BIO

Urodzona 6 stycznia 1924 w Krakowie; córka Wiktora Scherera, inżyniera, i Eleonory z Kornów primo voto Gumplowicz. Uczęszczała do Żeńskiego Gimnazjum im. S. Münnichowej w Krakowie, jednocześnie ucząc się prywatnie języków obcych, rysunku i muzyki. Zaskoczona wybuchem II wojny światowej podczas wakacji we Francji, kontynuowała naukę w liceach francuskich kolejno w Vichy, Nicei i Marsylii. Następnie w 1942 przedostała się do Portugalii i w Lizbonie, w finansowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej świetlicy dla młodzieży polskiej, uczyła się języków iberyjskich oraz doskonaliła znajomość angielskiego. W 1943 przyjechała do Nowego Jorku i podjęła studia romanistyczne w tamtejszym Hunter College; w 1945 uzyskała dyplom Bachelor of Arts. W 1945/46 kontynuowała studia na wydziale iberystyki Columbia University w Nowym Jorku i w 1946 otrzymała dyplom Master of Arts. W 1946-48 pracowała w Bard College w Annandale-on-Hudson, ucząc języka francuskiego i hiszpańskiego oraz prowadząc indywidualne konsultacje z literatury. Debiutowała wówczas na łamach „Bard Review” artykułami o francuskich nowościach wydawniczych (m.in. o Dżumie A. Camusa). W 1948 uzyskała stypendium American Council of Learned Societies, dzięki któremu do 1952 studiowała na wydziale slawistyki Columbia University w Nowym Jorku, zajmując się lingwistyką i teorią literatury. Tamże doktoryzowała się w 1952 na podstawie rozprawy pt. The modern Polish short story (promotor prof. Manfred Kridl). W 1953-57 przydzielona jako research associate do sekcji języków i literatur obcych w Graduate School of Yale University prowadziła zajęcia dokształcające w dziedzinie humanistyki dla nauczycieli szkół amerykańskich. W 1957 wyjechała do Paryża na stypendium Fundacji Guggenheima. W 1959/60 pracowała jako assistant professor na wydziale slawistyki Indiana University w Bloomington. Studia i artykuły ogłaszała w czasopismach „The Polish Review” (Nowy Jork, 1957), „The American Slavic and East European Review” (Nowy Jork, 1958, 1960). W 1961 przeniosła się do Francji i podjęła pracę w Centre National de la Recherche Scientifique w sekcji literatury porównawczej. W 1966-68 prowadziła zajęcia z teorii literatury w American College in Paris. Następnie podjęła pracę na Université Paris VIII (początkowo w Vincennes, a od 1980 w Saint-Denis), gdzie zajmowała się teorią literatury i komparatystyką w zakresie literatur anglojęzycznych, słowiańskich i romańskich, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju powieści w XIX i XX w. W 1974 tamże habilitowała się na podstawie rozprawy o dialogu u Williama Faulknera i Fiodora Dostojewskiego. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku profesora. Rozwijając twórczość krytycznoliteracką i teoretycznoliteracką, publikowała artykuły i recenzje literackie m.in. w „Slavic Review” (Waszyngton, 1963) oraz w polskich czasopismach emigracyjnych „Wiadomości” (Londyn, 1963, 1966-69; tu w 1967-68 cykl artykułów o historii obyczajowej Wielkiej Emigracji pt. Czerep rubaszny), „Kultura” (Paryż, 1968, 1975), „Tematy” (Nowy Jork, 1969). Od 1980 współkieruje naukową grupą Littérature et Cognition (dawniej Problèmes de narratologie) oraz jest współredaktorem czasopisma naukowego „Théorie — Littérature —Enseignement”. Od 1982 była członkiem Komitetu Wykonawczego Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, utworzonego w Paryżu. W 1991 została członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarła 26 listopada 2001 w Paryżu.

Twórczość

1. The modern Polish short story. [Studium]. ’s-Gravenhage: Mouton 1955, X, 266 s.Slavistic Printings and Reprintings”, 5.

Zawartość

Introduction. — [Cz. l.] A general theory of the short story: 1. Description of the genre; 2. Types of short stories. — [Cz. II.] The short story in Poland: 3. Romanticism: the poets’ prose; Minor short story writers; Norwid; „Lord Singleworth’s Secret” [C.K. Norwid: Tajemnica lorda Singleworth]. — 4. From casual tales to short stories; Rzewuski; Chodźko; Other writers of „gawędas”; Kraszewski; Korzeniowski; Minor writers. — 5. The classical short story; Prus; „The Waistcoat” [B. Prus: Kamizelka]; Orzeszkowa; Sienkiewicz; Konopnicka; Świętochowski; Gomulicki; Weyssenhoff; Rodziewiczówna. — 6. The Polish Médan; Dygasiński; Zapolska; Niedźwiecki; „The Chicken” [Z. Niedźwiecki: Kura]. — 7. Young Poland; Żeromski; „The Crows” [S. Żeromski: Rozdziobią nas kruki i wrony]; Reymont; Tetmajer; Strug; Sieroszewski; Rittner; Daniłowski; Dąbrowski; Niemojewski; Other writers. — 8. Tradition and experimentation; Perzyński; Goetel; Wierzyński; Choynowski; Choromański; Gombrowicz; Nałkowska; Dąbrowska; Szelburg-Zarembina; Dąbrowolska; Kaden-Bandrowski; Iwaszkiewicz. — 9. Summary and conclusions.

2. Technika nowelistyczna Marii Konopnickiej. Łańcut: Komitet Obchodu 50-lecia Śmierci Marii Konopnickiej 1960, 31 s., powielone.

3. Wesołych Świąt. [Powieść]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1962, 112 s.

4. W czas morowy. [Powieść]. Paryż: Instytut Literacki 1967, 206 s.

5. Psim swędem. [Opowiadania dla dzieci]. Rysunki: J. Lebenstein. Warszawa: Czytelnik 2001, 109 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

En marge de la poésie romantique polonaise: Le Colonel Nicolae Korwin-Kamieński. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1965 z. 1/2 s. 36-60.
Le libérateur de la vision de l’abbé Pierre des „Aeux” de Mickiewicz. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1965/1966 t. 10 z. 3/4 s. 118-127.
Le romantisme politique de Mickiewicz. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1966/1967 t. 12 s. 3-16.
Mickiewicz et Towiański. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1966/1967 t. 11 nr 1/2 s. 19-34.
La conception de la liberté dans le „Livre des pélerins polonais” de Mickiewicz. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1968 t. 13 s. 3-19.
Nowelistyka polska po angielsku. „Tematy”, Nowy Jork 1969 nr 31/32 s. 486-496.
Absalom et Absalom. „Les Langues Modernes”, Paryż 1973 nr 4 s. 1-24.
Ontologie de l’oeuvre littéraire d’après Roman Ingarden. W: La France devant les slaves. Paris 1974 s. 153-164.
La Dernière Confédération (1836). W: For Wiktor Weintraub, essays in Polish literature, language and history. The Hague, Paris 1975 s. 437-448.
La voie romantique de Mickiewicz vers le mysticisme. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1975/1976 t. 20/21 s. 78-86.
La contestation du jugement sur pièces chez Dostoievski et Faulkner. „Delta”, Montpellier 1976 nr 3 s. 47-61.
Une allégorie apocalyptique du „postromantisme. Melville et Norwid. „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1976 nr 1/2 s. 169-184.
Faulkner et le fratricide. Pour une théorie des titres dans la littérature. „Études Anglaises”, Paryż 1977 nr 3 s. 329-337.
Texte-Contexte-Prototexte-Métatexte. „Trema”, Paryż 1977 nr 2 s. 35-44.
To Ulro through San Francisco Bay. „World Literature Today”, Norman, Oklahoma 1978 vol. 52 nr 3 s. 408-412 [dot. Cz. Miłosza].
L’expérience artistique du sujet. „Revue Française d'Études Américains”, Paryż 1979 nr 7 s. 41-50.
Rosie Coldfield et Vanka Karamazov. Le diminutif au service de l'ambivalence. „Revue de Littérature Comparée”, Paryż 1979 nr 3 s. 311-322.
William Gass: instances de la stylisation. „Delta”, Montpellier 1979 nr 8 s. 65-86.
Pour une théorie de l'histoire littéraire. [Cz. 1-2]. „Théorie — Littérature —Enseignement”, Paryż 1981 nr 1 s. 15-25; 1982 nr 2 s. 22-35.
Qu’est-ce que le sous-réalisme?Théorie — Littérature —Enseignement”, Paryż 1983 nr 3 s. 5-32.
A polyphonic insert: Charles’s letter to Judith. W: Intertextuality in Faulkner. Jackson 1985 s. 168-177.
Aspects du sous-réalisme: la représentation du réel anecdotique et le sursocial. „Théorie — Littérature — Enseignement”, Paryż 1986 nr 4 s. 31-44.
A dialogic hereafter: „The Sounf and the Fury” and „Absalom, Absalom!. W: Southern literature and theory. Athens, London 1990 s. 300-317.
Autocommunication — perversion — folie. „Théorie — Littérature —Enseignement”, Paryż 1995 nr 13 s. 73-91.

Przekłady

1. M. Kridl: A survey of Polish literature and culture. [Przeł. z polskiego] O. Scherer. New York: Columbia University Press 1956, VIII, 525 s. Wyd. nast. zmienione 's-Gravenhage: Mouton 1956.
Tytuł dzieła w oryginale: Literatura polska na tle rozwoju kultury.
2. M. Lelong: O dialog z niewierzącymi. Paryż: Édition du Dialogue 1967, 135 s.
3. P. Chauchard: Nauka i wiara. Paryż: Édition du Dialogue 1968, 166 s.
4. R. Le Trocquer: Kim jestem ja — człowiek. Paryż: Édition du Dialogue 1968, 133 s.
5. M.-D. Chenu: Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość chrześcijańska. Paryż: Édition du Dialogue 1969, 148 s.
6. H. de Lubac: Ateizm i sens człowieka. Paryż: Édition du Dialogue 1969, 121 s.
7. B.C. Butler: Teologia Soboru Watykańskiego Drugiego. Paryż: Édition du Dialogue 1971, 213 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999.

Wywiady

Pisanie jest wielkim świętem. Rozm. T. Komendant. Potop 1991 nr 2/3.

Ogólne

Artykuły

R. Gorczyńska: Antycurriculum. W tejże: Portrety paryskie. Kraków 1999.
R. Gorczyńska: Dama z dalmatynką. „Rzeczpospolitadod. Plus Minus 2002 nr 4.
K. Rutkowski: Dziennik pisany. Pożegnanie z Olgą. „Twórczość2002 nr 10.
A. Schenker: Olga Scherer. Zeszyty Literackie 2002 nr 2.
M. Wyka: Olga Scherer — portret. Dekada Literacka 2002 nr 1/2, przedruk w: Przypisy do życia. Kraków 2007.
Cz. Miłosz: Olga Scherer. Tygodnik Powszechny 2004 nr 22.

The modern Polish short story

A. Berlstein. „Études Slaves et East-Européennes”, Montreal 1956 z. 4.
J. Pietrkiewicz. „The Slavonic and East European Review”, London 1956 t. 34 nr 83.
A. Brodzka. „Pamiętnik Literacki1958 z. 3.
R.A. Maguire. „The Polish Review”, Nowy Jork 1958 nr 4.

Wesołych Świąt

Z. Kozarynowa: W amerykańskim miasteczku uniwersyteckim. „Wiadomości”, Londyn 1963 nr 10.

W czas morowy

Z. Kozarynowa: Znaki zapytania Olgi Scherer. „Wiadomości”, Londyn 1967 nr 21.
J. Katz: Jak być emigrantem? (W czterech próbach). „Kultura”, Paryż 1972 nr 3.

Psim swędem

K. Wanok. „Nowe Książki2002 nr 6.