BIO

Urodzony 23 października 1912 w Niszczewicach pod Inowrocławiem; syn Jana Rogalskiego, pracownika kolei, i Bronisławy z Michalskich. Uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Bydgoszczy (do 1925) oraz w Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu; w 1931 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Poznańskim. Debiutował w 1933 artykułem pt. Boy pod mikroskopem, ogłoszonym w dodatku „Dziennika Kujawskiego” pt. „Piast” (nr 30). Od 1934 publikował artykuły także m.in. w „Głosie Akademickim” (do 1935; tu też pod pseudonimem Remigiusz Ney), „Wiciach Wielkopolskich”, „Kurierze Poznańskim”. Po uzyskaniu magisterium w 1936, pracował do 1939 jako dziennikarz. Publikował artykuły nadal w „Kurierze Poznańskim”, „Kulturze” (od 1936), „Orędowniku” (od 1936; tu m.in. noty pod pseudonimem Aero) oraz w „Tęczy” (od 1938; tu m.in. cykl recenzji pt. Książka miesiąca). Należał w tym czasie do Syndykatu Dziennikarzy Wielkopolskich. Podczas okupacji niemieckiej przebywał do 1942 w Inowrocławiu, gdzie uczestniczył w konspiracyjnej działalności oświatowo-kulturalnej. W 1942 ożenił się z Marią Jackowską. Następnie przeniósł się do Warszawy. Kontynuując konspiracyjną działalność, brał udział w pracach Sekcji Zachodniej Biura Studiów Departamentu Informacji (1942-44). Redagował konspiracyjny miesięcznik „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” (1942-43, nr 1-3; dodatek „Rzeczypospolitej Polskiej”). Publikował artykuły w konspiracyjnym tygodniku „Kultura Polska” (1943-44; podpisany Aleksander Kujawski) oraz napisał kilka rozdziałów do pracy zbiorowej Z pierwszej linii frontu (1943). Brał udział w powstaniu warszawskim, a po jego upadku przeszedł przez obóz w Pruszkowie, następnie przebywał kolejno w Opocznie, Radomsku i Częstochowie. W marcu 1945, po wyparciu Niemców, powrócił do Poznania i podjął pracę w Zarządzie Miejskim miasta Poznania. W 1945-47 należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1945 uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy Elementy filozoficzne w twórczości Stanisława Przybyszewskiego (promotor prof. Roman Pollak). Następnie do 1947 pracował kolejno w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Zachodniego, w Zachodniej Agencji Prasowej oraz jako kierownik Studium Niemcoznawczego przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Eseje, recenzje, rozprawy i artykuły drukował m.in. w „Głosie Katolickim” (1945-49; tu też tłumaczenia z języka francuskiego), „Ilustrowanym Kurierze Polskim” (1945-50), „Przeglądzie Powszechnym” (1946-49), „Przeglądzie Zachodnim” (1946-63, z przerwami; tu w 1950-52 cykl Kronika Niemiec współczesnych. Życie kulturalne), „Kurierze Wielkopolskim” (1947-49, kierownik działu kultury i sztuki), „Dziś i Jutro” (1949-56), „Życiu i Myśli” (1950-71; w 1950-52 sekretarz redakcji, członek redakcji do 1964), „Słowie Powszechnym” (1951-71; podpisany też Zygmunt Wierzycki; tu stała współpraca krytycznoliteracka i publicystyczna). W 1946 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich [ZLP]); w 1949-52 i 1965-66 pełnił funkcję prezesa Oddziału Poznańskiego ZLP. W 1948-49 był redaktorem działu kulturalnego „Kuriera Wielkopolskiego” (tu też w 1947 teksty podpisane Zygmunt Wierzycki). W 1952 otrzymał nagrodę publicystyczną im. W. Pietrzaka. W tymże roku redagował Biuletyn Informacyjny dla prasy wydawany przy Prezydium Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju w Warszawie. W 1954-56 był redaktorem „Wrocławskiego Tygodnika Katolików” (tu publikował w 1953-57). Współpracował z tygodnikiem „Kierunki” (1956-71; też pod pseudonimem REN) oraz z „Tygodnikiem Zachodnim” (1956-60). Od 1955 był przewodniczącym Miejskiego Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju (PKOP) w Poznaniu. W 1956-82 należał do Stowarzyszenia „PAX”. W 1959 otrzymał nagrodę literacką miasta Poznania, a w 1963 ponownie nagrodę publicystyczną im. W. Pietrzaka. W 1960-76 był redaktorem w Instytucie Wydawniczym „PAX”, a później członkiem jego Rady Naukowej. W 1965 habilitował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. Most nad przepaścią. Historia współczesnej literatury niemieckiej. Od tegoż roku do 1972 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nurt”. Brał aktywny udział w działalności Instytutu Zachodniego, Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego PEN Clubu (członek od 1968). Kontynuował działalność literacką, publikując artykuły i recenzje w pismach „W Drodze” (1976-84, z przerwami; tu też tłumaczenia z języka niemieckiego), „Życie i Myśl” (1976-86, z przerwami; tu w 1976 cykl artykułów pt. Z notatnika lektury; w 1978 członek Rady Naukowej pisma), „Kierunki” (1982-86). W 1976 został członkiem zarządu Stowarzyszenia „PAX”. W tymże roku na zaproszenie rządu Republiki Federalnej Niemiec odbył podróż po tym kraju. Za twórczość literacką otrzymał w 1980 nagrodę im. J. Kasprowicza, przyznaną przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w 1982 nagrodę literacką im. W. Pietrzaka, w 1983 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Od 1989 należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1992 został redaktorem naczelnym poznańskiego pisma kulturalnego „Europa”. Był członkiem Komisji Działaczy i Intelektualistów Katolickich przy PKOP, członkiem Okręgowego Komitetu Frontu Narodowego w Poznaniu oraz członkiem Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy ogólnopolskim Komitecie Frontu Narodowego w Warszawie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1954), Krzyżem Kawalerskim (1965), Krzyżem Oficerskim (1973) i Krzyżem Komandorskim (1981) Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1972). Zmarł 7 maja 1996 w Poznaniu.

Twórczość

1. Stanisław Przybyszewski. Próba rewizji twórczości. Poznań 1937, 35 s. Przedruk zob. poz. .

2. Tragedia bez końca. Rzecz o Powstaniu Warszawskim. Powst. Radomsko 1944.

Rękopis w posiadaniu rodziny (informacja autora).

3. Elementy filozoficzne w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Powst. 1945. Druk fragmentów pt. Przybyszewski – filozof – moralista. „Życie Literackie” 1946 nr 3/4 s. 14-18; odbitka. Poznań 1946, 22 s.

Rozprawa doktorska.

4. Akcja kulturalna na Ziemiach Odzyskanych. Podstawy, założenia i plan realizacji. Poznań: Polski Związek Zachodni 1946, 21 s.

Z cyklu odczytów na Tydzień Ziem Odzyskanych 2-9 V 1946.

5. Miasta niemieckie dzisiaj. [Reportaże]. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1946, 99 s.

Autor podpisany: Peregrinus.

6. Niemcy rozgromione? [Autorzy:] A. Rogalski, B. Danielewski, J. Kolipiński. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1946, 326 s.

Tu A. Rogalskiego: Cz. III. Kultura i wychowanie, s. 229-318.

7. Już nigdy więcej. [Publicystyka polityczna]. Przedmowa: A. Grzymała-Siedlecki. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1947, 104 s.

8. Katolicyzm w Niemczech po II wojnie światowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1952, 268 s.

9. Kościół katolicki na Śląsku. Studia nad dziejami diecezji wrocławskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1955, 287 s.

10. Kościół katolicki na Warmii i Mazurach. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1956, 401 s.

11. Literatura i cywilizacja. Eseje i studia. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1956, 322 s.

Zawartość

Faust” Goethego; Pierwiastki katolickie w „Fauście” Goethego; „Faust” Tomasza Manna i Pawła Valéry; Jakub Burckhardt; Stanisław Przybyszewski. (Próba rewizji twórczości) [poz. ]; Knut Hamsun; Maeterlinck; Zachodnioeuropejska powieść katolicka [dot.: G. Bernanos: Pod słońcem szatana; G. Greene: Sedno sprawy; B. Marshall: Chwała córy królewskiej]; Julien Green i jego „Moira”; Odszyfrować ślad Boga. (Rozważania nad literaturą katolicką); Śmiertelni ludzie nie są jednodniowymi owadami [S. de Beauvoir: Tous les hommes sont mortales]; W poszukiwaniu miłości autentycznej [E. de Greff: La nuit est ma lumière]; Płeć i dusza [dot.: T. Mann: Der Erwählte]; Opowiadanie Tomasza Manna „Die Betrogene”; W kręgu katastrof. (Powieść a kryzys i upadek kultury) [dot. T. Manna, J. Galsworthy'ego, M. du Gard]; Tomasz Mann – pisarz i humanista; O [L.] Tołstoju.

12. Profile i preteksty. [Studia]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1958, 414 s.

Zawartość

Profile: Dostojewski – homo religiosus; Ibsen; Franz Kafka – budziciel niepokoju metafizycznego; Rainer Maria Rilke – religijny piewca świata widzialnego; Gertruda von Le Fort – „ancilla Domini”; Heinrich Böll; Alfred Döblin; Hemingway; Caldwell i Steinbeck; Charles Baudelaire; Gustaw Flaubert – człowiek średniowieczny; Świat Żeromskiego; Kasprowicz po latach trzydziestu; Sztuka czarnoksięska Bolesława Leśmiana; Zofia Kossak i jej „Krzyżowcy”; Na tropie sensu historii [o T. Parnickim]. – W kręgu krytyki: Literatura a rzeczywistość nadprzyrodzona; Między artyzmem a aleksandrynizmem w krytyce [o W. Kubackim]; Krytyka zdrowego rozsądku [o Z. Starowieyskiej-Morstinowej]; Krytyka syzyfowa [o Z. Lichniaku]; Krytyk w roli powieściopisarza [o W. Pietrzaku]; Powieściopisarz w roli krytyka [o J. Dobraczyńskim]. – Impresje: Pierwsza powieść Conrada; Człowiek nie jest schematem [dot.: L. Frank: Karol i Anna]; Dramat człowieka cywilizacji nowoczesnej [dot.: H.G. Wells: Tono – Bungay]; Tragedia Barabaszów [dot.: P. Lagerkvist: Barabasz]; Feliks Krull – anty-Schopenhauer.

13. W kręgu Nibelungów. Studia nad problematyką Niemiec współczesnych. [Publicystyka polityczna]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1958, 271 s.

14. Dramat naszego czasu. Szkice o kulturze i cywilizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1959, 307 s.

Zawartość

Cz. 1. Problematyka kryzysu kultury współczesnej; Cz. 2. Dwie filozofie kryzysu i zaangażowania: egzystencjalizm i personalizm; Cz. 3. Chrześcijaństwo a cywilizacja; Cz. 4. Wschód i Zachód.

15. Rosja – Europa. Wzajemne związki, wpływy i zależności kulturalno-literackie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1960, 458 s.

Zawartość

Część wstępna: Polska-Rosja; Cz. 1. Rosja-Niemcy; Cz. 2. Rosja-Francja; Cz. 3. Rosja-Anglia.

16. Taki był Hitler. [Zarys biograficzny]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1961, 104 s.

17. Niemiecka Republika Federalna. Fakty, konfrontacje, opinie. [Szkice]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1962, 410 s.

Zawartość

I.: U źródeł siły NRF; Od antyhitleryzmu do adenaueryzmu. – II: Jacy są Niemcy w NRF?; Nie przezwyciężona przeszłość. – III: Sytuacja kulturalna; Kryzys wychowania, szkolnictwa i nauki; Ideowe oblicze szkoły. – IV: „Generacja sceptyczna”; „Generacja kierowana”. – V: Sytuacja literatury w Niemczech Zachodnich; Życie literackie w NRF; Proza w latach 1945-1961; Liryka; Dramat i teatr; Krytyka literacka; Literatura neohitlerowska. – VI: Chimera czy realna możliwość?

18. Most nad przepaścią. O Tomaszu Mannie. [Monografia]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1963, 418 s. Wyd. zmienione i rozszerzone Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1968, 446 s.

Nagrody

Nagroda Radia Wolna Europa za najlepszą książkę roku wydaną w kraju w 1963.

19. Zbliżenia. Szkice z literatury i kultury. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 191 s.

Zawartość

Bertolt Brecht (1898-1956); Ernest Robert Curtius (1886-1956); Lion Feuchtwanger (1884-1958); Hermann Hesse (1877-1962); Stefan Zweig (1881-1942); O nowy pogląd na literaturę Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i świata.

20. Pasażerowie arki Noego. O niektórych antyhitlerowskich pisarzach niemieckich. [Szkice]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1965, 220 s.

Zawartość

Karol Kraus; Elza Lasker-Schüller; Ernest Barlach; Georg Kaiser; Hans Henry Jahnn; Henryk Mann; Leonard Frank.

21. Próba konfrontacji. Przeglądy i studia z zakresu literatury rosyjskiej, skandynawskiej, włoskiej i amerykańskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1965, 323 s.

Zawartość

Cz. 1. Skandynawia – Rosja: Rusycystyka w Skandynawii; Literatura skandynawska w Rosji w latach 1880-1917; Georg Brandes w Rosji; Gorki, Bieły, Błok i Czechow a Ibsen; Gorki i Błok a Strindberg; Hamsun – Dostojewski. – Cz. 2. Włochy – Rosja: Literatura rosyjska we Włoszech; Znajomość i recepcja literatury włoskiej w Rosji; Gorki we Włoszech. – Cz. 3. Stany Zjednoczone – Rosja: Rozwój rusycystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; Współczesna literatura amerykańska w kręgu oddziaływania Dostojewskiego [dot.: W. Faulkner, H. Miller]; Tołstoj w recepcji pisarzy amerykańskich [dot.: H. James, W. Dean Howells, E. Hemingway, W. Saroyan]; Czechow w Ameryce; Literatura amerykańska w Związku Radzieckim.

22. Za kulisami „Mustergau. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1965, 110 s.

Zarys historii okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce w świetle akt gestapo.

23. Dobraczyński. Warszawa: Agencja Autorska 1969, 55 s.

Przekłady

angielski

Jan Dobraczyński. [Przeł.] Ch. Cenkalska. Warsaw 1981.

francuski

Dobraczyński. [Przeł.] B. Grzegorzewska. Varsovie 1972, wyd. nast. tamże 1986.

niemiecki

Jan Dobraczyński. [Przeł.] V. Mika. Berlin 1970.

24. Pod północnym niebem. Sylwetki pisarzy skandynawskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 275 s.

Zawartość

Henrik Ibsen; August Strindberg; Selma Lagerlöf; Knut Hamsun; Sigrid Undset; Martin Andersen-Nexö; Karen Blixen; Hjalmar Bergman; Agnes von Krusenstjerna; Pär Lagerkvist; Artur Lundkvist; Halldór Kiljan Laxness.

25. Szkice amerykańskie. Nurt transcendentny we współczesnej literaturze USA. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1971, 278 s.

Zawartość

Literatura amerykańska obojętna czy wrażliwa na doświadczenia religijne. – I. Między realizmem a transcendencją; Purytanizm i jego wpływy na świadomość amerykańską; Pierwiastki purytańskie u N. Hawthorne'a; Dziedzictwo purytańskie u H. Melville'a; Symbolika religijna w twórczości W. Faulknera; Ernest Hemingway i jego wizja życia; John Steinbeck: Inspiracja religijna; Nathanael West: Fascynacja postacią Chrystusa; Żarliwość religina literatury okresu 1945-1970; Saul Bellöw: Poszukiwanie sensu życia ludzkiego; J.D. Salingera droga doświadczeń religijnych; Normana Mailera manichejski egzystencjalizm; Jamesa Baldwina udręki i ekstazy. – Zakończenie: odwieczne pytania literatury w nowym kontekście historycznym i duchowym. – II. W kręgu katolicyzmu amerykańskiego: „Złota legenda” katolicyzmu amerykańskiego. (W. Cather „Śmierć przychodzi po arcybiskupa”); Pamflet czy wierne zwierciadło rzeczywistości? (Harry Sylvester „Wcześniej czy później”); Przez śmiech, ironię, zadumę. (Twórczość Jamesa Farla Powersa); W Bostonie i gdzie indziej. („Oścień smutku” Edwina O'Connora); Wizja katolicyzmu w powieści amerykańskiej; Katolicyzm amerykański po II Soborze Watykańskim.

26. Nowa konstelacja. [Eseje]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1973, 294 s.

Nagrody

Nagroda Radia Wolna Europa za najlepszą książkę roku wydaną w kraju w 1975.

Zawartość

Zawiera eseje w częściach: Człowiek współczesny w perspektywie rozwoju gatunku ludzkiego; Od przekleństwa pracy w pocie czoła do kłopotów z czasem wolnym; Spór wokół powstania człowieka i jego pozycji w kosmosie; Świadomość pod mikroskopem; Sukcesy nauk biologicznych i ich implikacje etyczne; Sytuacja i możliwości humanistów w erze naukowo-technicznej; Specjalizacja czy „generalizacja”?; Problem populacji w ujęciu nieco mniej apokaliptycznym; O ochronę człowieka przed nim samym; W poszukiwaniu źródeł gwałtu; Szanse religii we współczesnej epoce; Człowiek współczesny wobec „rzeczy ostatecznych”.

27. NRF, elementy rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974, 283 s.

28. Twórcy. Dzieła. Postawy. Wybór esejów literackich. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1974, 274 s.

Zawartość

Cz. 1: Japoński Proust w wydaniu żeńskim, Murasaki Shikibu; Świat Fiodora Dostojewskiego; Lwa Tołstoja walki duszne; Flaubert – człowiek średniowieczny. – Cz. 2: Hermann Hesse; Pär Lagerkvist; Sigrid Undset; Julien Green. – Cz. 3: Dramat człowieka nowoczesnej cywilizacji [H.G. Wells: Tono-Bungay]; „Kobiety, jak mi was żal ...” [o utworach T. Hardy'ego, T. Dreisera, V. Pratoliniego, S. de Beauvoir]; Droga do samobójstwa [C. Pavese: Noc Świętego Rocha]; U źródeł „Greenelandu” [dot.: G. Greene: Wracając do źródeł]. – Cz. 4: Żeromski w świetle swoich „Dzienników”; Jan Kasprowicz widziany oczami Marii Kasprowiczowej; Dwie odmienne reakcje na to samo zjawisko. Witkacy i Gombrowicz; Zadziwiający kult literatury [dot.: A. Gołubiew: Poszukiwania].

29. Tomasz Mann. Dzieje osobowości twórczej. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1975, 422 s.

30. Myśl i wyobraźnia. Szkice do portretów. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1977, 210 s.

Zawartość

Sören Kierkegaard – „poeta” i „chrześcijanin”; Karl Jaspers – twórca filozofii pojmowanej jako aktywność praktyczna; Martin Heidegger – wielki mag z Fryburga; George Santayana – niewierzący wielbiciel religii; Albert Schweitzer – „najwyższy symbol ludzkiego braterstwa”; Arnold Toynbee – twórca monumentalnej syntezy historyczno-kulturologicznej; Thomas Merton – symbol duchowych możliwości naszego świata; Else Lasker-Schüler – poetka charyzmatyczna.

31. Tryptyk miłosny: Sören Kierkegaard – Regine Olsen; Franz Kafka – Felice Bauer; Emile Verhaeren – Marthe Massin. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 295 s.

32. Annetta i Emilia. Biografia Annetty von Droste-Hülshoff (1797-1848) i Emilii Dickinson (1830-1886). Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1980, 259 s.

33. Trzy portrety niemieckie: Fryderyk Hölderlin, Jean Paul, Stefan George. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 271 s.

34. Knut Hamsun. [Monografia]. Warszawa: Czytelnik 1981, 126 s.

35. W kręgu przyjaźni. Sylwetki twórców. [Szkice]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1983, 200 s.

Zawartość

K. Dobrzyński; W. Bąk; E. Herbert; J. Kisielewski; T. Kraszewski; M. Kasprowiczowa; A. Grzymała-Siedlecki; Z. Skierski; W.J. Grabski; S. Kolbuszewski; Z. Wojciechowski; K. Sosnowski.

36. Przedziwny świat. Szkice z dziejów literatury niemieckiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1984, 358 s.

Zawartość

I. W kraju i epoce Goethego 1749-1832; II. G.E. Lessing, J.G. Herder, F. Schiller; III. Wokół romantyzmu niemieckiego; IV. Fin de siècle – dekadentyzm – modernizm.

37. Ku światłu. Wybór szkiców, studiów, esejów literackich. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1985, 451 s.

Zawartość

Zawiera z poz. : „Faust” Goethego; Odblaski katolicyzmu w „Fauście” Goethego; „Faust” T. Manna i P. Valéry, – z poz. : Ch. Baudelaire; G. Flaubert – człowiek średniowieczny; Świat młodego Żeromskiego; Kasprowicz – po latach trzydziestu; Sztuka czarnoksięska B. Leśmiana; Z. Kossak i jej „Krzyżowcy”; R.M. Rilke – religijny piewca świata widzialnego, – z poz. : L. Tołstoja walki duszne; Świat F. Dostojewskiego, – z poz. : S. Undset; P. Lagerkvist, – z poz. : Symbolika religijna w twórczości W. Faulknera; E. Hemingway i jego wizja życia, – z poz. : S. Kierkegaard; G. Santayana – niewierzący wielbiciel religii; T. Merton – symbol duchowych możliwości naszego świata, – nadto: Etyka i estetyka Przybyszewskiego; E.R. Curtius [poz. ].

38. Wspomnienia i przypomnienia. Z życia kulturalnego Poznania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, 214 s.

Wspomnienia dotyczą życia literackiego Poznania w latach 1931-1939 i 1945-1952 oraz początków czasopisma „Życie i Myśl”.

39. Między fascynacją a krytycyzmem. Z notatnika lektur. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1988, 274 s.

Zawartość

I: I to też miarą dokonanego w Kościele przełomu; Literatura współczesna w wymiarze eschatologicznym; Fermenty w katolicyzmie polskim lat trzydziestych; Dylemat wzruszeń religijnych. – II: Humanum et Divinum; Ewangeliści jako pisarze; Jak wyglądał Jezus Chrystus?; Maryja w Nowym Testamencie. – III: Dwa spojrzenia na Heideggera; Intelektualna autobiografia Karla Rajmunda Poppera; Inny Jaspers; Pewien żywot niebanalny. – IV: „Dostojewski” [S.] Mackiewicza; Wielkość i małość Claudela; Ku nieosiągalnym brzegom; „Dzienniki” Tomasza Manna. – V: Niemcy – „mija miłość”?; W poszukiwaniu przyczyn własnego zniewolenia; Testament ocalonego z zagłady.

40. Przygoda z medycyną. W ojczyźnie Tomasza Manna. Wspomnienia. Poznań: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 1992, 59 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Teoria poetycka księdza Henryka Brémond. Marchołt 1938 nr 3 s. 18-50.
Personalizm katolicki. Życie i Myśl 1950 nr 7/8 s. 559-590.
Chrześcijańskie koncepcje kryzysu cywilizacji współczesnej. (Cz. 1-3). Życie i Myśl 1951 nr 1/2 s. 28-47, nr 3/4 s. 324-333, nr 5/6 s. 625-648.
Istota katolickiej powieści współczesnej. Życie i Myśl 1951 nr 7/8 s. 52-81.
Katolicka twórczość niemiecka. Życie i Myśl 1951 nr 11/12 s. 507-539.
Niemiecka teologia katolicka a nacjonalizm i militaryzm. Życie i Myśl 1952 nr 1/6 s. 18-54.
Bertolt Brecht (1898-1956). Przegląd Zachodni 1956 nr 9/10 s. 140-149.
Daniel-Rops. (Wykład z cyklu „Wielcy pisarze współcześni” zorganizowanego przez Komisję Wykładów Uniwersyteckich Towarzystwo Naukowe KUL, wygłoszony 11 IV 1953 r.). „Roczniki Humanistyczne” 1953 nr 2 wyd. 1956 s. 297-322.
Oswald Spengler. Przegląd Zachodni 1958 nr 6 s. 314-336.
Problemy i tendencje dzisiejszej literatury zachodnioniemieckiej. Przegląd Zachodni 1958 nr 2 s. 34-48.
Warunki rozwojowe dzisiejszej literatury niemieckiej. Przegląd Zachodni 1958 nr 3 s. 289-301.
Proza rosyjska w swych szczytowych osiągnięciach a Niemcy i literatura niemiecka. Przegląd Zachodni 1959 nr 6 s. 350-374.
Ze współczesnej humanistyki zachodnioniemieckiej. Ernst Robert Curtius 1886-1956. Przegląd Zachodni 1959 nr 3 s. 40-55 [wersja zmieniona zob. Twórczość poz. ].
Barwy i klimaty czasu (1949-1953). Życie i Myśl 1985 nr 10 s. 59-74.
Między Poznaniem a Wrocławiem (1951-55). Życie i Myśl 1986 nr 5/6 s. 105-115.

Prace redakcyjne

1. Świat o Niemczech i Niemcach. [Seria antologii]. Poznań: Wydawnictwo Zachodnie 1946-1947.

[T.] 1. Tęsknota za mieczem. 1946, 77 s.

[T.] 2. Czciciele gwałtu i podstępu. 1946, 52 s.

[T.] 3. Naród na bezdrożu. 1947, 71 s.

2. Tomasz Mann w oczach krytyki światowej. Wybór: A. Rogalski. Słowo wstępne: H. Krzeczkowski. Kalendarium życia i twórczości T. Manna: A. Rogalski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 546 s.
3. E. Herbert: Utwory wybrane. Wybór i przedmowa: A. Rogalski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 145 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1965, 1966, 1967, 1978, 1979, 1988.

Wywiady

Literatury sprawy współczesne. Rozm. Z. Irzyk. Kierunki 1975 nr 8.
Twórcza synteza współczesności. Rozm. R. Brzezińska. Kierunki 1987 nr 47.
Twórcą jest się z wewnętrznego przymusu. Rozm. R. Brzezińska. Słowo Powszechne 1992 nr 183.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. Warszawa 1978 (M. Brykalska).
U. Bzdawka: Aleksander Rogalski – poradnik bibliograficzny. Poznań: WBP [Wojewódzka Biblioteka Publiczna] 1992, 60 s.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

K. Brończyk: Twórczość Aleksandra Rogalskiego. Biuletyn Informacyjny Pax 1959 nr 5.
S. Helsztyński: W dwudziestolecie działalności pisarskiej Aleksandra Rogalskiego. Życie i Myśl 1959 nr 7/8.
W. Maciąg: Dramat naszego czasu. (W poszukiwaniu propozycji). Życie Literackie 1959 nr 19.
J. Koprowski: O Aleksandrze Rogalskim. Życie i Myśl 1964 nr 11/12.
W. Wnuk: Więcej takich Kujawiaków. Kronika 1965 nr 24 [dot. życia i twórczości A. Rogalskiego].
A. Łaszowski: Gra w karty z epoką. Kierunki 1974 nr 29.
Z. Umiński: Magia słowa. Kierunki 1978 nr 15 [dot. twórczości A. Rogalskiego].
Z. Irzyk; S. Sterna-Wachowiak; F. Dąbrowski: Aleksander Rogalski. (1912-1996). Życie i Myśl 1996 nr 2.

Miasta niemieckie dzisiaj

E. Naganowski: Miasta naszych wrogów. Gazeta Ludowa 1946 nr 356.

Niemcy rozgromione?

Z. Rossman: Książka, która ostrzega. Wola Ludu 1946 nr 218.

Katolicyzm w Niemczech po II wojnie światowej

R. Buchała: Vademecum o katolicyzmie niemieckim. Dziś i Jutro 1953 nr 26.
J. Rutkiewicz: Książka o katolicyzmie w dzisiejszych Niemczech. Wrocławski Tygodnik Katolików 1953 nr 4.

Literatura i cywilizacja

L. Eustachiewicz: Z rozważań nad literaturą i cywilizacją. Kierunki 1957 nr 34.

Profile i preteksty

A. Gerard: Pasjonujące wizerunki. Kierunki 1959 nr 19.

W kręgu Nibelungów

A.J. Kamiński. „Sprawy Międzynarodowe1958 nr 12.
Z. Pędziński: Sprawy nie tylko niemieckie. Głos Szczeciński 1959 nr 26.
J. Piechocki: Wokół tajemnic hitleryzmu. Pomorze 1959 nr 5.

Dramat naszego czasu

P. Bystrzycki: Kilka uwag o „Dramacie naszego czasu. Tygodnik Zachodni 1959 nr 38.
Z. Pędziński: Z warsztatu informatora. Twórczość 1960 nr 6.
W. Chylicka: Bohater naszego czasu. Więź 1961 nr 10.

Rosja – Europa

M. Ruszczyc: Niezastąpiona synteza. Życie i Myśl 1961 nr 11/12.
S. Zabiełło: Pożądana jaskółka. Słowo Powszechne 1961 nr 60.
R. Przybylski: Książka przesadnie skromna. Nowe Książki 1964 nr 10.

Niemiecka Republika Federalna. Fakty, konfrontacje, opinie

F. Fornalczyk: NRF w pigułkach. Gazeta Poznańska 1962 nr 286.
B. Kogut: Kolos o glinianej głowie. Nowa Kultura 1963 nr 10.

Most nad przepaścią

Z. Jaremko-Pytowska: O Tomaszu Mannie. Nowe Książki 1963 nr 23.
J. Koprowski: Monografia Tomasza Manna. Twórczość 1963 nr 12.
A. Łaszowski: Książka godna zazdrości. Kierunki 1963 nr 40.
F. Fornalczyk: Nie wszystko złoto... Życie Literackie 1964 nr 18.
Z. Irzyk: Polska monografia o Tomaszu Mannie. Życie i Myśl 1964 nr 3/4.
H. Jasztołd: Dlaczego nad przepaścią?Za i Przeciw1964 nr 5.
L.W. Kabied: Polska książka o T. Mannie. Współczesność 1964 nr 2.
J. Wieczerska: Inny Tomasz Mann. Odra 1964 nr 3.
Z. Irzyk: Przypomnienie. Kierunki 1968 nr 31.
A. Łaszowski: Błędna diagnoza Manna. Życie i Myśl 1970 nr 3.

Zbliżenia

A. Jackiewicz: Pisarze Niemiec i Austrii. Nowe Książki 1964 nr 10.
J. Koprowski: Szkice o pisarzach. Twórczość 1964 nr 7.

Próba konfrontacji

B. Białokozowicz: Pionierskie syntezy. Nurt 1966 nr 1.
W. Kiwilszo: Potrzeba konfrontacji. Współczesność 1966 nr 1.
Z. Pędziński: Krytyka a informacja. Odra 1966 nr 4.

Pod północnym niebem

S. Lichański: Z ziemi wikingów. Nowe Książki 1970 nr 11.
J. Wieczerska: Wcale nie „las i psychologia. Odra 1970 nr 4.

Szkice amerykańskie

L. Budrecki: Idee i literatura. Kultura 1971 nr 43.
J. Piechowski: Rekonesans amerykański. Kierunki 1971 nr 44.
K. Andrzejczak: Problematyka religijna w powieści amerykańskiej. Życie i Myśl 1972 nr 4.
K. Mętrak: Amerykańskie przeżycie religijne. Nowe Książki 1972 nr 4.

Nowa konstelacja

M. Kurzyna: Aleksandra Rogalskiego ekskursja w świat biologii i doświadczenia społecznego. Słowo Powszechne 1974 nr 56.
J. Zatorski: W labiryntach międzyepoki. Życie i Myśl 1974 nr 12.
Z. Zieliński: Od Abrahama do Żukowskiego. Nowe Książki 1974 nr 21.
L. Bugajski: Wizerunek nowej konstelacji. Twórczość 1975 nr 4.
F. Fornalczyk: Z dziennika lektur nietypowych. Nurt 1975 nr 11.

NRF, elementy rzeczywistości

J. Roszkowski: Przybliżony obraz Republiki Federalnej. Nowe Książki 1974 nr 21.

Twórcy. Dzieła. Postawy

J. Wegner: Anachronizmy i aktualności. Nowe Książki 1974 nr 21.

Tomasz Mann. Dzieje osobowości twórczej

B. Czeszko: Długie, pracowite życie. Nowe Książki 1976 nr 11, przedruk w tegoż: Marginałki. Warszawa 1979.
F. Fornalczyk: Tomasz Mann na co dzień. Głos Wielkopolski 1976 nr 104.

Myśl i wyobraźnia

J. Lis: Szkice do niezwykłych portretów. WTK 1977 nr 50.
H. Worcell: Światopogląd z odciskami na rękach. Odra 1978 nr 9.

Tryptyk miłosny

A. Baranowska. „Kontrasty1978 nr 5.

Annetta i Emilia

J. Koprowski: Opowieści biograficzne. Nowe Książki 1980 nr 20.

Trzy portrety niemieckie

T.J. Żółciński: Geniusze czasu... Tygodnik Kulturalny 1981 nr 27.

Knut Hamsun

R. Ciemiński: Dwaj pisarze z tajemnicą w tle. Fakty 1982 nr 13.
E. Wojciechowska: Sprawa Hamsuna. Nurt 1982 nr 8.

W kręgu przyjaźni

B. Sowińska: Utrwalenie pamięci. Życie Warszawy 1983 nr 291.
S. Zieliński: Z felietonowej patrząc górki. Nowe Książki 1984 nr 5.
T.J. Żółciński: Zasłużyli na pisarskie portrety. Nurt 1984 nr 1.

Ku światłu

J. Koprowski: Eseje Rogalskiego. Nowe Książki 1986 nr 6.

Wspomnienia i przypomnienia

A.A. Łuczak: Czas przeszły – czas ważny. Nurt 1987 nr 10.
• [T. Sołtan] T.S.: O przypomnieniach Aleksandra Rogalskiego. Kierunki 1987 nr 35.

Między fascynacją a krytycyzmem

K. Kamińska: O Mannie, Heidegerze i wielu innych. Nowe Książki 1989 nr 11.
J. Koprowski: Fascynacje Aleksandra Rogalskiego. Kierunki 1989 nr 3.