BIO

Urodzony 6 czerwca 1906 w Kamieńcu Podolskim; syn Edwarda Siedleckiego, sędziego, i Marii z Kosteckich. Po rewolucji 1917 przyjechał z rodzicami do Polski. Mieszkał kolejno w Rajgrodzie, Ostrołęce, Kuczborku, Górznie. Początkowo uczył się w domu, a od IV klasy w gimnazjum w Mławie, gdzie założył i redagował szkolne pisemko literackie. Po zdaniu w 1929 matury, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów prowadził ożywioną działalność naukową, organizacyjną i wydawniczą w Kole Polonistów, kierował sekcją teorii literatury, zainicjował, a następnie był redaktorem naczelnym, wydawanego przez Koło w 1934-39Archiwum Tłumaczeń z Zakresu Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”. W 1933 opublikował pierwsze studium z zakresu wersyfikacji pt. Polska nauka o wierszu na łamach „Wiadomościach Literackich” (nr 37). W 1935 uzyskał magisterium. W 1936 ukończył kurs bibliotekarski, zorganizowany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Prace z zakresu wersologii, teorii przekładu poetyckiego, literatury rosyjskiej i radzieckiej, literatury dziecięcej i filmu ogłaszał nadal w „Wiadomościach Literackich” (do 1938), a także w „Skamandrze” (1935-36, 1938-39), „Lewarze” (w 1935-36 członek redakcji), „Przeglądzie Współczesnym” (1935-36), „Sygnałach” (1937-38) i „Życiu Literackim” (1937-38). Od listopada 1937 do czerwca 1938, korzystając ze stypendium Funduszu Kultury Narodowej, przebywał w Paryżu. Po powrocie pracował w dziale starych druków Biblioteki Narodowej. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Warszawie, pracując początkowo w biurze epidemiologicznym żydowskiego szpitala na Czystem, a następnie jako sprzedawca. Kontynuował prace naukowe, a także literackie. Zmarł na gruźlicę 10 lutego 1942 w Warszawie.

Twórczość

1. Studia z metryki polskiej. Cz. 1-2. Wilno: Z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej; Skład główny Dom Książki Polskiej, Warszawa 1937, XVI, 224 + XVI, 224 s. Wyd. fotooffsetowe Würzburg: „Analecta Slavica”, 18-19. Przedruk zob. poz. .

Cz. 1. Metr sylabiczny a inne polskie systemy metryczne. Cz. 2. Problem transakcentacji metrycznej w wierszu polskim.

2. Pisma. Zebrali i oprac.: M.R. Mayenowa i S. Żółkiewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 707 s.

Zawartość

I: [List polskiego badacza]; Sprawy wersyfikacji polskiej; Roman Jakobsen i nowa lingwistyka; Śp. Mieczysław Hartleb; Poetyka Tomaszewskiego; Martwa nauka; Poezja i metryka; Biorę na siebie winę; Rytm i metr; Od dwóch do pięciu lat. – II: Polska nauka o wierszu; O rytmie i metrze; O swobodę wiersza polskiego; Z dziejów naszego wiersza; Jeszcze o sprawach wiersza polskiego; Studia Kazimierza Wóycickiego nad wierszem a nowe prądy badawcze; „Likwiduję Peipera”. Z zagadnień formy wierszowej; Nowa książka o wierszu; Trzy dziedziny badań nad wierszem; O nowych badaniach nad budową wiersza. – III: Studia z metryki polskiej [poz. ]. – IV: Wielka literatura dla małych; Głos spod pręgierza; Echa konkursu na dokończenie sonetu. – V: Na marginesie „stylistyki” [B.] Tomaszewskiego; Przekłady z poezji rosyjskiej; Tuwim a dziedzictwo Puszkina; Lermontow po polsku; Lermontow trzykroć przełożony; Z „roku Puszkinowskiego”.

Przekłady

1. W. Żirmunski: Wstęp do poetyki. Przedmowa: J. Ujejski. Przekł.: J. Kulczycka, F. Siedlecki. Warszawa: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 1934, 87 s.Archiwum Tłumaczeń z Zakresu Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, 1.
2. W. Winogradow: Zagadnienie narracji wypowiadawczej w stylistyce. W: L. Spitzer, K. Vossler, W. Winogradow: Z zagadnień stylistyki. Rozprawa wstępna Z. Łempickiego. Warszawa: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego 1937 s. 125-148. „Archiwum Tłumaczeń z Zakresu Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, 2.

Prace redakcyjne

1. W. Dibelius: Morfologia powieści. Przekł. [i posłowie:] K. Budzyk. Oprac.: F. Siedlecki. Warszawa: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu J.P. [Piłsudskiego] 1937, 31 s.Archiwum Tłumaczeń z Zakresu Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, 3.
2. Rosyjska szkoła formalna. Przeł.: F. Siedlecki i in. Posłowie: D. Hopensztand. Red. F. Siedlecki. Warszawa: [Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu J. Piłsudskiego] 1939. „Archiwum Tłumaczeń z Zakresu Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich”, 4.
Cały nakład zniszczony we wrześniu 1939 (inf.: K. Budzyk: O Franciszku Siedleckim wspomnienie. „Pamiętnik Literacki1946).

Utwory literackie znane we fragmentach

• Druk fragmentów: Dziewięćset piąty; Obrachunki. Skamander 1937 z. 78/80 s. 6-11; z. 87/89 s. 245-249 [powieść biograficzna o A. Błoku, niedokończona].
• Dwa fragmenty: List; Droga dalej. Sygnały 1937 nr 27; 1938 nr 40, 43.
Muzykantów było sześciu. Ballada o liskach. [Poemat dla dzieci]. Powst. 1941. Druk fragmentów pt. Złota jesień. „Zeszyty Wrocławskie” 1950 nr 1/2 s. 76-77.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski słownik biograficzny. T. 36. Warszawa; Kraków 1995-1996 (L. Pszczołowska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 Sławiński).

Ogólne

Artykuły

L. Fryde: Nauka o wierszu czy kiepska krytyka. Pion 1937 nr 41.
M. Kridl: Franciszek Siedlecki. W: Straty kultury polskiej. Glasgow 1945.
S. Budzyk: O Franciszku Siedleckim wspomnienie. Pamiętnik Literacki 1946 z. 3/4.
S. Pollak: O Franciszku Siedleckim. Kuźnica 1949 nr 3.
A. Okopień, J. Sławiński: O Franciszku Siedleckim i „polskim formalizmie. Twórczość 1960 nr 10.
H. Markiewicz: Recepcja formalizmu rosyjskiego w Polsce. W tegoż: Świadomość literatury. Warszawa 1985.
M.R. Mayenowa: Wersologia Franciszka Siedleckiego i jej założenia teoretyczne; S. Żółkiewski: O Franciszku Siedlecki. W: F. Siedlecki: Pisma. Warszawa 1989.

Studia z metryki polskiej

M. Kridl. „Rocznik Literacki 1937”.
K. Wyka. „Ateneum1938 nr 4/5.
K.W. Zawodziński: Między romantyzmem a pedanterią. Wiadomości Literackie 1938 nr 27.