BIO

Urodzony 14 grudnia 1913 w Samborze; syn Adolfa (Abrahama) Sandauera, z zawodu zegarmistrza, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, i Berty z domu Welker, właścicielki spółdzielni modniarskiej. Dzieciństwo spędził w Samborze, gdzie uczęszczał od 1923 do I Gimnazjum Klasycznego im. A. Mickiewicza; w 1931 zdał maturę. Debiutował w 1930 przekładem wiersza J.M. Heredii pt. Pogrzeb, opublikowanym w piśmie „Filomata” (nr 22); w piśmie tym zamieścił w następnym roku swój pierwszy szkic krytyczny poświęcony twórczości Wergiliusza pt. Vergilius a my (nr 27). Od 1931 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; w 1936 uzyskał magisterium. W tym czasie nawiązał bliską znajomość z Brunonem Schulzem. W 1935-37 współpracował z Komunistyczną Partią Zachodniej Ukrainy we Lwowie. Około 1936 zaczął publikować artykuły w polskojęzycznej prasie żydowskiej, m.in. w „Chwili”, w tygodniku polityczno-społecznym i literackim „Opinia” oraz w „Nowym Dzienniku”; ogłosił tu też kilka wierszy własnych i przekładów poetyckich z języka hebrajskiego. W 1937-39 mieszkał w Krakowie, gdzie odbywał praktykę nauczycielską, ucząc łaciny w Gimnazjum Hebrajskim im. Ch. Hilfsteina. Nawiązał współpracę z miesięcznikiem literacko-artystycznym „Nasz Wyraz” (1937-39) i tygodnikiem „Pion” (1938). Utrzymywał kontakty z literackim, plastycznym i teatralnym środowiskiem awangardy krakowskiej. Bywał w Warszawie, gdzie poznał Witolda Gombrowicza. W 1939 otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich w zakresie filologii klasycznej i historii starożytnej. Wybuch II wojny światowej zastał go w Samborze, stąd pojechał do Drohobycza i zatrzymał się u B. Schulza. Powróciwszy wkrótce do zajętego przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Samboru, uczył języka rosyjskiego w polskiej szkole średniej i na kursach dla poborowych. W okresie okupacji niemieckiej pracował początkowo jako urzędnik. Od grudnia 1942 przebywał w getcie, gdzie próbował organizować ruch oporu wśród młodzieży żydowskiej. Zagrożony denuncjacją ze strony Judenratu, opuścił getto i ukrywał się początkowo samotnie, a od czerwca 1943 wraz z matką i siostrą na peryferiach Samboru. W sierpniu 1944, po wyparciu wojsk niemieckich z tych terenów, przyjechał do Lwowa, następnie do Lublina, gdzie we wrześniu 1944 wstąpił do Wojska Polskiego i służył w Chełmie jako korespondent wojenny gazety 1. Korpusu Czołgów, „Pancerni” (tu m.in. opublikował kilka niepodpisanych wierszy). W grudniu 1944 został przeniesiony do działu kulturalno-oświatowego dziennika „Polska Zbrojna”. W tymże roku został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; ZLP). W maju 1945 został zdemobilizowany w stopniu podporucznika, po czym zamieszkał w Łodzi i zajął się twórczością literacką w zakresie prozy, krytyki i przekładu z literatury rosyjskiej, francuskiej, greckiej, a w latach późniejszych także hebrajskiej. Artykuły, recenzje, opowiadania, felietony i przekłady ogłaszał m.in. w tygodnikach „Odrodzenie” (1945-49), „Życie Literackie” (od 1945) oraz „Twórczość” (1946, 1950-56, 1962-69). W 1945 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Był też członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W 1946 i 1948 przebywał w Paryżu, skąd przesyłał artykuły do „Odrodzenia” (1946). Nieprzyjęty w 1948 do tworzonej we Francji armii izraelskiej, powrócił do kraju. W tymże roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na podstawie zbioru artykułów publikowanych uprzednio na łamach prasy literackiej pt. Studia literackie z polskiej literatury współczesnej (promotor prof. Juliusz Kleiner). Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie objął kierownictwo działów poezji, prozy i krytyki w „Odrodzeniu”; ze stanowiska został zdymisjonowany po zjeździe ZLP w Szczecinie w 1949. W tym okresie zajmował się głównie pracą przekładową. Publikował m.in. w „Nowej Kulturze” (1951-62, z przerwami; tu w 1960 cykl pt. Dzienniki podróżującego), „Przeglądzie Kulturalnym” (1953-62; tu m.in. w 1955 cykl pt. Z pamiętnika izraelskiego). W 1955 przebywał przez kilka miesięcy w Izraelu, w celu zorganizowania uroczystości z okazji stulecia śmierci Adama Mickiewicza; w późniejszych latach odwiedzał tam kilkakrotnie rodzinę. W 1956 był przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej ZLP. W 1957 zaczął publikować cykl szkiców krytycznoliterackich poświęconych współczesnym pisarzom polskim pt. Bez taryfy ulgowej, drukowany początkowo w paryskiej „Kulturze” (1957 nr 7/8, o Adolfie Rudnickim), a potem w prasie krajowej. Cykl ten jak i inne jego artykuły, dotyczące poszczególnych pisarzy i literatury współczesnej, budziły dyskusje polemiczne. W 1958-71 współpracował ze „Współczesnością”, w której zamieszczał liczne artykuły i recenzje (m.in. w 1965 cykl felietonów pt. Źle o..., w 1969 pt. Wymiana na drobne). W 1959 ożenił się z Erną Rosenstein, poetką i malarką. W 1959-60 jako stypendysta Fundacji Forda przebywał we Francji, gdzie nawiązał współpracę z pismami „Temps Modernes” i „Lettres Nouvelles”; publikował w nich artykuły na temat współczesnej literatury polskiej i przekłady utworów B. Schulza. W 1962 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim (UW) na podstawie rozprawy Poeci trzech pokoleń i od 1963 pracował na stanowisku docenta, a od 1974 profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UW. W marcu 1964 był jednym z sygnatariuszy tzw. Listu 34, pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa. Publikował liczne artykuły, szkice, recenzje i tłumaczenia wierszy na łamach m.in. „Polityki” (1963, 1968-70, 1977, 1980-89; tu m.in. w 1985 cykl pt. Notatnik amerykański, w 1988 Raptularz radziecki) i „Kultury” (1965-66, 1969-70, 1973-78, 1981-87; tu m.in. w 1973 cykl Ogniem i mieczem). Prowadził także wykłady na uniwersytetach zagranicznych, m.in. na Sorbonie w Paryżu, w Durham i Los Angeles, we Florencji, Wenecji i Bolonii. Współpracował z radiem i telewizją. Otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę Radia Wolna Europa za przekłady biblijne (1971), Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1975), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia (1978), Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji I stopnia za publicystykę kulturalną (1979). W 1979 przeszedł na emeryturę, wykładał jeszcze na UW do 1981. Od 1980 należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W 1983 wstąpił do nowego ZLP. Został członkiem Narodowej Rady Kultury, powołanej przy Prezesie Rady Ministrów (1983-85 przewodniczący Zespołu Edukacji). W 1986 prowadził na UW gościnnie wykłady dotyczące Biblii. W 1987 wszedł w skład Fundacji Kultury Polskiej. W 1988 ustanowił poetycką nagrodę im. A. Świrszczyńskiej, której pierwszym laureatem został ksiądz Jan Twardowski. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1956) i Krzyżem Komandorskim (1982) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony dla Kultury Narodowej (1987), Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1989). Zmarł 14 lipca 1989 w Warszawie.

Twórczość

1. Theokritos, twórca sielanki. Lwów: Filomata 1935, 84 s.

2. Śmierć liberała. Opowiadania. [Łódź:] Książka 1947, 185 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Książka i Wiedza 1949; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1958; wyd. 4 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Śmierć liberała; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Noc praworządności; Pamiętnik bezsensu; Radio; Sprawa godności.

Przekłady

francuski

La mort du liberal. Paris 1958.

niemiecki

Der Tod eines Liberalen. [Przeł.:] U. Usakowska-Wolff, M. Wolff. Bielefeld 2001.

3. O jedności treści i formy. [Studium]. Powst. 1952-1953. Wyd. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 81 s. Przedruk zob. poz. , (t. 2).

Zawartość

Praca i sztuka, czyli o rytmie; Dzieło sztuki jako wynik i wyraz pragnienia; Poznanie i sztuka; Podstawowe kategorie estetyczne — o sprawdzianach wartości artystycznej.

4. Poeci trzech pokoleń: Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 196 s. Wyd. nast.: wyd. 2 uzupełnione Warszawa: Czytelnik 1962, wyd. 3 tamże 1966; wyd. 4 rozszerzone [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 297 s.; wyd. rozszerzone pt. Poeci czterech pokoleń. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 369 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Leopold Staff; Julian Tuwim; Od estetyzmu — do realizmu. (Rzecz o Jarosławie Iwaszkiewiczu); Wiek zwycięstwa. (Rzecz o Antonim Słonimskim); Od romantyzmu do poezji proletariackiej. (Rzecz o przedwojennej poezji Władysława Broniewskiego); Esteta czy Scyta? albo Robotnik wyobraźni. (Rzecz o Julianie Przybosiu); Poeta „świętej powszedniości”. (Rzecz o Konstantym Gałczyńskim); Czas oswojony. (Rzecz o Mieczysławie Jastrunie). — W wyd. 2 dodano: Filozofia Leśmiana; Skłócona z historią [dot. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej]. — W wyd. 4 dodano: Pośmiertny tryumf Młodej Polski. (Rzecz o Bolesławie Leśmianie); O człowieku, który był diabłem. (Julian Tuwim po raz wtóry); Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki; Syn ognia — syn ziemi. (Julian Przyboś po raz wtóry); O Gałczyńskim — tym razem... bez taryfy ulgowej; Upiory, półsen, muzyka. (Rzecz o Józefie Czechowiczu), — pominięto: Skłócona z historią. — W wyd. pt.Poeci czterech pokoleń” dodano: Polskie carmen figuratum. (Jeszcze o Julianie Przybosiu); Poezja rupieci. (Rzecz o Mironie Białoszewskim); Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego; Pogodzona z historią. (Rzecz o Wisławie Szymborskiej); Głos dzielony na czworo. (Rzecz o Zbigniewie Herbercie); Poezja tragicznego ładu. (Rzecz o Tadeuszu Śliwiaku); Ernest Bryll — klasa, naród, pokolenie.

5. Moje odchylenia (mętniackie, kosmopolityczne, formalistyczne). [Artykuły i szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 243 s.

Zawartość

Od autora; Zamiast przedmowy. — I. Odchylenie mętniackie, czyli spór o realizm (1945-1947): Komentarz historyczny; Niedyskrecje literackie, — A. Spór o literaturę piękną (1945): Możliwości nowej prozy; Zawile (I); Zawile (II); Odpowiedź na monolog, — B. Intermezzo klasyczne (1945): Nieco filologii (I); Nieco filologii (II); Dialogi z umarłymi, — C. Spór o krytykę: Komentarz historyczny; Uwagi o metodzie krytycznej; Geniusz nie zrealizowany; Filozofia Leśmiana [poz. ]; Szekspir był ssakiem; Czas — to pieniądz; Zmowa literatów. — II. Odchylenie kosmopolityczne, czyli spojrzenia na Zachód (1947-1948): Komentarz historyczny; Konstruktywny nihilizm. Zarys poetyki Pawła Valéry; Parę uwag o egzystencjalizmie; Dywagacje o Francji; Kierunki literackie we Francji. — III. Odchylenie formalistyczne, czyli spór o socrealizm (1949-1956): Komentarz historyczny; Niebezpieczeństwa wulgaryzacji; Przeciw literaturze oportunistycznej; O typowości i schematyzmie; Szopen był, niestety, muzykiem ...; Między przypadkowością a schematyzmem; O przypadku psychologicznym; Jak pisać podręczniki?; List otwarty o podręcznikach do prof. Kazimierza Wyki; O nieporozumieniach ideologicznych w naszej krytyce; O bohaterskim oportunizmie; Jak widzę współczesną polską sztukę rewolucyjną?

6. W 2000 lat później. Pamiętnik izraelski. Warszawa: Czytelnik 1956, 127 s.

Wrażenia z pobytu w Izraelu w 1955.

7. Bez taryfy ulgowej. [Szkice]. Warszawa: Czytelnik 1959, 162 s. Wyd. nast.: [wyd. 2 rozszerzone] pt. Dla każdego coś przykrego. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 366 s., wyd. 3 zmienione pt. Bez taryfy ulgowej tamże 1974, 236 s. Przedruk zob. poz. (t. 3), (t. 3).

Zawartość

Bez taryfy ulgowej; O pewnej nagrodzie; O ewolucji sztuki narracyjnej w XX w.; Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń [W. Gombrowicz]; Początek, świetność i upadek rodziny Młodziaków [dot.: W. Gombrowicz: Ferdydurke]. — W wyd. [2 rozszerzone] dodano: Rzeczywistość zdegradowana; O Gałczyńskim, tym razem... bez taryfy ulgowej. Dwa portrety z dwoma nieporozumieniami [poz. ]; Witold Gombrowicz — człowiek i pisarz; Źle o ... cenzurze i krytyce: I. Źle o cenzurze; II. Źle o krytyce: Źle o krytyce „etapowej”; Źle o krytyce pseudonaukowej; Źle o krytyce irracjonalistycznej; Źle o krytyce środowiskowej; Źle o tłumaczeniach archaizujących; Źle o tłumaczeniach umistyczniających; Źle o krytyce specjalistycznej. — Aneks: Sprawa „Bez taryfy ulgowej”; Trzy razy „nie”!; Sprawa Schulza; Wojna o Schulza; List do Dyrekcji Polskiego Radia; Odpowiedź na list Ryszarda Matuszewskiego; Sprawa Gombrowicza; Wprowadzenie Gombrowicza; Filisterskie rozważania; Porozumienia i nieporozumienia; Sprawa krytyki; Polowania ciąg dalszy; Iskający. — W wyd. 3 dodano: w części Źle o...: Źle o stosunkach Wschód — Zachód, w części Polemiki wokół cyklu Źle o...: Rozprawa z kibicem.

8. Zapiski z martwego miasta. Autobiografie i parabiografie. Warszawa: Czytelnik 1963, 130 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

I. Polityka i sztuka. (Autobiografia): Konflikty rodzinne; Lwów i pierwsze kontakty polityczne; Kraków — Warszawa i pierwsze kontakty artystyczne. — II. Urywki z pamiętników Mieczysława Rosenzweiga. (Parabiografia): Wstęp; Miłość; Wrzesień; Patriota nr 1; Patriota nr 2. — III. Kanały. (Autobiografia): Mity terenowe; Drugie wcielenie Brochwicza; Śmierć pradziadka; Czerwony języczek; Moje debiuty. — IV. Sen na strychu: Odejście narodu.

9. Stanowiska wobec. [Szkice]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 124 s.

Zawartość

Stanowiska wobec... literatury antycznej i międzywojennej: Teokryta; Leśmiana; Prozy awangardowej lat międzywojennych; „Ferdydurke” [W. Gombrowicza], — ...literatury lat 1944-48: Ważyka; Przybosia; Jastruna; Jastruna po raz drugi; Bieńkowskiego; Hertza; Borowskiego, — ...literatury lat 1957-62: Leopolda Buczkowskiego; [A.] Schwartz-Barta; [A.] Robbe-Grilleta, — ...siebie: Autokomentarz; Książka nie napisana; Legenda o krytyku.

10. Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje. Warszawa: Czytelnik 1968, 190 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : Pośmiertny tryumf Młodej Polski; O człowieku, który był diabłem; Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki; Poezja rupieci, — oraz: Samobójstwo Mitrydatesa: Wstęp; Wiek dziewiętnasty; Wiek dwudziesty; Zakończenie.

11. Liryka i logika. Wybór pism krytycznych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969, 422 s. Wyd. 2 tamże 1971.

Zawartość

Przedmowa. — O nową krytykę; Filozofia Leśmiana [poz. ]; Konstruktywny nihilizm [poz. ]; O nową prozę; O ewolucji sztuki narracyjnej XX w. [poz. ]; Rzeczywistość zdegradowana [poz. ]; O nową kulturę polską; Początki, świetność i upadek rodziny Młodziaków [poz. ]; Witold Gombrowicz — człowiek i pisarz [poz. ]. — Dwaj tradycjonaliści: Pośmiertny tryumf Młodej Polski [poz. ]; Ernest Bryll — klasa, naród, pokolenie [poz. ]. — Dwaj awangardziści: Esteta czy Scyta? albo Robotnik wyobraźni [poz. ]; Poezja rupieci [poz. ]. — Dwaj poeci masowi: Od romantyzmu do poezji proletariackiej [poz. ]; O Gałczyńskim — tym razem bez taryfy ulgowej [poz. ]. — O nową teorię literatury; Samobójstwo Mitrydatesa [poz. ]; Na przykład Szymborska.

12. Przyboś. [Szkic]. Życiorys i bibliografia oprac. I. Smolka. Warszawa: Agencja Autorska „Dom Książki 1970, 64 s.

13. Proza. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1971, 207 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1974; wyd. 3 uzupełnione Warszawa: Czytelnik 1983, 217 s.

Zawartość

Śmierć liberała [poz. ]; Zapiski z martwego miasta [poz. ; tu nadto w wyd. 3 w części Urywki z pamiętników Mieczysława Rosenzweiga rozdział: Konferencja nauczycielska].

14. Matecznik literacki. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 138 s.

Zawartość

O Norwidzie: Wiersz o głuchocie; „Jam jest Bóg zabity”; Pasja św. Fortepianu. — O Leśmianie: Poezja twórczych potęg przyrody. — O Przybosiu: Syn ognia — syn ziemi [poz. ]; Polskie carmen figuratum [poz. ]; Przemówienie pośmiertne; Korespondencja [12 listów J. Przybosia do A. Sandauera z 1946-1970]. — O Czechowiczu: Upiory, półsen, muzyka [poz. ]. — O Białoszewskim: Teatr Osobny [poz. ]. — O Joysie: James Joyce — sytuacja i poetyka. — O Antonionim: Zstąpienie Eneasza do piekieł.

15. Teoria i historia. Pisma o sztuce. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 151 s.

Zawartość

Od autora. — Teoria: O jedności treści i formy [poz. ]; Mała estetyka. — Historia: O ewolucji sztuki narracyjnej w XX w. [poz. ]; Samobójstwo Mitrydatesa [poz. ]. — Zakończenie.

16. Bóg, Szatan, Mesjasz i ...? [Eseje oraz tłumaczenie „Księgi Rodzaju”]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 295 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 przejrzane 1979; wyd. 3 1983. Przedruk zob. poz. (t. 2). Por. Przekłady poz. 29.

Zawartość

Od autora. — Księga Rodzaju: Powstanie „Księgi Rodzaju”; Biblia i słowo; O niniejszym tłumaczeniu. — Przekład Księgi Rodzaju. — Biblia na wspak czytana: Wstęp; Synowie Cadoka i kapłani wyżyn; Polityka kapłaństwa jerozolimskiego a pierwsze rozdziały „Księgi Samuela”; Trzej synowie żon nie kochanych i umiłowany bękart; Polityka dworu Dawidowego a „Księga Rodzaju”; Zakończenie. Literatura i nieskończoność. — Biblia pogańska: Wstęp. Biblia i antypowieść; Dwie opowieści o grzechu pierworodnym; Próba rekonstrukcji pramitu; Demon zdegradowany; Zakończenie. Demon ucywilizowany. — Dwa początki i dwa końce świata. — Zmącona systematyka rodzaju ludzkiego. — Mit na poczwórnym tle: Mit na tle krajobrazu, obyczaju, historii, archetypu. — Bóg, Szatan, Mesjasz i ...? : Dzieje Boga; Dzieje Szatana; Dzieje Mesjasza; ?.

Przekłady

angielski

God, Satan, Messiah and. [Przeł.] R. Keller. Cambridge, Massachusetts 1981.

17. Białoszewski. [Szkic]. Powst. ok. 1978.

Oryginał w rękopsie. Rozdział I i bibliografia autorstwa A. Bałakiera.

Przekłady

angielski

[Przeł.] A. Czarniawski. Warszawa: Agencja Autorska 1979, 79 s.

francuski

[Przeł.:] T. Christiaens, A. Kosko. Warszawa: Agencja Autorska 1978, 71 s.

18. Zebrane pisma krytyczne. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981.

T. 1. Studia o literaturze współczesnej, 638 s.

Zawartość

I. Poeci czterech pokoleń. (Z półwiecza poezji polskiej 1918-1968) [poz. ]: Poeci międzywojenni: Ewolucja polskiej poezji międzywojennej; Leopold Staff; Pośmiertny tryumf Młodej Polski. (Rzecz o Bolesławie Leśmianie); Julian Tuwim; O człowieku, który był diabłem. (Julian Tuwim po raz wtóry); Wiek zwycięstwa. (Rzecz o Antonim Słonimskim); Od estetyzmu do realizmu. (Rzecz o Jarosławie Iwaszkiewiczu); Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki; Od romantyzmu do poezji proletariackiej. (Rzecz o Władysławie Broniewskim); Esteta czy Scyta? albo Robotnik wyobraźni. (Rzecz o Julianie Przybosiu); Syn ognia — syn ziemi. (Julian Przyboś po raz wtóry); Poeta „świętej powszedniości”. (Rzecz o Konstantym Gałczyńskim); O Gałczyńskim — tym razem... bez taryfy ulgowej. (Dwa portrety z dwoma nieporozumieniami); Czas oswojony. (Rzecz o Mieczysławie Jastrunie); Upiory, półsen, muzyka. (Rzecz o Józefie Czechowiczu), — oraz: Od stylizacji do żarliwości. (Rzecz o Annie Świrszczyńskiej), — II. Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968; z poz. : Poezja rupieci. (Rzecz o Mironie Białoszewskim); Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego; Pogodzona z historią. (Rzecz o Wisławie Szymborskiej); Głos dzielony na czworo. (Rzecz o Zbigniewie Herbercie); Poezja tragicznego ładu. (Rzecz o Tadeuszu Śliwiaku); Ernest Bryll — klasa, naród, pokolenie, — oraz: Samotność z dalekopisem. (Rzecz o Kazimierzu Hoffmanie). — Szkice o Leśmianie: Filozofia Leśmiana. (Eksperyment krytyczny) [poz. ]; Poezja twórczych potęg przyrody [poz. ]. — O poezji Pawła Valéry: Konstruktywny nihilizm [poz. ]. — O prozie Schulza i Gombrowicza: Rzeczywistość zdegradowana. (Rzecz o Brunonie Schulzu) [poz. ]; Witold Gombrowicz — człowiek i pisarz [poz. ]; Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin. (Próba psychoanalizy).

T. 2. Studia historyczne i teoretyczne, 545 s.

Zawartość

Studia biblistyczne: Bóg, Szatan, Mesjasz i...? [poz. ]. — Studia o literaturze klasycznej: „Agamemnon” Ajschylosa; „Edyp królem” Sofoklesa; Wprowadzenie do Arystofanesa; „Sielanki” Teokryta; Wprowadzenie do Lukrecjusza. — Studia teoretyczne: O jedności treści i formy [poz. ]; Mała estetyka; O ewolucji sztuki narracyjnej w XX w. [poz. ]; Samobójstwo Mitrydatesa [poz. ]; Liryka i logika [przedmowa do poz. ]; Śmiech i uśmiech.

T. 3. Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka, 869 s.

Zawartość

Interpretacje: [dot. C.K. Norwida:] Wiersz o głuchocie [poz. ]; „Jam jest Bóg zabity!” [poz. ]; Pasja św. Fortepianu [poz. ]; Wyprawa trzecia; Norwid o Żydach polskich; Szkoła samobójców, — [dot. B. Leśmiana:] Przyroda jako „ten trzeci”; „Przyśpiew” — poemat o antynomiach przyrody; „Stodoła” — wiersz przedreligijny; Przerzutnia a nieskończoność; „Zielony dzban” — antyrezurekcyjny wiersz o zmartwychwstaniu, — [dot. J. Przybosia:] Polskie „carmen figuratum” [poz. ]; Śmierć i róża, — Interpretacja Schulza. — Recenzje. — Publicystyka literacka: Moje odchylenia. Publicystyka 1945-1956 [poz. ], — Bez taryfy ulgowej. Publicystyka 1956-1963. — Z poz. : I. Cykl „Bez taryfy ulgowej”: Bez taryfy ulgowej; O pewnej nagrodzie; Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń. (Esej krytyczny, osnuty na tle I części „Ferdydurke” Gombrowicza); Początki, świetność i upadek rodziny Młodziaków. (Esej krytyczny, osnuty na tle II części „Ferdydurke” Gombrowicza), — II. Polemiki wokół cyklu „Bez taryfy ulgowej”: Trzy razy „Nie!”; Filisterskie rozważania; Porozumienia i nieporozumienia, — III. Cykl „Źle o...”, — IV. Polemiki wokół cyklu „Źle o...”, — Inne polemiki: W sprawie „Bez taryfy ulgowej” po latach; Recenzje i logika; Nieporozumienia; Dla kogo jestem nudny?; Mniej teologii, więcej tekstologii; Antynomie awangardy; Siódme przykazanie; O mój Antoninie, rozwijaj się!; Jak fałszować teksty, czyli moralność p. [I.] Dąmbskiej; Karty na stół!, — Felietony i wywiady: [Felietony:] Wprowadzenie Schulza (I); Wprowadzenie Schulza (II); Wprowadzenie Gombrowicza; Ich dwóch [B. Schulz, W. Gombrowicz] i ja jeden; Piosenkarzom ku uwadze; „Całe szczęście, że ón w sobotę stoi...”, — [Wywiady:] Nic ciekawego! Same cytaty! Rozm. R. Samsel; Od awangardy do akademizmu. Rozm. A. Budzyński; Jeszcze raz bez taryfy ulgowej. Rozm. C. Marrodan, — [Felietony:] Mniej czytajcie!; O sobie. — Iuvenilia: Na śmierć Leśmiana; Szkoła mitologów; „Ferdydurke” po raz pierwszy; Powieść o udawaniu [dot.: W. Gombrowicz: Ferdydurke].

19. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać... Warszawa: Czytelnik 1982, 96 s. Przedruk zob. poz. (t. 3).

Zawartość

I. Prehistoria zagadnienia: Sprecyzowanie tematu; Geneza antysemityzmu; Stosunek do Żydów w dawnej Polsce. — II. Żydzi w Polsce w XX wieku: Przed pierwszą wojną światową; W Polsce międzywojennej; Żydzi – Polacy i ich kulturalne znaczenie. — III. Literatura międzywojenna: Julian Tuwim, czyli Żyd-allosemita; Antoni Słonimski, czyli postęp umiarkowany; Bruno Schulz, czyli pisarz polski o podświadomości starotestamentowej. — IV. Żydzi w literaturze czasu okupacji: „Wielki Tydzień” Jerzego Andrzejewskiego, czyli dwie redakcje jednego utworu; Czesław Miłosz, czyli poczucie współodpowiedzialności za zagładę; Mieczysław Jastrun, czyli spowiedź „marana”. — V. Lwów 1939-1941. Front wschodni: Pierwsze lata Polski Ludowej; Odrodzenie przez Syberię [dot. L. Szenwalda]; Awangardzista w mundurze [dot. A. Ważyka]; „Wściekli czerwoni encyklopedyści” [dot. członków red.Kuźnicy”— VI. Na międzynarodowej szachownicy: Kultura pod podwójnym mecenatem; Pośmiertne życie żydostwa polskiego; Spod mecenatu krajowego pod – zachodni. — VII. Tematyka żydowska w literaturze powojennej: Piewca pięknie ginących [A. Rudnicki]; Piewca brzydko mówiących [J. Stryjkowski]; Autor! Autor! [dot. A. Sandauer].

20. Pisma zebrane. T. 1-4. Warszawa: Czytelnik 1985.

T. 1. Studia o literaturze współczesnej, 679 s.

Zawartość

jak w poz. (t. 1), — oraz eseje: Rilke; Sztuka po końcu sztuki.

T. 2. Studia historyczne i teoretyczne, 568 s.

Zawartość

jak w poz. (t. 2), — oraz eseje: Immanuel w Księdze Izajasza; Podpatrywanie twórczych tajników przyrody.

T. 3. Publicystyka, 545 s.

[działy z poz. (t. 3)]: , — oraz: Moje odchylenia (1945-1956) [poz. ]; Bez taryfy ulgowej (1956-1963) [роz. ]; O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego [poz. ].

T. 4. Pomniejsze pisma krytyczne, 475 s.

Zawartość

[działy z poz. (t. 3)]: Interpretacje [tu dodano:] Świdryga i Midryga, — Recenzje [dodano 2], — Polemiki [tu dodano:] „Rozruszanie” poezji polskiej; Rachunki i aktualność. — Ingerencje w aktualność: „Danse macabre á la polonaise”; „Środowisko”; Odnaleźć poczucie rzeczywistości [wywiad, rozm. E. Sabelanka]; Ot i kłopot... [dot.: K. Wojtyła: Poezje i dramaty]; Uderz w stół... [polemika z: S. Barańczak: Samobójstwo sandaueryzmu]; Tak myślę... ; List do redakcji „Gazety Krakowskiej”; Pożytki z Gombrowicza; Szkoła to nudziarstwo... ; Mimowolny sojusznik [polemika m.in. z S. Burkotem]. — [Działy z poz. (t. 3)]: Felietony i wywiady [dodano felietony:] „Nie czy, lecz po co «z matki obcej». (Próba psychoanalizy Adama Mickiewicza); „Polonizmy”, — Iuvenilia [tu dodano:] Nowoczesna poezja dla dzieci.

21. Byłem... [Wspomnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991, 149 s.

Zawartość

Zawiera wspomnienia A. Sandauera z 1913-1968 oraz relacje matki, B. Sandauer, i siostry, I. Sandauer-Glanz.

22. Trójca nowoczesnych. Kraków: Wydawnictwo Miniatura [1991], 352 s.

Zawartość

Bruno Schulz: Rzeczywistość zdegradowana [poz. ]; Bruno Schulz, pisarz polski o podświadomości biblijnej (I), (II); Piękne dzielnice a getto; Wprowadzenie Schulza (I), (II) [poz. ]; Wojna o Schulza [poz. ], — Witold Gombrowicz: Witold Gombrowicz — człowiek i pisarz [poz. ]; „Ferdydurke” po raz pierwszy [poz. ]; Powieść o udawaniu [poz. ]; Gombrowicz a polityka; Dzieje bogatej przyjaźni; Wprowadzenie Gombrowicza [poz. ]; „Polska formuła”, — Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin [poz. (t. 1)], — Stanisław Ignacy Witkiewicz i ciąg dalszy. Sztuka po końcu sztuki [poz. (t. 1)].

Przekłady

1. W. Majakowski: Dobrze! Poemat październikowy. Tłumaczenie powst. 1943-1944. Wyd. z przedmową S. Pollaka. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 159 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [!] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, wyd. [3] Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1987. Przedruk zob. poz. .
Pierwsza wersja przekładu powstała na podstawie tekstu zachowanego w pamięci A. Sandauera w okresie ukrywania się podczas okupacji niemieckiej. — Wydanie osobne fragmentów z przedmową A. Sandauera [Łódź:] Książka 1945, 69 s.

Adaptacje

teatralne

Udramatyzowała: K. Berwińska. Inscenizacja: W. Krasnowiecki. Wystawienie: Katowice Teatr im. S. Wyspiańskiego 1948. Wyd. z przedmową L. Gomolickiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 59 s.
2. W.G. Jan: Dżengis-Chan. Powieść z życia dawnej Azji. (XIII wiek). [Warszawa:] Czytelnik 1948, 325 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1949; wyd. 3 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1958, 332 s.
Tłumacz podpisany: Jerzy Sandecki.
3. M. Gorki: [Dziewiąty] 9 stycznia. [Opowiadanie]. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 59 s. Wyd. 2 tamże 1950. Przedruk w: M. Gorki: Opowiadania; Matka. (Wybór dzieł. T. 1). Warszawa 1954.
4. L. Aragon: Komuniści. Luty-wrzesień 1939. [Powieść]. Przeł.: A. Sandauer, R. Matuszewski. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 243 s.
W przekładzie A. Sandauera rozdziały 12-26.
5. M. Gorki: Klim Samgin. (Czterdzieści lat). [Powieść]. T. 1-3. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 596 + 712 + 422 s. Przedruk pt. Życie Klima Samgina. (Czterdzieści lat). Cz. 1-3 w: M. Gorki: Pisma wybrane. T. 11-13. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957.
6. W. Majakowski: Ognisty rumak. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950, 16 s.
7. A. Czechow: Trzy siostry. Dramat w 4 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 136 s. Wystawienie: Warszawa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 1959. Telewizja Polska 1968. Przedruk zob. poz. (t. 2).
8. A. Czechow: Wiśniowy sad. Komedia w 4 aktach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 115 s. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr 1954. Telewizja Polska 1972. Przedruk zob. poz. (t. 2).
9. W. Majakowski: Satyry. Wybrał i przeł. A. Sandauer. [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, 93 s. Przedruk zob. poz. .
10. F.C. Weiskopf: Nędza i wielkość naszych dni. Anegdoty. 1933-1947. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 117 s.
11. A. Czechow: Czajka. [Utwór dramatyczny w 4 aktach]. Przekł. powst. przed 1953. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: pt. Mewa. Łódź, Teatr im. S. Jaracza 1954. Telewizja Polska 1967. Przedruk w: Antologia dramatu rosyjskiego. [T. 2]. Warszawa 1954.
12. A. Czechow: Utwory dramatyczne. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 373 + 338 s.

T. 1: Łabędzia pieśń (Kolchas). Szkic dramatyczny w 1 odsłonie [poz. ]; Iwanow. Dramat w 4 aktach [poz. ]; Niedźwiedź. Krotochwila w 1 akcie [poz. ]; Oświadczyny. Krotochwila w 1 akcie [poz. ]; Tragik mimo woli. (Z życia na letnisku). Krotochwila w 1 odsłonie [poz. ]; Wesele. Scena w 1 odsłonie [poz. ]; Jubileusz. Krotochwila w 1 akcie [poz. ]; Czajka. Komedia w 4 aktach [poz. ]; Wujaszek Wania. Sceny z życia na wsi w 4 odsłonach [poz. ].

T. 2: Trzy siostry. Dramat w 4 aktach [poz. ]; O szkodliwości tytoniu. Scena — monolog w 1 odsłonie; Wiśniowy sad. Komedia w 4 aktach [poz. ]; Kusy. Komedia w 4 aktach [poz. ]; Przy trakcie. Szkic dramatyczny w 1 odsłonie [poz. ].

13. A. Czechow: Wujaszek Wania. [Sztuka w 4 aktach]. Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski, 1953. Druk zob. poz. (t. 1). Telewizja Polska 1971. Przedruk w: Antologia dramatu rosyjskiego. [T. 2]. Warszawa 1954.
14. Teokryt: Sielanki. Przeł. i oprac. [oraz wstępem opatrzył] A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 122 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1973, wyd. 4 1981.
15. A. Czechow: Jubileusz. Krotochwila w 1 akcie. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Oświadczyny. Gniezno, Teatr im. A. Fredry 1954. Telewizja Polska 1961.
16. A. Czechow: Oświadczyny. Krotochwila w 1 akcie. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Jubileusz. Gniezno, Teatr im. A. Fredry 1954. Telewizja Polska 1957.
17. W. Majakowski: Łaźnia. Dramat w 6 obrazach z cyrkiem i fajerwerkiem. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1954. Wyd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 77 s. Przedruk zob. poz. oraz w: W. Majakowski: Utwory sceniczne. Warszawa 1985.
18. Arystofanes: Żaby. [Komedia]. Przeł. i oprac. A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 126 s. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy, 1961. Przedruk zob. poz. , .
19. W. Majakowski: Wiersze dla dzieci. Przeł.: W. Broniewski, A. Sandauer, A. Stern. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 60 s.
20. A. Czechow: Łabędzia pieśń. Szkic dramatyczny w 1 odsłonie. Druk zob. poz. (t. 1). Telewizja Polska 1957 pt. Pieśń łabędzia. Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Jubileusz; Przy trakcie; Wesele. Słupsk, Teatr Muzyczny 1979.
Wystawienie: też pt. Łabędzi śpiew.
21. A. Czechow: Przy trakcie. Szkic dramatyczny w 1 odsłonie. Druk zob. poz. (t. 2). Telewizja Polska 1959. Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Jubileusz; Łabędzia pieśń; Wesele. Słupsk, Teatr Muzyczny 1979.
22. W. Majakowski: Misterium Buffo. Przeł.: A. Sandauer, A. Stern. Wystawienie: Opole, Teatr 13 Rzędów 1960.
23. A. Czechow: Iwanow. Dramat w 4 aktach. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1963. Telewizja Polska 1964.
24. A. Czechow: Niedźwiedź. Krotochwila w jednym akcie. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: łącznie z M. Gogol: Ożenek. [Przeł.] J. Tuwim. Bydgoszcz, Teatr Polski 1963. Telewizja Polska 1984.
25. Eurypides: Elektra. [Tragedia]. Przeł. i oprac. A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 73 s. Wystawienie: łącznie z: Arystofanes: Żaby [przeł. A. Sandauer] oraz Ajschylos: Agamemnon [przeł. S. Srebrny] Warszawa, Teatr Narodowy 1963. Telewizja Polska 1968. Przedruk zob. poz. .
26. Arystofanes: Chmury. [Komedia]. Warszawa: Czytelnik 1964, 134 s. Wystawienie: Wrocław, Teatr Kalambur 1964. Wystawienie: jako fragment inscenizacji pt. Raj leniuchów, czyli demokracja ateńska. Bydgoszcz, Teatr Polski 1980. Przedruk zob. poz. , .
27. Arystofanes: Ptaki. [Komedia]. Przeł. i oprac. A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 123 s. Wystawienie: Warszawa, Teatr Powszechny 1975. Przedruk zob. poz. , .
28. A. Czechow: Tragik mimo woli. Krotochwila w 1 odsłonie. Druk zob. poz. (t. 1). Telewizja Polska 1974. Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Jubileusz; Łabędzi śpiew [właśc. tytuł: Łabędzia pieśń] pt. Tragik mimo woli. Toruń, Teatr im. W. Horzycy 1991.
29. Księga Rodzaju. Przekł. i komentarz A. Sandauer. Literatura na Świecie 1974 nr 3 s. 4-177. Przedruk w: Bóg, Szatan, Mesjasz i ...? Zob. Twórczość poz. .

Przekłady

rozdziały 2-50.
30. Sofokles: Edyp królem. Literatura na Świecie 1976 nr 1 s. 10-55. Wystawienie: Warszawa, Teatr Studio 1977. Przedruk zob. poz. .
31. Arystofanes: Komedie wybrane. Przeł.: A. Sandauer, S. Srebrny. Wybór i oprac.: R. Turasiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 527 s.
W tłumaczeniu A. Sandauera: Chmury [poz. ]; Ptaki [poz. ]; Żaby [poz. ].
32. Dramaty greckie. Wybór w przekł. i oprac. A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 411 s.

Zawartość

Ajschylos: Agamemnon; Sofokles: Edyp królem [poz. ]; Eurypides: Elektra [poz. ]; Arystofanes: Chmury [poz. ], Ptaki [poz. ], Żaby [poz. ].
33. Majakowski w przekładach Artura Sandauera. Warszawa: Czytelnik 1977, 279 s.

Zawartość

Dobrze! [poz. ]; Satyry [poz. ]; Łaźnia [poz. ].
34. A. Czechow: Wesele. Scena w 1 odsłonie. Druk zob. poz. (t. 1). Wystawienie: łącznie z A. Czechow: Jubileusz; Łabędzia pieśń; Przy trakcie. Słupsk, Teatr Muzyczny 1979.
35. A. Czechow: Kusy. Komedia w 4 aktach. Druk zob. poz. (t. 2). Wystawienie: Warszawa, Teatr Polski 1980.
36. R.M. Rilke: Poezje. Wybór, tłumaczenie i wstęp A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 265 s. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1987, 282 s.
37. J.W. Goethe: Faust. Tragedii część pierwsza. Przeł. i przedmową oraz przypisami opatrzył A. Sandauer. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 206 s.
38. Poeci rosyjscy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1987, 140 s.

Zawartość

Zawiera przekłady wierszy autorów: A. Błok, M. Cwietajewa, S. Jesienin, A. Kuszner, W. Majakowski, O. Mandelsztam, B. Pasternak, A. Tarkowski.
39. R.M. Rilke: Ogrojec oliwny. Wiersze wybrał J. Baran. [Kraków:] Miniatura [ok. 1993], 26 s.
40. R.M. Rilke: Wiersze samotne. Przeł.: B. Antochewicz, M. Jastrun, A. Sandauer. Wybrała: K. Turkiewicz-Suchanowska. Kraków: Miniatura 1993, 64 s.

Prace redakcyjne

1. W. Majakowski: Wybór wierszy. Dokonał wyboru i wstępem zaopatrzył A. Sandauer. Warszawa: Nasza Księgarnia 1953, 182 s.
Tu m.in. przekład A. Sandauera.
2. M. Białoszewski: Obroty rzeczy. Wiersze. Wyboru dokonał A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 138 s. Wyd. 2 tamże 1957. Przedruk w: M. Białoszewski: Utwory zebrane. T. 1. Warszawa 1987.
3. P. de Ronsard: Poezje. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył A. Sandauer. Tłumaczenie: L. Staff, M. Wroncka, L.E. Stefański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 125 s. Wyd. 2 tamże 1969.
4. J. Wit: Wiersze wybrane. Wybór i przedmowa A. Sandauer. Warszawa: Czytelnik 1959, 155 s.
5. L. Staff: Wybór poezji. Wybór i wstęp A. Sandauer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 137 s.
6. Od ojczyzny do synczyzny. [Widowisko telewizyjne]. Wstęp, układ i wybór tekstów A. Sandauer. Telewizja Polska 1983.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. , 14, 18, 25, 27, 29, 32, 36, 37.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957, 1979, 1988.

Wywiady

zob. Twórczość poz. (t. 3), poz. (t. 4), oraz:.

Nic świętego. Rozm. K. Nastulanka „Polityka1966 nr 3, przedruk w: K. Nastulanka: Sami o sobie. Warszawa 1975.
Nie ma talentów — wszyscy są zdolni. Rozm. T. Krzemień. W: T. Krzemień: Znajomi nieznajomi. Warszawa 1977.
Odnaleźć poczucie rzeczywistości. Rozm. E. Sabelanka. W: Gwałt i perswazja. Warszawa 1983, przedruk w: E. Sabelanka: W kręgu wywiadów. Poznań 1987.
Sztuka i tajemnica. Rozm. J. Baran. W: J. Baran: Autor! Autor! Warszawa 1986, przedruk w: Śnił mi się Artur Sandauer. Kraków: Centrum Kultury Żydowskiej 1992, 158 s.;.
Pisarz uprawiający krytykę. Rozm. M. Wawrzkiewicz. Poezja 1987 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa* 1989 ([W. Głowala] wg).
J. Wróbel: Kalendarium życia i twórczości Artura Sandauera. W: Śnił mi się Artur Sandauer. Kraków 1992.
Polski słownik biograficzny. T. 34. Cz. 3. (Z. 142). Wrocław 1993 (Z. Macużanka).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (A. Lam).

Ogólne

Książki

Śnił mi się Artur Sandauer. Rozmowy i wspomnienia. Zebrał i oprac.: J. Baran. Kraków: Centrum Kultury Żydowskiej 1992, 158 s. [tu:] I. Cztery rozmowy z Arturem Sandauerem. [Rozm. J. Baran]: Rozwrzaskliwe czasów przechwałki...; Sztuka i tajemnica; Ustalenie charakteru; O sobie, innych i... pornografii, — II. J. Baran: Artur Sandauer na tle szczytów, — III. Artur Sandauer w oczach rodziny: I. Sandauer-Glanz: Osobno, a jednak razem; E. Rosenstein: Na pewno mu nie przeszkadzałam [Rozm. J. Baran]; A. Sandauer: Być synem Sandauera... [Rozm. J. Baran], — IV. Artur Sandauer w oczach znajomych: J. Wójcik: Byłem uczniem Sandauera [fragment listu do J. Barana]; E. Odachowska-Zielińska: Sandauer — czarnoksiężnik; R. Löw: Izraelskie ślady Artura Sandauera; ks[iądz] J. Twardowski: *** [wiersz]; Ł. Nicpan: Profesor; B. Madej: Jego wysokość; T. Jastrun: Kwestia smaku i strach przed strychem. [Rozm. J. Baran]; M. Sołtysik: Artur Sandauer słucha; J. Pieszczachowicz: Walizka pana Artura, — „Śnił mi się Artur Sandauer”: J. Baran: Rozmowa z mistrzem Arturem (p)o śmierci [wiersz].
G. Wołowiec: Nowocześni w PRL: Przyboś i Sandauer. Wrocław: FNP [Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej] 1999, 291 s.

Artykuły

M. Brożek. „Pamiętnik Literacki1954 z. 3 [recenzja przekł. Teokryt: Sielanki].
[S. Kisielewski] Kisiel: Jak krawiec kraje?Tygodnik Powszechny1957 nr 7.
W. Sadkowski: Sztuka krytyczna Artura Sandauera. Przegląd Kulturalny 1957 nr 5.
Z. Greń: Pasażer bez bagażu, czyli Artur Sandauer, krytyk i literatura. Polityka 1958 nr 47.
W. Maciąg: Artur Sandauer. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 35.
M. Głowiński: System egocentryczny docenta Sandauera. Tygodnik Powszechny 1965 nr 23.
J. Kwiatkowski: Artur Sandauer na ringu. Życie Literackie 1965 nr 20, przedruk w tegoż: Remont pegazów. Warszawa 1969.
W. Maciąg: Nowator heroiczny. W tegoż: Nasz chleb powszedni. Kraków 1966.
W. Maciąg: Sprawa Sandauera albo legenda nowoczesnych. Miesięcznik Literacki 1968 nr 4, przedruk w tegoż: Sprawa literatury. Poznań 1970, polemika: A. Sandauer. „Miesięcznik Literacki” 1968 nr 5.
T. Burek: Szkoła mitologiczna Artura Sandauera. Polityka 1969 nr 49, przedruk w tegoż: Dalej aktualne. Warszawa 1973.
J. Przyboś: Pro domo mea” — o Sandauerze. w tegoż: Zapiski bez daty. Warszawa 1970.
J. Rzymowski: Artur Sandauer wobec krytyki i literatury współczesnej. Osnowa 1970, jesień.
A. Lisiecka: Sandauer w mateczniku. „Wiadomości”, Londyn 1975 nr 2, przedruk pt. Wielki Sandauerus w tejże: Przewodnik po literaturze krajowej. Londyn 1975.
A. Słonimski: Sandaueryzm. Tygodnik Powszechny 1976 nr 26.
Z. Mikulski: Sandaueritis. Kamena 1978 nr 10.
K. Pieńkosz: Między liryką a krytyką. (O eseistyce Artura Sandauera). Literatura 1978 nr 28.
B. Dohnalik: Sandauerowi dobrze... gorzej Majakowskiemu. Nowy Wyraz 1980 nr 10 [recenzja przekł.: W. Majakowski: Dobrze!].
S. Gębala: Idol. Poglądy 1980 nr 6.
E. Kuźma: Poezja polska w oczach Artura Sandauera. Poezja 1980 nr 1.
Z. Smektała: Racja i nieracja Artura Sandauera. „Wiadomości”, Londyn 1981 nr 22.
S. Barańczak: Samobójstwo sandaueryzmu. „Kultura”, Paryż 1982 nr 10, 11, wyd. osobne Kraków: Wydawnictwo Promieniści* 1984, 24 s., wyd. nast. [Warszawa:] Melina Wydawnicza* [19]85, przedruk w tegoż: Książki najgorsze (1975-1980), wyd. 2 zmienione Poznań 1990, polemika: A. Sandauer: Uderz w stół. „Polityka” 1982 nr 45.
U. Benka: Savoir-vivre i nekrofagia. Akcent 1982 nr 2.
Poezja 1983 nr 6 [nr poświęcony A. Sandauerowi, tu m.in. artykuły: [B. Drozdowski] bd: [Wstęp]; J. Tynecki: Sandauer od dołu; A. Zieniewicz: Profesor Sandauer wspomina rodzinne miasteczko; J. Marx: Dichtung und Wahrheit Artur Sandauer; A. Łaszowski: Operacja: Sandauera. (Fragmenty); A. Tchórzewski: Komizm Artura Sandauera; J. Witan: O, Leonardo, czemu się tak trudzisz. (Anty-Sandauer); J.Z. Brudnicki: Sandauerystyka. (Krytyka, liryka, epika); S. Gębala: Sandauer w oczach Gombrowicza, przedruk w: tegoż: Odpowiedzialność za słowo. Bielsko-Biała 1993; A. Delczyński [wywiad na temat książki: Bóg, Szatan, Mesjasz i...?]. Rozm. A. Tchórzewski; B. Drozdowski: Falstaff dzieckiem podszyty? (Artura Sandauera portret wyczytany z pism jego własnych), przedruk w tegoż: List otwarty do... Warszawa 1985; B. Drozdowski: Nota].
S. Barańczak. „Slavic Review”, Nowy Jork 1983 nr 2.
C. Dziekanowski: Psychoanaliza na kanapie teoretyka literatury. Poezja 1983 nr 7.
Z. Mentzel: Sandauer o stalinizmie. Puls 1984/1985 nr 24.
K. Lipiński: Nowy Rilke?Pismo Literacko–Artystyczne1985 nr 7/8 [recenzja przekł. i oprac.: R.M. Rilke: Poezje].
M. Łukaszewicz: Z Sandauerem trudno... Nowe Książki 1986 nr 9.
J. Pieszczachowicz: Intelekt i temperament. Twórczość 1986 nr 11/12, przedruk w: Śnił mi się Artur Sandauer. Kraków 1992.
J. Zychowicz: O Sandauerze, czyli siedem ja krytyka. Miesięcznik Literacki 1986 nr 8.
T. Błażejewski: Pandemonium samookreślenia. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
J. Baran: Sandauer na tle szczytów. Życie Literackie 1989 nr 48, 49, przedruk w: Śnił mi się Artur Sandauer. Kraków 1992.
Z. Bieńkowski: Co mówiłam?Tygodnik Kulturalny1989 nr 17.
Z. Bieńkowski: Łyżka dziegciu. Tygodnik Kulturalny 1989 nr 34.
H. Czubała: Krytyk heroiczny. Życie Literackie 1989 nr 33.
T. Drewnowski: Artur Sandauer. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza1989.
B. Kazimierczyk: Sandauer, czyli żądanie genialności. Odrodzenie 1989 nr 31.
R. Matuszewski: Dla każdego coś przykrego. Polityka 1989 nr 30.
H. Michalski: Pisarz samowystarczalny. Kultura 1989 nr 32.
K. Pieńkosz: Artur Sandauer. Literatura 1989 nr 11/12.
A. Rogalski: Sandauerowski kij w mrowisko. Nurt 1989 nr 9.
M. Sołtysik: Sugestywny Artur Sandauer. Życie Literackie 1989 nr 30.
Poezja 1990 nr 4/6 [nr częściowo poświęcony A. Sandauerowi, tu wywiady: Próba sporu z Arturem Sandauerem. Rozm. K. Gąsiorowski; Ustalanie charakteru. O Mironie Białoszewskim. Rozm.: A. Sandauer i J. Baran, przedruk w: Śnił mi się Artur Sandauer. Kraków 1992; Ostatnie rozmowy z Arturem Sandauerem. Rozm. J. Baran].
A. Kruczyński: Artura Sandauera powroty do młodzieńczych fascynacji. Meander 1990 z. 1.
Z. Macużanka: Artur Sandauer. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2.
J. Madejski: Mit Galicji w twórczości Artura Sandauera. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 76.
T. Nyczek: Artur Sandauer. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2.
J. Błoński: Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej. W tegoż: Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1994.
T. Stefańczyk: Hetman polskiej krytyki. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8.
I. Mityk: Śmierć liberała. Elementy groteski w opowiadaniach Sandauera. Kieleckie Studia Filologiczne 1996 t. 9.
J. Zychowicz: Bez taryfy ulgowej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 23.
M. Wołk: Pułapki świadomości. O labiryntowym cyklu opowiadań Sandauera. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001.
S. Gawliński: Sambor Sandauera. W tegoż: Metafory losu. Kraków 2005.

Śmierć liberała

K. Brandys: Opowiadania behaviourysty. Kuźnica 1947 nr 49, przedruk w tegoż: Wspomnienia z teraźniejszości. Warszawa 1959.
J. Ziomek. „Zeszyty Wrocławskie1947 z. 3.
S. Lichański: Spowiedź liberała. Tygodnik Warszawski 1948 nr 2.
K. Wyka: Wszystkie lata okupacji. W tegoż: Pogranicze powieści. Kraków 1948, 1974, 1989, przedruk w tegoż: Szkice literackie i artystyczne. T. 2. Kraków 1956.

O jedności treści i formy

A. Klimowicz: Sztuka myślenia. Nowe Książki 1957 nr 10.
W. Maciąg: Krytyk nieprzejednany. Życie Literackie 1957 nr 38 [dot. też: Poeci trzech pokoleń; Moje odchylenia].
Z. Najder: Recepty i logika. Twórczość 1957 z. 10/11.
M. Głowiński. „Pamiętnik Literacki1958 z. 3.

Poeci trzech pokoleń

W. Szymański: Szkice Sandauera. Tygodnik Powszechny 1955 nr 28.
J.J. Lipski: O urokach śmiałej hipotezy. Kronika 1956 nr 4.
R. Matuszewski: O poezji dwudziestolecia. Nowa Kultura 1956 nr 5, przedruk pt. Poezja dwudziestolecia w oczach krytyka w tegoż: Doświadczenia i mity. Warszawa 1964.
W. Natanson: Siedem portretów literackich. Kamena 1956 nr 1.
J. Preger: Na marginesie „Poetów trzech pokoleń. Życie Literackie 1956 nr 18.
J. Sławiński: Sztuka pisania o poezji. Twórczość 1956 nr 5.
M. Głowiński. „Nurt1978 nr 4 [dot. wyd. rozszerzonego pt. Poeci czterech pokoleń].
J. Gondowicz: Odrzucenie doskonałości. Nowe Książki 1978 nr 6 [dot. wyd. rozszerzonego pt. Poeci czterech pokoleń].
H. Siewierski: Czwarte pokolenie Sandauera. Życie Literackie 1978 nr 15 [dot. wyd. rozszerzonego pt. Poeci czterech pokoleń].
W.P. Szymański: Dwaj panowie „S”; Szkice Sandauera. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [dot. też Bez taryfy ulgowej].

Moje odchylenia

L. Budrecki: Esej, precyzja i Artura Sandauera. Życie Literackie 1957 nr 20.
M. Czerwiński: Entuzjastyczny szaman i uczony pedant. Przegląd Kulturalny 1957 nr 8.
G. Herling-Grudziński: Zapiski z lektury. „Wiadomości”, Londyn 1957 nr 18.
B. Mamoń: Odchylenia Sandauera. Tygodnik Powszechny 1957 nr 4.

Bez taryfy ulgowej

A. Lisiecka: Jubileusz krytyki (I). Nowa Kultura 1959 nr 49.
S. Pietraszko: Gęby, gesty, gusty. Odra 1959 nr 50.
W. Szymański: Dwaj panowie S., czyli socjologia „limfatyczna. Tygodnik Powszechny 1959 nr 51 [dot. też A. Stawara].
H. Bereza: Zbiór pamfletów. Argumenty 1960 nr 5, przedruk pt. Pimkoizm w tegoż: Sztuka czytania. Warszawa 1966.
A. Kijowski: Plebejskość, czyli nowoczesność. Przegląd Kulturalny 1960 nr 5.
T. Lisicka: O Sandauerze — bez uprzedzeń. Życie Literackie 1960 nr 4.
J. Maciejewski: Natus est Ferdydurke. Współczesność 1960 nr 3.
W. Sadkowski: Trucizny — i krytyka miłująca. Nowe Książki 1960 nr 5.
A. Stawar: Nieporozumienia taryfowe. Nowa Kultura 1960 nr 30, 32, 33; [polemika] A. Sandauer. „Tamże1960 nr 40, [sprostowanie] A. Stawar. „Tamże1960 nr 41.
A. Chruszczyński: Coś przykrego. Polityka 1966 nr 47 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
K. Mętrak: Kultura zsandaueryzowana. Kultura 1966 nr 48 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
J. Przyboś: Racja Sandauera. Życie Warszawy 1966 nr 230 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
J. Kajtoch: Propozycje Artura Sandauera. Współczesność 1967 nr 3 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
R. Marszałek: Wartość „barbarzyństwa. Nowe Książki 1967 nr 9 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
Z. Pędziński: Agonia liberała. Więź 1967 nr 1, przedruk w tegoż: Z notatnika szeregowego recenzenta. Poznań 1971 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
S. Melkowski. „Ruch Literacki1969 nr 1 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
Z. Domański. „Nowy Wyraz1975 nr 4.
W. Maciąg: O co gramy?Życie Literackie1975 nr 5.
S. Melkowski: Skąd „wyskoczyła” literatura polska? W tegoż: Pisarz w społeczeństwie. Warszawa 1979 [dot. wyd. 2, rozszerzonego, pt. Dla każdego coś przykrego].
W.P. Szymański: Dwaj panowie „S”; Szkice Sandauera. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005 [dot. też Poeci trzech pokoleń].

Zapiski z martwego miasta

W. Maciąg: Myśl przeciw rozpaczy. Życie Literackie 1963 nr 44.
J. Przyboś: Moja przygoda literacka. Kultura 1963 nr 17, przedruk pt. Zapiski z martwego miasta w tegoż: Sens poetycki. Kraków 1967.
J. Stempowski: Radio Wolna Europa. (Monachium) 1963, druk w tegoż: Felietony dla Radia Wolna Europa. Warszawa 1995.
T. Burek: Autointerpretacja heroiczna. Współczesność 1964 nr 3.
T. Karpowicz: Zapiski z Ziemi Obiecanej, czyli Księga samookreślenia. Odra 1964 nr 2.
J. Katz: Jeden i jeden jest dwa. Twórczość 1964 nr 7.

Stanowiska wobec

P. Kuncewicz. „Pamiętnik Literacki1964 z. 4.

Samobójstwo Mitrydatesa

[S. Kisielewski] J. Hołyńska: Dokąd prowadzi dociekliwość?Tygodnik Powszechny1968 nr 50, przedruk pt. Dokąd prowadzi dociekliwy Sandauera? w: S. Kisielewski: Z literackiego lamusa. Kraków 1979.
T. Burek: Prześcignięty przez epokę. Twórczość 1969 nr 3, polemika: A. Sandauer: Dla kogo jestem nudny?Współczesność1969 nr 8.
M. Czermińska: Artur Sandauer, czyli o pułapkach wielkiej syntezy. Miesięcznik Literacki 1969 nr 4, polemika: A. Sandauer. „Tamże1969 nr 5;.
B. Kledzik: Twórcze samobójstwo. Nurt 1969 nr 2.
M. Komar: Znak czasu. Odra 1969 nr 11.
M. Sprusiński: Heroiczny sen Mitrydatesa. Nowe Książki 1969 nr 11.
M. Szybist: Szklane domy. Życie Literackie 1969 nr 14.

Liryka i logika

K. Nowicki: Gwałtowność i harmonia. Tygodnik Kulturalny 1969 nr 50.
A.Z. Makowiecki: Summa krytyczna Artura Sandauera. Kultura 1970 nr 15.
L. Śliwonik: Uwagi o metodzie. Poezja 1970 nr 2.

Przyboś

B. Kierc: Przyboś Artura Sandauera. Odra 1972 nr 1, przedruk pt. Chałtura Artura Sandauer. W tegoż: Przyboś i. Wrocław 1976.

Proza

J. Gondowicz: Świadectwo. Kultura 1972 nr 34.
W. Maciąg: Sprawa postawy. Życie Literackie 1972 nr 15.
A. Tarska: Dobijanie liberała. Literatura 1972 nr 18.

Matecznik literacki

J. Gondowicz: Świat współczesnych krytyków. Kultura 1973 nr 23.
K. Mętrak: Legowisko. Kultura 1973 nr 32.
R.K. Przybylski: Metamorfozy matecznika. Teksty 1973 nr 5.
E. Rode: Glossy do Sandauera. Nowe Książki 1973 nr 13.
K. Zaleski: Iluzjonista w katedrze. Literatura 1973 nr 41.

Bóg, Szatan, Mesjasz i ...?

S. Burkot: Groźny Bóg i przebiegły wąż. Miesięcznik Literacki 1977 nr 11.
A. Krawczuk: Sandauer o mitach i strukturze Biblii. Argumenty 1977 nr 32.
ks[iądz] M. Peter: „Biblia na wspak czytana” przez p. Artura Sandauera. Tygodnik Powszechny 1977 nr 34.
W. Tubielewicz: Jak tłumaczyć proroków. Polityka 1977 nr 42.
A. Zaborski: Nowe tłumaczenia Biblii a teoria przekładu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1977 nr 6.

Zebrane pisma krytyczne

J. Baran: Poezja puszczona samopas. Polityka 1979 nr 30 [dot. artykułu A. Sandauera: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). „Polityka” 1979 nr 18-20. Przedruk pt.: Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968. W tegoż: Zebrane pisma krytyczne].
J. Błoński: Mądrość i głupstwo w jednym stały domu... Polityka 1979 nr 27 [dot. artykułu A. Sandauera: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). „Polityka” 1979 nr 18-20. Przedruk pt.: Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968. W tegoż: Zebrane pisma krytyczne].
Z. Kałużyński: Ja kocham... Polityka 1979 nr 29, przedruk w tegoż: Diabelskie zwierciadło. Warszawa 1986 [dot. artykułu A. Sandauera: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). „Polityka” 1979 nr 18-20. Przedruk pt.: Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968. W tegoż: Zebrane pisma krytyczne].
• Polemika: „Polityka” 1979: J. Kwiatkowski: Krzywe zwierciadło. Polityka 1979 nr 23, przedruk pt. Krzywe zwierciadło Sandauera. w tegoż: Felietony poetyckie. Kraków 1982 [dot. artykułu A. Sandauera: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). „Polityka” 1979 nr 18-20. Przedruk pt.: Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968. W tegoż: Zebrane pisma krytyczne].
R. Matuszewski: Ignacy Chrzanowski á rebours. Polityka 1979 nr 34, przedruk pt. Ignacy Chrzanowski á rebours, czyli za co nie lubimy naszych poetów w tegoż: Z bliska. Kraków 1981 [dot. artykułu A. Sandauera: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). „Polityka” 1979 nr 18-20. Przedruk pt.: Poeci powojenni. Ewolucja polskiej poezji 1945-1968. W tegoż: Zebrane pisma krytyczne].
C. Rowiński: Boje i utarczki Artura Sandauera o kształt współczesnej literatury polskiej. Przegląd Humanistyczny 1982 nr 5/6.

O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku

L. Bugajski: ni to, ni sio. Zdanie 1983 nr 3.
B. Czeszko: O pisarzach polskich pochodzenia żydowskiego, ale nie tylko. Nowe Książki 1983 nr 5.
T. Komendant: Demony. Twórczość 1983 nr 7, polemika: R. Matuszewski: Nie tylko „Prawo do Różnicy. „Twórczość1983 nr 12, przedruk w tegoż: Powroty i pożegnania. Warszawa 1987.
P. Kuncewicz: Chwalić czy walić? (Artur Sandauer). Życie Literackie 1983 nr 15.
M. Stępień: Dobrze, że Sandauer tę książkę napisał. Polityka 1983 nr 29.
J. Święch: Czy warto budzić demony?Akcent1983 nr 2.
T. Żółciński: Kolejne odchylenie Artura Sandauera. Miesięcznik Literacki 1983 nr 8.

Byłem...

E. Prokop-Janiec: Był... Dekada Literacka 1992 nr 7.

Trójca nowoczesnych

W. Maciąg: Legenda nowoczesnych. Nowe Książki 1993 nr 1.

Księga Rodzaju

ks[iądz] J. Frankowski: Światło i ćma. (O przekładzie „Księgi Rodzaju” Artura Sandauera i laickiej interpretacji Biblii). Więź 1975 nr 2, polemika: A. Sandauer: Mniej teologii, więcej tekstologii. „Kultura1975 nr 13.
[J. Turnau] Turian: Słuch liberała. Więź 1975 nr 6.

Majakowski w przekładach Artura Sandauera

A. Bojarska: Majakowski Sandauera. Nowe Książki 1978 nr 8.