1971 została członkiem korespondentem, a w 1975 członkiem rzeczywistym PAN. W 1972 otrzymała tytuł Łodzianina Roku. Od kwietnia 1973 (do przejścia na emeryturę w październiku tegoż roku) była dyrektorem Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu. Otrzymała nagrody naukowe im. W. Pietrzaka (1973, 1975, 1982), nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, w 1974), nagrodę im. księdza I. Radzikowskiego (1977), przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1978-86 była przewodniczącą Komisji Nauka-Kultura Oddziału PAN w Łodzi. W 1980 została członkiem honorowym TLAM. W 1981 otrzymała doktorat honoris causa UŁ oraz nagrodę zespołową Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki I stopnia. W tymże roku została członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w 1982 także Komitetu Patronatu nad Międzynarodowymi Badaniami Porównawczymi 1900 kanadyjskiego Carleton University. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Odznaką Honorową miasta Łodzi (1957), Medalem Światowej Rady Pokoju (1959), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1966), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1969). Zmarła 28 kwietnia 1988 w Łodzi; pochowana tamże na Starym Cmentarzu .

Twórczość

1. Ewolucja obrazów u Słowackiego. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1925, 178 s.

Rozprawa doktorska.

2. Szkice z zakresu teorii literatury. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1932, 141 s.

Szkice drukowane w „Pamiętniku Literackim” w 1931-1932.

Zawartość

O pojęcie literatury stosowanej; Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze; Próba teorii rozmowy; Wartość treściowa kolorów.

3. Rozwój wątków i obrazów w twórczości Mickiewicza. Lwów: Przegląd Humanistyczny 1934, VI, 212 s.

4. Teoria listu. [Monografia]. Lwów: Towarzystwo Naukowe 1937, 373 s. „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”. Dział I, t. 9, z. 1.

Rozprawa habilitacyjna.

5. Katolickie posłannictwo dziejowe Polski. [Lwów:] LWN [Lwowskie Wydawnictwo Narodowe Wydziału Propagandy Okręgu Lwowskiego 1943], 8 s., powielone.

Wydanie konspiracyjne; druk anonimowy.

6. Z teorii literatury. Cztery rozprawy. Łódź: Poligrafia 1947, 172 s.

Zawartość

Przemilczenie jako element strukturalny dzieła literackiego; Geneza i rozwój rodzajów literackich; Struktura świata poetyckiego; Epos a powieść.

7. Systematyka głównych kierunków literackich. T. 1. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. Towarzystwo Naukowe 1948, 315 s. „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału I”, 4.

8. Studia i szkice literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1953, 525 s.

Zawartość

Od autora. – Literatura katolicka jako termin w nauce o literaturze; Zagadnienia oceny literatury katolickiej. (Próba ujęcia zagadnienia); O teorii inspiracji ze stanowiska katolickiego; Etos badacza. – Zagadnienie dramatu; O rozwoju tworzywa słownego i jego form podawczych w dramacie; Z zagadnień konstrukcji bohatera dramatu. (Tzw. typ i tzw. charakter); „Celestyna” w koncepcji poetyckiej [F. de] Rojasa, [M.] Acharda i Leona Schillera; Struktura świata poetyckiego w „Dziadach” Mickiewicza; Współczesne opracowanie tematu Fausta. (Film i opowiadanie filmowe wobec Goethego). – Konstruowanie w dziele literackim „piętna osobowego” dla słowa okazjonalnego „ja”; Językowa teoria asocjacji w zastosowaniu do badań literackich; Pascal i dzieło jego życia; U podstaw filozoficznych estetyki Pascala; Viktor Hugo jako teoretyk dramatu; Adama Chmielowskiego rozprawa o „Istocie sztuki”.

9. Wstęp do nauki o literaturze. T. 1-3. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1954-1965.

T. 1: Cz. 1. Przedmiot i zadania teorii literatury; Cz. 2. Struktura treści w dziele literackim; Cz. 3. Kompozycja dzieła literackiego. 1954, 474 s.

T. 2. Cz. 4. Tworzywo językowe dzieła literackiego. 1954, 571 s.

T. 3. Cz. 5. Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii. 1965, 411 s.

10. Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 664 s.

Zawartość

W roku mickiewiczowskim; Mickiewicz a krąg zagadnień weberowskich. (W promieniu „Wolnego Strzelca”); Mickiewiczowska Hebe jako wiersz rewolucyjny. (Rzecz o „Odzie do młodości”); „Hymn na dzień Zwiastowania N.P. Maryi”; Mickiewiczowski „Żeglarz” jako anti-„resignation” [dot.: F. Schiller: Resignation]; Rola „Zbójców” w Mickiewicza twórczej recepcji Schillera [m.in. o „Konradzie Wallenrodzie”]; „Penelope” i kilka innych lipskich wydawnictw z czasów młodości Mickiewicza; Spór o Mickiewicza-katolika; „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Mickiewicza wobec „Katechismus für den deutchen Kriegs- und Wehrmann” Ernesta Maurycego Arndta; Genealogia francuskiej legendy o pobycie Mickiewicza w la Chenaie [u F.R. Lamennais]; Na marginesie „Pana Tadeusza”.

Przekłady

niemiecki

artykułu: „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Mickiewicza wobec „Katechismus für den deutchen Kriegs- und Wehrmann” Ernesta Maurycego Arndta: „Die Welt der Slaven”, Wiesbaden 1964.

11. Une lettre de Mickiewicz et certains documents inédits. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1958, 30 s.

12. Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” [Z. Krasińskiego] w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1959, 616 s.

13. Stylizacja i jej miejsce w nauce o literaturze. [Warszawa 1960], 30 s., powielone. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

francuski

La stylisation et sa place dans la sciénce de la littérature. [Warszawa 1960], przedruk w: Poetics. Poetyka. Poetika. Warszawa 1961.

14. Mickiewicza „Historia przyszłości” i jej realizacje literackie. Wraz z podobizną autografu. Łódź: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 200 s. „Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału I,” 59.

15. W kręgu wielkich romantyków polskich. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1966, 490 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Lipski „Hermes” – lektura filomacka; Wzór literacki trioletów Zana zamieszczonych w „Dudarzu” Mickiewicza; Davida d'Angers literacki portret Mickiewicza z 1829 roku; Kształt artystyczny drugiej wersji Mickiewiczowskiej „Historii przyszłości”; Dwa obrazy ukryte w Wielkiej Improwizacji i ich znaczenie dla horyzontów myślowych arcydramatu; List Mickiewicza i pewne nie wydane dokumenty [z lat 1833, 1840-1855]; Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 roku. (O nowe oblicze Mickiewicza w latach 1832-1833); Listy Aleksandra Jełowickiego do Ksaweryny Chodkiewiczowej jako materiał do wiedzy o Mickiewiczu; Z paryskich materiałów mickiewiczowskich. (Dokumenty, problemy, zagadki); Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego „kościół bez Boga”. – Struktura rodzajowa „Genezis z Ducha” Słowackiego i jej tradycja literacka. – U źródła nowatorskiego tematu „Nie-Boskiej komedii” [Z. Krasińskiego]; Zagadka wileńskiej inscenizacji „Nie-Boskiej komedii” w powiązaniu z „Niedokończonym poematem” w 1949 roku; Uzupełnienia ikonograficzne do studium o łódzkiej inscenizacji „Nie-Boskiej komedii” w 1925 roku; Wileńska inscenizacja „Nie-Boskiej komedii” w 1925 roku; Bydgoska inscenizacja „Nie-Boskiej komedii” w 1937 roku; Łódzka „Nie-Boska komedia” w 1959 roku. (Inscenizacja B. Korzeniewskiego w Państwowym Teatrze Nowym); Inscenizacja „Nie-Boskiej komedii” w Leningradzie w 1923 roku. – Listy Norwida do Joanny Kuczyńskiej.

Przekłady

francuski

artykułu: Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 roku: Mickiewicz et la révolution de Francfort en 1893. Warszawa 1963.

niemiecki

artykułu: Davida d'Angers literacki portret Mickiewicza z 1829 roku: [Przeł.] I. Pflanz-Loth. Mickiewicz-Blätter”, Heidelberg 1964 nr 26.
artykułu: Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 roku: „Mickiewicz-Blätter”, Heidelberg 1965 nr 28.

16. Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice). Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1970, 366 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Cz. 1. Wokół teatru: Stylizacja i jej miejsce w nauce o literaturze [poz. ]; Niektóre praktyczne konsekwencje teatralnej teorii dramatu; Koncepcja sztuki teatralnej Etienne Souriau; „Literatura pisana” i „literatura mówiona”. (Ich różnice a przesłanki postulowanej teorii adaptacji filmowej utworów literackich); Uwagi o semantyce gestyki teatralnej; Struktura dramatyczna „Klątwy” Wyspiańskiego; Semantyka i funkcja dramatyczna dwóch elementów scenograficznych w „Weselu” Wyspiańskiego; „Chocholi” taniec Wyspiańskiego jako obraz-symbol w języku późniejszej sztuki polskiej; Miejsce Wyspiańskiego w literaturze światowej; Leon Schiller – poeta teatru. – Cz. 2. Wokół literatury: Niedostrzeżony problem podstawowy genologii; Kariera literacka form rodzajowych bloku silva; „Treny” Jana Kochanowskiego a cykl funeralny Ronsarda „Sur la mort de Marie”; Imaginacyjny opis Wieliczki w poemacie Erazma Darwina [The temple of nature]; „Kraje zamętu i nocy” w „Odzie do młodości” [A. Mickiewicza]; Z badań nad funkcją strukturalną obcej frazeologii w utworach literackich. („C'est l'ange qui passe” w sonecie Mickiewicza [Sonet III]); Estetyka symboliczna Słowackiego w „Genesis z Ducha” i jej zbieżność z teorią analogii Karola Fourier; Szczególny typ instrumentacji rodzajowej utworu literackiego. („Le Réve” Emila Zoli, „La Jalousie” Alaina Robbe-Grilleta); Juliusz Kleiner jako metodolog i teoretyk literatury. – Cz. 3. Materiały – w kręgu Heleny Modrzejewskiej: Z polskich autografów w albumie Felicji Ralfowej Modjeskiej; Nieznana wypowiedź Heleny Modrzejewskiej o sztuce i o sobie jako artystce [z 1880]; Nieznany list Henryka Sienkiewicza do Ralfa Modjeskiego [z 1898]; Helena Modrzejewska we wspomnieniach wnuczki [H. Modjeskiej-Pattison].

Przekłady

angielski

artykułu: Niedostrzeżony problem podstawowy genologii: W: Linguistic and literary studies in Eastern Europe. T. 2. Amsterdam 1980.

francuski

artykułu: „Literatura pisana” i „literatura mówiona”: W: Actes du V-me Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée. Belgrade 1967.
artykułu: Estetyka symboliczna Słowackiego w „Genesis z Ducha” i jej zbieżność z teorią analogii Karola Fourier: W: Mélanges de littérature comparée et de philologie offers à Mieczysław Brahmer. Warszawa 1967.
artykułu: Niedostrzeżony problem podstawowy genologii: „Zagadnienia Rodzajów Literackich1968 t. 8 z. 2.

niemiecki

artykułu: Uwagi o semantyce gestyki teatralnej: w: Literaturtheorische Modelle und komunikatives System. Kronberg Ts. 1974.

serbsko-chorwacki

artykułu: Uwagi o semantyce gestyki teatralnej: [Przeł.] G. Chamot-Čulig. Umjetnost Riječi”, Zagrzeb 1974 nr 2/4, przedruk w: Književna komunikacja. Zagreb 1979; [Przeł.] M. Duškov. „Pozorište”, Tuzla 1979 nr 3/4.

17. Rozważania genologiczne nad dwoma utworami Mickiewicza „Hymn na dzień Zwiastowania N.P. Maryi” i „Słowa Panny. Lublin 1973, 25 s., powielone. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Sesja Mickiewiczowska, 10-12 XII 1973. Przedruk zob. poz. .

18. Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1975, 327 s.

Zawartość

Wstęp. – I. W kręgu historii, literatury i historycznej poetyki: Mickiewicz w kręgu idei i postulatów [J.G.] Sulzera; Rozważania genologiczne nad dwoma utworami Mickiewicza. („Hymn na dzień zwiastowania N.P. Maryi” i „Słowa Panny”) [poz. ]; Mickiewiczowski pogrom Arkadii. (Pominięta karta w historii stuletniej wojny z poezją pastoralną); Aspekt wergiliański jednej z wypowiedzi Mickiewicza o Stefanie Garczyńskim i jego znaczenie dla wiedzy o wzajemnym stosunku obu poetów; Stefan Garczyński – Juliusz Słowacki. (U podstaw „poetyki listopadowej”); O randze artystycznej „Wesela” Wyspiańskiego. (U progu filmowej wersji Andrzeja Wajdy); Wyspiańskiego symboliczny dramat historyczny jako nowa odmiana rodzajowa polskiego dramatu narodowego; Zagadnienie tzw. liryki osobistej Bolesława Leśmiana. („Wyznanie” Leśmiana i „An eine Jungfrau” Martina Opitza); Tadeusz Hollender. (Szkice o życiu i twórczości); Autor „Wertera” [J.W. Goethe] jako fabularna postać w zapomnianej powieści z XVIII wieku [anonimowego autora „Le victime de l'imagination ou L'enthousiaste de Werther”]. – II. W kręgu genologii i zagadnień kultury: Rodzaje literackie wśród podstawowych pojęć teoretycznoliterackich Romana Ingardena; Sytuacja w poetyce określenia „poemat”; Wokół teorii listu. (Paradoksy); Przekład i jego miejsce w literaturze i w kulturze narodowej. (Na przykładzie „Hamleta” [W. Shakespeare'a] w wersji Józefa Paszkowskiego); Swoisty problem przekładu dawnego tekstu dramatycznego. – III. W kręgu nauki o literaturze i nauki o teatrze: Z dziejów teorii badań literackich w pierwszej połowie XX wieku. (Kierunki spod znaku dążeń do wielkiej syntezy); Aspekt językowo-artystyczny w przedmiocie badań komparatystyki literackiej; Wokół relacji: przedmiot badań literackich a ich metodologia; O miejsce w zainteresowaniach badawczych poetyki naukowej dla poezji konkretnej i zjawisk jej pokrewnych; Dramat – literatura czy teatr?; Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego; Narodziny i drogi rozwojowe polskiej teatrologii.

Przekłady

francuski

artykułu: Narodziny i drogi rozwojowe polskiej teatrologii: „Le Théatre en Pologne”, Warszawa 1970 nr 8.
artykułu: Aspekt wergiliański jednej z wypowiedzi Mickiewicza o Stefanie Garczyńskim i jego znaczenie dla wiedzy o wzajemnym stosunku obu poetów: „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1974 nr 1/2.
artykułu: O miejsce w zainteresowaniach badawczych poetyki naukowej dla poezji konkretnej i zjawisk jej pokrewnych: W: Cahiers Roumains d'Etudes Litteratures. Bucarest 1977.

serbsko-chorwacki

artykułu: Dramat – literatura czy teatr?: [Przeł.] B. Rajčić. „Gradina”, Nisz 1985 nr 9/10.

węgierski

artykułu: O miejsce w zainteresowaniach badawczych poetyki naukowej dla poezji konkretnej i zjawisk jej pokrewnych: Szemiotikai Tanulmânyok”, Budapeszt 1981 nr 60.

19. Kierunki w badaniach literackich: od romantyzmu do połowy XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, 391 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – Kierunki romantyczne i przedmarksowska rosyjska szkoła realizmu; Kierunki pozytywistyczne i naturalistyczne, krytyka subiektywna i kierunki postpozytywistyczne; Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne w I połowie XX wieku; Orientacje ergocentryczne; Badania marksistowskie.

20. W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1985, 366 s.

Zawartość

Słowo wstępne. – W orbicie literatury: Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych; Teoria literatury jako nauka podstawowa i jako nauka stosowana; O paru zagadnieniach poetyki nie podjętych przez badania języka poezji (literatury); Zagadnienia synonimów. (Na podstawie wyrazów „bobek” – „wawrzyn” – „laur”); Genologia na tle współczesnej sytuacji w badaniach literackich; Zapoznany artykuł Leona Borowskiego [„O Jakubie Żebrowskim i jego przekładaniu”]; Topos „ubi sunt qui ante nos fuerant?” oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. – W orbicie teatru: Znaki teatralne i fraza w komunikacie teatralnym o fabule dramatycznej; O typologię dzieł sztuki teatralnej ze względu na stopień ich odchylenia od dramatycznych tekstów; Swoisty status recenzji teatralnej; Wokół interpretacji „Nie-Boskiej komedii” [Z. Krasińskiego] jako utworu awangardowego; Wokół dawnych zachodnioeuropejskich paranteli teatralnych Stańczyka z „Wesela” Wyspiańskiego; Stefan Jaracz i biała tragedia. – W orbicie kultury naukowej: Ideowe i naukowe założenia łódzkiego rocznika „Prace Polonistyczne” – jego perypetie w toku pierwszych czternastu Serii; Łódzki dwumiesięcznik „Zagadnienia Literackie”, dawniej „Życie Literackie” (1946-1948) w służbie teorii literatury; Łódzki półrocznik międzynarodowy „Zagadnienia Rodzajów Literackich – Woprosy Literaturnych Żanrow – Les Problèmes des Genres Littéraires”. (Idee i historia); Poglądy Francka-Louisa Schoella na polską kulturę i na jej miejsce w kulturze europejskiej.

Przekłady

francuski

artykułu: Znaki teatralne i fraza w komunikacie teatralnym o fabule dramatycznej: „Roczniki Humanistyczne1976 t. 25 z. 1.

niemiecki

artykułu: Zagadnienia synonimów. (Na podstawie wyrazów „bobek” – „wawrzyn” – „laur”): [Przeł.] O. Mallek. Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1978 nr 4.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Notatnik Romanowskiego. W: Księga pamiątkowa Państwowego Gimnazjum Męskiego w Stanisławowie. Stanisławów 1929 s. 139-147.
Genesis z Ducha” Słowackiego wobec „Confessiones” św. Augustyna. Pamiętnik Literacki 1930 z. 1 s. 114-121.
Ze studiów o istotności i o istocie rodzajów literackich. Pamiętnik Literacki 1936 z. 3 s. 574-590; 1937 z. 1 s. 1-17, przedruk w: Problemy teorii literatury w Polsce międzywojennej. Wrocław 1982.
Estetyka makaronizmu. (Próba postawienia zagadnienia). W: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno 1937 s. 337-370.
Regionalizm a główne kierunki teorii literatury; Momenty hagiograficzne związane z regionem łódzkim na lekcjach języka polskiego. „Prace Polonistyczne” Seria 1: 1937 s. 7-52; 320-331.
Przedmiot, metoda i zadania literatury. „Pamiętnik Literacki1938 z. 1/4 s. 6-27, przedruk w: Teoria badań literackich w Polsce. T. 2. Kraków 1960 s. 266-291.
Z dociekań nad stylem Katarzyny z Potockich Kossakowskiej; Teoria literatury w liceum ogólnokształcącym. „Prace Polonistyczne” Seria 2: 1938 s. 7-52; 415-434.
Struktura tragizmu w „W Szwajcarii” Słowackiego; Dydaktyka odczytu dla młodzieży. „Prace Polonistyczne” Seria 3: 1939 s. 89-129; 447-457.
Człowiek zagubiony w świecie. Znak 1946 nr 1 s. 51-62.
Dramat Jerzego Zawieyskiego. Znak 1949 nr 3 s. 200-225.
Perspektywa dla badań literackich językowej teorii asocjacji. W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. [Łódź 1949] s. 121-148.
Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze. „Prace Polonistyczne” Seria 10: 1952 s. 363-377, przedruk w: Problemy teorii literatury. Wrocław 1967, Genologia polska. Warszawa 1983; przekł.: słowacki: [Przeł.] Š. Koperdan. W: Slovo, význam, dielo. Bratislava 1972.
Początek i rozwój typu klasycznego sylabotonika na gruncie polskim. „Prace Polonistyczne” Seria 12: 1955 s. 97-148.
Irydion” [Z. Krasińskiego]. Pamiętnik Teatralny 1959 z. 1/3 s. 135-152, przekł. niemiecki: „Mickiewicz-Blätter”, Heidelberg 1960 nr 13.
Wydział Filologiczny []. W: Uniwersytet Łódzki 1945-1970. Łódź 1970 s. 65-85.
Kwestia autentycznej podobizny Jana Kochanowskiego. Twórczość 1984 nr 9 s. 64-75.
Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego. „Prace Polonistyczne” Seria 41: 1985 s. 53-86.
Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe Norwida na bazie lauru i korony cierniowej. Przegląd Humanistyczny 1986 nr 3/4 s. 17-45.
Pozytywizm a sytuacja oraz funkcja obrazów wieńca laurowego i korony cierniowej w poezji. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wrocław 1987 s. 169-194.
Powrót do kraju mesjanistycznego zestawu obrazowego korony cierniowej i lauru w twórczości Kornela Ujejskiego. W: Kultura, literatura, folklor. Warszawa 1989 s. 181-205.

Prace redakcyjne

1. Wierne płomienie. [Antologia poezji; red. S. Skwarczyńska]. [Lwów: fikcyjna drukarnia] Odbito w tłoczni dr Apaka we Lwowie 1943, 64 s. Wyd. nast.: Bari: Wydawnictwo Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża przy 2. Korpusie 1946; wyd. z podtytułem Poezje bezimiennych poetów lwowskich. Londyn: Związek Ziem Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1946; Kraków: Wydawnictwo „Krzyża Nowohuckiego”* 1981.
Wydanie konspiracyjne; redakcja i autorzy anonimowi, rozwiązanie autorstwa zob. J. Czachowska, M.K. Maciejewska, T. Tyszkiewicz: Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T. 1-3. Wrocław 1983, 1984, 1986.
2. Śpiew wojny. [Antologia poezji; red.: S. Skwarczyńska, M. Żuławski]. Lwów: Gnomy TDW [Tajny Dom Wydawniczy w Krakowie] Odbito w Tajnych Lwowskich Drukarniach Wojskowych 1944, 36 s.
Wydanie konspiracyjne; redakcja i autorzy anonimowe, rozwiązanie autorstwa jak w poz. .
3. T. Hollender: Liryka i satyra. [Wybór i oprac.: S. Skwarczyńska, B.W. Lewicki]. [Przedmowa:] S. Skwarczyńska. Oprac. informacji: B.W. Lewicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 324 s.
4. Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna i komentarze: S. Skwarczyńska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965-1986.

T. 1. Romantyzm i pozytywizm:.

Cz. 1. Kierunki romantyczne i przedmarksowska rosyjska szkoła realizmu. 1965, 401 s.

Cz. 2. Kierunki pozytywistyczne, krytyka subiektywna i kierunki postpozytywistyczne. 1966, 456 s.

T. 2. Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945:.

Cz. 1. Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne. 1974, 710 s.

Cz. 2. Od fenomenologii do egzystencjalizmu, estetyzmu i New Criticism. 1981, 655 s.

Cz. 3. Od formalizmu do strukturalizmu. 1986, 275 s.

Cz. 4. Marksizm w badaniach literackich. 1986, 354 s.

5. Poetyka i stylistyka słowiańska. Zredagowała i uwagami wstępnymi opatrzyła S. Skwarczyńska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 367 s. Polska Akademia Nauk Komisja Słowianoznawstwa. Materiały Konferencji Komisji Poetyki i Stylistyki Słowiańskiej. Międzynarodowy Komitet Slawistów, Warszawa 18-20 kwietnia 1972.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957, 1978.

Autor o sobie

S. Skwarczyńska: U źródeł autobiografii naukowej. Oprac.: I. Stasiewicz-Jasiukowa. Kwartalnik Historii Nauki 1987 nr 2.

Wywiady

Życie nauką wypełnione. Rozm. S. Stanik. Kierunki 1979 nr 24.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
A. Kluba-Połatyńska, A. Sorbjan: Dokumentacja twórczości naukowej Stefanii Skwarczyńskiej. Pod red. S. Kaszyńskiego. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1984, 89 s. [tu: Mała kronika życia i twórczości. Oprac.: S. Kaszyński. – Bibliografia podmiotowa; Wywiady-Rozmowy-Opinie; Bibliografia przedmiotowa].
Słownik historyków polskich. Warszawa 1994 (J. Ramotowski).
Polski słownik biograficzny. T. 38 cz. 4 (z. 159). Kraków, Warszawa; Kraków 1998 (H. Pustkowski).
A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 4. Warszawa: Aries 1998.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (M. Jasińska-Wojtkowska).

Ogólne

Książki

S. Dąbrowski: Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 317 s. Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych.
Stefania Skwarczyńska. Uczony, nauczyciel, wychowawca. Red.: M. Bielacki, J. Trzynadlowski. Materiały sympozjum poświęconego twórczości naukowej Stefanii Skwarczyńskiej, Łódź, 29-30 maja 1989. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1992, 100 s. [Zawartość: M. Piechal: Do Stefanii Skwarczyńskiej [wiersz]; H. Markiewicz: Stefania Skwarczyńska. Życiorys i sylwetka naukowa; J. Trzynadlowski: Stefania Skwarczyńska jako badacz, nauczyciel i przyjaciel; I. Sławińska: Problematyka dramatu w pracach Stefanii Skwarczyńskiej; A. Kuligowska: Stefania Skwarczyńska jako historyk teatru; T. Cieślikowska: Teoria literatury Stefanii Skwarczyńskiej; M. Janion: Stefania Skwarczyńska i obrazy poetyckie; K. Kupisz: Stefanii Skwarczyńskiej francuskie powinowactwa z wyboru; W. Ostrowski: „Słownik rodzajów literackich” w zamierzeniu Stefanii Skwarczyńskiej i w realizacji; G. Gazda: Stefania Skwarczyńska jako wydawca i redaktor; M. Péter: Głos węgierskiego przyjaciela].
Profesor Stefania Skwarczyńska. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1998, 21 s. „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, 49 [tu m.in.: J. Ślósarska: Życiorys naukowy].

Artykuły

R. Taborski: Dramat jest także literaturą. Dialog 1961 nr 1 [polemika ze szkicem S. Skwarczyńskiej: Niektóre praktyczne konsekwencje teatralnej teorii dramatu. Dialog” 1961 nr 10, przedruk w tejże: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970].
E. Suliborska: Stefania Skwarczyńska. Odgłosy 1963 nr 49.
M. Jasińska: Stefania Skwarczyńska jako teoretyk literatury; W. Lipiec: Problematyka dramatu w pracach Stefanii Skwarczyńskiej. „Prace Polonistyczne” Seria 20: 1964.
S. Witwicki. „Pamiętnik Literacki1964 z. 3 [dot. art.: Z paryskich materiałów mickiewiczowskich. W: S. Skwarczyńska: W kręgu wielkich romantyków polskich].
L. Eustachiewicz: Profesor Skwarczyńska. „Kierunki1966 nr 4.
M. Kofta: Genologiczne badania Stefanii Skwarczyńskiej a niektóre aspekty komparatystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1966 z. 43.
W. Lipiec: Stefania Skwarczyńska, szkic jej łódzkiej biografii. W: Osnowa. Łódź 1966.
T. Cieślikowska: Stefania Skwarczyńska. Nauka Polska 1972 nr 3.
E. Szonert. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax1975 nr 2.
M. Kofta: Genologiczne badania Stefanii Skwarczyńskiej. a niektóre aspekty komparatystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1976 seria 1 z. 43.
M. Jasińska-Wojtkowska: Twórczość naukowa w duchu chrześcijańskiego humanizmu. Tygodnik Powszechny 1977 nr 43.
E. Szonert: Stefania Skwarczyńska. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax1979 nr 2.
T. Dworak: 80-lecie wybitnej uczonej. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax1982 nr 2.
S. Gajda: Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. W tegoż: Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa, Wrocław 1982.
J. Lasecka: Nowi członkowie honorowi Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1982/83 wyd. 1984 t. 17/18.
H. Pustkowski: Stefanii Skwarczyńskiejdzieło otwarte”. W: Realizm. Kultura, nauka, społeczeństwo. T. 1. Łódź 1983.
K. Górski: Profesor Stefania Skwarczyńska. (Dorobek naukowy). Przegląd Humanistyczny 1984 nr 7/8.
J. Trzynadlowski: Sylwetka uczonej. (Szkic wspomnieniowy). Przegląd Humanistyczny 1984 nr 7/8.
O. Watowa: Wszystko co najważniejsze... Rozmowy z J. Trznadlem. Londyn 1984 i wyd. nast. [m.in. o S. Skwarczyńskiej].
G. Gazda: Profesor Stefania Skwarczyńska. „Prace Polonistyczne” Seria 44: 1988.
J. Pelc: Stefania Skwarczyńska. „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego1988.
T. Cieślikowska: Stefania Skwarczyńska's scholarly work; J. Trzynadlowski: Profesor Stefania Skwarczyńska. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 32 z. 2.
T. Cieślikowski: Stefania Skwarczyńska. Ruch Literacki 1989 nr 2.
B. Kazimierczyk: Stefanii Skwarczyńskiej eklektyzm stosowany. „Kultura, Oświata, Nauka 1989” nr 9/10.
H. Markiewicz: Stefania Skwarczyńska. Kultura, Oświata, Nauka 1989 nr 9/10, przedruk w tegoż: Pożegnania. Kraków 1992.
J. Trzynadlowski: Stefania Skwarczyńska. Pamiętnik Literacki 1989 z. 4.
E. Czaplejewicz: Pragmatyka, dialog, historia. Warszawa 1990, passim.
G. Gazda: Stefania Skwarczyńska. Studia Semiotyczne 1990 t. 16/17.
A. Kuligowska: Stefania Skwarczyńska i teatr jej współczesny. Dialog 1990 nr 10.
H. Pustkowski: Stefania Skwarczyńska. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1988 wyd. 1990.
B. Bogołębska: Problematyka dydaktyki polonistycznej w dorobku twórczym profesor Stefanii Skwarczyńskiej. „Dydaktyka Literacka” T. 12: 1991.
H. Pustkowski: Stefania Skwarczyńska. Nauka Polska 1992 nr 1/2.
B. Bogołębska; W. Nowakowska. Sprawozdania Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1993 t. 45.
M. Kamińska: Drogą ku prawdzie i miłości: Stefania Skwarczyńska. „Łódzkie Studia Teologiczne” [T.] 4: 1995.
C.P. Dutka: Skwarczyńska albo o etosie badacza i etyzmie autorytetu. W tegoż: Literatura – krytyk i badacz. Zielona Góra 2001.
J. Wilmański: Stefanii Skwarczyńskiej portret wielokrotny. W tegoż: Duchy Piotrkowskiej. Łódź 2002.
M. Gałęzowski: Stefania Skwarczyńska. W tegoż: Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947. Warszawa 2005.
J. Kita, S. Pytlas: Stefania Skwarczyńska. W tychże: W służbie nauki. Łódź 2005.

Szkice z zakresu teorii literatury

M. Giergielewicz. „Ruch Literacki1933 nr 7.
M. Giergielewicz: Estetyka i teoria literatury. Polonista 1934 z. 3/4.

Rozwój wątków i obrazów w twórczości Mickiewicza

M. Giergielewicz. „Ruch Literacki1935 nr 6.
J. Kulczycka. „Polonista1935 z. 5/6.

Teoria listu

Z. Szmydtowa. „Ruch Literacki1937 nr 7/8.
T. Grabowski. „Nowa Książka1938 z. 3.
P. Grzegorczyk. „Prosto z Mostu1938 nr 20.
K. Irzykowski: Czy list umiera? O zlekceważeniu życia indywidualnego. Kronika Polski i Świata 1938 nr 28.
M. Kridl. „Rocznik Literacki 1937” wyd. 1938.
E. Sawrymowicz. „Życie Literackie1938 z. 5.

Z teorii literatury

K. Budzyk. „Polonistyka1949 nr 1.

Systematyka głównych kierunków literackich

J. Kleiner. „Tygodnik Powszechny1949 nr 20.
M. Kridl. „The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1950 t. 9.

Studia i szkice literackie

A. Hutnikiewicz: Czy dramat jest dziełem literackim?Dziś i Jutro1954 nr 42.
J. Kleiner. „Życie i Myśl1954 nr 1.
A. Rotter. „Tygodnik Powszechny1955 nr 7, polemika: Z. Pędziński: Propozycje do dyskusji. Tamże 1955 nr 9.

Wstęp do nauki o literaturze

A. Hutnikiewicz. „Dziś i Jutro1955 nr 1 [dot. T. 1].
S. Papée. „Kamena1955 nr 8/9 [dot. T. 1].
A. Sandler: Teoria profesor Skwarczyńskiej. „Życie Literackie1956 nr 9, polemika: S. Skwarczyńska: Prometeusz okradziony. „Dziś i Jutro” 1956 nr 13/14, 16 [dot.: T. 1-2].
E. Balcerzan. „Studia Estetyczne1965 t. 5 [dot. T. 3].
J.R. Krzyżanowski. „Canadian Slavic Studies”, Montreal 1967 nr 1 [dot. T. 3].
J. Trzynadlowski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1968 t. 11 z. 1 [dot. T. 1-3].
S. Dąbrowski. „Pamiętnik Literacki1970 z. 3 [dot. T. 3].
E. Balcerzan: Humanistyczna teoria rodzaju literackiego. W tegoż: Oprócz głosu. Warszawa 1971 [dot. T. 3].
S. Dąbrowski: Stefanii Skwarczyńskiej teoria stylu i stylistyki. Rekapitulacja. (W oparciu o tom drugi „Wstępu do nauki o literaturze”). Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska 1977 nr 45.

Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”

Z. Libera. „Nowe Książki1958 nr 5.
E. Czekalski. „Kierunki1959 nr 7.
A. Witkowska. „Pamiętnik Literacki1960 z. 2.

Leona Schillera trzy opracowania teatralne „Nieboskiej komedii” w dziejach jej inscenizacji w Polsce

E. Fleiszer-Wysińska: Dziwne dzieje dramatu. Dialog 1959 nr 10.
J. Iwaszkiewicz. „Twórczość1959 nr 12.
T. Terlecki: Sceniczne życie „Nie-boskiej. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 26.

Mickiewicza „Historia przyszłości” i jej realizacje literackie

Z. Stefanowska. „Nowe Książki1964 nr 21.

W kręgu wielkich romantyków polskich

J. Starnawski. „Ruch Literacki1969 nr 2.

Wokół teatru i literatury

L. Sokół: Książka doniosła. Nowe Książki 1971 nr 7.
S. Stabryła: Studia i szkice Stefanii Skwarczyńskiej. Twórczość 1971 nr 10.
Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1972 z. 3.

Pomiędzy historią a teorią literatury

A. Sulikowski. „Twórczość1977 nr 3.
A. Konkowski. „Przegląd Humanistyczny1978 nr 4.
R. Nycz. [Przeł.] M.B. Fedewicz. W: Theory of literature in Poland. Wrocław 1978, „Literary Studies in Poland”, 1.
E. Feliksiak. „Pamiętnik Literacki1979 z. 2.

Kierunki w badaniach literackich

H. Markiewicz: O Stefanii Skwarczyńskiej i jej najnowszej książce. Nowe Książki 1985 nr 2.
K. Mitova. „Literaturna Mis''l”, Sofia 1985 nr 7.

Teoria badań literackich za granicą

Z. Kopczyńska: Refleksja przy lekturze „Teorii badań literackich za granicą. Pamiętnik Literacki 1966 z. 2.
J.B. Neveux. „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1966 nr 2 [dot. T. 1 Cz. 1].
Z. Pędziński. „Tygodnik Kulturalny1966 nr 39 [dot. T. 1 Cz. 1].
A. Witkowska: Atrakcyjna i pożyteczna. Nowa Książka 1966 nr 11 [dot. T. 1 Cz. 1].
E. Czaplejewicz. „Przegląd Humanistyczny1984 nr 7/8 [dot. T. 1-2].