BIO


Born 16 May 1947,[1] although 28 September appears in the incorrect registry entry, in the village of Topiąca (Mazovian voivodeship); son of the farmers Roman Dąbrowski and Władysława Dąbrowska, née Głowacka. He attended the Władysław Jagiełło Grammar School in Płock from 1961. He completed advanced secondary education in 1965 and started a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW). He made his debut in 1970 with the article Świat metaforą opisany. O prozie Tadeusza Nowaka (A World of Metaphors: Tadeusz Nowak's prose), which was published in the biweekly "Współczesność" (no. 11). He was awarded a master's degree the same year and was appointed to a post at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw. His research focused on the history of twentieth-century Polish literature and comparative literature. Later in his career he was particularly interested in modernism, postmodernism and ethical critique, as well as questions of cultural identity. Between 1970 and 1981 he was a member of the ruling communist party (the Polish United Workers' Party – PZPR) and the Polish Teachers' Association (ZNP). In 1975, he was awarded a doctoral degree from UW after defending his thesis, Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie (Stanisław Piętak: A literary historical study), which was supervised by Dr Janusz Rohoziński. His articles, studies and reviews appeared in numerous publications, including "Tygodnik Kulturalny" (1979—80, 1985-87, including a series of literary articles published in 1985/86 titled Orzeł i reszka literatury współczesnej [The heads and tails of contemporary literature]), "Nowe Książki" (1979-81), "Miesięcznik Literacki" (1978-88) and "Przegląd Humanistyczny" (1979-81, 1990-98). On several occasions he was a guest lecturer in Polish language and culture at foreign universities: 1975-77 at Göttingen, 1987-89 at the Coal Mining Management College in Beijing, and 1990-94 at the Institute of Slavonic Studies at Tübingen. In 1988, he was awarded a habilitation degree for his study „Nierzeczywista rzeczywistość". Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki ("Unreal Reality. The work of Andrzej Kuśniewicz in its historical context). Between 1995 and 2003 he was a member of the Polish Writers' Union (ZLP). He organized (or co-organized) and participated in many national and international conferences and symposia, including events held at universities in Vienna, Berlin, Saarbrücken, Passau, Trier, Greifswald, Bonn, Brussels, Leuven, Bucharest, Sofia, Ljubljana, Belgrade, Piliscabie, Naples, Prague, Brno, Debrecen, Minsk, Drohobych and Lviv. Between 1993 and 1995, he held a research grant from the Central European University, while in 1997/98 he received a teaching grant from the Open Society Institute in Budapest. During the winter semester of 1996/97 and the summer semester of 1999/2000 he was a visiting professor at the Institute of Slavonic Studies in Heidelberg where he taught on Western Slavonic literature. In 1997, he was appointed associate professor at UW, joining the Academic Council of the Institute of Polish Literature the same year. Between 1999 and 2002, he served on the University Senate's Disciplinary Referral Committee for Students (Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów), while from 2002 to 2005 he was a member of the Extra-Faculty Assessment Commission for Academic Teachers (Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich poza Wydziałami). From 2001 to 2006, he was director of the Department of Twentieth-Century Literature at the Institute of Polish Literature at UW. In 2002 he was made a state-appointed professor, Between 2002 and 2005, he was head of the doctoral Commission for Literary Studies at the Faculty of Polish Studies, serving again in this role between 2005 and 2012. Between 2002 and 2005, he was head of the Academic Council at the National Centre of Polish Language and Culture for Foreigners (Polonicum) at UW. He taught on several occasions on summer and winter courses at Polonicum, while also working as a lecturer on the Socrates/Erasmus programmes. In 2002, he co-organized (with Prof. Andrzej Makowiecki) the international conference Modernistyczne źródła dwudziestowieczności (The Modernist Origins of the Twentieth-Century Condition), while in 2003 he co-organized the conference Dwudziestowieczność (The Twentieth Century Condition) with Dr Tomasz Wójcik. In 2003, he was appointed head of the Research Centre for Minority Literary Cultures (Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości) at the Institute of Polish Studies at UW where he taught and published on the Polish-German-Jewish cultural borderlands. From 2003 to 2006, he was co-director, alongside Prof. Haliną Janaszek-Ivanićkova, of the International Research Network that coordinated the project Literatury słowiańskie po 1989 roku w dialogu z Europą a światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy (Slavonic Literatures after 1989 in Dialogue with Europe and the World: New phenomena, tendencies and perspectives). Sessions were held in Bautzen in 2003 and Piliscabie, Hungary, in 2004. In collaboration with the Drohobych Pedagogical University in Ukraine, he organized the conference Drohobycz-miasto wielu kultur (Drohobych: A Multicultural City) in 2004. Between 2005 and 2012, he was director of the Institute of Polish Studies at UW. He initiated the Department of Comparative Literature in 2007 in cooperation with Prof. Edward Kasperski and Dr Ewa Szczęsna. He was a member of the Department and continued to serve as a professor emeritus from 2018. In 2005, he spent a month at the University of Trier on a DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ German Academic Exchange Service) fellowship. He periodically worked with Polish Radio and Polish Television, appearing, for example, on the quiz show Wielka Gra, while also appearing on programmes broadcast on TVP Kultura in later years. Between 2004 and 2011, he was a member of the Programme Council of the journal "Przegląd Filozoficzno-Literacki", while from 2008 to 2013 he served on the editorial board of "Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza" (the literary studies series of the journal). In 2009, he joined the Editorial Committee of the Romanian journal "Romanoslavica". In 2007, he was made a full professor of UW. The same year, he co-founded the International Association of Polish Studies (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych) and was appointed to the Honorary Committee of the online literary portal Wspólne lektury. He spent the 2012/13 winter semester as a visiting professor at the Slavonic Studies seminar in Tübingen. He is a member of many academic societies and associations, including Societas Jablonoviana (since 2002), the Commission for Comparative Literature at the International Committe for Slavic Studies (Komisja Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów – since 2003), and the Polish Comparative Literature Society (Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej – since 2013). He has been awarded the individual prize of the Minister of Science and Higher Education (in 1978, 1983, and 2006). She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 271 s.

Nagrody

Nagroda im. S. Piętaka w 1978.

2. Tadeusz Breza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 213 s. Portrety Współczesnych Pisarzy Polskich.

3. Nierzeczywista rzeczywistość. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki. Rozprawa habilitacyjna. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1987, 329 s. Wyd. 2 zmienione pt.Nierzeczywista rzeczywistość”. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa: Elipsa 2004, 216 s.

4. Polska awangarda prozatorska. [Studia]. Warszawa: Semper 1995, 183 s.

Zawartość

Cz. I. Problemy prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: 1. Na „odzyskanym śmietniku”; 2. Pokolenie 1910; 3. Z zagadnień awangardyzmu; 4. Awangarda a realizm; 5. Stanowisko krytyki; 6. Świadomość autorów. – Cz. II. Modele prozy awangardowej: 1. Tadeusz Breza: powieść analityczna; 2. Bruno Schulz: mitologizacja rzeczywistości; 3. Witold Gombrowicz: powieść groteskowa; 4. Michał Choromański: powieść jako gra. – Cz. III. Strukturalne przeobrażenia prozy międzywojennej. – Dopowiedzenia.

5. Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. [Monografia]. Izabelin: Świat Literacki 1996, 219 s.

6. Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. [Podręcznik]. Warszawa: Trio; Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna 1997, 282 s. Z Prac Instytutu Literatury Polskiej UW..

7. Postmodernizm. Myśl i tekst. [Studium]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2000, 192 s.

8. Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej. [Studia]. Izabelin: Świat Literacki 2001, 218 s.

Zawartość

I. Interkulturowość jako metoda badania literatury; II. Modele analizy interkulturowej; III. Dyskurs interetniczny w „Ziemi obiecanej” [W. Reymonta]; IV. Gdańsk, czyli Danzig: Grass – Chwin – Huelle; V. Etnokultura in statu nascendi. Lenz – Kruk – Bobrowski – Panas – Krall; VI. Śląski tygiel Horsta Bienka; VII. Wspomnienie jako legitymacja wspólnej historii: przypadek Andrzeja Kuśniewicza; VIII. (Auto)biografia, czyli próba tożsamości; IX. Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości; X. Marcel Reich – Ranicki: człowiek trzech kultur; Aneks: Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze.

Przekłady

bułgarski

rozdziału Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości pt. Miloš i Kaneti – (awto)biografiâta kato kul’turen tekst. [Przeł.] R. Petrova.Literaturni Balkani”, Sofia 2011 nr 21.

9. Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2005, 342 s.

Zawartość

Cz. I. Studia: Projekt krytyki etycznej; O dwóch rodzajach literaturoznawczego dyskursu; Trzy utraty i trzy pożytki; Struktury poznawcze powieści modernistycznej (Zarys); Literatura polska XX wieku w perspektywie porównawczej: modernizm – awangarda – postmodernizm. Rekonesans; (Auto)biografia, czyli próba tożsamości (poz. ); Pogranicza i mniejszości kulturowe. – Cz. II. Szkice literackie: Między Inter- a transkulturowością: przypadek Bobkowskiego; Estetyka ironii u Gałczyńskiego; Śmierć (nie)wyrażona. Poetyckie przykłady dyskursywizacji odejścia; „… i trwała śmierć bez zmartwychwstania”. O poezji Jana Bolesława Ożoga; Historia albo mity powszednie: „Król Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza; Poetyka powszedniości Kornela Filipowicza. Na materiale mikropowieści; Stare pytania do młodej literatury; Reguła kompensacji. O nowej formule kresowości literackiej; Rewizja wzorca patriotycznego w literaturze polskiej „nowych roczników”.

10. Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki. [Szkice]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2009, 347 s.

Nagrody

Nagroda im. Jana B. de Courtenay przyznawana przez Wydział Polonistyki UW (2010).

Zawartość

Od autora – Wstęp: Dyskurs jako przedmiot komparatystyki; Exemplum I: Większość versus mniejszość – dialektyka dyskursu; Exemplum II: Dyskurs płci. – Dyskursy estetyczne: Ponowoczesna melancholia. Modelowanie dyskursu; Powszechna estetyzacja; Kamp i jego ponowoczesne (po)wiązania; Estetyka melancholii w prozie Schulza; Dialog poezji i malarstwa. Różewicz i Bacon; Różewicz i Mann: paralela komparatystyczna; Geografia kulturowa. Mapa Stasiuka; Modernizm, awangarda, postmodernizm – projekt całości. – Dyskursy tożsamościowe. Psychologia i socjalność: Fantazmatyka Kuśniewicza; Fantazmat żydowski w literaturze polskiej; Swój/obcy/inny. Gdzie jesteśmy?; Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler; Historia i historiografia?; Opozycja „metropolia–prowincja” w literaturze polskiej XX wieku. Kilka aspektów; Kresy w perspektywie postkolonialnej; Wokół stereotypów polskości i niemieckości.

Przekłady

angielski

szkicu Estetyka melancholii w prozie Schulza: Aesthetics of Melancholy in Bruno Schulz’s. W: (Un)masking Bruno Schulz. Amsterdam, New York 2009 s. 307-327.

bułgarski

szkicu Swój/obcy/inny. Gdzie jesteśmy? pt. Svoj i čužd. Kde sme nié? W: Vpreki različiâta. Sofiâ 2008 s. 13-28.

11. Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. [Szkice]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2011, 416 s.

Zawartość

Wstęp: Od autora. – Cz. I. Literatura i/a poznanie: POSTne literaturoznawstwo; Projekt krytyki etycznej [poz. ]; Trzy utraty. I trzy pożytki (poz. ); Struktury poznawcze powieści modernistycznej. (Zarys) [poz. ]; Modernizm, awangarda, postmodernizm – projekt całości [poz. ]. – Cz. II. Dyskurs i tożsamość: Dyskurs jako przedmiot komparatystyki [poz. ]; Pogranicza kulturowe. Kilka pytań i parę konstatacji; (Auto)-biografia, czyli próba tożsamości [poz. ]; Fantazmat żydowski w literaturze polskiej [poz. ]; Swój/obcy/inny. Kontynuacja; Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej. – Cz. III: Estetyka i/a gender [z poz. ]: Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia; Estetyka melancholii w prozie Schulza; Powszechna estetyzacja; Kamp i jego nowoczesne (po)wiązania.

Przekłady

ukraiński

szkicu Dyskurs jako przedmiot komparatystyki: Diskurs âk predmet komparativistiki. [Przeł.] M. Bracka. W: Zahid-Shid: osnovni tendenci rozvitku sučasnogo porinal’nogo literaturoznavstva. Doneck 2012 s. 147-159.

12. Dwa wątki. [Studia]. Warszawa: Dom Wydawnictwo Elipsa 2015, 324 s.

Zawartość

Od autora. – Cz. I. Lektury podwójne: Geopoetyka a badania kulturowe; Literatura gdańska. Narody i historia; Śląsk Horsta Bienka; Tekst Triestu. Początki włoskiego modernizmu; Miłosz i Magris – pararela mitologiczna; Claudio Magris: dialektyka harmonii i rozpadu; Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości; Musil i Roth. Ironia i nostalgia; Różewicz i Mann: paralela komparatystyczna; Melancholijne dialogi Różewicza; Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: J. Bocheński, „Naso poeta” i Ch. Ransmayr, „Die letzte Welt”; Wokół romantycznego paradygmatu (Pierścionek z końskiego włosia Al. Ścibora-Rylskiego i Pierścionek z orłem w koronie A. Wajdy); Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler [poz. ] – Cz. II. Literatura polsko-żydowska. Noty wokół trudnego tematu: Fantazmat żydowski w literaturze polskiej; Rody polsko-żydowskie: dyskursywizacja tożsamości; Grynberg i Krall: Dwie strategie pisarstwa poholocaustowego; Żydowski barbarzyńca w polskim Edenie; Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski; Między dyskursem publicznym a metodologią. Świadomość polska w przebudowie.

13. Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej. [Monografia]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2016, 341 s.

14. Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade’a do Houellebecqa. [Studium]. Warszawa: Wydawnictwa UW 2018, 284 s.

15. Biblioteka Polska Karla Dedeciusa. Projekt – proces – znaczenie. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2021, 210 s.

16. Chiny. Obraz podwójny. [Esej]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2021, 288 s.

Zawartość

Zapowiedź. – Cz. I: Zamiast wstępu; Przeczucie Wschodu; Pierwsze obserwacje; Z historii Chin; Władza; Metody rządzenia i ich efekty; Trzy filozofie; Xuzhou. Jesień – zima (notatnik); Wieś; „Rewolucja kulturalna”; Notatnik – ciąg dalszy; Symbolika chińska; Pekin. Wiosna – lato (notatnik); Kościół katolicki w Chinach; Małżeństwo – dzieci – miłość; Plotki; Fakty i komentarze; Uwagi końcowe; Bibliografia; Aneks. Co się zdarzyło w Pekinie (Tian’anmen)?. – Cz. II: Lot; Miasto; Uniwersytet; Szanghaj; Ogrody w Suzhou; Żywienie; Zmiany.

17. Mglista pamięć. Esej kulturowy. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2022, 245 s.

18. Doczepki. Eseje i szkice literackie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2023, 449 s.

Zawartość

Cz. I Czasy i miejsca: Literatura Triestu. Początki włoskiego modernizmu; Literatura Wiednia AD 1900; Krąg Diagilewa – figury postępu i oporu; Literatura gdańska. Narody i historia; Proza migracyjna: źródła i znaczenie; Pierwsza i ostatnia emigracja. Próba porównania; „Zeszyty Literackie” – projekt lektury; Literatura polska – swojskość i europejskość. – Cz. II. Przyczynki teoretyczne: Komparatystyka kulturowa; Jak mówić o współczesnej emigracji?; Między obrazem publicznym a intymnym. Projekt poszerzenia imagologii na przykładzie twórczości Katarzyny Kozyry i Ewy Kuryluk; Sacrum versus profanum w filozofii Leszka Kołakowskiego (z paroma dodatkami); Tekst postmodernistyczny; Tłumacz Dedecius w kontekście teorii przekładu. – Cz. III. Przypadki analityczne: Proust Józefa Czapskiego (na tle polskiej recepcji); Pamięć podzielona; Galicja profesora Pigonia; Dekonstrukcja ekfrazy: „Brama na Starym Mieście” S. Grochowiaka; Maurycy Beniowski i polski dyskurs kolonialny.

Przekłady

francuski

skróconej wersji eseju „Proust Józefa Czapskiego (na tle polskiej recepcji)”: Petite histoire de la réception de Proust en Pologne. [Przeł.] L. Waleryszak. W: A la recherche de la Recherche. Les notes de Joseph Czapski sur Proust au camp de Griazowietz, 1940-1941. Józef Czapskis Notate zu Proust im Gefangenenlager Grjazovec, 1940-1941. Lausanne 2016 s. 89-104.

niemiecki

skróconej wersji eseju „Proust Józefa Czapskiego (na tle polskiej recepcji):” Proust in Polen: eine kleine Geschichte seiner Rezeption. W: A la recherche de la Recherche. Les notes de Joseph Czapski sur Proust au camp de Griazowietz, 1940-1941. Józef Czapskis Notate zu Proust im Gefangenenlager Grjazovec, 1940-1941. Lausanne 2016 s. 105-121.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Autobiografizm – klęska czy szansa literatury?Miesięcznik Literacki1988 nr 1 s. 39-52.
Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 57-68.
Pesymistyczne wątki w filozofii i teorii literatury XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 71-84.
Pogranicza kulturowe. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 27-44.
Literackie i kulturowe przestrzenie podwójnej emigracji. Bobkowski i Regler. [Współautor:] D. Uffelmann. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 99-113, toż w przekł. niemieckim: Kulturelle und literarische Räume doppelter Emigration (Frankreich–Lateinamerika). Andrzej Bobkowski und Gustaw Regler. W: Exclusion. München 2006 s. 139-180.
Nodes of political time: 1945 (współautor). W: History of the literary cultures of East-Central Europe. Amsterdam/Philadelphia 2004 s. 143-176.
O dwóch rodzajach literaturoznawczego dyskursu. [Wstęp do:] Czytane na nowo. Izabelin 2004 s. 7-29.
Polilog Gałczyńskiego. W: Mag w cylindrze. O pisarstwie K.I. Gałczyńskiego. Pułtusk 2004 s. 125-137.
Polnische Wege auf deutsche Spuren. Die Literatur und die Dialektik der Geschichte. [Przeł.] D. Uffelmann. W: Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk. Frankfurt am Main 2004 s. 7-21.
Historia czy/i historiografia w dramacie współczesnym. Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 2005 t. 34 s. 197-204.
Problematyka mniejszości narodowo–etnicznych kulturowych i seksualnych w literaturach słowiańskich po roku 1989. [Wstęp do:] Literatury słowiańskie po roku 1989 T. 4. Mniejszości. Warszawa 2005 s. 7-21, toż w przekł. angielskim: The problems of national ethnic, cultural and sexual minorites in Slavic literatures after 1980. „Neohelicon”, Budapeszt 2006 t. 33 z. 2 s. 73-88.
Literatura jako nośnik etycznego dyskursu epoki: Fin de siècle i fin de millénaire. W: Etyka i literatura. Warszawa 2006 s. 392-402.
Modele literatury i kultury według Italo Calvino. Postmodernistyczna intertekstualność. W: Czytane na nowo. Warszawa 2006 s. 243-257.
[Wstęp do:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Warszawa 2006, s. 7-32; przekł. fragmentów: serbski: Swoji ili/i tudi. Jevreji u polskoj kulturi. W: Slika drugog u balkanskim i srednjioevropskim književnostima. Beograd 2006 s. 105-115; angielski: Fellow countryman or/and aliens. The Jews in polish culture and literature. [Przeł.] J. Adamko. W: Multiculturalism at the start of 21st century. Łódź 2007 s. 227-240.
Estetyka współczesnej melancholii. W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Warszawa 2007 s. 203-218.
Etyczny wygłos interpretacji. Rozumienie, warunki, sens. W: Filozofia i estetyka interpretacji. Kraków 2007 s. 221-233.
Modernizm a postmodernizm. Przeciw, obok czy wraz? W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Poznań 2007 s. 51-69, przekł. chorwacki: Modernizm i postmodernizm. Protiv, poved ili za jedno? W: Oslamingu-drugi. Osijek/Poznań 2006.
Dialogi Różewicza. Intra- i intertekstualne gesty poety w późnych tekstach. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Szczecin 2008 s. 169-182.
Facing the stereotypes of Polishness and Germanness: Rudnicki and others. W: Contemporary Polish migrant culture and literature in Germany. Frankfurt am Main 2011 s. 81-101.
Komparatystyka kulturowa. W: Komparatystyka dla humanistów. Warszawa 2011 s. 211-288.
Miłosz i Magris – paralela mitologiczna. W: W kręgu idei Miłoszowskich = Miłoszo idéju pasaulyje. Vilnius 2011 s. 34-45.
Poetologiczne i semantyczne aspekty „reguły NIE” w poezji Ewy Lipskiej (na materiale „Piątego zbioru wierszy”). W: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej. Wiedeń 2011 s. 27-38.
Geopoetyka jako principium comparationis w badaniach kulturowych. Rocznik Komparatystyczny 2012 nr 3 s. 9-28.
Grynberg i Krall: dwa modele dyskursu polsko-żydowskiego. W: Osteuropäisch-Jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahrhundert. Identität und Poetik. München-Berlin-Washington 2013 s. 259-270.
Literatura emigracyjna lat osiemdziesiątych. Perspektywa amerykańska. Głowacki i inni. W: Poetyka migracji. Katowice 2013 s. 288-303, przekł. niemiecki: Emigrantenliteratur der 1980er Jahre. Die amerikanische Perspektive: Głowacki und andere. [Przeł.:] T. Weiler. W: Polinische Literatur in Bewegund Die Exilwelle der 1980er Jahre. Bielefeld 2013 s. 177-191.
Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi. Porównania 2013 s. 93-105.
Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, „Nazo poeta” i Christoph Ransmayr, „Die letzte Welt. Rocznik Komparatystyczny 2014 s. 85-104.
Wilk w Rosji: subaltern? w imperium? (polemika z konceptem „postzależności”). Porównania 2014 s. 105-120.
Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna. Rewizja pojęć analitycznych. Rocznik Komparatystyczny 2015 s. 395-413, przedruk w: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe – literatury i dyskursy o literaturach. Kraków 2018.
Der interkulturelle Text. Die Morphologie und die Philosophie = Tekst międzykulturowy. Morfologia i filozofia. W: Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa = Literatura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie. Leipzig 2016.
Proza migracyjna. Źródła i znaczenie. Teksty Drugie 2016 nr 3 s. 288-307, przekł. angielski: Migrant prose: Sources and meaning. [Przeł.] M. Kazimierski. „Teksty Drugie” 2018 nr 1 s. 216-236.
Sacrum” versus „profanum” v pozdni filozofii Leszka Kołakowského (s nékolika dodatky). Przeł. K. Čermochová. W: Lidský život a každodennost v literature. Praha 2016 s. 67-77.
Danziger/Gdansker Literatur postkolonial? Ethnien in grossen Geschichte / Gdańsk Literature Postcolonially? Ethnic Groups in the Big History. “Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien” 2017 nr 1-2 s. 123-139.
Dyskurs macierzyzny rozdwojony. Językowa ojczyzna Pankowskiego. W: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra. Kraków 2017 s. 79 – 92.
Kulturowy tekst Triestu. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 1. Teksty doświadczenia. Warszawa 2017 s. 63-81.
Literatura gdańska. Narody i historia. „Rocznik Komparatystyczny2017 nr 8 s. 9-32.
Literatura Wiednia anno 1900. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 2 Doświadczenia tekstu. Warszawa 2017 s. 67-82.
Pamięć podzielona. W: Krajobraz po transformacji. Prace dedykowane XVI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Belgrad 2018. T. 1 s. 101-114.
Maurycy Beniowski und der polnische koloniale Diskurs. W: Moritz Benjowsky – ein (mittel)europäischer Held. Berlin, Bern, Bruxelles 2021 s. 243-254.
Galicja profesora Pigonia. W: Galicja. Niezakończony projekt. Kraków 2022 s. 21-41.
Pierwsza i ostatnia emigracja. Próba porównania. „Porównania2022 nr 2 s. 27-45.
Tłumacz Dedecius w kontekście teorii przekładu. W: Dedeciuskalia. Dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Wrocław 2022 s. 27-42.

Prace redakcyjne

1. S. Piętak: Pisma. Pod red. S. Lichańskiego. T. 3-5. Oprac. i posłowie: M. Dąbrowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1988, s. 441 + 357 + 474.

Zawartość

T. 3: Młodość Jasia Kunefała; Białowiejskie noce; Nagi grom; Ucieczka z miejsc ukochanych; t. 4: Po burzy; Ciężkie lato; Odmieniec; t. 5: Burzliwa pora; Bliski kraj; Plama.
2. Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. [Szkice]. Pod red. M. Dąbrowskiego i A.Z. Makowieckiego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2000, 470 s.
3. Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich. [Szkice]. Red. naukowa: M. Dąbrowski i H. Gosk. Wstęp: M. Dąbrowski. Izabelin: Świat Literacki 2004, 366 s. Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX w. Instytucie Literatury Polskiej UW..
4. Dwudziestowieczność. [Studia]. Pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004, 664 s.
5. Drohobycz wielokulturowy = Bagatokul’turnij Drogobič. [Szkice]. Red.: M. Dąbrowski, W. Meniok. Warszawa: Elipsa 2005, 284 s.
Tekst w języku polskim i ukraińskim.
6. Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 4. Mniejszości. [Szkice]. Po red. naukową M. Dąbrowskiego. Warszawa: Kolor Plus 2005, 272 s.
7. Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich. [Szkice]. Red. naukowa M. Dąbrowskiego i M. Kliszcz. Wstęp: M. Dąbrowski. Warszawa: Elipsa 2006, 323 s. Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX w. Instytucie Literatury Polskiej UW..
8. Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia. [Szkice]. Pod red. M. Dąbrowskiego i A. Molisak. Wstęp: M. Dąbrowski. Warszawa: Elipsa 2006, 473 s.
9. Lektury inności. Antologia. Pod red. M. Dąbrowskiego i R. Pruszczyńskiego. Warszawa: Elipsa 2007, 278 s.
10. Lektury płci. Polskie (kon)teksty [Szkice]. Red. naukowa: M. Dąbrowski. Warszawa: Elipsa 2008, 464 s.
11. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Red. naukowa: M. Dąbrowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011, 486 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 2009, 2013, 2024.

Stanisław Piętak

S. FRYCIE: Literacki portret Stanisława Piętaka. Przegląd Humanistyczny 1978 nr 7/8.
M. GIERYCZ: Studium o Piętaku. Tygodnik Kulturalny 1978 nr 18.
J. KOPROWSKI: Trzy wcielenia Piętaka. Nowe Książki 1978 nr 16.
D. MARSZAŁKOWSKA: Przypomnienie Piętaka. Miesięcznik Literacki 1978 nr 11.
M. POPIEL: Romantyczny portret. Życie Literackie 1978 nr 24.
S. TOMALA: Życie w poezję uwikłane. Literatura 1978 nr 18.
M. CECHNICKA. „Ruch Literacki1980 nr 3.
A. STANISZEWSKI. „Literatura Ludowa1981 nr 4/6.

Tadeusz Breza

S. FRYCIE: Książka o Tadeuszu Brezie. Polonistyka 1983 nr 8.
B. ROGATKO: Wyznawca formy. Twórczość 1983 nr 12.
T. WÓJCIK: Tadeusz Breza. Przegląd Humanistyczny 1983 nr 12.

Polska awangarda prozatorska

A. KONKOWSKI: W potrzasku zwątpienia. (O polskiej awangardzie prozatorskiej). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3.

Literatura polska 1945-1995

A. NASIŁOWSKA: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12.
S. STANIK: To ci historia!Myśl Polska1997 nr 45.
L. SZARUGA: Literaturoznawczy horror. Kultura”, Paryż 1997 nr 9, polemika M. DĄBROWSKI. „Kultura”, Paryż 1998 nr 1 /2.
T. WÓJCIK: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. „Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6.

Postmodernizm

M. SIEDLECKA. „Estetyka i Krytyka2003 nr 5.

Swój/Obcy/Inny

J. PAŁACH: Mniejsze i większe ojczyzny. Nowe Książki 2002 nr 6.
A. UBERTOWSKA: Paradoksy innego. Teksty Drugie 2004 nr 1 /2.

Projekt krytyki etycznej

E. KRASKOWSKA: O potrzebie metafizyki. Przegląd Humanistyczny 2007 nr 2.

Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki

R. CIEŚLAK: Dyskurs jako podmiot komparatystyki. Pogranicza 2010 nr 1.
T. WÓJCIK: Projekt nowoczesnej komparatystyki kulturowej. Przegląd Humanistyczny 2010 nr 4.
K. BIELAWNA: Pytania do „Komparatystyki dyskursu” „Rocznik Komparatystyczny 2011, polem. M. DĄBROWSKI: Odpowiedzi wieku… Tamże.
B. POPIEL: Dyskurs, estetyka, tożsamość. Spojrzenia komparatystyczne. Rocznik Komparatystyczny 2011.

Dwa wątki

B. ZIELIŃSKI: Uroda i mądrość konstrukcji binarnej. Poznańskie Studia Slawistyczne 2016 nr 10.

Tekst międzykulturowy

M. WRÓBLEWSKI. „Archiwum Emigracji2017 z. 1/2.