BIO

Urodzony 25 lutego 1910 w Ustroniu Prędockim (później dzielnica Radomia); syn Jana Skonecznego, kolejarza, i Weroniki z Zielińskich. W 1926-29 okresowo uczęszczał do szkoły handlowej w Radomiu i na Wydział Leśny Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej w Żyrowicach w pobliżu Słonimia. Przez pewien czas studiował też w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Debiutował w 1928 wierszem pt. 11 listopad, opublikowanym na łamach tygodnika Polskiej Partii Socjalistycznej „Życie Radomskie” (podpisany Michał Rola; numer skonfiskowano). W 1929 został członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski (KPP). Aresztowany w 1932 jako członek egzekutywy Komitetu Okręgowego KPP w Radomiu, był więziony do 1935. Po zwolnieniu nie kontynuował już działalności w KPP. Podjął pracę w Zarządzie Miejskim w Radomiu, początkowo jako pracownik fizyczny, a następnie jako pracownik umysłowy. Równocześnie rozwijał działalność literacką i dziennikarską. W 1935 wydawał i redagował pismo „Nurty” (formalnie podpisane przez Albina Przychodniego; wyd. nr 1). W 1938 był współtwórcą grupy literackiej Żagwie, a następnie do 1939 współredaktorem wydawanego przez nią pisma pt. „Żagwie”. Pod koniec lat trzydziestych był także redaktorem radomsko-kieleckiej mutacji „Robotnika”. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w działalności konspiracyjnej. Należał do Organizacji Wojskowej (OW), w której był początkowo członkiem Dowództwa Okręgu Korpusu-Kielce i jednocześnie komendantem Radomia, a następnie (4 czerwca 1940) komendantem na teren Okręgu Radomskiego. Od października 1939 do września 1942 redagował (pod pseudonimem Wojciech) organ OW, tygodnik „Wolność”. Od 1942 współpracował z Batalionami Chłopskimi (BCh). Był członkiem sztabu iłżeckiego obwodu BCh i jednocześnie redaktorem podziemnego pisma informacyjnego „Chłopska Droga” (niezachowane). Kontynuował twórczość poetycką i brał udział w wieczorach artystycznych organizowanych we wsiach przez partyzantów. Po zakończeniu wojny, zamieszkał w 1945 na krótko w Radomiu. Podjął pracę w Instytucie Naukowo-Społecznym, gdzie utworzył Klub Literacko-Dyskusyjny. Wiersze, prozę publikował m.in. w „Orce” (1945, 1957-61) i „Wsi” (1945-47, 1950-53). Należał do Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, PZPR). W 1946 przeniósł się na krótko do Wałbrzycha, następnie do Łodzi, a w czerwcu 1946 zamieszkał na stałe w Krakowie. W tymże roku został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP); w 1948-53 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Krakowskiego ZLP. W 1946 zawarł związek małżeński z Anielą Romanek, nauczycielką (rozwiedzeni). W 1946-51 wchodził w skład zespołu redakcyjnego dwutygodnika „Świetlica Krakowska”. Był współorganizatorem Krakowskiego Domu Kultury w pałacu Pod Baranami, a następnie w 1948-49 jego dyrektorem. W tym okresie był także dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego w Krakowie. W 1948-51 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Dziennika Literackiego”. W 1950 otrzymał nagrodę Ziemi Krakowskiej. Po usunięciu w 1951 z PZPR (zrehabilitowany w 1956, do partii już nie wrócił) nie pracował etatowo, później także z przyczyn zdrowotnych. Utrzymywał się z pracy literackiej i stypendiów twórczych. W 1951-52 prowadził dział poezji w tygodniku „Życie Literackie”; do 1979 drukował tu swoje utwory. W 1956 zawarł związek małżeński z Janiną Pałkówną, urzędniczką. Publikował także w „Wieściach” (1957-79, z przerwami), „Tygodniku Kulturalnym” (1962-72, z przerwami), „Poezji” (1966-78, z przerwami) i „Miesięczniku Literackim” (1971-76). W 1964 podjął na krótko pracę na pół etatu, jako konsultant działu poetyckiego w „Głosie Młodzieży Wiejskiej”. Około 1970 przeszedł na rentę. W ostatnich latach życia zajmował się ponadto amatorsko malarstwem pejzażowym. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971). Zmarł 23 września 1979 w Krakowie.

Twórczość

1. Słońce za murem. [Wiersze]. [B.m.w.:] Nakład autora 1931, 16 s.

Podpisane: S. Skonieczny.

2. Słowa inne. [Wiersze]. Radom: Drukarnia Powszechna P. Ciempko i J. Stańko [1937], 21 s.

3. Nie milknie pieśń. Poemat. Warszawa: F. Hoesick 1939, [4], XII s.

4. Ziemia była szeroka. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1939, 21 s.

5. Z lasu. [Wiersze]. Radom: Instytut Naukowo-Społeczny 1945, 23 s.

6. Wierni ziemi. [Wiersze]. Kraków: Związek Zawodowy Literatów Polskich Oddział Wiejski 1947, 78 s.

Działy: Wiersze międzywojenne; Wiersze wojenne.

7. Pleban z Chodla. Poemat. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1950, 136 s.

8. Kostka Napierski. [Poemat]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 131 s. Przedruk zob. poz. .

9. Wiersze wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 136 s.

Zawiera m.in. poematy: Kostka Napierski [poz. ]; Pleban z Chodla [fragment poz. ], – oraz wiersze powojenne.

10. Jak gałąź. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1955, 60 s.

11. Obraz świata. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 67 s,.

12. Ptak pod chmurą. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1959, 72 s.

13. Wizje. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1961 [właśc. 1960], 58 s.

14. Koło. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 112 s.

15. Uroki. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 57 s.

16. Zaklęcie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 142 s.

17. Pod Wielkim Wozem. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 480 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1980.

18. Poezje wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 285 s.

19. Istnienie. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 64 s.

20. Objawienie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1970, 86 s.

21. Powietrze. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 112 s.

22. Ład. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 61 s.

23. Żywioły. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1974, 90 s.

24. Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 164 s.

25. Winnica. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 74 s.

26. Księga. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 66 s.

27. Liryki wybrane. Wybór: J. Kajtoch. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 325 s.

28. Miecz. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 57 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953, 1957, 1967, 1968.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
• „Rocznik Literacki 1979” (A. Biernacki).
Polski słownik biograficzny. T. 38 cz. 2 (z. 157). Warszawa; Kraków 1997 (K. Woźniakowski).

Ogólne

Książki

K. Woźniakowski: Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Kraków 1990 s. 148.

Artykuły

R. Sulima: Wizerunek poetycki Stanisława Skonecznego. Teatr Ludowy 1967 nr 7/8.
S. Balbus: ...a człowiek idzie dalej. (O poezji Stanisława Skonecznego). Wieści 1972 nr 13.
C.T. Zwolski: Żagwie. Przemiany 1974 nr 3.
J. Kajtoch: Niemilknąca pieśń Skonecznego. „Życie Literackie1977 nr 2.
J. Koprowski: Pamięci krajana. W tegoż: Z polskiego na obce. Łódź 1984.
Z. Szeląg: Stanisław Skoneczny 1910-1979. Słownik pisarzy radomskich. „Tygodnik Radomski1984 nr 39.
C.T. Zwolski: Stanisław Skoneczny – ps. „Ryl. W: Znani i nieznani ziemi radomskiej. T. 2. Radom 1988.
J.B. Ożóg: Wierszowanie Skonecznego. Kto jest wierny? W tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989.

Z lasu

P. Kubisz: Chłopscy poeci partyzanci. Odra 1945 nr 11.

Wierni ziemi

S. Lichański: Bard polskiej partyzantki. Nowiny Literackie 1947 nr 37.
A. Włodek: Poetycki wyraz walki. Dziennik Literacki 1947 nr 24.
S. Czernik: Poezja partyzancka. Twórczość 1948 z. 1.
Z. Lichniak: Stanisław Skoneczny. Przegląd Powszechny 1949 nr 9.

Pleban z Chodla

L. Elektorowicz: Bohater w mundurze i w sutannie. Dziennik Literacki 1949 nr 49.
W. Maciąg. „Nowa Kultura1950 nr 39.
H. Vogler: Opowieść o chłopskim rewolucjoniście w sutannie. Dziennik Literacki 1950 nr 28.

Jak gałąź

S. Lichański: Romantyk naszych czasów. Twórczość 1955 nr 9.
W. Maciąg. „Życie Literackie1955 nr 20.

Obraz świata

A. Kamieńska: Dwa tomiki poetyckie. Twórczość 1957 nr 10.

Ptak pod chmurą

T. Kłak: Pejzaże z aniołem. Tygodnik Powszechny 1959 nr 39.
S. Stanuch: Kreacje romantyka. Orka 1959 nr 50.
H. Lubelski: Piękno klasyczności. Kierunki 1960 nr 31.
T. Nowak: Mały przegląd poezji Stanisława Skonecznego. Twórczość 1960 nr 8.
A. Wilkoń: O wyobraźni skrępowanej. Życie Literackie 1960 nr 6.

Wizje

J. Kwiatkowski: Nie ma świata, jest tylko czas. Życie Literackie 1961 nr 23.
A. Wilkoń: Katastrofa w mgłach. Twórczość 1961 nr 10.

Koło

J. Rogoziński. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 41.
J. Lau. „Życie Literackie1964 nr 24.
M. Sprusiński: Uroki i zaklinania. Twórczość 1965 nr 2 [dot. też: Uroki; Zaklęcie].

Uroki

A. Wilkoń: Życie Literackie 1962 nr 42.
M. Sprusiński: Uroki i zaklinania. Twórczość 1965 nr 2 [dot. też: Koło; Zaklęcie].

Zaklęcie

M. Sprusiński: Uroki i zaklinania. Twórczość 1965 nr 2 [dot. też: Uroki; Koło].

Pod Wielkim Wozem

H. Bereza: Pod Wozem. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 15.
D. Cirlić-Straszyńska. „Nowe Książki1966 nr 9.

Poezje wybrane

B. Biernacka: Ile widzą oczy. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 24.
M. Sprusiński: Liryka w kredowym kole. Życie Literackie 1966 nr 45.
R. Sulima: Poezja natury i historii. Poezja 1966 nr 12.
J. Truszczyński: Jeden z przedmieścia. Życie Literackie 1966 nr 21.
M. Sprusiński: Rygory i anachronizmy. Twórczość 1967 nr 2.

Istnienie

S. Balbus: Prawo do losu. Życie Literackie 1969 nr 11.
A. Chruszczyński: Strofy o jesieni. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 41.
W.P. Szymański: Traktat o istnieniu. Twórczość 1970 nr 7/8.

Objawienie

S. Balbus. „Życie Literackie1971 nr 38.
Z. Dolecki: Różni poeci. Kierunki 1971 nr 28 [dot. też: Powietrze].

Powietrze

T. Nyczek: Barwy tragedii. Życie Literackie 1970 nr 39.
Z. Dolecki: Różni poeci. Kierunki 1971 nr 28 [dot. też: Objawienie].
A. Zagajewski: Regulamin powietrznych podróży. Poezja 1971 nr 1.

Ład

S. Melkowski: Chaos i ład. Nowe Książki 1972 nr 13.
T. Kłak: Ciemne krajobrazy. Poezja 1973 nr 3.

Żywioły

M. Zaleski: Gigantomachia. Nowy Wyraz 1974 nr 10.

Poezje wybrane [1977]

E. Biela: Żywy klasyk. „Fakty1978 nr 8.

Winnica

A. Adamiak: Gałązka oliwna i miecz. Nowe Książki 1978 nr 9.
J. Zacharska: Zawiłe wieszczowanie. Poezja 1978 nr 4.

Księga

J. Koprowski: Ostatnie wiersze Skonecznego. „Nowe Książki1979 nr 24.

Miecz

Z. Chojnowski: Zagubiona poezja. Tygodnik Kulturalny 1983 nr 33.
P. Dunin: To, co istnieje. Tu i Teraz 1983 nr 27.
J. Kajtoch: Przypomnienie Stanisława Skonecznego. W tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1985.