BIO

Urodzony 5 kwietnia 1925 w Poznaniu; syn Jana Raszewskiego, zawodowego oficera (zginął w 1940 w Charkowie), i Walerii z Łazarewiczów. W 1930 przeniósł się z rodziną do Bydgoszczy. Uczęszczał od 1937 do Gimnazjum i Liceum im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego, a od 1938 także do Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W okresie okupacji niemieckiej mieszkał nadal w Bydgoszczy. Od jesieni 1939 uczestniczył w działalności tajnego harcerstwa. Zatrzymany w kwietniu 1940 za próbę zorganizowania w odlewni metali, gdzie pracował, drużyny harcerskiej, przebywał do lutego 1941 w areszcie bydgoskiego gestapo (zwolniony na podstawie fałszywego orzeczenia lekarskiego). Następnie pracował w wytwórni słodyczy Lukullus. Jednocześnie brał udział w samokształceniowej pracy tajnej młodzieżowej Grupy Ideowo Mglistej; uczestniczył m.in. aktywnie w działalności teatralnej Grupy (jako aktor i współautor), przygotowując w 1941-44 około 10 przedstawień teatralnych i szopek. Od 1943 należał do Armii Krajowej (AK); od marca 1944 był szefem łączności garnizonu bydgoskiego AK. Wiosną 1945 podjął naukę w Miejskim Liceum i Gimnazjum Męskim im. M. Kopernika w Bydgoszczy, a w listopadzie tego roku zdał maturę, po czym rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim (UPozn.). W latach studenckich organizował imprezy sekcji kulturalnej Caritas Academica. Działał w kole naukowym polonistów. Pisał w tym czasie wiersze (niepublikowane). Od sierpnia 1947 uczył się nadto w klasie fortepianu w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. W październiku 1949 uzyskał magisterium i pracował do 1953 jako asystent kontraktowy w Seminarium Historii Literatury Polskiej (później Katedra Historii Literatury Polskiej) na UPozn. W 1951 doktoryzował się na UPozn. na podstawie rozprawy Twórczość dramatyczna Gabrieli Zapolskiej (promotor prof. Zygmunt Szweykowski). W tymże roku debiutował studium pt. Niedrukowana spuścizna Gabrieli Zapolskiej, ogłoszonym w „Pamiętniku Literackim” (z. 1). Rozprawy i artykuły na temat historii teatru i dramatu polskiego, a także recenzje publikował m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” (od 1952), „Teatrze” (od 1953, z przerwami), „Dialogu” (od 1958, z przerwami). W 1951 ożenił się z Anną Micewicz, polonistką. W 1952 został wybrany na członka Komisji Filologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W 1953 rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Sztuki w Warszawie, później Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN), po śmierci Leona Schillera pełnił do 1955 obowiązki kierownika Pracowni Historii Teatru i Dramatu (potem Zakład Historii i Teorii Teatru). Przeniósł się na stałe do Warszawy. Współredagował wydawaną w IS PAN serię „Materiały do Dziejów Teatru w Polsce” (1954-62). W 1954 został członkiem Société d'Histoire du Théâtre. Od 1955 brał udział w pracach Fédération Internationale des Recherches Théâtrales. W 1956 był zastępcą redaktora naczelnego, a w 1957-92 współredaktorem wraz z Bohdanem Korzeniewskim kwartalnika „Pamiętnik Teatralny”. Napisał 49 haseł dotyczących teatru polskiego do włoskiej encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo (t. 3-9, wyd. 1957-62; podpisany Z.R.). W 1958 otrzymał za prace teatrologiczne nagrodę im. L. Schillera, przyznawaną przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu. Wchodził w skład Rady Naukowej IS PAN (1959-85; w 1972-77 zastępca przewodniczącego), Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 1960 kilkakrotnie) oraz Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1963; 1975-80 zastępca przewodniczącego). W 1960/61 przebywał na rocznym stypendium w École Pratique des Hautes Études w Paryżu. Od 1963 należał do Towarzystwa Przyjaciół Książki. W 1965 został członkiem Komisji Artystycznej Teatru Narodowego w Warszawie i współautorem jego Deklaracji programowej. W 1968-84 pełnił funkcję redaktora naczelnego Słownika biograficznego teatru polskiego ([t. 1] wyd. 1973 i w dużej części t. 2 wyd. 1994); do którego pisał także hasła. W 1971 wszedł w skład tzw. Komisji Zamkowej przy Instytucie Historii PAN, a później Komisji Nauk przy Obywatelskim Komitecie Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W tymże roku wykładał przez jeden semestr historię teatru na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1971-73 prowadził zajęcia dla słuchaczy Studium Teatralno-Literackiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) w Warszawie. W 1972 został profesorem nadzwyczajnym. W 1975 otrzymał nagrodę Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Od tegoż roku współorganizował badania Problemu Węzłowego Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja oraz kierował działem Teatr. W 1976 był sygnatariuszem Listu 14, wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1977 został członkiem Polskiego PEN Clubu (od 1979 wchodził w skład Zarządu). W 1977-90 pracował także jako profesor kontraktowy na Wydziale Wiedzy o Teatrze PWST; w 1978 otrzymał nagrodę rektora PWST. W 1980 był ekspertem Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. W 1981 został profesorem zwyczajnym. W tymże roku wszedł do Rady Artystycznej Związku Artystów Scen Polskich, z której wystąpił w 1982. W 1981 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej. W 1984 został członkiem Rady Redakcyjnej „Rocznika Warszawy”. Odbywał podróże naukowe do Wiednia (1984, 1985), Pragi (1986) i Republiki Federalnej Niemiec (1988). W 1990 został członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i prezesem honorowym Stowarzyszenia Historyków Teatru. W tymże roku otrzymał wraz z zespołem redakcyjnym „Pamiętnika Teatralnego” nagrodę PAN. Publikował w „Gońcu Teatralnym” cykle Rzeczy ważne i Uwagi o teatrze (1990-91), a w piśmie „Karta” fragmenty Pamiętnika gapia (1991). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1955), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Krzyżem Armii Krajowej (Londyn, 1987). Zmarł 7 sierpnia 1992 w Warszawie.
W 1996 miesięcznik „Ruch Teatralny” ufundował nagrodę im. Z. Raszewskiego dla najciekawszego krytyka teatralnego, publikującego w prasie codziennej.

Twórczość

1. [Teatr europejski. Dział polski; współautorka: B. Król]. Powst. ok. 1955.

Katalog działu polskiego na Europejskiej Wystawie Teatralnej w Wiedniu w 1955.

Przekłady

niemiecki

Wyd. anonimowe: Europäische Theatrausstellung. Polnische Abteilung. [Przeł.] Z. Nowicki. Wien: Herbst 1955, 38 s.

2. Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1955, 276 s.

Zawartość

Cz. 1. Dawne teatry Poznania; Cz. 2. Polskie tradycje teatralne Gdańska; Cz. 3. Polskie tradycje teatralne Bydgoszczy; Cz. 4. Polskie tradycje teatralne Wrocławia.

3. Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim. 1765-1865. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 450 s.

Zawartość

Dziwna rocznica [Teatr Narodowy w Warszawie]; Kto i kiedy założył teatr krakowski?; Oszust [dot. Cagliostra]; „Burmistrz poznański” [J. Baudouin]; Życie Jana Baudouin; Krakowiaki i Górale [W. Bogusławskiego]; Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego; Krakowiaken und Goralen [dot. działalności teatralnej J. Pfeiffera]; Staroświecczyzna i postęp czasu.

4. Na górze mieszka sława. [Scenariusz widowiska masowego z okazji 7 wieków Warszawy i 20. rocznicy wyzwolenia; współautor:] J.W. Gomulicki. Powst. 1965.

Rękopis w zbiorach rodziny.
Widowisko niezrealizowane z przyczyn cenzuralnych.

5. Raptularz. Powst. 1965-1992.

[Cz. 1]. 1965-1967. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1996, 269 s.

[Cz. 2]. 1967/1968. [Warszawa:] Interim [1993], 172 s.

[Cz. 3]. 1968-1969. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak1997, 118 s.

[Cz. 4]. 1970-1992. Rękopis w zbiorach rodziny.

6. Prędzej. Komedia w 1 akcie. Powst. ok. 1968. Druk ze wstępem J. Timoszewicza „Dialog” 1993 nr 3 s. 69-72.

7. Bogusławski. [Monografia]. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 438 + 365 s. Wyd. 2 tamże 1982.

Nagrody

Nagroda im. B. Lepeckiego przyznana przez Polski PEN Club w 1973, nagroda im. A. Brücknera przyznana przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w 1973, nagroda „Nowych Książek” w 1974.

8. Krótka historia teatru polskiego. Wrocław: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 278 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1978, wyd. 3 przejrzane 1990.

Nagrody

Nagroda Państwowa II stopnia w dziale nauki w 1980.

9. Listy do Małgorzaty Musierowicz. Powst. 1989-1992. Wyd. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1994, 180 s. Wyd. 2 Łódź: Akapit Press 1999.

10. Bilet do teatru. Szkice. Druk pt. Rzeczy ważne. Goniec Teatralny 1990 nr 1-8, 10-14. Wyd. osobne Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 79 s.

Książka nieukończona; planowane następne rozdziały pozostały tylko w notatkach.

Zawartość

I. Idziemy do teatru: Bilet do teatru; A co z kolacją?; Programy teatralne; Muzyka antraktowa. – II. Na scenie i za kulisami: Godła; Dzieje gaży; Rekwizyty; Zwierzęta w teatrze; Budka suflera. – III. Między nami, teatromanami: O trudnościach sądzenia, czyli recenzje Towarzystwa Iksów; Czasopisma teatralne; Pocztówka teatralna.

11. Trudny rebus. Studia i szkice z historii teatru. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1990, 263 s.

Nagrody

Nagroda „Teatralna książka roku 1990”, przyznana przez Sekcję Krytyki Polskiej Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w 1992.

Zawartość

Cz. 1: Cel i zakres historii teatru. Uwagi o stosowaniu cezur w historii teatru; Od antenatów do patrona; Warszawski afisz dzienny. Teatr Narodowy i jego kontynuacje; Zasada NiG [Nihil in gestu nisi in verbis]. – Cz. 2: Trudny rebus [dot.: M.K. Sarbiewski: De perfecta poesi]; Teatr w kamienicy Kromlofowskiej [w XVIII w. w Warszawie]; Gaetano [K. Majer]; Zabłocki czy Bogusławski [dot. autora przekł. L.S. Mercier: Zoe]; Na nutę „Wenecjanki” [dot. piosenki Starego Dominika w wystawieniu „Taczki occiarza” L.S. Merciera]; Bogusławski zakochany [dot. portretu A. Lampel autorstwa M. Bacciarellego]; Bogusławski idzie na emeryturę; Dyrektor [L.] Osiński oprowadza; Dyrektor Osiński w tarapatach; Słowacki suflerem [w Théâtre des Bastions w Genewie w 1983]; Aktor, ale człowiek sławny [dot.: C. Norwid: Aktor]; „Tamten” [G. Zapolskiej]; U początków Reduty; Tadeusz Rittner warszawianin; W Henrykowie [dot. inscenizacji L. Schillera w zakładzie wychowawczym ss. samarytanek w 1942-1944].

12. Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. Warszawa: Krąg 1991, 261 s.

13. Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930-1945. Powst. przed 1992. Wyd. Bydgoszcz: Pomorze 1994, 472 s.

14. Teatr na placu Krasińskich. Powst. przed 1992. Wyd. Warszawa: Krąg, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 1995, 297 s.

Dotyczy Teatru Narodowego w Warszawie w XVIII i XIX w.
Przypisy dopełniła B. Król-Kaczorowska.

15. Mój świat. Teksty zebrał i oprac.: R. Węgrzyniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 409 s.

Plan książki częściowo ułożył Zbigniew Raszewski w 1992.

Zawartość

I. Wspomnienia: W mieście B.; W powojennym Poznaniu; Pochwała Krakowa; Miłe złego początki. – II. Sylwetki: Profesor [Z. Szweykowski]; Mój [L.] Schiller; Pani [Z.] Raniecka; Tadeusz Byrski; Pożegnanie profesora [J.] Maciejewskiego; Puchatek [W. Zawadzki]; Juliusz Wiktor Gomulicki; Mój przyjaciel [J.] Got; Sekret [T.] Mikulskiego; Nad listami Horzycy; Odpowiedź [na przemówienia wygłoszone na uroczystości w Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk z okazji 40-lecia pracy naukowej Zbigniewa Raszewskiego w 1989]. – III. Rozmowy: Z Bohdanem Korzeniewskim – „Kolaboracja”?; Z Elżbietą Zawacką; Z Hanną Małkowską; Z Konradem Swinarskim; Z Erwinem Axerem i Aleksandrem Bardinim – „Opisywanie Schillera”; Z Konstantym Puzyną; Z Wandą Zwinogrodzką – „Ambaras z chronologią”; Z Małgorzatą Matuszewicz i Markiem Zagańczykiem – „O dekadentach, pesymizmie i frustracji”; Z Maciejem Nowakiem – „Ciekawość”; Z Jagodą Hernik-Spalińską – „Lekki znak”.

16. Weryfikacja czarodzieja i inne szkice teatralne. Redakcja naukowa: J. Timoszewicz. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1998, 223 s.

Zawartość

Dylemat kalifa. – Cz. 1: Postaci komiczne w misterium; Weryfikacja czarodzieja [A. Juliusa]; „Żołnierz z przypadku czarnoksiężnik” [L. Pierożyńskiego]; Książę i żebrak [D. Radziwiłł i J. Ryłło]; Benefisy Bogusławskiego w latach 1815-1825; Przedmowa do książki Janiny Hery „Z dziejów pantomimy”; Przedmowa do książki „Inscenizacja romantyczna we Francji” Marie-Antoinette Alley-Viala; Spotkanie na rue de l'Euchaudé [dot.: J. Starnawski: Słowacki we wspomnieniach współczesnych]; Norwid i „nazwiska mówiące”; Modrzejewska-warszawianka; Zapolska aktorką; Rittner teoretyk; Pierwszy konstruktor teatru narodowego [dot. L. Schillera]. – Cz. 2: List do Bohdana Korzeniewskiego; Najuboższa nauka [dot. nauki o teatrze]; Jak rozumieją historię teatru w tygodnikach i dwutygodnikach; Kiedy historyk teatru pisze „psiakrew”? – Aneks: Repertuar Gabrieli Zapolskiej.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Działalność teatralna Gabrieli Zapolskiej. Pamiętnik Literacki 1951 z. 2 s. 497-569, przedruk pt. Zapolska aktorką zob. Twórczość poz. .
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej. Pamiętnik Teatralny 1952 z. 2/3 s. 286-317 [fragment rozprawy doktorskiej].
Scena teatru staropolskiego. Pamiętnik Literacki 1953 z. 1 s. 216-229.
Inscenizacja „Iudicium Paridis” na Wawelu w roku 1522. [Współautorzy:] B. Król, S. Mrozińska. Pamiętnik Teatralny 1954 z. 1 s. 3-22.
Leon Schiller – kierownik Sekcji Teatru PIS [Państwowego Instytutu Sztuki]. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 3/4 s. 318-329.
O historii teatru w dwudziestoleciu. Osiągnięcia i postulaty. Pamiętnik Teatralny 1955 z. 2 s. 7-24.
Paryskimi śladami Zapolskiej. Pamiętnik Teatralny 1956 z. 2/3 s. 401-411.
Rittneriana. Materiały do monografii twórczości dramatycznej Tadeusza Rittnera. Pamiętnik Teatralny 1956 z. 1 s. 133-164.
Paradoks Wyspiańskiego. Pamiętnik Teatralny 1957 z. 3/4 s. 434-460.
Porcelanowa arlekinada. Pamiętnik Teatralny 1957 z. 1 s. 121-130 [dot. komedii dell'arte].
Partytura teatralna. „Pamiętnik Teatralny1958 z. 3/4 s. 380-412, przedruk w: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1. Wrocław 1974, wyd. nast. tamże 1976, Problemy teorii dramatu i teatru. Wrocław 1988 s. 133-162.
O teatralnym kształcie „Balladyny” [J. Słowackiego]. Pamiętnik Teatralny 1959 z. 1/3 s. 153-186.
Zapolska – pisarka teatralna w latach 1883-1893. W: G. Zapolska: Dramaty. T. 1. Oprac.: A. Raszewska. Wrocław 1960 s. IX-CXXIII.
Zapolska – pisarka teatralna w latach 1898-1904. W: G. Zapolska: Dramaty. T. 2. Oprac.: A. Raszewska. Wrocław 1961 s. IX-LXXX.
Tadeusza Rittnera „Lipy pachną”, czyli jak powstał „Głupi Jakub. W: Munera litteraria. Poznań 1962 s. 241-253.
Teatr polski. W: Historia Polski. Oprac. zbiorowe pod red. S. Arnolda i T. Manteuffla. T. 3. 1850/1864-1918. Cz. 1. 1850/1864-1900. Warszawa 1963 s. 897-915. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1970.
Pologne. W: Histoire des spectacles. Paris 1965 s. 1105-1118.
Dwieście lat [Teatru Narodowego]. Pamiętnik Teatralny 1966 z. 1/4 s. 7-41.
Profesor [Z. Szweykowski]; Mazepa. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966 s. 7-24; 435-453.
Teatr Narodowy w latach 1779-1789. Pamiętnik Teatralny 1966 z. 1/4 s. 107-143, przedruk w : Teatr Narodowy w dobie Oświecenia. Wrocław 1967.
Tadeusz Rittner. W: Oficyna Literacka. Seria 5 t. 2. Warszawa 1967 s. 327-357.
Teatr w latach 1900-1918. W: Historia Polski. Oprac. zbiorowe pod red. S. Arnolda i T. Manteuffla. T. 3. Cz. 2. Warszawa 1968 s. 857-878. Wyd. 2 tamże 1972.
Dokumentacja przedstawienia teatralnego. W: Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970 s. 287-303, przedruk w: Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 3. Wrocław 1978 s. 527-543.
Un théâtre en quete de son identité. W: Pologne. Théâtre de Société. Neuchatel 1972 s. 24-35.
Dwa lata z życia aktora. Role Bogusławskiego w latach 1806 i 1815. Pamiętnik Teatralny 1979 z. 2 s. 190-200.
Dejmek. Pamiętnik Teatralny 1981 z. 3/4 s. 229-258 [w Aneksie: Spis prac teatralnych K. Dejmka. 1949-1978]; przekł. angielski: [Przeł.] L. Przestaszewski. „Polish Art Studies”, Wrocław 1989 vol. 10 s. 125-151.
Duchowidz” odnaleziony. Autograf Wojciecha Bogusławskiego w Österreichische Nationalbibliothek. Pamiętnik Teatralny 1985 z. 2 s. 217-237.
Trzy spisy dekoracji Teatru Narodowego. Pamiętnik Teatralny 1986 z. 1 s. 87-97.
Do genealogii Bardosa. Parantele zachodnioeuropejskie. [Współautor:] M. Klimowicz. Pamiętnik Literacki 1987 z. 1 s. 233-246.
Przewodnik po zaginionych przekładach Bogusławskiego. Cz. 1. Opery niemieckie. W: W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 129-148.
O podziale na okresy w historii teatru polskiego. (Na przykładzie Warszawy). W: Warszawa teatralna. Warszawa 1990 s. 9-25.
Trzy kartki: 1. List; 2. Wspomnienie; 3. Kartka z Dziennika. W: Czterdzieści lat Teatru Współczesnego w Warszawie. Warszawa 1990 s. 7-31 [dot. Teatru Współczesnego w Warszawie pod dyrekcją E. Axera].
Dokumentacja teatralna wczoraj i dziś. Pamiętnik Teatralny 1991 z. 2 s. 215-221.
Opis przedstawienia. Dialog 1993 nr 3 s. 139-149 [dot.: Z. Krasiński: Nie-Boska komedia. Reż. K. Swinarski. Wystawienie: Kraków, Stary Teatr].
O wspominaniu teatru. Henryków. Dialog 1995 nr 1 s. 83-91.
W teatrach warszawskich ciągle jakieś premiery. Z listów Zbigniewa Raszewskiego do Jerzego Gota [z lat 1960-1964]. Teatr 1998 nr 7/8 s. 4-10.

Inna twórczość

Katalogi wystaw

Teatr polski XIX wieku. Wystawa bibliofilska, maj-lipiec 1969. Katalog. Warszawa 1969, 54 s. Teatr Wielki w Warszawie, Muzeum Teatralne, Towarzystwo Przyjaciół Książki.

Przekłady

1. J. Furttenbach: O budowie teatrów. Przeł., oprac. i wstępem opatrzył: Z. Raszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, 155 s. PIS [Państwowy Instytut Sztuki].

Prace edytorskie i redakcyjne

1. T. Rittner: W małym domku. Dramat w 3 aktach. Oprac. [i wstęp]: Z. Raszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1954, LXXIX, 144 s. Biblioteka Narodowa I, 116.

Wystawienia następne

Wystawienie: z tekstem w oprac. Z. Raszewskiego: Lublin, Teatr im. J. Osterwy 1969.
2. T. Rittner: Głupi Jakub. Komedia w 3 aktach; Wilki w nocy. Komedia w 3 aktach. Oprac. [i wstęp]: Z. Raszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, CLI, 331 s. Biblioteka Narodowa I, 160.
3. L. Schiller: Teatr ogromny. Oprac. i wstępem opatrzył: Z. Raszewski. Przyp. oprac.: J. Timoszewicz, Z. Raszewski. Warszawa: Czytelnik 1961, 549 s. „Z prac Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk”.
4. T. Rittner: Dramaty. Oprac. [i wstęp]: Z. Raszewski. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 295 + 394 s.
5. Słownik biograficzny teatru polskiego. 1765-1965. Na podstawie materiałów S. Dąbrowskiego. Red. naczelny Z. Raszewski. Warszawa 1973, XVI, 905 s.
Tu także hasła autorstwa Z. Raszewskiego: W. Bogusławski; E. Gerlitzer; L. Schiller [współautor:] J. Timoszewicz; J. Sychra; S. Wyspiański.
6. Sto przedstawień w opisach polskich autorów. Oprac.: Z. Raszewski. Powst. 1978. Wyd. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1993, 322 s.
Tom przygotowany dla Wydawnictw Artystycznych i Filmowych w 1978 (informacja: M.K. Maciejewska: Bibliografia publikacji Zbigniewa Raszewskiego [1951-1986]. W: O teatrze i dramacie. Wrocław 1989).
7. Z. Wilski: Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Redakcja naukowa Z. Raszewski. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1978, 282 s. Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki.

Zob. też Przekład poz. .

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN ok. 1981.

Wywiady

Zob. Twórczość poz. 15 oraz: Ze Zbigniewem Raszewskim o sztuce teatru. Rozm. A.W. Kral. „Teatr 1958 nr 11.
Tygrysy w teatrze. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1972 nr 30.
Postać teatralna. Rozm. T. Kubikowski. Dialog 1993 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3. Warszawa 1965.
M.K. Maciejewska: Bibliografia publikacji Zbigniewa Raszewskiego. [1951-1986]. W: O teatrze i dramacie. Wrocław 1989.
E. Krasiński: Zbigniew Raszewski. Kronika życia i działalności. (1925-1992); U. Rudzka: Bibliografia publikacji Zbigniewa Raszewskiego 1986-1993. „Pamiętnik Teatralny1993 z. 3/4.
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 4 + Suplement 1. Gdańsk 1997 (S. Michalski, A. Raszewska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000 (red.).

Ogólne

Artykuły

T. Weiss. „Pamiętnik Literacki1958 z. 4 [dot. oprac.: T. Rittner: W małym domku; Głupi Jakub; Wilki w nocy].
J. Koenig: Quodlibet Raszyńskiego. „Dialog1991 nr 4.
J. Ciechowicz: Dziejopisarz teatralny. Tytuł 1992 nr 4.
C. Hernas: Le jubilé des recherches de Zbigniew Raszewski. [Przeł.] J.K. Herbich. Polish Art Studies”, Wrocław 1992 vol. 13.
L. Kuchtówna: Zbigniew Raszewski. Więź 1992 nr 12.
R. Taborski: Zbigniew Raszewski. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1992.
J. Walaszek: Zbigniew Raszewski. Dekada Literacka 1992 nr 19.
J. Degler: Zbigniew Raszewski i polska nauka o teatrze. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1993 nr 48 seria A dod. 1.
A. Dobosz: O Zbigniewie Raszewski. Kultura”, Paryż 1993 nr 1/2.
M. Klimowicz: Zbigniew Raszewski. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4.
J. Kott: Nauczyciel. Zbigniew Raszewski. Zeszyty Literackie”, Warszawa, Paryż 1993 nr 41.
M. Prussak: Ślad stopy ludzkiej na legendzie. Teksty Drugie 1993 nr 2.
Rówieśnik Milesa Davisa [dyskusja o Z. Raszewskim z udziałem T. Boguckiej, M. Fik, S. Mellera, P. Mitznera, M. Szpakowskiej, D. Zwinogrodzkiej]; T. Terlecki: List otwarty do prof. Zbigniewa Raszewskiego. Dialog 1993 nr 2.
R. Węgrzyniak: Zbigniew Raszewski. Nauka Polska 1993 nr 5.
R. Węgrzyniak: Zbigniew Raszewski. Puls 1993 nr 1.
Wspomnienia. „Pamiętnik Teatralny1993 z. 3/4 [następujących osób: J. Axer; A. Biernacki; T. Brukwicki; I. Byrska; F. Černý; B. Dembowski; A. Dobosz; M. Fik; J.W. Gomulicki; J. Got; A. Hannowa; C. Hernas; M. Kakiet; A. Kapłon; M. Klimowicz; K. Kolińska; J. Kott; A. Krajewska-Wieczorek; B. Król-Kaczorowska; T. Kubikowski; J. Ludawska; E. Makomaska; J. Michalik; M. Musierowicz; E. Nawrat; M. Prussak; A. Ryszkiewicz; J. Sieradzki; J. Szczublewski; A. Szeptycka; M. Szmyd-Dormus; J. Timoszewicz; Z. Wilski; K.A. Wysiński; A. Ziębiński; D. Żmij-Zielińska].
B. Klukowski: O recepcji teatru. Nowe Książki 1994 nr 9.
M. Fik: Był starszy o epokę. Dialog 1995 nr 4.
J. Mayer: Profesor. Teatr 1997 nr 11.
P. Mitzner: Weryfikacja Raszewskiego. „Dialog1999 nr 12.
S. Świontek, D. Ratajczakowa, J. Ciechowicz, E. Wąchocka, L. Sokół: Naga natura i ubrana historia; R. Węgrzyniak: Szatańskie wersety teatrologii. Dialog 1999 nr 12.
J. Godlewska: Pesymista konstruktywny. Gazeta Wyborcza 2000 nr 101.

Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska

J. Maciejewski. „Pamiętnik Teatralny1956 z. 1.
H. Kowalenka. „Studia i Materiały z Dziejów Wielkopolski i Pomorza1962 nr 1.

Staroświecczyzna i postęp czasu

S. Gąssowski: W poszukiwaniu teatralnej tradycji. Nowe Książki 1964 nr 8.
P. Hertz. „Teatr1964 nr 15.
M. Klimowicz. „Pamiętnik Literacki1964 z. 2.
W. Natanson: Na marginesie interesującej książki. Twórczość 1964 nr 8.
D. Żmij: Nie tylko historia. Dialog 1964 nr 3.

Raptularz

H. Baltyn: Kajdany Konrada. Puls 1993 nr 2 [dot. Raptularz 1967/1968].
J. Duriasz: Zbigniewa Raszewskiego odróżnianie piękna od prawdy. „Życie Warszawy” dod. Ex Libris 1993 nr 29 [dot. Raptularz 1967/1968].
M. Fik: Marcowy „Raptularz” Raszewskiego: notowanie atmosfery. „Dialog1994 nr 6 [dot. Raptularz 1967/1968].
R. Węgrzyniak: Raptularz” Zbigniewa Raszewskiego. Kultura”, Paryż 1996 nr 6 [dot. Raptularz 1965-1967].
T. Kubikowski: Ten świat. Nowe Książki 1998 nr 6 [dot. Raptularz 1968-1969] [dot. też Mój świat].

Bogusławski

A. Dobosz: O pułku gwardii pieszej. Literatura 1973 nr 11.
M. Fik: Bogusławski z bliska. Polityka 1973 nr 23.
B. Korzeniewski: Bogusławski”, czyli powściągliwość. Dialog 1973 nr 3.
M. Szpakowska: Ojczyzna, romantyzm, pieniądze. Twórczość 1973 nr 9.
T. Byrski: Teatr potrzebny. Więź 1974 nr 1.
S. Durski. W: Wiek Oświecenia. T. 3. Warszawa 1978.

Krótka historia teatru polskiego

M. Fik: 7 wieków teatru. Polityka 1977 nr 52.
Z. Greń. „Życie Literackie1977 nr 52.
B. Frankowska. „Teatr1978 nr 1.
S. Głowacki. „Przegląd Humanistyczny1978 nr 7/8.
C. Hernas: „Świat teatru” w oczach Raszewskiego. „Dialog1978 nr 7.
Z. Jasińska: Rozmawiała scena ze sercem narodu. Więź 1978 nr 4.
A.T. Kijowski. „Teksty1978 nr 3.
B. Lasocka: Historia teatru polskiego. Miesięcznik Literacki 1978 nr 3.
T. Łubieński: Teatr jak życie. Kultura 1978 nr 10.
J. Degler. „Rocznik Literacki 1977wyd. 1980.
M. Fik: Synthèse de l'histoire du théâtre polonais. [Przeł.] L. Grobelak. Polish Art Studies”, Wrocław 1980 vol. 2.

Listy do Małgorzaty Musierowicz

M. Dernałowicz: Zbigniewa Raszewskiego autoportret mimowolny. Więź 1995 nr 5.

Bilet do teatru

J. Kisieliński: Bilet do przeszłości. Nowe Książki 1999 nr 6.
T. Nyczek: Osioł na scenie. Tygodnik Powszechny 1999 nr 8.

Trudny rebus

A. Kuligowska: Trudny rebus profesora Raszewskiego. „Teatr1991 nr 11.
J. Kuryłko: Teatr odszyfrowany. Po Prostu 1991 nr 10.

Teatr w świecie widowisk

J. Kott. „Gazeta Wyborcza1992 nr 63.
W. Baluch: Listy o naturze teatru. Nowe Książki 1993 nr 2.
P. Konic: Raszyński epistolarny romans z teorią. Dialog 1993 nr 3.
K. Pleśniarowicz. „Ruch Literacki1993 nr 5.
B. Koncewicz: Teoria teatru w listach. Teksty Drugie 1996 nr 1.
L. Kolankiewicz: Kropelka brandy ze Stonehenge. Cz. 1-7. Dialog 1998 nr 5-7, 9-12 [dot. głównie: Teatr w świecie widowisk]; polemika: J. Godlewska: Na trzeźwo i po brandy. „Przegląd Powszechny 1998 nr 10; T. Kubikowski: Brandy – napój wyskokowy. „Didaskalia” 1998 nr 27.

Pamiętnik gapia

E. Krasiński: Pamięć. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 2.
K. Piechowicz: Teatr zwany miasto. Twórczość 1995 nr 10.
M. Zagańczyk: Miasto B. „Zeszyty Literackie”, Warszawa, Paryż 1997 nr 4.

Mój świat

M. Zinowiec: Życie teatru. Sycyna 1997 nr 24.
T. Kubikowski: Ten świat. Nowe Książki 1998 nr 6 [dot. też: Raptularz 1968-1969].

Weryfikacja czarodzieja i inne szkice teatralne

B. Osterloff: Kalif i czarodziej. Nowe Książki 1999 nr 11.

T. Rittner: Dramaty

T. Weiss. „Ruch Literacki1967 nr 6.
Z. Żabicki. „Dialog1967 nr 8.

Sto przedstawień w opisach polskich autorów

W. Majcherek: Tego nie da się opisać. Dialog 1995 nr 1.