BIO

Urodzony 19 maja 1933 w Toruniu; syn Józefa Wacława Sadkowskiego, księgowego, i Moniki z Brzęczków. Podczas okupacji niemieckiej przebywał wraz z rodzicami w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945-46 uczył się w gimnazjum w Bydgoszczy, a następnie kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica (przemianowanym później na Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) w Warszawie, w którym w 1951 zdał maturę. Od 1948 należał do Związku Młodzieży Polskiej. W 1949 współredagował dodatek dla młodzieży „Słowa Powszechnegopt.W młodych oczach”, na którego łamach debiutował recenzją szkicu K. Eberhardta na temat J. Słowackiego (nr 17). Liczne recenzje i artykuły publikował pod pseudonimami W. Rola i W.R. w „Dziś i jutro” (1949-50), „Przeglądzie Powszechnym” (1950-52) i „Tygodniku Powszechnym” (1950-52). W 1951 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie od 1952 współpracował z działami literatury współczesnej Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego. Rozwijał też działalność krytycznoliteracką, publikując w „Gazecie Zielonogórskiej” (1952-55), „Głosie Koszalińskim” (1952-54, 1965-67), „Nowej Kulturze” (1952-57, 1961-63,) „Życiu Literackim” (1952-54). W 1953 ożenił się z Danutą Kwiecińską, polonistką. W 1954 był inicjatorem powstania literacko-artystycznego dodatku tygodnika „Sztandar Młodychpt.Przedpole”, w którym prowadził dział literacki. W 1955 uzyskał magisterium i w tymże roku podjął stałą współpracę z „Życiem Warszawy” (do 1967; w 1955 cykl recenzji Aktualności książkowe) i „Trybuną Ludu” (do 1968). W 1956 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku nawiązał stałą współpracę z Polskim Radiem, a w 1957 z czasopismem „Nowe Książki”. W 1960 otrzymał nagrodę im. J. Bruna dla młodych dziennikarzy, przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W 1963-64 należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Kultura”. W 1967 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP; 1972-75 członek Zarządu Głównego, 1975-78 wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku). Recenzje i artykuły publikował w dwutygodniku „Współczesność” (1967-72; w 1969-70 kierował działem krytyki literackiej). Od 1967 był recenzentem wewnętrznym w Państwowym Wydawnictwie Iskry (do 1989). W 1971 rozpoczął pracę w miesięczniku „Literatura na Świecie”, najpierw jako redaktor działu literatur angielskiego obszaru językowego, a od 1972 (do przejścia na emeryturę w 1993) jako naczelny redaktor tego pisma; tu też od 1971 zamieszczał liczne recenzje, artykuły i tłumaczenia (podpisany też Pedant). W 1974 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W tymże roku nawiązał stałą współpracę z Naukową Redakcją Publicystyki Kulturalnej Telewizji Polskiej. W 1975 otrzymał nagrodę Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, a w 1978 i w 1984 nagrodę Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Był autorem telewizyjnego magazynu literackiego pt. Kształt słowa (1978-80). Artykuły i recenzje publikował nadal w „Nowych Książkach” (1983-88; podpisany też W.S.) oraz w „Argumentach” (1980, 1984-89) i „Polityce” (1983-97). Był członkiem Narodowej Rady Kultury pierwszej i drugiej kadencji (1983-86, 1986-89). W 1985 wszedł w skład Zarządu Głównego oraz Prezydium nowego ZLP. W 1988-90 był prezesem i redaktorem naczelnym Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. W 1990 został prezesem Fundacji Literatura Światowa. W 1998 zaczął przygotowywać dla wydawnictwa Wiedza i Życie cykl pt.Edukacja Europejska”. Został członkiem polskiej sekcji Association Internationale des Critiques Littéraires oraz Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1961), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1970), Krzyżem Kawalerskim (1975), Krzyżem Oficerskim (1984) i Krzyżem Komandorskim (1997) Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Literatura katolicka w Polsce. Narodziny, główne tendencje i wątki, pułap poznawczy i artystyczny. [Studium]. Warszawa: Książka i Wiedza 1963, 170 s.

2. Penetracje i komentarze. Notatnik recenzenta. 1960-1965. Warszawa: Czytelnik 1967, 225 s.

3. Drogi i rozdroża literatury Zachodu. [Eseje]. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 457 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione tamże 1978, 607 s.

Zawartość

Osiągnąć swoją granicę” [dot. L. Aragona]; „Nowej powieści” schyłek i zapowiedź [dot. A. Robbe-Grilleta]; Lekcja walczącego humanizmu; Rogera Vaillanda pojedynek z prawem przemocy; „Klucz” do Sartre’a; Od kroniki towarzyskiej do historii politycznej. (Poszukiwania pisarskie Simone de Beauvoir); Moralista sarkastyczny [P. Boulle]; Katastrofa u mrówek [dot. J.M.G. Le Clezio]; Komedia nieludzka [dot. A. Wurmsera]; Za łańcuchem Pirenejów [dot. R. Pinilli]; Oskarżenie — i zobowiązanie. (Pisarstwo Alejo Carpentiera); Antypody [dot.: E. Sabato, J. Cortazara]; Alberta Moravii zmagania z obojętnością; „Lampartyzm” [dot. G. Tomasi de Lampedusa]; Volponi — i inni; Drogi i rozdroża literatury niemieckiej; „Happening” Heinricha Bölla; Peter Weiss opuszcza azyl; Jeremiasz z linii Swissairu. (O prozie powieściowej M. Frischa); Poza anglosaskie pozy; W kręgu brytyjskiej prozy społecznej [J. Wain, D. Thomas]; Sedno problemu Grahama Greene'a; Williama Goldinga lęki — i nadzieje; Nadmiar wrażliwości [M. Lowry, D. Thomas]; Znaki dobroci Patricka White'a; Johna Dos Passosa znamię tragiczne; Osąd, przestroga, nadzieja [R. Penn Warren]; „Epoka pieców” widziana amerykańskimi oczyma [dot.: K. Mac Kinley, K.A. Porter]; Księżniczka w niewoli [dot. C. McCullers]; W poszukiwaniu doskonałości [dot. J.D. Salingera]; Kiedy ludzie stają się szarańczą [dot. N. Westa]; Model szczęścia [dot. twórczości: S. Wilson, J. Cheever, P. Roth]; Pogrążeni w mroku [dot. W. Styrona, J. Updike’a]; Dwa oblicza wojny [I. Shaw, J. Jones, N. Mailer]; Od apologetyki — do znużenia i ironii. (Punkt wyjścia i punkt dojścia amerykańskiej beletrystyki katolickiej); U źródeł „murzyńskiego renesansu” [dot.: R. Wrighta, R. Ellisona]; „Opadły moje łańcuchy” [dot. J. Baldwina]; Literacki refleks „murzyńskiej rewolucji”; Więcej niż powieść kryminalna; Hemingway fałszywy — i prawdziwy; Zamiast posłowia. W wyd. 2 nadto: Lekarz zadżumionych. (Albert Camus po latach); Mit Robbe-Grilleta; Henry’ego de Montherlanta pożegnanie ze światem; Latynosi; Goethe wieku dwudziestego. (Tomasz Mann); Rozterki i nadzieje pisarzy zachodnioniemieckich; Łazik z Klockricke. (Proza Harry’ego Martinsona); [L.G.] Durrella „Kwartet aleksandryjski”; Między nami Irlandczykami; Pod urokiem Maorysów; Wilhelm Zdobywca krainy Yoknapatawpha. (Notatki do szkicu o W. Faulknerze); Kim był John Steinbeck?; Osąd, przestroga, nadzieja. (Robert Penn Warren); J.D. Salingera saga rodzinna; Intelektualista na rozdrożu. ([S.] Bellow, [J.] Roth, [C.] Oates); „Układ” — i układy. ([E.] Kazan, [J.] Cheever, [J.] Kirkwood, [A.] Hailey); Pisarstwo Murzynów amerykańskich — Przeszłość i przyszłość; Wymowa faktów. (Truman Capote); W polu grawitacji ziemskiej. (Refleksja społeczna w literaturze science-fiction).

4. Region, środowisko, kraj. Garść refleksji o prozie pisarzy Wybrzeża. Referat opracowany na spotkanie poświęcone 25-leciu literatury Pomorza Gdańskiego. Gdańsk 1969, 27 s., powielone.

5. Parnicki. Wprowadzenie w twórczość powieściopisarską. Warszawa: Agencja Autorska 1970, 59 s.

Przekłady

angielski

[Przeł.] J. Dobrowolski. Warszawa 1978.

6. Kręgi wspólnoty. Szkice literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 309 s.

Zawartość

Cena członkostwa w „społeczeństwie obfitości”; Pożegnania i powroty [nurty i postawy w brytyjskiej prozie obyczajowej]; Między wspomnieniem a political fiction; Przygłuszone echo; Przebudzenie; Odpryski z kanadyjskiej mozaiki; Ku integralnej niezależności; Kręgi wspólnoty; Czy istnieje literatura australijska?; Między „kryminałem” a krytyczną samooceną; Wymowa faktu [por. poz. ]; Między powieścią społeczną a obyczajową; Zmierzch „mitu Południa”; Integralność czy integracja?; Bunt młodych; Emancypacja seksu i jej następstwa; „Światła wielkiego miasta”.

7. Rusinek. Warszawa: Agencja Autorska 1971, 52 s.

Przekłady

angielski

[Przeł.] M. Brochwicz. Warszawa 1972.

francuski

[Przeł.] B. Grzegorzewska. Varsovie 1985.

8. Wśród książek z literatury angielskiej i amerykańskiej. Poradnik bibliograficzny. Bibliografię zestawiła A. Nowakowa. Warszawa: BN [Biblioteka Narodowa] 1971, 153 s.

9. Andrzejewski. Warszawa: Agencja Autorska 1973, 63 s.

Przekłady

angielski

[Przeł.] K. Cękalska. Warszawa 1975.

10. Kuśniewicz. Rękopis powst. przed 1974.

Przekłady

angielski

[Przeł.] J. Infeld-Sosnowska. Warsaw: Agencja Autorska 1974, 31 s.

francuski

[Przeł.] B. Grzegorzewska. Varsovie: Agencja Autorska 1980, 50 s.

11. James Baldwin. [Szkic]. Warszawa: Czytelnik 1985, 93 s.

12. Od Conrada do Becketta. [Szkice]. Warszawa: Książka i Wiedza 1989, 237 s.

Zawartość

Joseph Conrad: perspektywy odrębności kulturowej i językowej; Marcela Prousta geometria przestrzenno-czasowa; Dwa przewroty Jamesa Joyce’a; Tomasz Mann: Goethe wieku dwudziestego [poz. ]; Franz Kafka i „sytuacja kafkowska”; Gertruda Stein, czyli nadświadomość; Wilhelm Zdobywca Yoknapatawpha. (William Faulkner) [poz. ]; Ku epice dokumentarnej. (Dos Passos, Sartre i „literatura faktu”); Robert Musil, czyli epopeja idei; Od Camusa do Claude’a Simona. (Drogi przemian powieści francuskiej); Borges i „literatura wyczerpania”; Wzlot i upadek. (Rewolucja seksualna od Henry’ego Millera do Williama Burroughsa); „Wykorzystywanie egzystencjalnej niemocy”. (Proza Samuela Becketta); Kim jest ten dziwny nieznajomy. (Vladimir Nabokov); Louisa Aragona „ziarno przyszłości”; Gabriel Garcia Márquez — Cervantes „realizmu magicznego”; Zamiast zakończenia: literatura na przełomie wieków.

13. Mój sposób na życie. Próba autobiografii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 1998, 141 s.

14. Proza świata. Szkice do obrazu powieściopisarstwa wieku XX. Warszawa: Książka i Wiedza 1999, 288 s.

Zawartość

Przedsłowie i Międzysłowie I; Joseph Conrad — perspektywy odrębności kulturowej i językowej [poz. ]; Międzysłowie II; Marcela Prousta geometria przestrzenno-czasowa [poz. ]; Międzysłowie III; Pierwszy powrót Jamesa Joyce’a; Międzysłowie IV; Franz Kafka i „sytuacja kafkowska” [poz. ]; Międzysłowie V; Tomasz Mann — Goethe wieku dwudziestego [poz. ]; Międzysłowie VI; Gertruda Stein, czyli nadświadomość [poz. ]; Międzysłowie VII; Wilhelm Zdobywca Yoknapatawpha [poz. ]; Międzysłowie VIII; Literatura faktu — od Dos Passosa do Sartre'a [poz. ]; Międzysłowie IX; Roberta Musila epopeja idei [poz. ]; Międzysłowie X; Arcydzieło metajęzyka czy kres rozwoju literatury?; Międzysłowie XI; Rewolucja seksualna od Henry’ego Millera do Williama Burroughsa [poz. ]; Międzysłowie XII; Dwa oblicza wojny [poz. ]; Międzysłowie XIII; „Faust” Tomasza Manna; Międzysłowie XIV; Niemieckie obrachunki z brunatną przeszłością; Międzysłowie XV; Sam przeciw masie; Międzysłowie XVI; Szczelina w szaleństwie; Międzysłowie XVII; Różne warianty nadwrażliwości; Międzysłowie XVIII; Różne oblicza popularności; Międzysłowie XIX; Powieść uniwersytecka na rozdrożu; Międzysłowie XX; Zasługi i racje Nadine Gordimer; Międzysłowie XXI; Przeobrażenia nowej powieści francuskiej; Międzysłowie XXII; „Ziarno przyszłości”; Międzysłowie XXIII; Borges i „literatura wyczerpania” [poz. ]; Międzysłowie XXIV; Kto jest ten dziwny nieznajomy [poz. ]; Międzysłowie XXV; Studium „egzystencjalnej niemocy”; Międzysłowie XXVI; Cervantes „realizmu magicznego” [poz. ]; Międzysłowie XXVII i Posłowie.

15. Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka 2002, 190 s.

16. Precz! Jesteś tyranem! Pamiętnik miłości nieodwzajemnionej. [Szkic o poezji]. Warszawa: Twój Styl 2004, 175 s.

Przekłady

1. R.M. DeVos, Ch.P. Conn: Uwierz! Warszawa: „Studio Emka1994, 137 s.
Poradnik dotyczy samorealizacji.
2. J. Girard: Każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1994, 256 s.
3. N. Hill: Myśl!... i bogać się. Podręcznik człowieka sukcesu. Warszawa: Studio Emka 1994, 293 s.
4. R. Holland: Siła żywego słowa w biznesie. Jak osiągnąć zamożność, nie mając własnego kapitału. Warszawa: Studio Emka 1994, 387 s.
5. M. Ondaatje: Angielski pacjent. [Powieść]. Warszawa: Muza 1994, 309 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Świat Książki 1997; [wyd. 3] Warszawa: Libros; Świat Książki 2000; [wyd. 4] Toruń: C&T 2001; [wyd. 5] Katowice: Książnica 2006.
6. M. Puzo: Mamma Lucia. [Powieść]. Przeł.z angielskiego W. Sadkowski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994, 350 s.
7. D.S. Wyman: Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu 1941-1945. [Rozprawa historyczna]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1994, 565 s.
8. J. Girard, R. Casemore: Jak skutecznie sprzedawać siebie. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1995, 356 s.
9. M. Ondaatje: W lwiej skórze. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1995, 240 s. Wyd. 2 Warszawa: Prószyński i Ska 1998.
10. R. Coover: Scena miłosna. Spektakl telewizyjny. Przeł. W. Sadkowski. Telewizja Polska 1996.
11. R.H. Schuller: Ciężkie czasy przemijają, bądź silny i przetrwaj je. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1996, 343 s.
12. R.H. Schuller: Nie ma kresu sukcesom, nie ma klęsk ostatecznych. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1996, 423 s.
13. V.: Menedżer jak mafioso. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1996, 148 s.
14. Z. Ziglar: Ziga Ziglara sztuka profesjonalnej sprzedaży. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1996, 530 s.
15. Ch. Isherwood: W poszukiwaniu azylu. [Pamiętnik]. Warszawa: Wiedza i Życie 1997, 266 s.
16. J.W. Robinson: Imperium wolności. Historia Amway Corporation. Warszawa: Studio Emka 1997, 260 s.
17. A. de Botton: Jak Proust może zmienić twoje życie. [Studium krytyczne]. Warszawa: Studio Emka 1998, 198 s.
18. T. Chappell: Dusza biznesu. O umiejętności łączenia korzyści własnej z dobrem ogólnym. [Poradnik]. Warszawa: Studio Emka 1998, 392 s.
19. N. Fitzpatrick: Amory Faustyny. [Powieść]. Warszawa: Prószyński i Ska 1998, 173 s.
20. S. Lynn Kenneth: Hemingway. [Biografia]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999, 383 s.
21. P. Carey: Oskar i Lucynda. [Powieść]. Warszawa: Prószyński i Ska 2000, 645 s.
22. J. Cormier: Che Guevara. [Biografia]. Współpraca: H. Guevara Gadeia, A. Granado Jimenez. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry 2000, 353 s. Wyd. 2 tamże 2004, 466 s.
23. J M. Laclavetine: Przeklęta pierwsza linijka. [Powieść]. Warszawa: Prószyński i Sk-a 2000, 216 s.
24. S.C. Lundin: Fish! — chwyciło. [Poradnik]. Warszawa: Emka 2001, 119 s.
25. R.M. DeVos: Nadzieja z głębi serca. 10 lekcji życiowych. Warszawa: Emka 2002, 119 s.
26. K. Taylor: Zelda i Scott Fitzgeraldowie. Niekiedy szaleństwo bywa mądrością. [Biografia]. Warszawa: Twój Styl 2003, 515 s.
27. A. Borowitz: Kto mi zwędził mydło? Jak przetrwać więzienne lata. Podręcznik dla dyrektorów generalnych. Warszawa: Emka 2004, 104 s.
28. B. Maddox: Nora Joyce. Żywot prawdziwej Molly Bloom. Warszawa: Twój Styl 2004, 624 s.
29. M. Ondaatje: Oczy Buddy. [Powieść]. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004, 304 s.
30. A. Oz: Opowieść się rozpoczyna. Szkice o literaturze. Z angielskiego tłumaczenia M. Bar-Tura przeł. W. Sadkowski. Warszawa: Prószyński i S-ka 2004, 144 s.
31. H. Troyat: Marina Cwietajewa. Wieczna buntownica. [Biografia]. Warszawa: Twój Styl 2004, 255 s.
32. J. Harrison: Dalva. [Powieść]. Warszawa: Twój Styl 2005, 482 s.
33. B. Boyd: Nabokov. Dwa oblicza. [Monografia]. Oprac. i przeł. W. Sadkowski. Warszawa: Twój Styl 2006, 458 s.

Prace redakcyjne

1. A. Philipe, C. Roy: Gérard Philipe. Wspomnienia. Zebrane przez A. Philipe i przedstawione przez C. Roy. Słowo wiążące oraz przekł. z francuskiego E. Fiszer. Wyboru wspomnień do wydania polskiego dokonał W. Sadkowski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1973, 152 s.
2. Leksykon pisarzy świata XX wieku. Oprac. zespół redaktorski „Literatura na Świecie” pod kierunkiem W. Sadkowskiego. T. 1-2. Warszawa: Fundacja „Literatura Światowa 1993, 401 + 217 s. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone tamże 1997, 734 s.
3. J.P. Sartre: Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z nieukończonej monografii. Wybrał W. Sadkowski. Przeł. z francuskiego: J. Waczków. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2000, 349 s.
Dotyczy G. Flauberta.
4. D. Pagis: Ostatni. [Wiersze]. Przeł. I. Amiel. Oprac. W. Sadkowski. Warszawa: Emka 2004, 41 s.

Zob. też Przekłady Przekłady poz. 32.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1979, 1999, 2000.

Wywiady

Literatura całego świata. Rozm. K. Meloch. Argumenty 1973 nr 15.
Czy literatura podlega modzie? Rozm. R. Samsel. Rzeczpospolita 1989 nr 36.
O literaturze, szansach i prozie codzienności. Rozm. J. Wójcik. Perspektywy 1989 nr 48.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (redakcja).

Literatura katolicka w Polsce

J. Błautowa: Literatura katolicka i niedostatki krytyki. Za i Przeciw 1963 nr 39.
A. Klimowicz: Przyczynek do historii współczesności. Nowe Książki 1963 nr 10.
[Z. Kosowska] Z.K.Argumenty1963 nr 19.
S. Lewicki: Tendencje anachroniczne. Głos Nauczycielski 1963 nr 30.
J. Siewierski: Literatura drugiej kontrreformacji. Wiatraki 1963 nr 13.
J. Smosarski: Innym okiem. Więź 1963 nr 9.
J. Stadnicki: Literatura katolicka w oczach krytyki. Więź 1964 nr 5.

Penetracje i komentarze

W. Maciąg: Krytyka skromna i rzetelna. Nowe Książki 1967 nr 24.
D. Knysz-Rudzka: Przykład krytyki empirycznej. Miesięcznik Literacki 1968 nr 4.
Z. Kubikowski: Literatura jako działanie obywatelskie. Życie Literackie 1968 nr 1.
T. Lewandowski: Krytyk niewierny sobie. Wiatraki 1968 nr 8.
S. Melkowski: Notatnik literackiego sprawozdawcy. Twórczość 1968 nr 9.

Drogi i rozdroża literatury Zachodu

K. Mętrak: Pożyteczna książka. Nowe Książki 1969 nr 10.
J. Termer: Szkice o literaturze Zachodu. Miesięcznik Literacki 1970 nr 4.
W. Nawrocki: Pamiętnik książek Wacława Sadkowskiego. Trybuna Robotnicza 1978 nr 273.
R. Pietrzak: W kręgu literatury Zachodu. Trybuna Ludu 1979 nr 30.

Kręgi wspólnoty

L. Bugajski: Wśród literatur „brytyjskiej wspólnoty językowej. Twórczość 1972 nr 11.
W. Janota: Literatura common-wealthu. Poglądy 1972 nr 19.
Z. Lewicki: Wspólny język, różne problemy. Miesięcznik Literacki 1972 nr 7.
K. Mętrak: Krytyk — sejsmograf. Nowe Książki 1972 nr 10.
J. Wegner: Wspólnoty i odmienności. Polityka 1972 nr 28.

James Baldwin

A. Ceynowa: Nie tylko o „Baldwinie” Sadkowskiego, czyli jak pisać o literaturze afroamerykańskiej. Literatura na Świecie 1986 nr 11/12.
D.T. Lebioda: Wizerunek Jamesa Baldwina. Miesięcznik Literacki 1987 nr 12.

Od Conrada do Becketta

L. Bugajski: Panorama. Twórczość 1990 nr 7.

Mój sposób na życie

Z. Mentzel: Czerwony kapturek (wersja Sadkowskiego). Tygodnik Powszechny 1998 nr 42.

Proza świata

G. Pyszczek: Przewodnik dla zabłąkanych w krainie literatury. Nowe Książki 2000 nr 4.
L. Zubińska: Słowo a gest, czyli walka o siłę wyrazu. Twórczość 2000 nr 7.

Odpowiednie dać słowu słowo

E. Balcerzan: Znaczenie wkładu. Literatura na Świecie 2002 nr 4/6.
M. Adamczyk-Garbowska: Sztuka przekładu. Akcent 2003 nr 4.

Precz! Jesteś tyranem!

A. Kałuża: Radość miłośnika. Nowe Książki 2004 nr 10.