BIO

Urodzona 2 kwietnia 1919 w Bobowej (województwo krakowskie); córka Emanuela Zarzyckiego, lekarza, i Marii z domu Dauter. W 1926 przeniosła się wraz z rodzicami do Krynicy-Zdroju. W 1929 rozpoczęła naukę w prywatnym Gimnazjum im. św. Tereski w Rabce; w 1937 zdała maturę. Następnie do 1939 uczęszczała w Krakowie na kursy handlowe i języków obcych. W 1938 wyszła za mąż za Andrzeja Skarbińskiego, chemika (zginął podczas II wojny światowej). W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Krynicy, utrzymując się z udzielania lekcji języków obcych. Po zakończeniu wojny studiowała filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 1948 uzyskała magisterium. W 1949-51 pracowała jako bibliotekarka w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Bibliotece Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1950 wyszła za mąż za Grzegorza Sinko, anglistę, później także teatrologa i tłumacza. Debiutowała w 1951 streszczeniem pracy doktorskiej w języku angielskim i polskim pt. Rozkład realizmu w powieściach Laurence'a Sterne'a, opublikowanym w „Sprawozdaniach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”. W 1952 otrzymała doktorat w zakresie filologii angielskiej na podstawie pracy pt. The decomposition of realism in the novels of Laurence Sterne (promotor profesor doktor Stanisław Helsztyński). W 1959 zamieszkała w Warszawie, nawiązała współpracę z Instytutem Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz zajęła się przekładami z języka angielskiego. W 1957-58 przebywała na stypendium w Londynie. W 1962 rozpoczęła pracę etatową w IBL w Pracowni Historii Literatury Oświecenia. W 1967 habilitowała się w IBL na podstawie pracy pt. Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia, a w 1970 została powołana na stanowisko docenta. W 1972 przebywała przez trzy miesiące na stypendium w Paryżu. W 1983 została członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego i członkiem komisji komparatystycznej przy Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza. W 1987 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1989 przeszła na emeryturę. Kontynuuje prace badawcze nad literaturą polską okresu Oświecenia i prace przekładowe. W 1993 została członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, od 1999 jest członkiem honorowym. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1984). Od stycznia 2004 mieszkała w Domu Seniora „Dolomity” kolo Bytomia, gdzie zmarła 26 lutego 2006; pochowana w Krynicy.

Twórczość

1. Monitor” wobec angielskiego „Spectatora. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 207 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

2. Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 242 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Wstęp. – Warsztat tłumaczy; Powieść stanisławowska a Anglicy; Lektura ludzi oświeconych i dam modnych; Osiemnastowieczne remanenty; Angielski romans grozy i jego recepcja w Polsce; W szkole czułości; Śladami Yoricka; Tradycje Oświecenia wciąż żywe.

3. Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1968, 394 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Wstęp. – Gatunek pogardzany; Sądy Oświecenia o dawnym romansie i „nowej” powieści; Rola informacyjna prasy; Recepcja powieści Richardsona, Rousseau i Goethego; Od „Telemaka” Fénelona do „Diabła kulawego” Lesage'a; Od powiastki Woltera do „Toma Jonesa” Fieldinga; Zabawki serc czułych. – Refleksje końcowe.

4. Oświecenie wśród Pól Elizejskich. Rozmowy zmarłych: recepcja – twórczość oryginalna. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 339 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Zarys historii i poetyki gatunku; Fontenelle – sztuka podawania w wątpliwość; Fénelon – edukacja książąt; Vattel, Wolter i inni; W kręgu refleksji historycznej i naukowej; Lyttelton – wychowawca młodzieży angielskiej; Polskie rozmowy publicystyczne. (W służbie polityki); Bohomolec. (W obronie języka polskiego); Krasicki. (Patroni rozmów); Krasicki. (Suma poglądów XBW).

5. Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 330 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Zarys historii i poetyki gatunku; „Bajki wieszcze”; Dwa słynne zbiory baśni, bajek i powiastek orientalnych; Powiastka fantastyczna; Powiastki w służbie bogini Wenus i Amora; Powiastki filozoficzne; Powiastki budujące; Powiastki moralne Marmontela; Powiastki moralne z różnych autorów zebrane; Powiastki polskie. – Uwagi końcowe.

6. Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1988, 290 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Uwagi wstępne; Tradycje powiastek osiemnastowiecznych wciąż żywe; W optymistycznej szkole Marmontela; Historie zabawne i ciekawe; Tragizm i heroizm miłości; Sensacje i sentymenty; Gotycyzm i fantastyka; Z natchnienia Klio; Między tradycją a nowatorstwem; Uwagi końcowe.

7. Twórczość Johna Miltona w Oświeceniu polskim. Warszawa:Instytut Badań Literackich 1992, 151 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Powieść zachodnioeuropejska w Polsce stanisławowskiej na podstawie inwentarzy bibliotecznych i katalogów. Pamiętnik Literacki 1966 z. 4 s. 581-624.
Ignacy Krasicki tłumaczem Osjana. Pamiętnik Literacki 1970 z. 2 s. 43-100.
Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej. Pamiętnik Literacki 1972 z. 3 s. 29-73.
Główne drogi i tendencje recepcji piśmiennictwa zachodnio-europejskiego w literaturze Oświecenia polskiego. W: Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Wrocław 1973 s. 107-186.
Z zagadnień recepcji „Sądu ostatecznego” i „Myśli nocnych” Edwarda Younga. Pamiętnik Literacki 1974 z. 2 s. 93-155.
Dialogi George'a Lytteltona na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych. „Prace Polonistyczne” Seria 26: 1976 s. 105-116.
Le roman occidental dans la conscience littéraire de la Pologne des Lumières. W: La littérature des lumières en France et en Pologne. Warszawa 1976 s. 215-225.
Polskie przekłady „The Pilgrim's Progress” Johna Bunyan. Pamiętnik Literacki 1977 z. 2 s. 195-218.
Z zagadnień preromantyzmu angielskiego. (Termin i zjawisko). Kwartalnik Neofilologiczny 1977 nr 4 s. 471-485.
Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki Oświecenia. (Anglia – Polska). Przegląd Humanistyczny 1978 nr 9 s. 23-43.
Deutsch-polnische Literaturbeziehungen in der Zeit der Aufklärung. Zeitschrift für Slawistik”, Berlin 1979 z. 6 s. 823-832.
Les adaptations polonaises des épîtres de Voltaire par Tomasz Kajetan Węgierski. Les Cahiers de Varsovie 1982, X s. 67-76.
Filozof angielski i jego wzór życia poczciwego. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1984. s. 105-114.
L'homme privé et l'homme civique dans le „Monitor”; La période finale des lumières polonaises. W: Les lumières en Hongrie, en Europe Centrale et Europe Orientale. Budapest 1984 s. 87-92; 205-214.
Poland's literary contacts with the West in the age of Enlightenment. Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1984 nr 4 s. 449-462.
Polska recepcja twórczości pani de Staël w pierwszych dekadach XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1984 z. 4 s. 45-92.
La discusion sur le théâtre dans le „Monitor” polonais et le „Spectator” anglais. Acta Universitatis Wratislaviensis 1985 nr 845 s. 191-208.
Le roman polonais à l'âge des lumières dans le contexte européen. W: Les lumières en Pologne et en Hongrie. Publié par: F. Birô, L. Hopp, Z. Sinko. Budapest 1988 s. 78-92.
Polska recepcja twórczości Washingtona Irvinga. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 141-173.
Wątki patriotyczne w polskiej prozie fabularnej publikowanej w czasopismach na początku XIX wieku. W: W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 57-71.
Początki polskiej recepcji twórczości Jamesa Fenimore'a Coopera. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 209-242.
Sąd Ignacego Krasickiego o „Raju utraconym” Miltona w kontekście europejskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 t. 31 s. 115-128.
Początki polskiej recepcji literatury francuskiej 1740-1763. W: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Wrocław 1992 s. 209-223.
Litewskie i angielskie echa „Dekameronu” Boccaccia. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 25-30.
Monitor” wobec głównych idei Oświecenia. „Prace Historycznoliterackie. Oświecenie: Kultura-Myśl”, Gdańsk 1995 s. 217-232.
Tomasz Kantorbery Tymowski. W: Pisarze polskiego Oświecenia. T. 3. Warszawa 1996 s. 529-538.

Przekłady

1. Spectator. Wybór. Przekł., wstęp i objaśnienia Z. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 564 s., Biblioteka Narodowa II, 110.
2. G. Namiki: Kandzincio. (Sztuka. Kabuki). Przekł. z wersji angielskiej J.R. Brandona i T. Kiwa. „Dialog 1962 nr 3 s. 65-79.
3. M.G. Lewis: Mnich. Przekł., wstęp i objaśnienia Z. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, LXXXII, 484 s., Biblioteka Narodowa II, 138. Wyd. nast.: Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975; wyd. 3 Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Zempol 1991; Warszawa: Prószyński i Ska 1997, tamże 1998.

Prace redakcyjne

1. L. Sterne: Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy. [Powieść]. Przeł. A. Ginczanka. Oprac. [i wstęp:] Z. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, LXXXVII, 160 s., Biblioteka Narodowa II, 174.
2. H. Fielding: Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela pana Abrahama Adamsa. Przeł. M. Korniłowicz. Oprac. [i wstęp:] Z. Sinko. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1987, LXVIII, 429 s., Biblioteka Narodowa II, 219.
3. Les lumières en Pologne et en Hongrie. Publié par: F. Birô, L. Hopp, Z. Sinko. Budapest: Akadémiai Kiadó 1988, 392 s.

Zob. też Przekłady poz. , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1989, 1999.

Ogólne

Artykuły

J. Rudnicka: W związku z artykułem Zofii Sinko. „Powieść w Polsce stanisławowskiej”. Pamiętnik Literacki 1967 z. 4 [dot. art.: Powieść zachodnioeuropejska w Polsce stanisławowskiej na podstawie inwentarzy bibliotecznych i katalogów. „Pamiętnik Literacki” 1966 z. 4].
T. Kostkiewiczowa: Zofia Sinko. Pamiętnik Literacki 2006 nr 4.

Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764-1830

W. Billip: Z dziejów powieści polskiej. Nowe Książki 1962 nr 10.
S. Durski. „Przegląd Humanistyczny1962 nr 2.
J. Pawłowiczowa. „Pamiętnik Literacki1962 z. 2.
J. Rudnicka: Początki znajomości z powieścią angielską. Twórczość 1962 nr 2.

Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego Oświecenia

K. Rutkowski: U źródeł powieści nowożytnej. Nowe Książki 1969 nr 1.
A. Cieński. „Pamiętnik Literacki1970 z. 2.

Oświecenie wśród Pól Elizejskich

Z. Mikołejko: Nad oświeceniowymi dialogami zmarłych. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1977 nr 1.
W. Walecki. „Ruch Literacki1977 nr 6.

Powiastka w oświeceniu stanisławowskim

Z. Libera: Osiemnastowieczna powiastka. Nowe Książki 1983 nr 10.
P. Matuszewska. „Pamiętnik Literacki1984 z. 2.
J. Neuberg. „Przegląd Humanistyczny1987 nr 6.
W. Janiec. „Wiek Oświecenia1989 [t.] 6.

Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830

I. Łossowska. „Pamiętnik Literacki1990 z. 2.

Spectator

W. Bieńkowski. „Prasa Współczesna1958 nr 3.
R. Sikora, J. Strzetelski. „Kwartalnik Neofilologiczny1958 nr 4.