BIO

Urodzony 13 lutego 1894 w Warszawie; syn Jana Kazimierza Skiwskiego, drukarza i wydawcy, oraz Zofii Wandy z Maleszewskich. Od 1906 uczęszczał do Szkoły Realnej Prywatnej Witolda Wróblewskiego. W 1909 wyjechał z rodziną do Moskwy i tam kontynuował naukę w gimnazjum filologicznym. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do Warszawy i został wcielony do armii rosyjskiej. W 1918 podjął studia z zakresu historii filozofii w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Debiutował w 1919 opowiadaniem pt. Gorączka, opublikowanym w tygodniku „Świat” (nr 11, 12). W 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył w 11. Pułku Ułanów. W 1921-23 studiował dalej filozofię w Wolnej Wszechnicy Polskiej, a w 1924-25 jako wolny słuchacz na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Równocześnie pracował od 1921 jako bibliotekarz, m.in. w 1924-27 w Bibliotece UW. Ogłosił w tym czasie artykuły m.in. w „Przeglądzie Filozoficznym” (1923) i „Pamiętniku Warszawskim” (1924). W 1922 ożenił się z Jadwigą Sabiną Kamińską, bibliotekarką (od 1933 w separacji; zmarła 1948). W 1926-30 współpracował z „Myślą Narodową”, na której łamach ogłaszał artykuły na tematy literackie i społeczne. W 1927 przeniósł się do Poznania, gdzie najpierw był krótki czas urzędnikiem państwowym, a następnie został sekretarzem redakcji tygodnika „Tęcza”, wydawanego przez Księgarnię św. Wojciecha; w piśmie tym zamieszczał także od 1928 liczne szkice literackie i recenzje. W 1929 na skutek konfliktu ideowego z wydawcą pisma zwłaszcza po opublikowaniu w „Wiadomościach Literackich” (nr 11) artykułu pt. Problemat Boya, opuścił redakcję. Brał udział w życiu literackim Poznania, m.in. działał w miejscowym Związku Zawodowym Literatów Polskich (ZZLP). Współpracował jako krytyk literacki i publicysta m.in. z „Wiadomościami Literackimi” (1929-33) i „Tygodnikiem Ilustrowanym” (1929-37; tu m.in. od 1933 w dziale Nowe wydawnictwa). W 1930 był przez cztery miesiące w Paryżu na stypendium rządu polskiego. Od 1932 ogłaszał przekłady z literatury francuskiej. W 1933 zamieszkał ponownie w Warszawie. Związał się z Genowefą Rogalską z domu Okonek. Publikował w „Gazecie Polskiej” (1933-38), „Pionie” (1933-39), „Kurierze Porannym” (więcej w 1936-37) i „Kronice Polski i Świata” (1938-39). Zainteresował się też twórczością radiową; pisał artykuły i recenzje radiowe (od 1935 w dziale Sztuka i antenaPionu” oraz w 1935-38 w „Antenie”); wygłaszał odczyty literackie na antenie radiowej, pisał słuchowiska oraz adaptacje, a także reżyserował słuchowiska radiowe. Od 1936 był członkiem Komisji Literackiej Polskiego Radia. W 1937 zamieszczał liczne artykuły na łamach „Kuriera Porannego” (m.in. w cyklu O styl i ustrój życia polskiego), w których m.in. deklarował swoje poparcie dla sanacyjnej organizacji politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego i ustroju totalitarnego. W 1939 został wybrany na wiceprezesa ZZLP oraz na członka zarządu Polskiego PEN Clubu. Po wybuchu II wojny światowej mieszkał nadal w Warszawie i uczestniczył w konspiracyjnym życiu literackim. Prezentowane przez niego stanowisko proniemieckie i poparcie dla polityki hitlerowskiej sprawiło, iż zaczął być bojkotowany przez środowisko literackie. W 1941 zamierzał opublikować w niemieckiej oficynie Wydawnictwo Polskie, napisaną w tym czasie powieść pt. Czad; na skutek potępiającego orzeczenia wydanego przez sąd koleżeński wycofał książkę z tego wydawnictwa (pozostała niewydana). W kwietniu 1943 bez pozwolenia Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj uczestniczył w delegacji, która z inicjatywy władz niemieckich wyjechała do Katynia po odkryciu grobów polskich oficerów, następnie wbrew zakazowi udzielił wywiadu, ogłoszonego w wydawanej przez Niemców prasie polskojęzycznej. Wziął także udział w inspekcji niemieckich obozów jenieckich dla polskich oficerów. Od kwietnia 1944 do stycznia 1945 za zgodą władz okupacyjnych wydawał i redagował (początkowo w Bytomiu, gdzie też zamieszkał) wspólnie z Feliksem Burdeckim i Jerzym de Nisau dwutygodnik polityczny „Przełom” (nr 1-15), w którym publikował także artykuły, wzywające do zaprzestania walki z Niemcami. Wszedł do Polskiej Ligii Antybolszewickiej. 30 września 1944 złożył na ręce podsekretarza Generalnej Guberni, Josepha Bühlera, memoriał pt.Nowe aktualne zagadnienia propagandy. W prasie konspiracyjnej był surowo potępiany za kolaborację. We wrześniu 1944 przeniósł się z redakcją „Przełomu” do Krakowa, który opuścił w styczniu 1945 wraz z armią niemiecką. Przebywał początkowo w obozach dla uchodźców w południowych Niemczech i Austrii. Od lipca 1945 był poszukiwany listem gończym przez władze polskie. W 1946 dotarł do Włoch (używał nazwiska Jan Rogalski), gdzie zgłosił się do 2. Korpusu Polskiego. Po ujawnieniu prawdziwego nazwiska został przekazany władzom angielskim, które umieściły go w obozie dla jeńców niemieckich w pobliżu Rimini. Zwolniony po roku, przebywał w obozach dla uchodźców politycznych pod Neapolem. Wobec wystąpienia w lipcu 1947 władz polskich do rządu włoskiego o jego ekstradycję, wyemigrował w 1948 do Wenezueli. Zamieszkał w Caracas i pracował w tamtejszej Biblioteca Nacional. Pisał w tym okresie opowiadania, Pamiętnik literacki i artykuły polityczne, z których kilka w 1947-50 ukazało się w paryskiej „Kulturze” (pod pseudonimem: Karol Ignacy Hołobocki, Karol Rogaliński, Antoni Krystek). W 1949 podczas zaocznego procesu, który odbył się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, został skazany za współpracę z okupacyjną prasą niemiecką na karę dożywotniego więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich. Na początku lat pięćdziesiątych uczestniczył przez pewien czas w życiu Polonii wenezuelskiej; działał w Stowarzyszeniu Polaków (Union Polacca) w Wenezueli, reprezentował Polonię w Centralnym Komitecie Uchodźców (El Central Comité de los Refugiados en Venezuela), redagował miesięcznik „Polak w Wenezueli”. Zmarł 2 marca 1956 w Caracas.

Twórczość

1. Poza wieszczbiarstwem i pedanterią. (Żeromski – pisarz i apostoł oraz inne szkice krytyczne). Poznań: Fiszer i Majewski 1929 [antydatowane 1928], 180 s.

Zawartość

Przedmowa. – O krytyce naukowej i profetycznej; Żeromski – pisarz i apostoł; Maurice Barrès. Próba charakterystyki twórczości; Zygmunt Wasilewski: Nietzsche przegadany i przemilczany; W obronie człowieka harmonijnego; Kilimy a tęsknoty uniwersalistyczne.

2. Człowiek śród potworów. (Peregrynacje). [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1930 [antydatowane 1929], 100 s.

Zawartość

Cykle: Twórcy; Warszawa; Płomienie na śniegu; Z sennika; Groteski.

3. Na przełaj. [Szkice]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1935 [antydatowane 1934], 256 s.

Zawartość

Wstęp. – Religia kultury; Pochwała herezji. (Dialog niezupełnie fikcyjny); Czy [F.] Mauriac jest pisarzem katolickim?; Otchłań konsekwencji; Moje powiastki kanoniczne; Katolicyzm omylny i nieomylny; Prus a dzień dzisiejszy; Z fizjologii komunału; Życie ułatwione [dot. T. Żeleńskiego (Boya)]; Jeszcze raz życie ułatwione [dot. T. Żeleńskiego (Boya)]; Gawęda w nowym przebraniu [dot. J. Weysenhoffa]; Obiad w Ustroniu trwa ...; Nieco o humorze „Wiecznego zmartwienia” [dot.: M. Dąbrowska: Noce i dnie]; Polska choroba [dot. K. Irzykowskiego]; Literatura narodowa w dniu dzisiejszym; Afryka mówi [dot. A. Nowaczyńskiego]; Przemilczany najazd; O typ współczesnej kultury polskiej; Krajowe prolet-mity.

4. Diabeł. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1936.

Informacja: M. Urbanowski: Człowiek z głębszego podziemia. Kraków 2003 s. 56.

5. Żona Lota. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1937.

Informacja jak w poz. .

6. Czad. [Powieść]. Powst. ok. 1941.

Maszynopis w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

7. Droga mleczna. Sztuka w 3 aktach. Powst. ok. 1946.

Rękopis w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

8. Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Oprac. [oraz wstęp]: M. Urbanowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 552 s.

Zawartość

Z tomu „Poza wieszczbiarstwem i pedanterią” (1929) [poz. ]: O krytyce naukowej i profetycznej; Żeromski – pisarz i apostoł; Maurice Barrès. Próba charakterystyki twórczości; Zygmunt Wasilewski. – Z tomu „Na przełaj” (1935) [poz. ]: Religia kultury; Czy Mauriac jest pisarzem katolickim?; Otchłań konsekwencji; Prus a dzień dzisiejszy; Życie ułatwione; Jeszcze raz życie ułatwione; Gawęda w nowym przebraniu; Obiad w Ustroniu trwa...; Nieco o humorze „Wiecznego zmartwienia”; Polska choroba; Literatura narodowa w dniu dzisiejszym; Afryka mówi; Przemilczany najazd; O typ współczesnej kultury polskiej; Krajowe prolet-mity. – Z tekstów rozproszonych: I. Literatura a współczesność: Wypożyczony Panteon; Szary człowiek czy szara literatura?; Polski feler; Zagadnienie wolności literatury; Autentyzm w literaturze; Anarchia gatunków literackich; Literatura a publicystyka; Literatura niepodległościowa a niepodległość literatury; O sztuce pisarskiej; Tożsamość niedostrzeżona [powst. 1948; pierwodruk], – II. Pisarz, książka, czytelnik: Problemat Boya; Metafizyk pospolitości [dot. G.K. Chestertona]; Sprawa Zegadłowicza; Drugi Zegadłowicz; Poetka gorzkich uniesień. Kazimiera Iłłakowiczówna, laureatka nagrody Wilna; „Dom kobiet” [Z. Nałkowskiej] jako książka; Ambulans na pustyni; Zbrodnia i przebaczenie [dot. Z. Nałkowskiej]; Zamiast recenzji [dot.: M. Dąbrowska: Noce i dnie. Barbara i Bogumił]; Słonimski nad Bzdurą; Kaden jako eseista [dot.: J. Kaden-Bandrowski: Za stołem i na rynku]; „Zazdrość i medycyna” [M. Choromańskiego]; Problemat Irzykowskiego; Dlaczego bronię Boya?; Urodzaj likwidacyjny [dot. T. Żeleńskiego (Boya) i K. Irzykowskiego]; Roztańczony pion; Wizja i paszport; „Heretyk na ambonie” [A. Słonimskiego]; Przedmieście... literatury [dot. antologii: Przedmieście]; Publicystyka literacka; Kupa flaków, w środku marzenia [dot.: L.F. Céline: Podróż do kresu nocy]; O literaturze „malarskiej” [dot.: E. Szelburg-Zarembina: Wędrówka Joanny]]; „Granica” [Z. Nałkowskiej]; „Zmory” [E. Zegadłowicza] trzeba załatwić; Dwie religie Mauriaca; Łańcuch szczęścia [dot. korespondencji W. Gombrowicza z B. Schulzem na łamach „Studia1936 nr 7]; Jezus libertynów [dot.: F. Mauriac: Życie Jezusa]; Styl i sprawa [dot.: J. Kaden-Bandrowski: Lenora]; V.S.O.P. Na marginesie debiutu Henryka Worcella [dot.: Zaklęte rewiry]; Klerk-kibic; Licytacjonizm [dot. K. Irzykowskiego]; Kurza pierś [dot.: W. Gombrowicz: Ferdydurke]; Anioł-poszukiwacz. O twórczości Wojciecha Bąka; W Polce i w Błędomierzu [dot.: J. Iwaszkiewicz: Pasje błędomierskie]; Los odczłowieczony. „Dwa opowiadania” Iwaszkiewicza; Wspaniała tandeta. „Camera obscura” – Króla-Ducha „Wiadomości Literackich”; Śp. Karol Irzykowski; Fenomenolodzy polskości; O pisarstwie Melchiora Wańkowicza. Recenzja imaginacyjna [powst. 1955; pierwodruk]; Z „Pamiętnika literackiego”. Fragmenty [powst. po 1945; pierwodruk].

Przekłady

1. G.W.F. Hegel: Wstęp do historii filozofii. (Wstępna część „Wykładów historii filozofii”. Zredagował I. Myślicki. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1924, XIX, 234 s.
2. F. Mauriac: Kłębowisko żmij. Powieść. Tłumaczył i przedmową poprzedził: J. Skiwski. Warszawa: Gebethner i Wolff [1932], 249 s.
3. J. Cocteau: Maszyna piekielna. Sztuka w 4 aktach. Druk fragmentów pt. Scena spotkania Edypa ze Sfinksem. Pion 1934 nr 52 s. Wystawienie: Warszawa, Teatr Nowy 1935.
4. M. Archard: Koko. Komedia w 3 aktach. Wystawienie: Warszawa, Teatr Mały 1936.
5. A. Gide: Powrót z ZSRR. Wiadomości Literackie 1937 nr 3-8. Wyd. osobne Warszawa: Biblioteka Polska 1937, 111 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski słownik biograficzny. T. 38 cz. 2 (z.157). Warszawa; Kraków 1997 (M. Urbanowski).
M. Urbanowski: Zestawienie bibliograficzne prac krytycznoliterackich, literackich i publicystycznych Jana Emila Skiwskiego opublikowanych w latach 1919-1950. W: J.E. Skiwski: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Kraków 1999.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (E. Rydlewska).

Ogólne

Książki

M. Urbanowski: Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego. Kraków: Arcana 2003, 467 s.

Artykuły

S. Piasecki: Mecenas Skiwski. (Parę słów o Skiwskim). W tegoż: Prosto z mostu. Warszawa 1934, przedruk w tegoż: Kraków 2003.
• [J. Braun] J.B.: Większa jest radość z jednego nawróconego... Zet 1936 nr 20.
Z. Mycielski: Sprawa Skiwskiego i towarzyszy. Odrodzenie 1948 nr 23, przedruk w tegoż: Ucieczki z pięciolinii. Warszawa 1957.
W. Gombrowicz: Łańcuch nietaktów. W tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1977, Varia. Cz. 1. Lublin* 1989, Dzieła. T. 12. Kraków 1995, Varia. T. 1. Kraków 2004 [dot. także B. Schulza].
M. Urbanowski: Bohaterowie i zdrajca – sprawa Jana Emila Skiwskiego. „Arka 1993 nr 43, polemika: M. Fik: Skiwski. Zdrajca heroiczny. „Puls” 1993 nr 4, R. Matuszewski: Drugie oblicze zła. „Polityka” 1993 nr 23.
L. Dobroszycki: Przełom. W tegoż: Reptile journalism. New Haven, London 1994.
M. Urbanowski: Jan Emil Skiwski jako krytyk literacki. W: J.E. Skiwski: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. Kraków 1999.
J. Zięba: Człowiek, który ryzykował. (Jana Emila Skiwskiego droga od modernizmu do faszyzmu). Teksty Drugie 2000 nr 6.
S.M. Jankowski: Przyszłość według Jana Emila Skiwskiego; Skazany zaocznie na dożywocie. W: S.M. Jankowski, R. Kotarba: Literaci a sprawa katyńska. Kraków 2003 oraz passim.
J. Beczek: Dialektyka mitu. Parę uwag o Jana Emila Skiwskiego emigracyjnym dyskursie politycznym. W: Pisarz na emigracji. Warszawa [2005].
W. Lewandowski: Józef Mackiewicz – Jan Emil Skiwski. Kilka uwag o tym, kogo nazywać emigrantem. Archiwum Emigracji 2006 z. 7/8.

Poza wieszczbiarstwem i pedanterią

W. Borowy. „Pamiętnik Warszawski1929 z. 1, przedruk skrócony w tegoż: Dziś i wczoraj. Warszawa 1934.
I. Chrzanowski: Śmiały i mądry głos krytyki literackiej. Tęcza 1929 nr 7.
S. Kołaczkowski. „Droga1929 nr 3.
J. Lorentowicz. „Dziennik Polski1929 nr 20.
E. Płomieński: Jennseits von Prophetentum und Pedanterie. Slavische Rundschau”, Berlin 1929 nr 6, przedruk w tegoż: Szukanie współczesności. Warszawa 1934.
J. Płomieński. „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie1929 nr 7/8, przedruk w tegoż: Szukanie współczesności. Warszawa 1934.
B. Suchodolski. „Ruch Literacki1929 nr 10.
K. Troczyński: Wiatrak w próżni. Dziennik Poznański 1929 nr 177.
J. Birkenmajer: Narodziny krytyka. Wiadomości Literackie 1930 nr 2.

Człowiek śród potworów

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1930 nr 10.
J. Sokolicz-Wroczyński. „Rzeczpospolita1930 nr 22.

Na przełaj

K. Czachowski. „Nowa Książka1935 z. 6.
L. Fryde. „Droga1935 nr 7/8.
K. Górski: Na przełaj za Skiwskim. „Pion1935 nr 26.
W. Kubacki. „Gazeta Polska1935 nr 186.
K. Kuryluk: Myślenie na przełaj. Nowe Czasy 1935 nr 18.
L. Pomirowski. „Tygodnik Ilustrowany1935 nr 15.
S. Rogoż. „Wiadomości Literackie1935 nr 20.

Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze

R. Kasprzycki: Zanim będzie przypomniany. Gazeta Wyborcza 2000 nr 17 dod. „Gazeta w Krakowie”.