BIO

Urodzony 25 października 1925 w Łodzi; syn Markusa Goldmana, szewca, i Chany z Sandlerów. W 1939 rozpoczął naukę w gimnazjum w Łodzi. Podczas okupacji niemieckiej, przebywał od 1940 w getcie łódzkim; przez rok uczęszczał do istniejącego tam gimnazjum, działał w ugrupowaniu Organizacja Antyfaszystowska, a w 1942-44 pracował w warsztatach elektrotechnicznych. Po likwidacji getta w 1944, przebywał w obozie pracy. Po wyzwoleniu był zatrudniony od lutego do czerwca 1945 w urzędach cenzury wojennej podlegających Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie pracował w fabryce Elektrobudowa w Łodzi. Równocześnie uczęszczał na kurs wstępny na Uniwersytecie Łódzkim () i jeszcze w 1945 podjął studia socjologiczne. W 1946-47 studiował też w prywatnej Wyższej Szkole Dziennikarskiej. W 1945-50 działał w Akademickim Związku Walki Młodych Życie, w Związku Młodzieży Polskiej i w Związku Akademickim Młodzieży Polskiej. W 1946 został członkiem Polskiej Partii Robotniczej (od 1949 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; wystąpił w 1968), pełnił wielokrotnie funkcję członka egzekutywy podstawowej organizacji partyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.) i następnie w Instytucie Badań Literackich (IBL) Polskiej Akademii Nauk (PAN). W 1948 ożenił się z Bellą Blaucwirn, pedagogiem. W tymże roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie kontynuował pracę i studia, również w zakresie polonistyki. W 1949-50 był stypendystą Ministerstwa Oświaty. W 1950 zaczął publikować recenzje w tygodniku „Wieś”; tu też ogłosił fragmenty rozprawy o Aleksandrze Świętochowskim Okres burzy i naporu i Wobec socjalizmu (nr 33, 43). W tymże roku uzyskał magisterium z socjologii i podjął pracę asystenta na UWr. (do 1951). W 1951 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy Wokół «Trylogii» (promotor prof. Tadeusz Mikulski). W tymże roku zamieszkał w Warszawie i został zatrudniony w IBL. W 1952-55 pełnił tam funkcję sekretarza naukowego, a w 1954-57 kierownika Pracowni Pozytywistycznej. Równocześnie w 1950-69 był współredaktorem serii „Biblioteka Narodowa” oraz w 1950-54 członkiem kolegium redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”. Artykuły i recenzje publikował m.in. w „Zeszytach Wrocławskich” (1950-52), „Nowej Kulturze” (1952-57), „Pamiętniku Literackim” (1953-56), „Życiu Literackim” (1953-58), „Nowych Książkach” (1960-65, z przerwami). W 1954 został docentem i rozpoczął pracę na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1957 przeniósł się na Wydział Filologiczny (jako pracownik IBL wykładał tam od 1954). W 1958/59 przebywał w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Po przerwie (w 1957-62) podjął w 1962 ponownie pracę w IBL PAN, pełnił m.in. funkcję kierownika Pracowni Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX w. W 1969 wyjechał do Izraela. Na uniwersytecie w Tel Awiwie został mianowany profesorem nadzwyczajnym literatury porównawczej (stanowisko to zajmował do 1973). Następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W 1970-72 był profesorem nadzwyczajnym na wydziale slawistycznym University of Chicago, a od 1972 do przejścia na emeryturę w 1995 zajmował stanowisko profesora zwyczajnego. Artykuły publikował w „Wiadomościach” (Londyn, 1971-77, z przerwami; tu w 1974-75 cykl pt. Tematy amerykańskie). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1954). Mieszkał w Chevy Chase (USA). Zmarł 2 sierpnia 2020.

Twórczość

1. Wokół „Trylogii. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952, 112 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rozprawa doktorska.

2. U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, 152 s. Instytut Badań Literackich, „Studia Historycznoliterackie”.

3. Reduta Ordona” w życiu i poezji. Gawęda historyczno-literacka. Warszawa: Czytelnik 1956, 153 s. Wyd. 2 Warszawa: Errata 1998.

4. Ze studiów nad Świętochowskim. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 357 s.

Zawartość

Wśród faktów i problemów publicystyki Świętochowskiego; „Wina uniewinnia się tym ...”. Debiut dramatyczny Świętochowskiego; Teatr Świętochowskiego; Komentarz do „Nieśmiertelnych dusz”.

5. Andrzej Strug wśród ludzi podziemnych. Warszawa: Czytelnik 1959, 345 s.

6. Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 166 s.

Dotyczy „Sachem” oraz „Trylogii”.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Aleksander Świętochowski w latach 1867-1880. Przyczynek do dziejów mieszczańskiej ideologii pozytywizmu polskiego. W: Pozytywizm. T. 1. Wrocław 1950 s. 182-236.
Julian Marchlewski o Multatulim. Pamiętnik Literacki 1953 z. 1 s. 284-294.
Dalekie i bliskie Sienkiewiczowskiej „Trylogii. Polonistyka 1954 nr 4 s. 1-17.
Tajemnice „Żółtego krzyża” [A. Struga]. „Prace Polonistyczne” Seria 14: 1958 s. 109-124.
Perspektywy „Ojców naszych” [A. Struga]. „Prace Polonistyczne” Seria 17: 1961 s. 81-111.
O pamiętniku [A.] Świętochowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1962 z. 25 s. 59-80.
Matuszewski o Słowackim i nowej sztuce. W: I. Matuszewski: Z pism. T. 3. Warszawa 1965 s. 5-70.
O sztuce krytycznej Ignacego Matuszewskiego. W: I. Matuszewski: Z pism. T. 1. Warszawa 1965 s. 5-103.
Ścieżka modernistycznych wtajemniczeń. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1. Warszawa 1965 s. 455-476 [dot. I. Matuszewskiego].
O centrum pisarstwa Aleksandra Świętochowskiego. (Dysproporcje i wymiary). W: For Wiktor Weintraub. Paris 1975 s. 407-425.
Ignacy Matuszewski. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 4. Warszawa 1977 s. 207-251.

Prace redakcyjne

1. W. Borowy: Studia i rozprawy. Przygotowali do druku: T. Mikulski, S. Sandler, J. Ziomek. T. 1-2. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952, 310 + 382 s.
2. H. Sienkiewicz: Potop. Teksty oprac. pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego. Wstęp i przypisy: S. Sandler. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, LIV, 490 + 617 + 506 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 t. 1-3 1953, wyd. 3 t. 1 1953, t. 2-3 1954.
3. B. Białobłocki: Szkice społeczne i literackie. Wybrał i wstępem poprzedził S. Sandler. Warszawa: Czytelnik 1954, 234 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
4. A. Świętochowski: Dusze nieśmiertelne. [Utwory dramatyczne]. Oprac. S. Sandler. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1957, 347 s.

Zawartość

Ojciec Makary; Aureli Wiszar; Regina.
5. I. Matuszewski: Z pism. T. 1-3. Wybór i oprac. S. Sandler. Przypisy: J. Kamionkowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 265 + 378 + 434 s.
6. A. Świętochowski: Nowele i opowiadania. Wybór S. Sandler. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1965, 297 s.
7. Wspomnienia o Andrzeju Strugu. Wstęp i oprac. S. Sandler. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 319 s.
8. A. Świętochowski: Wspomnienia. Oprac. i wstępem opatrzył S. Sandler. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966 , 307 s. [Wyd. 2] Wrocław; Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum we współpracy z De Agostini Polska 2006.
9. A. Strug: W Nienadybach byczo jest ...” i inne utwory. Oprac., wstęp i komentarz S. Sandler. Warszawa: Czytelnik 1968, 416 s.

Zawartość

Zawiera utwory rozproszone po czasopismach.
10. A. Świętochowski: Wybór pism krytycznoliterackich. Wybór S. Sandler. Wstęp i przypisy: M. Brykalska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1973, 642 s.
11. A. Świętochowski: Liberum veto. T. 1-2. Wybór i wstęp S. Sandler. Komentarz: M. Brykalska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 734 + 787 s.
12. B. Prus: Obrazy wszystkiego. O literaturze i sztuce wybór z „Kronik”. Wybór i wprowadzenie S. Sandler. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Akademia Humanistyczna 2006, 628 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1999.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.

Wokół „Trylogii”

J. Piechocki: Trylogia na nowo odczytana. Ilustrowany Kurier Polski 1952 nr 167.
T. Mikulski: Sienkiewicz na nowo odczytany. Życie Literackie 1953 nr 29.

U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce

A. Brodzka: Z rewolucyjnych tradycji krytyki literackiej. Życie Literackie 1954 nr 19.
J.Z. Jakubowski. „Pamiętnik Literacki1954 z. 4.
H. Markiewicz: O marksistowskiej teorii literatury. W: Szkice o literaturze współczesnej. Warszawa 1954.
A. Osiadacz: W sprawie monografii o Bronisławie Białobłockim. Myśl Filozoficzna 1955 nr 4.

„Reduta Ordona” w życiu i poezji

[J. Odrowąż-Pieniążek] (per): Druga seria książek o Mickiewiczu. Nowe Książki dla Ciebie 1956 nr 10.
I. Jarosińska: Jestem Ordon, któregoś pan na tamten świat wyprawił.” „Nowe Książki 1998 nr 12.

Ze studiów nad Świętochowskim

Z. Żabicki: Ideolog i polonista. Nowa Kultura 1958 nr 34.

Andrzej Strug wśród ludzi podziemnych

W. Maciąg: Jednoznaczność i tolerancja. Twórczość 1960 nr 6.
J.N. Miller: Świat Andrzeja Struga w nowym świetle. Głos Prawdy 1960 nr 58.
J. Rohoziński: Połowa portretu. Nowa Kultura 1960 nr 22.
H. Zaworska: O „Ludziach podziemnych” — sceptycznie. Nowe Książki 1960 nr 4.

Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza

B. Sowińska: Przygoda Sienkiewicza. Życie Warszawy 1968 nr 66.
W. Szymborska. „Życie Literackie1968 nr 17.

Wspomnienia o Andrzeju Strugu

Z. Macużanka: Strug bliski i daleki. Nowe Książki 1965 nr 23.