BIO

Urodzony 3 czerwca 1927 w Warszawie; syn Zygmunta Kwiatkowskiego, urzędnika, i Reginy z Benitów. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i kontynuował naukę na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Był żołnierzem Armii Krajowej; brał udział w powstaniu warszawskim 1944. Po wojnie zdał w 1945 egzamin maturalny w Kazimierzy Wielkiej i podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1951 uzyskał magisterium. Debiutował w 1947 recenzją powieści Juliana Gałaja Mystkowice – wioska mała, zatytułowaną Epika skażona, ogłoszoną na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 42). W 1948-55 pracował w krakowskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich (IBL; do września 1951 na pracach zleconych). W 1949 ożenił się z Marią Podrazą, polonistką (później historykiem literatury). W 1955-58 kierował działem literatury współczesnej Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Od 1956 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP; do rozwiązania Związku w 1983). W 1958 został ponownie zatrudniony w IBL PAN, pracował w krakowskiej Pracowni Okresu od 1890 do 1918, początkowo jako starszy asystent. W pracy badawczej zajmował się poezją polską XX w., interesował się także współczesną poezją francuską. Rozwijając twórczość historycznoliteracką i krytycznoliteracką, publikował szkice, recenzje i felietony m.in. w czasopismach „Twórczość” (1948-49, 1955-84; tu m.in. od 1970 stała rubryka pt. Felieton poetycki), „Życie Literackie” (1953-1970, 1982; tu m.in. pod pseudonimem Jerzy Benit), „Przegląd Kulturalny” (1958-60), „Współczesność” (1958-63). W 1959 i w 1964 przebywał na stypendium ZLP w Paryżu. W 1960 wszedł w skład komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Ruch Literacki”. W 1961 otrzymał (ex aequo z Janem Błońskim) nagrodę „Głosu Wielkopolskiego” za działalność krytyczną. W 1966 doktoryzował się na UJ na podstawie pracy pt. U podstaw liryki Leopolda Staffa (promotor prof. Kazimierz Wyka). W 1969 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie oraz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury za całokształt działalności krytycznej. W 1971 habilitował się w IBL na podstawie pracy pt. Świat poetycki Juliana Przybosia; w następnym roku uzyskał stanowisko docenta. W 1976-78 był wykładowcą literatury i kultury polskiej na uniwersytecie w Clermont-Ferrand we Francji. W 1976 otrzymał nagrodę „Życia Literackiego”, a w 1980 nagrodę im. K. Wyki. W 1981 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego krakowskiego miesięcznika „Pismo”. W 1983-84 ponownie wykładał na uniwersytecie w Clermont-Ferrand. W 1985 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975). Zmarł 30 grudnia 1986 w Krakowie.

Twórczość

1. Szkice do portretów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 133 s.

Pierwodruk w „Twórczości” i „Życiu Literackim” w 1954-1958.

Zawartość

Czerwone i czarne. O poezji Jana Lechonia; Leśmian-artysta; „Neologizmy” Leśmiana; Rezygnacja czyli poezja. O wierszach Jarosława Iwaszkiewicza; Notatki o poezji Antoniego Słonimskiego; Janusowe oblicze natury. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

2. Daniel Mróz. [Zarys monograficzny]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961, 109 s.

3. Leopold Staff, poeta paradoksu. [Warszawa 1963], 27 s., powielone.

Referat wygłoszony na konferencji poświęconej poezji polskiej XX w., zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniach 28-30 XI 1963.

4. Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, 278 s. Wyd. 2 poszerzone Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973.

Pierwodruki w „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości” i „Życiu Literackim” w 1956-1963.

Zawartość

I: Potop i posąg [dot. K.K. Baczyńskiego]; Ciemny dialog [dot. T. Gajcego]; Metafizyka zrodzona z historii [dot. Z. Bieńkowskiego]. – II: O krytyce poetyckiej i wierszach Tadeusza Nowaka; Poezja organiczna [dot. T. Nowaka]; Trzy razy Harasymowicz: [1]. Jest Gałczyński, [2]. Sny, [3]. Krzyż i rodzinne pastwiska; Abulia i liturgia. Analiza peryferyjna [dot. M. Białoszewskiego]; Czarna poezja [dot. A. Bursy]; Ciemne wiersze Grochowiaka: [1]. Poeta dzieckiem podszyty, [2]. Groza i groteska, [3]. Synkretyczny indywidualista; Różewicz inny i ten sam. – III: Powrót Różewicza do Różewicza; Błazen i Hiob [dot. W. Szymborskiej]; Memento mori [dot. J. Zycha]; Imiona prostoty [dot. Z. Herberta]. – W wyd. 2 ponadto: Młoda poezja polska (1956-1959); Od naturalizmu do nadrealizmu [dot. S. Czycza]; Nadrealizacje; Mróz idealistyczny [dot. D. Mroza]; Dwie poetyki. („Popiół i diament” po raz drugi) [dot. powieści J. Andrzejewskiego i filmu A. Wajdy]; Wewnątrz „Kordiana” [dot. przedstawienia J. Słowackiego w teatrze w Opolu w reżyserii J. Grotowskiego]; Posłowie po latach.

5. Eleuter. Szkice o wczesnej poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa: Czytelnik 1966, 148 s.

Zawartość

Od autora; Wilde, głoski, Schopenhauer; Rimbaud, kolory, metafizyka; Ekspresjonizm, Dionizos, Eleuter.

6. U podstaw liryki Leopolda Staffa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 285 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody

Praca doktorska wyróżniona nagrodą im. T. Mikulskiego w 1967.

7. Poezje bez granic. Szkice o poetach francuskich. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, IX, 330 s.

Pierwodruk w „Twórczości” w 1962-1967.

Zawartość

Od autora; Anarchista bardzo pożyteczny. O poezji Blaise Cendrarsa; Robert Densos. Poeta wolności, manierysta; Moi, non. Rzecz o Henri Michaux; Jules Supervielle czyli Bóg-Ojciec.

8. Remont Pegazów. Szkice i felietony. Warszawa: Czytelnik 1969, 330 s.

Pierwodruk w prasie literackiej w 1959-1968.

Zawartość

Od autora. – Drugie młodości: Białe stopnie poezji [dot. M. Jachimowicza]; Między Freudem a Ukrainą [dot.: A. Kuśniewicz: Diabłu ogarek]; W głąb Przyboś [dot.: J. Przyboś: Próba całości; Na znak]; Poezja Iwaszkiewicza – dzisiaj. (Odczyt); Sztuka dysonansu [dot. J.B. Ożoga]; W imieniu Abla [dot.: S.J. Lec: Myśli nieuczesane; Myśli nieuczesane nowe]. – Poeci międzyepoki: Świat wśród nie-światów [dot.: W. Szymborska: Sto pociech]; Sprawa Jarosława Marka Rymkiewicza; Zgrabna niezgrabność [dot.: E. Bryll: Autoportret z bykiem; Twarz nieodsłonięta; Sztuka stosowana]; Dafne [dot.: H. Raszka: Inny kraj]; Baśnie jadalne [dot.: T. Urgacz: Reny; Narcyz]; Dialog z ziemią [dot.: U. Kozioł: W rytmie korzeni; Smuga i promień; Lista obecności]. – Remont Pegazów: Poezja czy poezje?; Jak zabić starszego poetę czyli sztuka magiczna Jerzego S. Sito; Artur Sandauer na ringu; Poeta dobroci [dot. J. Supervielle]; Anty-poezja i apollińskie gniewy [dot.: J. Przyboś: Zapiski polemiczne]; Mody, maniery, snobizmy [dot.: K. Mętrak: Nowe konstelacje poetyckie]; Przestańcie mówić jakimś sztucznym basem. (O najmłodszej poezji polskiej).

9. Świat poetycki Juliana Przybosia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 303 s.

Rozprawa habilitacyjna.

10. Notatki o poezji i krytyce. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 226 s.

Pierwodruk w „Poezji”, „Twórczości” i „Życiu Literackim” w 1970-1974.

Zawartość

Od autora. – Wrażliwość zamknięta i wrażliwość otwarta, czyli przepraszam, że lubię poezję; Nowa szkoła oktostychu; Po wielkim przełomie [dot. J. Hordyńskiego]; Poezja na wpół „smocza” [dot.: J. Śpiewak: Ugory]; „Lękać należy się odważnie” [dot.: E. Lipska: Drugi zbiór wierszy]; Notatnik [dot. J. Prokopa, K. Karaska, S. Barańczaka, H. Raszki, K. Wierzyńskiego, A. Świrszczyńskiej]; Burek-Savonarola; Poeci złotego środka; Nowy krytyk [dot.: S. Barańczak: Nieufni i zadufani]; Bronimy osobowości [dot. Z. Bieńkowskiego]; Magia Miłosza; Inny Peiper; Jeden wiersz Szymborskiej; Druga strona Spodka [dot. M. Skwarnickiego]; Polak a poezja; Nowego ruchu dalsze dzieje; Poezja konkretna?; Słowo Barańczaka; Najazd poezji na prozę; Prokop – poeta; Maciąg kontra Mickiewicz [na marginesie polem. o „Odę do młodości”]; Herbert niezawodny; Zoil niekonsekwentny [dot. stosunku Z. Bieńkowskiego do poezji F. Konopki]; Antologia Lama [dot.: Kolumbowie i współcześni]; Poezja w szkole i rozmowy w „Poezji”; Trzeba wydać tę książkę [postulat wydania prac J.J. Lipskiego]; Drozdowskiego krytyczne bumerangi; Dwie poezje J. Hartwig; Krwawy grymas [dot. J. Kornhausera]; Znaki polskiego krajobrazu [dot. B. Ostromęckiego]; Poezja białego cierpienia [dot. A. Kamieńskiej]; Apollinaire i poezja dopoduszkowa [dot. stosunku J. Rogozińskiego do G. Apollinaire'a]; Zabrania się pisać pięknych wierszy [dot. art. A. Kamieńskiej o K.K. Baczyńskim, „Życie Literackie1973 nr 47]; Humanista zasapany [dot. felietonu J. Sławińskiego „Gorzkie żale”, „Teksty1973 nr 3]; Czytelnik jako gosposia [polem. z artykułem J. Sławińskiego „I cóż dalej, szary człowieku”, „Teksty1974 nr 2]; Lew i straszydlaki Iłłakowiczówny; Poezja Wojaczka i jej bałwochwalcy; Uzupełnienie do Tatary [dot.: M. Tatara: Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza 1918-1968, oraz J. Iwaszkiewicza]; O kuriozach [dot. B. Urbankowskiego]; Lipska po raz drugi; Mieli dobre chęci... [dot.: J. Kornhauser, A. Zagajewski: Świat nie przedstawiony]; Z powrotem do Plutarcha [dot.: B. Ostromęcki: Laury i piołuny].

11. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa: Czytelnik 1975, 590 s.

12. Felietony poetyckie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 269 s.

Pierwodruki głównie w „Twórczości” w 1974-1980.

Zawartość

Od autora. – Szkice: Bieńkowskiego wielkie dialogi; K. Dedecius – poeta przekładu. – Felietony poetyckie: Jedna z fotografii K. Wyki; Ładny debiut [dot.: J. Baran: Nasze najszczersze rozmowy]; Burek – Don Kichot [dot. krytyki literackiej T. Burka]; Drugi tom Zagajewskiego [dot.: Sklepy mięsne]; Harasymowicz w tramwaju [dot.: Wyprzęgnięty tramwaj Europy]; Antologia Włodka [dot.: Antologia poezji czeskiej i słowackiej XX wieku. 1972]; Poetycki przyjaciel Baczyńskiego [dot. J. Kwiatkowski. Weintrauba]; Inter arma [dot. postulatu wydania antologii poezji 1939-1945]; Karta choroby [dot.: J. Pollakówna: Lato szpitalne]; Wołanie o mróweczki [dot. postulatu krytycznego wydania utworów poetów Młodej Polski i Dwudziestolecia]; Wierzyński przedwojenny; Dwa słowa o poezji Krynickiego; Lechoniowe pointy; Matuszewskiego kronika poezji [dot. artykułów w „Roczniku Literackim”]; O komisji anty-edukacji narodowej [dot. „Projektu nowego programu nauczania języka polskiego w klasach IV-X”, „Polonistyka1976 nr 2]; Niezrównany Pan Cogito [dot.: Z. Herbert: Pan Cogito]; Bezkompromisowy i sentymentalny [dot. A. Słonimskiego]; Na progu dojrzałości [dot.: J. Baran: Dopóki jeszcze]; Dandys śmierci [dot. S. Grochowiaka]; Arcydziełka Szymborskiej [dot.: Wielka liczba]; Korespondencja z Clermont-Ferrand [dot. m.in. wieczoru autorskiego A. Koski w Paryżu i tłumaczeń literatury polskiej na język francuski]; Autor „Proszę pana, proszę pana” [dot. J. Tardieu]; Ostrzeżenie przed Zorianem [dot.: J. Baran: Na tyłach świata; F. Ziejka: W kręgu mitów polskich]; Harasymowicz barokowy i powstańczy [dot.: Barokowe czasy; Polowanie z sokołami]; Smakoszka języka na nowej drodze [dot.: J. Salamon: Szkice do nowego słownika wyrazów]; Baba potęgą jest i basta [dot. A. Świrszczyńskiej]; Ochraniać go [dot.: M. Białoszewski: Odczepić się]; Wydawca z prawdziwego zdarzenia [dot.: J. Liebert: Pisma zebrane, oprac. S. Frankiewicz]; Inny Kornhauser [dot.: Zjadacze kartofli]; Krzywe zwierciadło Sandauera [dot.: Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne), „Polityka1979 nr 19-20]; W obronie Młodej Polski [polem. z J. Prokopem]; Po platońsku [dot.: Z. Herbert: Cogito i wyobraźnia]; Poetyckie zaduszki Różewicza [dot.: Opowiadanie traumatyczne]; „Dobranoc, świecie cały” [dot.: J. Iwaszkiewicz: Mapa pogody, oraz ostatnie wiersze]; Poeta łagodzący sprzeczności świata [dot.: M. Skwarnicki: Zmierzch]; Une poignée des mains [dot.: S. Barańczak: Sztuczne oddychanie]; Notatki o Miłoszu; Magii Miłosza ciąg dalszy; Aureola na wieszaku [dot. J. Twardowskiego]; Wirtuoz i moralista [dot.: S. Barańczak: Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu]. – Pożegnania: K. Wyka; Z. Czerny; W drodze do Brwinowa [dot. J. Iwaszkiewicza].

13. Literatura Dwudziestolecia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990, 477 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzieje Literatury Polskiej. Synteza Uniwersytecka. Wyd. 2 pt. Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2000, 598 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wielka Historia Literatury Polskiej. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2001, wyd. 3 z przedmową M. Głowińskiego 2002.

14. Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Wybór: M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posłowie: M. Stala. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995, 436 s. Wyd. 2 tamże 1997.

Zawiera m.in.: B. Dorosz: Bibliografia prac Jerzego Kwiatkowskiego, s. 423-428.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

O poezji Czesława Miłosza. Twórczość 1957 nr 12 s. 70-89.
Magnuszewski – Berent – Kaden. (Próba analizy nurtu stylistycznego). [Współautorka:] M. Podraza-Kwiatkowska. W: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Kraków 1961 s. 415-433.
Przemieniony kołodziej. (O poezji Juliana Przybosia). „Twórczość” 1961 nr 10 s. 103-114.
Poezja Iwaszkiewicza. Życie Literackie 1964 nr 13 s. 6, przedruk w: Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa 1968 s. 282-290.
O krytyce literackiej Kazimierza Wyki. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 3. Warszawa 1965 s. 399-429.
Leopold Staff „Podwaliny. W: Liryka polska. Interpretacje. Kraków 1966 s. 275-283.
Jan Lemański. (1866-1933). W: Obraz literatury polskiej. Seria 5 t. 1. Warszawa 1968 s. 721-736.
Leopold Staff. W: Obraz literatury polskiej. Seria 5 t. 1. Warszawa 1968 s. 473-491.
O pisarstwie Stanisława Pigonia. Rekonesans. Twórczość 1969 nr 4 s. 59-75, przedruk w: Stanisław Pigoń, człowiek i dzieło. Kraków 1972 s. 57-76.
Badania nad poezją dwudziestolecia międzywojennego w latach 1945-1972. Pamiętnik Literacki 1973 z. 1 s. 347-365.
Nouvelle poésie polonaise. Action poétique”, Paryż 1975 nr 61 s. 89-101.
O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki. Pamiętnik Literacki 1977 z. 1 s. 35-54, przedruk w: Kazimierz Wyka. Kraków 1978 s. 178-199.
Od katastrofizmu solarnego do synów słońca. W: Młodopolski świat wyobraźni. Kraków 1977 s. 231-325.
Główne nurty poezji dwudziestolecia. W: Obraz literatury polskiej. Seria 6 t. 2. Kraków 1979 s. 7-61.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. W: Obraz literatury polskiej. Seria 6 t. 2. Kraków 1979 s. 447-482.
Miejsce Miłosza w literaturze polskiej. Teksty 1981 nr 4/5 s. 5-26.
Le thème du paradis perdu dans la poésie de la Jeune Pologne. Acta Universitatis Wratislaviensis 1982 nr 614 s. 155-166 [dot. L. Staffa].
Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku. W: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Kraków 1983 s. 27-35.
Miłosz u progu okupacji. („Rzeka”). W: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi. Kraków 1984 s. 297-320.
Miejsce Miłosza w poezji polskiej; „Poemat o czasie zastygłym. W: Poznawanie Miłosza. Kraków, Wrocław 1985 s. 81-98.
Polski archetyp oblężenia. Historia – Sienkiewicz – Mrożek – Herbert. Znak 1988 nr 11 s. 40-52.

Przekłady

1. J. Supervielle: Orfeusz i inne opowiadania. Wybór i wstęp J. Kwiatkowski. [Przeł. J. Kwiatkowski i in.]. Warszawa: Czytelnik 1966, 288 s.
W przekł. J. Kwiatkowskiego: Orfeusz; Wulkan; Minotaur; Niewierna Amazonka; Stworzenie zwierząt; Arka Noego; Ucieczka do Egiptu; Wzorowy małżonek; Olbrzymka; Drwal królewski; Dziewczynka z pełnego morza; Dziewczyna o głosie skrzypiec; Kubek mleka; Kulawi w niebie; Powrót.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. W. Orkan: Poezje. Przygotowanie tekstu i przypisy: J. Kwiatkowski. W: W. Orkan: Wybór pism. Oprac. i przedmowa: J. Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1953 s. 435-441.
2. J. Korzeniowski: Nowe wędrówki oryginała. Tekst i przypisy oprac. J. Kwiatkowski. (Dzieła wybrane. T. 2). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1954, 404 s.
3. Poeci pomorscy. Almanach. Wybór, układ i słowo wstępne: J. Kwiatkowski. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1962, 308 s.
4. Poeci pomorscy. Almanach 2. Wybór tekstów: J. Kwiatkowski. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1964, 346 s.
5. J.B. Ożóg: Poezje wybrane. Wybór i oprac.: J. Kwiatkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 360 s.
6. Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1. Młoda Polska. Red. tomu: J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1965, 547 s.
7. M. Jasnorzewska-Pawlikowska: Wybór poezji. Oprac. [i wstępem opatrzył] J. Kwiatkowski. Wrocław, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1967, CXIV, 289 s. Biblioteka Narodowa I, 194. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1969, wyd. 3 rozszerzone 1972, wyd. 4 1980, wyd. 5. Przejrzały i uzupełniły: M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska 1998, 308 s.
8. W. Orkan: Poezje zebrane. Wiersze zebrał, tekst oprac. i komentarzem opatrzył J. Kwiatkowski. T. 1-2. (Dzieła. Wydanie zbiorowe). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 487 + 485 s.
9. M. Czerkawska: Jałowcowe żniwa. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: J. Kwiatkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972, 260 s.
10. G. Apollinaire: Wybór poezji. Oprac. J. Kwiatkowski. Tłumaczenie: M. Baterowicz i in. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1975, CXC, 498 s. Biblioteka Narodowa II, 176.
11. Obraz literatury polskiej XIX i XX w. Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red.: J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska. T. 1-2. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, 459 + 545 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
12. Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Pod redakcją naukową J. Kwiatkowskiego. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1985, 586 s. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zob. też Przekład poz. .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967, 1973, 1978.

Wywiady

Rozmowa z Jerzym Kwiatkowskim. [Rozm.] W.P. Szymański. Tygodnik Powszechny 1964 nr 32, przedruk w: W.P. Szymański: Rozmowy z pisarzami. Kraków 1981.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (R. Loth).
B. Dorosz: Bibliografia prac Jerzego Kwiatkowskiego. W: J. Kwiatkowski: Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Kraków 1995.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (T. Witkowski).

Ogólne

Artykuły

J. Błoński: Osobowość wymyślona i rzeczywista. Życie Literackie 1967 nr 32.
J. Błoński: Pan od piękna. Tygodnik Powszechny 1987 nr 19.
H. Czubała: Poetycki świat Jerzego Kwiatkowskiego. Życie Literackie 1987 nr 10.
S. Jurkowski: Pamięci krytyka. Kierunki 1987 nr 6.
W. Maciąg: Jerzy Kwiatkowski. 1927-1986. „Ruch Literacki1987 nr 4/5.
A. Międzyrzecki: Felieton poetycki. Twórczość 1987 nr 12.
J. Pieszczachowicz: Krytyka otwarta. Literatura 1987 nr 5.
[B. Rogatko] M. Ruszkowski: Wyobraźnia i współodczuwanie. Kultura,” Paryż 1987 nr 6.
[B. Rogatko] Quidam: Wyobraźnia i współodczuwanie. (Jerzy Kwiatkowski 1927-1986). „Miesięcznik Małopolski”* 1987 nr 17.
J. Błoński: Jerzy Kwiatkowski. Brulion* 1988 nr 7-8.
M. Stala: Bezinteresowna miłość poezji. Uwagi o dziele i osobowości krytycznej Jerzego Kwiatkowskiego. Znak 1988 nr 7, przedruk w tegoż: Chwile pewności. Kraków 1991.
[M. Stala] J. Krzos: Duchowa niepodległość, poczucie wagi słowa. (O Jerzym Kwiatkowskim). Arka* 1988 nr 22, przedruk w: M. Stala: Chwile pewności. Kraków 1991.
M. Wyka: Jerzy Kwiatkowski. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4.
W.P. Szymański: Szkice do portretów. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Szkice do portretów

M. Głowiński. „Pamiętnik Literacki1962 z. 1.
R. Matuszewski. „Rocznik Literacki 1961wyd. 1962.
M. Wyka: Z poezji dwudziestolecia. Ruch Literacki 1963 nr 2.

Daniel Mróz

A. Osęka: Daniel Mróz na tle epoki. Przegląd Kulturalny 1961 nr 26.

Klucze do wyobraźni

Z. Bieńkowski: Klucze. Kultura 1964 nr 46.
K. Mętrak: Krytyk a nowa poezja. Współczesność 1964 nr 21.
Z. Folejewski. „Books Abroad”, Oklahoma 1965 nr 4.
A. Słucki: Klucze i Jerzego Kwiatkowskiego wytrychy krytyka. Twórczość 1965 nr 2.
T. Burek: To, co romantyczne. Poezja 1966 nr 5.
S. Jaworski: Dwa razy inaczej. Ruch Literacki 1967 nr 4.

Eleuter

M.E. Cybulska: ...Natus est Eleuter. Nowe Książki 1967 nr 9.
J. Pieszczachowicz: Poezja między epokami. Twórczość 1968 nr 12.

U podstaw liryki Leopolda Staffa

H. Markiewicz: Staff na nowo odczytany. Ruch Literacki 1966 nr 6.
Z. Folejewski. „Books Abroad”, Oklahoma 1967 nr 3.
D. Zamącińska. „Pamiętnik Literacki1968 z. 2.

Poezje bez granic

J. Iwaszkiewicz: Portrety poetyk. Życie Warszawy 1967 nr 197, przedruk w tegoż: Ludzie i książki. Warszawa 1971.
S. Balbus: O pożytkach przekraczania granic. Życie Literackie 1968 nr 28.
T. Burek: Podwójny rekonesans. Twórczość 1968 nr 10.
M. Skwarnicki: Szkoła czytania wierszy. Tygodnik Powszechny 1968 nr 2.
S. Jaworski: O poezji francuskiej i polskiej. Ruch Literacki 1971 nr 2 [dot. też: Remont Pegazów].

Remont Pegazów

M. Komar: Pegazy w remoncie. Twórczość 1969 nr 12.
J. Łukasiewicz. „Odra1969 nr 11.
K. Mętrak: Rozumienie jako wyrozumiałość. Miesięcznik Literacki 1970 nr 5.
J. Pieszczachowicz: Kłopoty z Pegazami. Poezja 1970 nr 4.
W.P. Szymański: Od Rimbauda do Goethego. Życie Literackie 1970 nr 3.
S. Jaworski: O poezji francuskiej i polskiej. Ruch Literacki 1971 nr 2 [dot. też: Poezje bez granic].

Świat poetycki Juliana Przybosia

B. Kierc: Na marginesie „Świata poetyckiego Juliana Przybosia. Nowy Wyraz 1972 nr 6, przedruk w tegoż: Przyboś i. Wrocław 1976.
J. Łukasiewicz. „Tygodnik Powszechny1972 nr 51.
S. Stabryła: Rewizja i modele. Poezja 1972 nr 9.
H. Zaworska: Życzliwe przystanie na siebie samego.... Twórczość 1972 nr 9.
K. Gąsiorowski: Fikcja realna. Literatura 1973 nr 11, przedruk w tegoż: Fikcja realna. Warszawa 1986.
S. Jaworski: Przyboś – metafizyk. Ruch Literacki 1973 nr 2.
L. Żuliński: Kwiatkowski o Przybosiu. W tegoż: Sztuka wyboru. Warszawa 1979.

Notatki o poezji i krytyce

S. Dąbrowski: O warsztacie felietonisty. Miesięcznik Literacki 1976 nr 8.
Z. Mentzel: Aktualny notatnik. Polityka 1976 nr 20.
A. Zawada: Krytyk towarzyszący. Twórczość 1976 nr 1.
S. Dąbrowski: Poeta – poezja – krytyk – problem metod. Na przykładzie polemicznej analizy „Notatek o poezji i krytyce” Jerzego Kwiatkowskiego. Pamiętnik Literacki 1978 z. 4.
S. Dąbrowski: Jerzy Kwiatkowski o poezji i literaturze. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia literatury 1979 nr 6.

Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego

S. Burkot. „Ruch Literacki1976 nr 6.
W. Maciąg: Kwiatkowski o Iwaszkiewiczu. Życie Literackie 1976 nr 6.
E. Nowicka: Przewodnik po poetyckim świecie Iwaszkiewicza. Tygodnik Powszechny 1976 nr 12.
H. Zaworska: Poezja kultury otwartej. Twórczość 1976 nr 5.

Felietony poetyckie

T. Błażejewski: Paradoksy i intymność poezji. Życie Literackie 1983 nr 7.
B. Zadura: ...W poezji – poezji przede wszystkim szukać należy. Twórczość 1983 nr 8.
P. Szewc: Krytyka otwarta. Więź 1985 nr 7/9.

Literatura Dwudziestolecia

A. Hutnikiewicz: Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Twórczość 1991 nr 11/12.
J. Łukasiewicz: Tradycja Dwudziestolecia. Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 35.
A. Chruszczyński: Testament naukowy Prof. Kwiatkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3.
E. Prokop-Janiec: Kwiatkowski: dialektyka dwudziestolecia. Dekada Literacka 1992 nr 2.
J. Jarzębski. „Ruch Literacki1993 nr 3.
J. Święch. „Pamiętnik Literacki1994 z. 3.

Magia poezji

J. Drzewucki: Magia krytyki. Twórczość 1996 nr 4.
M. Głowiński: Paradoksy Jerzego Kwiatkowskiego. „Tygodnik Powszechny1996 nr 30.
E. Morawiec: Równanie poetyckie Jerzego Kwiatkowskiego. Nowe Książki 1996 nr 3.
K. Pieńkosz: Autorytet. Literatura 1996 nr 2.
P. Szewc: Poezja z lotu ptaka. Kresy 1996 nr 3.
B. Zadura: ... w poezji – poezji przede wszystkim szukać należy. W tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lublin 1996.