BIO

Urodzona 2 października 1870 w majątku Polonisz (powiat kolski) w rodzinie ziemiańskiej; córka Stanisława Sempołowskiego (podpisującego się Sępołowski), i Marii z Potrzebowskich. Po utracie przez ojca majątku i następnie jego śmierci, spędziła dzieciństwo w majątku babki we wsi Wyszki. W 1878 rozpoczęła naukę na pensji Jadwigi Papi w Warszawie. Po ukończeniu w 1884 sześcioletniego kursu, pracowała na tejże pensji bezpłatnie jako początkująca nauczycielka. W 1887 zdała egzamin nauczycielski i podjęła pracę zarobkową, m.in. w rodzinie Leopolda Kronenberga, finansisty i działacza społecznego. Równocześnie kontynuowała studia na tajnym tzw. Uniwersytecie Latającym. Należała początkowo do Ligi Polskiej (później Ligi Narodowej) i uczestniczyła w pracach prowadzonych w Warszawskim Kole Oświaty Ludowej, a następnie w Kobiecym Kole Oświaty Ludowej. W działalności oświatowej, a także w podjętej w 1895 akcji organizowania opieki nad więźniami politycznymi współpracowała z działaczem oświatowym i politycznym Bolesławem Hirszfeldem. W 1894 założyła, a następnie do 1903 prowadziła tajną szkołę dla dziewcząt obejmującą kurs sześcioklasowego gimnazjum. Od 1897 opracowywała wspólnie z Julią Unszlicht-Bernsteinową parapodręcznikowe wydawnictwa dla dzieci. W tym czasie nawiązała współpracę z Wydziałem Czytelni Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i weszła w krąg inteligencji radykalnej i socjalistycznej. W grudniu 1899 została wraz z częścią działaczy tego Towarzystwa aresztowana za pracę polityczną i osadzona na Pawiaku. Po zwolnieniu z więzienia za kaucją, w lutym 1900 wznowiła działalność oświatową, zajmując się szczególnie dokształcaniem nauczycieli ludowych. Uczestniczyła m.in. w utworzeniu szkoły rolniczej (tzw. Fermy Ogrodniczej) w Pszczelinie. W grudniu 1901, skazana jako poddana pruska na opuszczenie granic Cesarstwa Rosyjskiego, wyjechała do Krakowa. Od jesieni 1903 pracowała tam jako nauczycielka geografii w prywatnym I Gimnazjum Żeńskim. Kontynuowała działalność oświatową, pracując m.in. w III Kole Towarzystwa Szkoły Ludowej. Wygłaszała odczyty i publikowała artykuły dotyczące m.in. szkolnictwa w krakowskich czasopismach „Krytyka” i „Naprzód”. Po nielegalnym powrocie do Warszawy latem 1905 (formalną zgodę uzyskała dopiero w 1908) włączyła się do działań zainicjowanych przez Polski Związek Ludowy, które doprowadziły do zwołania zjazdu delegatów nauczycielstwa ludowego w Pilaszkowie pod Łowiczem i utworzenia na nim Związku Nauczycieli Ludowych. Zajmowała się sprawami oświaty dla dorosłych analfabetów. W 1906 zorganizowała Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów, brała udział w działalności Uniwersytetu dla Wszystkich (1905-09). Na gruncie oświatowym współpracowała z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej-Lewicy. W 1908 jako przedstawicielka prywatnych zrzeszeń pedagogicznych brała udział w I Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Londynie. W październiku tegoż roku została ponownie aresztowana wraz z innymi działaczami Uniwersytetu dla Wszystkich i trzy miesiące przebywała w więzieniu. Równocześnie od chwili powrotu do Warszawy zajmowała się też bardzo aktywnie opieką nad więźniami politycznymi. Kierowała działaniami Związku Pomocy dla Więźniów Politycznych, a od 1909 kontynuowała pracę w ramach Towarzystwa Pomocy Uwolnionym z Więzień „Patronat”. W 1913 podjęła wraz z Janiną Mortkowiczową wydawanie ilustrowanego dwutygodnika dla młodzieży pt. „Z bliska i z daleka”, z dodatkiem dla dzieci młodszych pt. „W słońcu”; wydawanie pisma przerwał w 1914 wybuch I wojny światowej. W tej sytuacji zainicjowała zorganizowanie Biura Porad dla Uchodźców Wojennych. Pod okupacją niemiecką założyła, wraz z działaczem ruchu robotniczego Tadeuszem Rechniewskim, zalegalizowany w listopadzie 1915 Uniwersytet Ludowy w Warszawie. W 1916-26 wraz z J. Mortkowiczową wydawała czasopismo dla dzieci i wychowawców „W słońcu”. Rozwijała ożywioną działalność publicystyczną, poruszając zwłaszcza sprawy przyszłego szkolnictwa polskiego w „Nowej Gazecie” (1914-18), „Myśli Polskiej” (1915-16), „Głosie Nauczycielskim” (1918-19), „Robotniku” (1919-20). Po wojnie kontynuowała pracę społeczno-oświatową oraz pedagogiczną, prowadząc m.in. wykłady w szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych i w Wyższym Studium Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. Kontynuowała też działalność w zakresie opieki nad więźniami politycznymi. W 1920 w związku z wymianą jeńców między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) została przedstawicielem Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, mającego za zadanie opiekę nad jeńcami sowieckimi w Polsce, i jako funkcjonariusz tej organizacji zajmowała się do 1937 pomocą więźniom – obywatelom ZSRR. W tym zakresie współpracowała z kierownictwem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (później Komunistycznej Partii Polski) oraz z Międzynarodową Organizacją Pomocy Rewolucjonistom. Rozwinęła też szeroką działalność w dziedzinie opieki nad więźniami politycznymi w Polsce, zwłaszcza komunistami oraz Ukraińcami i Białorusinami oskarżonymi o działalność antypaństwową. W 1926 ogłosiła list otwarty do Józefa Piłsudskiego i ministra sprawiedliwości Wacława Makowskiego, protestując przeciw prześladowaniom politycznym. W tymże roku została honorową przewodniczącą Centralnego Międzypartyjnego Sekretariatu do Walki o Amnestię. Jako publicystka współpracowała z „Ogniwem” (1928-29), „Robotnikiem” (1930-38, z przerwami), „Naprzodem” (1937-38), „Epoką” (1938-39). W czasie II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. Brała udział w organizowaniu pomocy ofiarom wojny. W listopadzie 1939 wysłała do Józefa Stalina list protestujący przeciw aresztowaniom intelektualistów w zajętym przez ZSRR Lwowie. Organizowała pomoc dla Żydów, współpracując z Żydowskim Komitetem Narodowym. Zmarła 31 stycznia 1944 w Warszawie.

Twórczość

1. Starożytna Grecja i jej urządzenia, podług Guhla i Konera „Hellada i Roma” oraz P. Guiraud „Grecja. Warszawa: M. Arct 1904, 114 s.

Zawartość

I. Ustrój polityczny i społeczny: Sparta, Ateny; II. Niewolnicy i wyzwoleńcy; III. Sądownictwo i prawo; IV. Uzbrojenie, skarb państwa; V. Żegluga, handel i przemysł; VI. Życie domowe Greków; VII. Stosunki rodzinne; VIII. Wierzenia religijne. – Życie pozagrobowe. – Świątynie. – Wyrocznie.

2. Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej. (Kilka słów o szkole narodowej w Galicji). Kraków: Gebethner i Sp., „Naprzód 1906, 58 s.

3. Żydzi w Polsce. Warszawa: Księgarnia Naukowa 1906, 56 s.

4. Z dna nędzy. [Publicystyka]. Prawda 1909 nr 14-18. Wyd. osobne Warszawa: Drukarnia K. Kowalewski 1909, 37 s.

5. Przewodnik po Powązkach. Drukowane fragmenty. Z Bliska i z Daleka 1913 nr 5 s. 85-90. Wyd. osobne wyd. 3 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1934, 70 s.

Publikacja związana z oprowadzaniem przez S. Sempołowską wycieczek po stolicy.

6. Reforma szkolna 1862 roku. (Organizacja szkolnictwa elementarnego). Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1915, 118 s. Wyd. 2 Warszawa: J. Mortkowicz 1937.

7. Zapomniana karta z dziejów polskiego szkolnictwa. Odczyt wygłoszony w Towarzystwie Wzajemnej Pomocy Nauczycieli Szkół Elementarnych. Warszawa: Księgarnia Towarzystwo Wydawnicze 1917, 15 s.

8. Mazury Pruskie. Warszawa: Gebethner i Wolff 1920, 71 s.

Wydano Staraniem Towarzystwa Kresów Pomorskich.

9. Z tajemnic Ciemnogrodu. Warszawa: Książka 1924-1928.

[Cz. 1]. Walka o szkołę. 1924, 52 s.

Cz. 2. Działalność Ministerstwa WRiOP [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] w świetle własnych publikacji. 1928, 38 s.

10. Do bieguna północnego. (Z powodu wyprawy Amundsena). Warszawa: Książka 1925, 30 s.

11. Podręcznik do nauki o Warszawie. Warszawa: Spółka Akcyjna Polskiej Składnicy Pomocy Szkolnych 1925, XVI, 204 s.

12. List otwarty. [Do J. Piłsudskiego i W. Makowskiego]. Kraków: Nakład autorki 1926, 16 s.

Dot. więźniów politycznych; skonfiskowany.

13. Jan Henryk Pestalozzi. (Odczyt dla młodzieży). Warszawa: Robotnik 1927, 15 s.

Dod. do „W Słońcu1927 nr z III.

14. O więzieniach. Powst. 1926-1928.

Skonfiskowane. Inf.: N. Gąsiorowska: Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. Warszawa 1960 s. 66.

15. Wydawnictwo propagandowe a rzeczywistość życia. (Na marginesie książki p. ministra Cara). Warszawa: Książka 1929, 27 s.

Dot. książki S. Cara: Dziesięciolecie więziennictwa polskiego. Warszawa 1929.

16. Pomoc więzienna. 1. My – opieka nad więźniami politycznymi. Warszawa: Nakład autorki 1931, 37 s.

17. Na ratunek. [Powieść]. Warszawa: Rój 1934, 315 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Książka 1946, wyd. 2 [!] z przedmową N. Gąsiorowskiej tamże 1948; wyd. 3 Warszawa: Książka i Wiedza 1949, tamże wyd. 4 1951, wyd. 6 [!] 1951, wyd. 7 1951; wyd. 8 przejrzane przez Cz. Centkiewicza Warszawa: Iskry 1953, tamże: wyd. 9 1955, wyd. 10 1961, wyd. 11 1966, wyd. 12 1969, wyd. 13 1981.

Dot. ekspedycji polarnej U. Nobilego.

Przekłady

czeski

Krasin vyplul na pomoc. [Przeł.] J. Mazáková. Praha 1952.

18. Pisma. Komitet red.: Z. Dębicka, M. Falski, N. Gąsiorowska, Ż. Kormanowa, A. Steinsberg. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960.

T. 1. Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. Red.: N. Gąsiorowska, 291 s.

Zawiera artykuły i wspomnienia o S. Sempołowskiej, zob. Opracowania.

T. 2. W więzieniach. Red.: A. Steinsberg, 386 s.

T. 3. Pisma pedagogiczne i oświatowe. Red.: M. Falski, 561 s. Wyd. 2 Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1962.

T. 4. Publicystyka społeczna. Red.: Ż. Kormanowa, 411 s.

Przekłady

1. A. de Lassus: Sztuka w Egipcie. Warszawa: W. Okręt 1901, 76 s.
2. Z. Wierzbicka: Nasze błędy. Powieść. Warszawa: Wydawnictwo Własne Sekcji Równouprawnienia Kobiet w Petersburgu 1910, 96 s. Wyd. nast. tamże 1911.

Prace redakcyjne

1. Zbiór zadań arytmetycznych. Liczby całkowite. Oprac.: S. Sempołowska i M. Dzierżanowska. Warszawa: G. Sennenwald 1895, VIII, 113 s.
2. Zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 7 do 9. Ułożyły: S. Sempołowska i J. Unszlicht-Bernsteinowa. Warszawa: Gebethner i Wolff 1897, 205, IV s. Wyd. nast. pt.: Pierwszy zbiorek [...]: wyd. 2 przejrzane i poprawione Warszawa: M. Arct 1902, 144 s., tamże: wyd. 3 przejrzane i poprawione cz. 1 1905, wyd. 5 cz. 1 1907, wyd. 6 poprawione 1915, wyd. 7 1917, wyd. 8 poprawione i uzupełnione 1919 [1920], wyd. 9 poprawione 1921, wyd. 10 poprawione [1922].
3. Drugi zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 8 do 10. Warszawa: M. Arct 1902, 176 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane i poprawione 1906, wyd. 4 [!] 1912; wyd. pt.: Drugi zbiorek [...] od lat 9-11: wyd. 5 przejrzane i poprawione 1917, wyd. 6 przejrzane i poprawione 1919, wyd. 7 1922.
4. Dla przyszłości. Czytania dla młodzieży i dla dorosłych. Zebrały i ułożyły: S. Sempołowska i J. Unszlicht-Bernsteinowa. Warszawa: J. Mortkowicz 1907.

Cz. 1. My – ludzie i przyroda, 118 s.

Cz. 2. Religia w życiu ludzkości, 171 s.

Cz. 3. Człowiek i ludzie, 341 s. Wyd. nast. tamże 1922.

5. Po pracy. Czytania dla dorosłych. Zebrały i ułożyły: S. Sempołowska i J. Unszlicht-Bernsteinowa. Warszawa: J. Mortkowicz 1907, 94 s.
6. W pamiętnym roku wojny. Książka zbiorowa dla młodzieży. [Red.: S. Sempołowska i J. Mortkowiczowa]. Warszawa, Kraków: Towarzystwo Wydawnicze 1916, 177 s.
7. W szkole i w domu. Czytanki. Ułożyły: J. Mortkowiczowa i S. Sempołowska. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 1922-1923.
Prospekt wydawnictwa w T. 9; poszczególne tomiki zawierają w całości lub we fragmentach prozę i utwory poetyckie.

[T.] 1. Wakacje. 1922, 23 s. Wyd. 2 tamże 1930.

[T.] 2. Bociany. 1922, 15 s. Wyd. 2 tamże [1930].

[T.] 3. Szkoła. 1922, 15 s. Wyd. 2 tamże 1931.

[T.] 4. J. Kasprowicz: Kiedym... 1922, 15 s. Wyd. 2 tamże 1931.

[T.] 5. H. Bobińska: O szarej godzinie. 1922, 15 s. Wyd. 2 tamże 1930.

[T.] 6. Lalki moich dzieci. 1922, 15 s.

[T.] 7. O staruszku, staruszce i złotej rybce. 1922, 12 s.

[T.] 8. A. Mickiewicz: Dziady. [Fragm. cz. II]. [1923], 22 s. Wyd. 2 tamże 1933.

[T.] 9. Rewolucja listopadowa. 1923, 20 s.

[T.] 10. S. Lagerlöff: Mała siostra miłosierdzia. 1922, 15 s. Wyd. 2 tamże 1930.

[T.] 11. M. Konopnicka: Jak to ze lnem było. 1923, 15 s.

[T.] 12. Boże Narodzenie. 1923, 15 s. Wyd. 2 tamże 1934.

[T.] 13. O. Wilde: Szczęśliwy książę. 1923, 15 s. Wyd. 2 tamże 1932.

[T.] 14. A. Dygasiński: Zając. 1923, 15 s. Wyd. 2 tamże 1932.

[T.] 15. M. Dąbrowska: Mikołaj Kopernik. 1923, 15 s.

[T.] 16. S. Rogoszówna: Jak sobie Jędruś „tiutkę” znalazł. 1923, 15 s.

8. Warszawa wczoraj i dziś. Praca zbiorowa pod red. S. Sempołowskiej. T. 1. Warszawa: Nasza Księgarnia 1938, 287 s.
Tu też S. Sempołowskiej T. 2; częściowo złożony w Drukarni Narodowej w Krakowie uległ zniszczeniu w czasie wojny.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski Słownik Biograficzny. T. 36. Cz. 2. Warszawa 1995 (A. Pacholczykowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Książki

Ż. Kormanowa: Panna Stefania. Wspomnienie o Stefanii Sempołowskiej. Łódź: [b.w.] 1945, 12 s., przedruk w tejże: Ludzie i życie. Warszawa 1982.
J. Rogowska-Doroszewska: Stefania Sempołowska. Wspomnienia. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1959, 78 s.
Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. (S. Sempołowska: Pisma [T. 1]. Red. N. Gąsiorowska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 291 s. [Zawiera art.: N. Gąsiorowska: Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej; M. Dąbrowska: Stefania Sempołowska. Szkic portretu; R. Lubodziecka: Tajna szkoła Stefanii Sempołowskiej (1894-1903); K. Bujwidowa: Walka o szkołę polską. Reforma szkolna w Galicji; W. Weychert-Szymanowska: „W słońcu”. – oraz wspomnienia następujących osób: M. Bohusz, S. Brzeziński, C. Budzyńska, Z. Dębicka, J. Doroszewska, H. Górska, K. Jasiński, K. Klimek, H. Lukrec, S. Michalski, J. Mortkowiczowa, K. Pieszkowa, N. Samotyhowa, A. Steinsberg, E. Szelburg-Zarembina, G. Wójcik, W. Wolski].
H. Mortkowicz-Olczakowa: Panna Stefania. Dzieje życia i pracy Stefanii Sempołowskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia 1961, 302 s.
S. Michalski: Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej na tle epoki. Warszawa: Książka i Wiedza 1973, 325 s.
D. Wawrzykowska-Wierciochowa: Stefania Sempołowska. Warszawa: Iskry 1981, 155 s.

Artykuły

J. Piotrowska: Życie i działalność Stefanii Sempołowskiej. Nowa Szkoła 1951 nr 5.
M. Dąbrowska: Stefania Sempołowska. (Szkic portretu). W tejże: Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa 1956.
T. Terlecki: Panna Stefania. Wiadomości”, Londyn 1960 nr 46.
B. Leśnodorski: Stefanii Sempołowskiej „skrzydeł dwoje. Widnokręgi 1961 nr 6.
M. Falski: W 100-lecie urodzin Stefanii Sempołowskiej. Studia Pedagogiczne 1974 t. 31.
M. Majewska: Stefania Sempołowska. W: Sławne Polki. Warszawa 1975.
M. Balcerak: Stefania Sempołowska orędownikiem praw dziecka w Polsce międzywojennej. Przyjaciel Dzieci 1984 nr 9.

Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej

K. Bujwidowa: Reforma szkolna w Galicji. Krytyka 1906 z. 7.
B. Chlebowski. „Książka1906 nr 8.

Żydzi w Polsce

B. Majer. „Izraelita1907 nr 2.

Reforma szkolna 1862 roku

Michał Sz.: Książka o szkole i nauczycielstwie. Czarno na Białem 1938 nr 9.

Z tajemnic Ciemnogrodu

[H. Życzyński] H.Ż.Miesięcznik Pedagogiczny1924 nr 12.

Na ratunek

Z. Starowieyska-Morstinowa. „Przegląd Powszechny1935 t. 207.
W. Drapella: W krainie zimnej śmierci. Rejsy 1947 nr 14.
B. Dudziński: Rzecz o ludzkim braterstwie. Echo 1947 nr 3.

Pisma

R. Juryś: Instytucja moralna: Sempołowska. Nowe Książki 1960 nr 19 [dot. T. 2, 4].
K. Kuliczkowska: Ta, która ośmieliła się być sobą. Twórczość 1960 nr 11 [dot. T. 1, 3].