BIO

Urodzony 19 kwietnia 1906 w Warszawie; syn Józefa Siverta, urzędnika, i Eugenii z Kamińskich. Uczęszczał do Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Po zdaniu matury w 1925, studiował polonistykę i romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW), w 1927-28 filologię francuską i historię sztuki na Sorbonie w Paryżu; w 1931 uzyskał magisterium na UW. Równocześnie odbywał studia w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina; dyplom wirtuozowski z fortepianu i śpiewu solowego otrzymał w 1933. Pod koniec studiów współpracował z Chórem Revellersów (rozpisywał nuty na głosy i akompaniował na fortepianie). W 1933 zdał egzamin na nauczyciela szkół średnich. Od 1931 uczył języka polskiego i francuskiego w Gimnazjum im. W. Górskiego, a w 1937-39 także w Gimnazjum dla Dorosłych Wytrwałość. Od 1937 był sekretarzem generalnym Towarzystwa Polonistów Rzeczpospolitej Polski oraz członkiem czynnym Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1939 ukończył pracę doktorską pt. Aleksander Niewiarowski. Monografia (uległa zniszczeniu w czasie okupacji niemieckiej). W tymże roku nagrał próbną płytę gramofonową z pieśniami polskich kompozytorów. Po wybuchu II wojny światowej przebywał początkowo w Białymstoku (zajętym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) i pracował jako nauczyciel w Instytucie Muzycznym. Około 1940 przedostał się na teren okupacji niemieckiej i uczył na tajnych kompletach Gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie. Zmuszony do ukrywania się, przebywał na prowincji, gdzie nadal uczestniczył w tajnym nauczaniu, dyrygował też chórem kościelnym. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Łodzi i początkowo uczył w Gimnazjum im. T. Kościuszki. Zaczął publikować recenzje muzyczne w „Głosie Robotniczym” (1945-47; podpisany Sigma) i „Dzienniku Łódzkim” (1947-48; podpisany T.S.). Powrócił do pracy naukowej. Był początkowo starszym asystentem, a potem adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim (1946-50) oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (PWST) w Łodzi (1947-50). Debiutował w 1946 recenzją książki Janiny Kulczyckiej-Saloni Bolesław Prus, opublikowaną w „Poloniście” (nr 4/6), ogłaszał tu recenzje także w roku następnym. W 1947 doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy pt. Twórczość dramatyczna Staffa (promotor prof. Konrad Górski). Od tegoż roku do 1949 redagował organ Teatru Wojska Polskiego „Łódź Teatralna”, w którym zamieszczał również artykuły; w tymże okresie drukował na łamach „Prac Polonistycznych”. W 1949 przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował początkowo w Studium Teatrologicznym, a następnie kierował Pracownią Teatru Polskiego w Państwowym Instytucie Sztuki, później Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN). W tymże roku został kierownikiem działu polskiego w Studium Teatrologicznym przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przekształconym w tym czasie w Sekcję Teatru Państwowego Instytutu Sztuki (PIS). W 1953-71 kierował Zakładem Historii Teatru i Dramatu (od 1961 Zakład Historii i Teorii Teatru, od 1964 Pracownia Historii Teatru Polskiego) PIS (od 1959 IS PAN). Równocześnie wykładał okresowo na wydziale dziennikarstwa i na polonistyce UW oraz na PWST w Warszawie (1950-68). Od 1952 ogłaszał rozprawy w „Pamiętniku Teatralnym”. Recenzje literackie i muzyczne zamieszczał w „Przeglądzie Kulturalnym” (1953-56; podpisany T.S.). W 1955 otrzymał stopień docenta na podstawie antologii pt. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Redagował serie IS PAN „Studia z Dziejów Teatru w Polsce”, „Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego”, „Repertuar Teatrów w Polsce”. Od 1959 był członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a od 1963 Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). W związku z prowadzonymi badaniami nad teatraliami polskimi we Francji w XIX w., kilkakrotnie wyjeżdżał do Paryża (1960, 1961, 1966, 1967). W 1962 został powołany do Rady Naukowej IS PAN oraz do Komitetu Nauk o Sztuce. W 1964 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. W 1968/69 prowadził wykłady na Wydziale Wokalistyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Po przejściu na emeryturę w 1976, nadal pozostał pracownikiem IS PAN i redaktorem jego serii do 1989[P]. Od 1982 był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), złotą odznaką honorową Za Zasługi dla Warszawy. Zmarł 8 grudnia 1995 w Warszawie.

Twórczość

1. Mickiewicz na scenie. Oprac.: T. Sivert. przy współpracy zespołu. Warszawa 1955, 87 s., powielone Materiały Dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza Polskiej Akademii Nauk. Wyd. nast. [rozszerzone i poprawione] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 142 s.

2. Niemcy” Leona Kruczkowskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1965, 119 s.Biblioteka Analiz Literackich” Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 uzupełnione 1969; wyd, 4 uzupełnione Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974.

3. Melpomena polska na paryskim bruku. Teatralia polskie we Francji w XIX w. [Współautor:] Z. Markiewicz. Wstęp: T. Kowzan. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, XIV, 442 s. Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki.

Zawartość

T. Kowzana: Scena francuska w latach 1830-1900 [wstęp]. – Od autorów. – T.A. Olizarowski; J. Czyński (E. Rollin); K.E. Chojecki (Ch. Edmond); K. Ostrowski; S. Rzewuski; Ary Acilaw. M. Szeliga; Inni pisarze.

4. Polacy w Paryżu. Z dziejów polskiego życia kulturalnego w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980, 283 s. Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki.

Nagrody

II nagroda w konkursie im. F. Znanieckiego w 1982.

Zawartość

Od autora. – Imprezy artystyczne w kołach polonijnych – „Balladyna” [J. Słowackiego] w paryskim Théâtre des Poètes w 1985 r.; „Quo vadis” [H. Sienkiewicza] w teatrze Porte-Saint-Martin w 1901 roku; „Ogniem i mieczem” w teatrze Sarah Bernhardt w 1904 roku; Kabaret polski i Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu; Teatr lwowski Hellera na scenie paryskiego Théâtre du Gymnase w 1913 roku; Polscy artyści na francuskich scenach. – Aneks: Z dziejów przyjaźni Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Rzewuskiego. Oprac.: Z. Markiewicz.

5. Teatry warszawskie w latach 1865-1890. W: Dzieje teatru polskiego. T. 3. Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku. Warszawa 1982 s. 21-311.

6. Les oeuvres de Henryk Sienkiewicz sur les scènes de Paris au début du XXe siècle. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, 13 s. Conférences. Académie Polonaise de Sciences. Centre Scientifique à Paris.

7. Warszawskie Teatry Rządowe w latach 1890-1900; Teatry prywatne i subwencjonowane w latach 1890-1900. W: Dzieje teatru polskiego. T. 4. Teatr polski w latach 1890-1918. [Cz. 3]. Zabór rosyjski. Warszawa 1988 s. 7-135; 135-171.

8. Łódź Teatralna” Leona Schillera. (1946-1949). Zarys monograficzny. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1991, 182 s. Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dramat Staffa „Skarb” na tle motywów jego liryki. „Prace Polonistyczne” Seria 5: 1947 s. 213-232.
Teatr szkolny i jego rola wychowawcza. „Polonista1947 nr 1/2.
Motyw samobójstwa w „Dziadach” wileńsko-kowieńskich na tle ścierania się prądów społeczno-literackich. „Prace Polonistyczne” Seria 6: 1948 s. 65-79.
Realizm w dramatach Zygmunta Sarneckiego. „Prace Polonistyczne” Seria 7: 1949 s. 109-129.
Problematyka społeczna w dramacie mieszczańskim pozytywizmu warszawskiego. „Pamiętnik Teatralny1952 z. 2/3 s. 220-253, przedruk w: Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku. Wrocław 1957 s. 133-191.
Dramat polski w epoce renesansu. (Związek tekstu ze sceną). [Współautorzy:] J. Lipiński, H. Secomska. „Pamiętnik Teatralny1954 z. 1 s. 23-43.
Muzyka w twórczości Leona Schillera. „Pamiętnik Teatralny1955 z. 3/4 s. 119-134.
Museion” o problemach sztuki. „Sztuka i Krytyka1956 nr 3/4 s. 228-249.
Z dziejów inscenizacji „Widm” Moniuszki – Mickiewicza. „Pamiętnik Teatralny1959 z. 1/3 s. 327-345, przedruk w: Pięć studiów z dziejów scenicznych dramatów Mickiewicza. Wrocław 1968.
Olizarowski i jego patriotyczna liryka emigracyjna. „Prace Polonistyczne” Seria 20: 1964 s. 235-244.
Quelques problèmes du théâtre national populaire en Pologne. [Przeł.] M. Grzybowska. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1964 t. 6 nr 2 s. 109-119.
Le théâtre polonais depuis 1945. W: Le théâtre moderne. Paris 1967 s. 315-321.
Nad tekstem „Mimiki” Wojciecha Bogusławskiego. W: Teatr narodowy w dobie oświecenia. Wrocław 1967 s. 227-336.
Edward Lubowski. W: Oficyna Literacka. Seria 4 t. 3. Warszawa 1969 s. 245-257.
Konfederaci barscy” Mickiewicza w przekładzie i z „dokończeniem” Tomasza Olizarowskiego. „Przegląd Humanistyczny1969 nr 4 s. 91-100.
Pol'skij emigrant Jan Činskij i parižskij teatr XIX v. [Przeł.] I.N. Vinogradova. W: Slavjane i Zapad. Moskva 1975 s. 84-97.
Warszawska krytyka teatralna drugiej połowy XIX wieku. W: Wokół teorii i historii krytyki teatralnej. Katowice 1979 s. 127-142.
O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarowskiego. „Prace Polonistycze” Seria 41: 1985 s. 227-242.

Prace redakcyjne

1. Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego. Wybrał, przypisami i wstępem opatrzył: T. Sivert. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1953, LXXII 1953, 562 s. Państwowy Instytut Sztuki.
Rozdział 7 wstępu autorstwa J. Lipińskiego.
2. Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku. Pod red. T. Siverta. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 404 s. Państwowy Instytut Sztuki.
3. Aleksander Fredro. Oprac., wybór tekstów: T. Sivert. Przy współpracy E. Heise. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1962, 307 s. Z prac Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. „Biblioteka Polonistyki”. Wyd. 2 tamże 1965.
Tu T. Siverta: Życie i twórczość Aleksandra Fredry, s. 6-89.
4. Słowacki na scenach polskich. [Album]. Redakcja naukowa T. Sivert. Wybór i oprac., ilustracje: T. Pacewicz, J. Timoszewicz, Z. Wilski. Wstęp: E. Heise, T. Pacewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 329 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk .
5. W. Bogusławski: Dramaturgia, czyli Nauka sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej. Dz. 2. Mimika. Oprac.: J. Lipiński, T. Sivert. Wstęp T. Sivert. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 224 s.
6. Polska myśl teatralna i filmowa. Antologia pod red. T. Siverta i R. Taborskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 689 s. „Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego”.
Nadto opracowanie wraz z J. Jakubowską działu: Romantyzm.
7. L. Simon: Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939. Oprac.: E. Heise, T. Sivert. T. 1-2. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, XX, 628 + 629-1129 s. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Inne formy wydań

Wyd. jako t. 1-2 Bibliografii dramatu polskiego 1765-1964; t. 3: S. Marczak-Oborski: Bibliografia dramatu polskiego 1939-1964. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.
8. Dzieje teatru polskiego. Red. T. Sivert. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977-1985. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Naukowej.

T. 1. K. Wierzbicka-Michalska: Teatr w Polsce w XVIII wieku. 1977, 346 s.

T. 2. Teatr Polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Lata 1773-1830. 1993, 501 s.

T. 3. Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku. Redakcja naukowa: T. Sivert, E. Heise. [Wstęp:] T. Sivert. 1982, 855 s.

T. 4. Teatr polski w latach 1890-1918. [Cz. 1-2]. Zabór austriacki i pruski. Redakcja naukowa: T. Sivert, R. Taborski. 1987, 495 s.

T. 4. Teatr polski w latach 1890-1918. [Cz. 3]. Zabór rosyjski. Redakcja naukowa: T. Sivert, R. Taborski. 1988, 861 s.

T. 5. S. Marczak-Oborski: Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne. Rozdział o budynkach teatralnych napisała B. Król-Kaczorowska. Redakcja naukowa: T. Sivert. 1985, 558 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]-10. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 (J. Starnawski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

M.O. Bieńka: Profesor Tadeusz Sivert. „Pamiętnik Teatralny1996 z. 1/2.

Mickiewicz na scenie

R. Górski. „Nowe Książki1957 nr 12.
W. Natanson. „Twórczość1957 nr 9.
J. Kreczmar. „Pamiętnik Teatralny1960 z. 2.

Melpomena polska na paryskim bruku

K. Beylin: Nieznany rozdział. „Teatr1973 nr 11.
J. Maślanka. „Ruch Literacki1973 nr 5.
A. Pałłasz. „Kwartalnik Neofilologiczny1975 nr 2.
P.J. Domański. [Przeł.] J. Dłutek. „Polish Art Studies”, Wrocław 1980 t. 2.

Polacy w Paryżu

W. Natanson: Odkrycia. „Nowe Książki1981 nr 8.
A. Pałłasz. „Kwartalnik Neofilologiczny1982 nr 3/4.
W. Śladkowski. „Rocznik Polonijny1982/83 nr 3/4.
A. Kuczyński. „Pamiętnik Teatralny1983 z. 3.
K. Matecka. „Przegląd Zachodni".1983 nr 1.
A. Pałłasz. [Przeł.] L. Przestaszewski. „Polish Art Studies”, Wrocław 1984 t. 5.

Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego

J. Baculewski: Z zagadnień dramatu mieszczańskiego. „Pamiętnik Teatralny1955 z. 1.
Z. Żabicki. „Pamiętnik Literacki1955 z. 2.

Teatr warszawski drugiej połowy XIX wieku

S. Dąbrowski, R. Górski: Z dziejów teatru warszawskiego. „Nowe Książki1957 nr 20.

Polska myśl teatralna i filmowa

M. Bukowska. „Litery1972 nr 2.