BIO

Urodzony w 1892 we wsi Komarno pod Białą Podlaską; syn Romana Sawczuka, rolnika i młynarza. Ukończył cztery klasy rosyjskiej szkoły powszechnej w Komarnie; dalsze wykształcenie zdobywał jako samouk. Na przełomie 1909-10 przebywał na półrocznym kursie rolniczo-oświatowym w Sokołówku. W tym okresie zawarł znajomość z Ireną Kosmowską i Aleksandrem Świętochowskim. Przystąpił do niepodległościowego ruchu chłopskiego. Współpracował ze Związkiem Walki Czynnej. Włączał się do działalności społeczno-oświatowej skupionej wokół redakcji pisma „Zaranie”, uczestniczył w pracach Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszica. Debiutował w 1910 na łamach „Zarania” cyklem wierszy pt. Z kolęd chłopskich (nr 4); utwory poetyckie drukował tu do 1914. Współpracował też z dodatkiem „Zarania” pt. „Świt – Młodzi Idą” (1911-14), którego był również współredaktorem. Po powrocie do Komarna nadal pracował na roli; podejmowane tam przez niego próby założenia spółdzielni mleczarskiej oraz wprowadzenia nowych metod gospodarowania zakończyły się niepowodzeniem. Chory na gruźlicę, dzięki pomocy Ireny Kosmowskiej przebywał w 1912 najpierw w sanatorium w Otwocku, a następnie w sanatorium uczącej się młodzieży Bratnia Pomoc w Zakopanem (do 1913). Po powrocie z kuracji mieszkał w Warszawie. Współpracował z konspiracyjnymi czasopismami „Już Blisko” i „Na Naszej Ziemi”. Po wybuchu I wojny światowej w 1914, działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po nasileniu się represji przeciw ruchowi zaraniańskiemu wrócił do Komarna. Tu nauczał dzieci w języku polskim, prowadził kursy dla dorosłych. Nadal pisał wiersze, jednak po zamknięciu „Zarania” utworów nie publikował. W związku z pogorszeniem stanu zdrowia został w 1916 przy pomocy przyjaciół z ruchu ludowego umieszczony w szpitalu praskim w Warszawie. Zmarł 10 lutego 1917 w Warszawie.

Twórczość

1. Pieśni. Warszawa: Drukarnia E. Nicz i S-ka 1912, 28 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [poszerzone] z przedmową [I. Kosmowskiej] K. Warszawa, Wilno: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1924, 104 s.; [wyd. poszerzone] Wybrał i wstępem opatrzył H. Syska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, 178 s.

Nakład z 1912 częściowo skonfiskowany, ułożony w cykle: Pierwsze próby; Dalsze dążenia.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Polski słownik biograficzny. T. 35 cz. 2 (z. 145). Warszawa; Kraków 1994 (A. Kołodziejczyk).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

A. Fischer: Chłop poeta. „Kronika Powszechna1912 nr 44.
I. Kosmowska: Poezja polska ostatniej doby. „Sfinks1917 nr 7/8.
K.L. Koniński: Kajetan Sawczuk. W tegoż: Pisarze ludowi. T. 2 Lwów 1938.
S. Pigoń: Zarys nowszej literatury ludowej. (Przed rokiem 1920). Kraków 1946 [m.in. o K. Sawczuku].
S. Pigoń: Kajetan Sawczuk. W tegoż: Wybór pisarzy ludowych. Cz. 2 Wrocław 1948.
S. Czernik: Chłopskie pisarstwo samorodne. Warszawa 1954 [m.in. o K. Sawczuku].
J. Sroka: Zapomniany poeta samouk. „Nowy Nurt1958 nr 40.
H. Syska: Pieśniarz z krainy łez i krwi. W tegoż: Nad Wisłą i Bugiem. Warszawa 1959.
E. Rosiak: Kajetan Sawczuk, ludowy poeta Ziemi Lubelskiej. „Kalendarz Lubelski1968.
S. Czernik: Pisarze ludowi Galicji i Królestwa. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5 t. 3. Kraków 1973 [m.in. dot. K. Sawczuka].
H. Syska: Pierwszy bard. „Zarzewie1982 nr 30.
G. Michałowski: Kajetan Sawczuk. „Bialskopodlaski Biuletyn Kulturalny1987 nr 2.
H. Mierzwiński: Kajetan Sawczuk, podlaski poeta i działacz niepodległościowy. „Podlaski Kwartalnik Kulturalny1992 nr 2.
H. Mierzwinski: Kajetan Sawczuk – działacz ludowy i poeta (1892-1917). „Rocznik Historyczny Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego1999 nr 14.

Pieśni

R. Zienkiewiczowa: Pieśni” Kajetana Sawczuka. „Zarzewie1912 nr 8.
T. Nocznicki: Pieśni. „Wyzwolenie1924 nr 9.