BIO

Urodzony 25 listopada 1902 w przysiółku Stołowe pod Białym Dunajcem w rodzinie chłopskiej; syn Józefa Skupnia i Wiktorii z domu Palider. W 1909, po emigracji rodziców do Ameryki, wychowywał się pod opieką dziadka Floriana Skupnia (od imienia dziadka przyjął później przydomek). Od tegoż roku uczęszczał do szkoły ludowej w Białym Dunajcu, a następnie do szkoły w Poroninie. W 1914, po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej, przerwał naukę i zajął się pracą w gospodarstwie rodzinnym w Stołowem. Po śmierci dziadka w 1916, jako niepełnoletni, został przekazany pod opiekę kuratora sądowego, który oddał go na służbę do gospodarzy, najpierw w Rzepiskach, następnie w Gliczarowie i Cichym pod Chochołowem. W 1922 odebrał wydzierżawioną przez kuratora ziemię i zaczął samodzielnie gospodarować. W 1924 ożenił się z Agnieszką Rzepko. Wiosną tegoż roku został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w 21. Pułku Artylerii Polowej w Krakowie (jako goniec kancelaryjny). W tym czasie samodzielnie się dokształcał. Po powrocie do Stołowego w 1926, zajmował się nadal uprawą roli. W 1931 został członkiem koła Związku Podhalan w Poroninie. Od tegoż roku publikował korespondencje, sprawozdania i artykuły w prasie chłopskiej, m.in. w: „Gazecie Podhalańskiej”, „Gospodarzu Polskim”, „Dzwonie Niedzielnym”, „Orędowniku”, „Wielkopolaninie”, „Podhalance”, „Zagrodzie Wzorowej – Przewodniku Kółek Rolniczych”. Po śmierci pierwszej żony ożenił się w 1932 z Antoniną Łukaszczyk. W tymże roku ogłosił (pod pseudonimem Florek ze Stołowego) na łamach „Gazety Podhalańskiej” pierwszy wiersz pt. Podhalańskie my syny (nr 3) i gawędę pt. Jakto Ciyrne Janko został zięciem swojego gazdy (nr 5); publikował tu też cykl wierszowanej korespondencji z poetką ludową Hanką Nowobielską (1936 nr 213, 233, 300; 1939 nr 33-35). W 1934 został członkiem Gromadzkiej Rady w Białym Dunajcu, a w 1935 członkiem i ławnikiem w Radzie Gminnej Zbiorowej Gminy Poronin. Udzielał się też w Akcji Katolickiej. Wygłaszał odczyty o metodach uprawy roli. Podczas okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Stołowem. Po zakończeniu II wojny światowej kontynuował działalność społeczną, m.in. jako członek zarządu Gminnej Rady Narodowej w Poroninie (od 1945), następnie członek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu. W 1956 został honorowym korespondentem rolnym Głównego Urzędu Statystycznego. Był członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członkiem Towarzystwa Miłośników Ludowej Kultury i Sztuki Góralskiej oraz prelegentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Współpracował z Polskim Towarzystwem Historycznym i z Biurem Studiów i Oceny Programów Polskiego Radia w Warszawie. Pełnił obowiązki społecznego opiekuna zabytków. Publikował wiersze i prozę (także w gwarze góralskiej) m.in. w „Wieściach” (1957-60), „Tygodniku Kulturalnym” (1966-69, 1971), „Chłopskiej Drodze” (1968-73). W 1966 został członkiem zarządu Klubu Literackiego powołanego przez Związek Podhalan w Zakopanem. W 1968 ogłaszał w „Dzienniku Polskim” korespondencję w gwarze góralskiej w rubryce Okienko regionalne. Występował jako gawędziarz na licznych wieczorach autorskich, a także w radiu i telewizji. Propagował folklor góralski, zapisywał śpiewki i obrzędy ludowe. Otrzymał wiele nagród literackich, m.in. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1960), nagrody w konkursie dla pisarzy ludowych zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Kultury i Sztuki Góralskiej w Zakopanem (1961, 1962), wielokrotnie nagrody w konkursie gawędziarzy ludowych Sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej (1967, 1968, 1969, 1970), nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie (1970) oraz nagrodę im. J. Pocka, przyznawaną przez redakcję „Chłopskiej Drogi” (1973, nie zdążył jej odebrać). Odznaczony m.in. Brązowym (1938) i Złotym (1966) Krzyżem Zasługi odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1966), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972). Zmarł 2 grudnia 1973 w Krakowie; pochowany na cmentarzu w Poroninie.
W 1976 w Stołowem została otwarta Izba Pamięci A. Skupnia oraz zaingaurowane w Białym Dunajcu przeglądy młodych recytatorów i gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka.

Twórczość

1. Biały Dunajec moja wieś rodzinna. [Szkic historyczny]. Druk fragmentów: Wieś 1946 nr 44, 49; 1947 nr 24, 26-28, 31, 34. Wyd. osobne [Przedmowa:] A. Kroh. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 1985, 59 s. Przedruk zob. poz. .

Powstawał od 1932, także podczas okupacji niemieckiej. Tekst wydany osobno na podstawie maszynopisu.

2. Podłazy. [Obrazek sceniczny]. Powst. 1969. Druk zob. poz. .

3. Miłuj Podhale. [Gawęda i wiersze]. Wybór i wstęp: T. Staich. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1976, 45 s.

Zawartość

M.in. gawęda O Aniołowej ziemi.

4. O Tatry wy moje. [Wybór utworów]. [Oprac.: J. i F. Sichelscy]. Kraków: Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca [1990], 447 s. Wyd. nast. Biały Dunajec: Nakład J. i F. Sichelskich 1991.

Zawartość

Poezja Andrzeja Skupnia-Florka. – Florka gawędy skalnej ziemi albo Gawędy wierchowe: Moja piyrsa młodość; We wilijom u gazdy; Ojcowsko rada; Skąd sie wzieny płanietniki; Jako to Kuba Radosów przestał być dziadem; Wierzący gazda; Galica rządzi światem; O trzók mędrausak z Wiercichej; Wojtkowa wilija; O babie co sie o śmierzć lo chłopa do św. Pietra modliła; Skąd sie wziena Babio Góra; O Sabale przewodniku i polowacu; O Sabale i diable; Jędrek Topór i śmierzć; Jak to Jędrek ostoł przełożonym przy klostorze; Jak to Jasiek Sacków ostoł zięciem swojego gazdy; Jak to Wojtek do baby przyseł...; Co babie uratowało honor; Jako to stary Stopka egzamin zdajał; O starodawnyk bacak i teraźniejsyk casak; Jak seto Piscarów Maciek...; Kolegowie; Bez co Sabała nie ostoł zienciem...; O generale Galicy; Bocne wejście do nieba; O zaklętych skarbach [2 wersje]; Legenda tatrzańska o księciu morskim; Jak Wojtek Cyrpaków ostoł ojcem; Nalepsy lyk to carny chlyb; Równy podział; Mleczko pszczele; Wcasy pod grusom; Ociec Nędza; O dziwozonak; Boginki; Zbójnicy; Lutosierny zbójnik; O perłowicu i królu wężów; Syćko pokrony bob (legenda); Podróż do nieba (legenda); O kowolu co był w raju... (legenda); Śmierzć (legenda); Wstęp do opowieści na posiadach... – Publicystyka Andrzeja Skupnia-Florka. – Monografie: Biały Dunajec moja wieś rodzinna [poz. ]; O Wojtku co wydobywał mowę z drewnianych klocków [dot. rzeźbiarza W. Kułacha]; Parafia Poronin. – Twórczość religijna. – Śpiewki i podłazy: Śpiewki góralskie; Podłazy (mały obrazek sceniczny) [poz. ]. – Nadto omówienie dotyczące życia i twórczości Andrzeja Skupnia-Florka zob. Opracowania.

Omówienia i recenzje

Autor o sobie

A. Skupień-Florek: Moja droga do wiedzy. Tygodnik Powszechny 1966 nr 41.

Słowniki i bibliografie

Polski Słownik Biograficzny. T. 38. Cz. 4. Warszawa 1998 (M. Zięba).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (W. Wnuk).

Ogólne

Książki

M. Zięba: Problem współczesnego pisarstwa ludowego na przykładzie twórczości Andrzeja Florka-Skupnia. Kraków 1966, 23 s. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

Artykuły

A. Zaczyński: Poeta ze Stołowego. Tygodnik Powszechny 1963 nr 10.
M. Zięba: Andrzej Skupień-Florek. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1972 s. 241-285 [tu też bibliografia prac A. Skupnia-Florka].
F. Skupień: Posiady u krzesnego Florka. (Wspomnienie o Andrzeju Skupniu-Florku). Tygodnik Powszechny 1974 nr 3.
W. Wnuk: Pamięci Florka ze Stołowego. Życie Literackie 1974 nr 2.
W. Wnuk: Florek ze Stołowego. W tegoż: Na góralską nutę. Warszawa 1975.
J. i F. Sichelscy: Andrzej Skupień-Florek. Życie i twórczość; J. Sichelska: Moje wspomnienie o Andrzeju Skupniu-Florku; J. i F. Sichelscy: Dzieje zespołu im. A. Skupnia-Florka z Białego Dunajca; S. Dzierżęga-Gubała: Kronika Koła Związku Podhalan im. A. Skupnia-Florka. „Biały Dunajec” w Ameryce Północnej W: A. Skupień-Florek: O Tatry wy moje. Kraków [1990].

Miłuj Podhale

A. Brzozowska-Krajka: Wybór wierszy Andrzeja Skupnia-Florka. Biuletyn Stowarzyszenia Twórców Ludowych 1978 nr 15/16.