BIO

Urodzony w 27 lipca 1943 w Teheranie (Iran); syn Romana Kundy, oficera, a po wojnie kolejno rolnika i pracownika umysłowego, oraz Julii z Linków, nauczycielki. Od września 1943 do połowy 1945 mieszkał z matką w Karaczi (Indie), a po zakończeniu II wojny światowej i powrocie ojca z frontu wyjechał z rodzicami do ówczesnej Południowej Rodezji (obecnie Zimbabwe), gdzie do lipca 1947 przebywał w obozach dla Polaków w Rusapee i Gatooma. Następnie powrócił z rodzicami do Polski i zamieszkał na Dolnym Śląsku najpierw w miejscowości Krzeszów, a potem Rędziny pod Kamienną Górą. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, tu w 1961 uzyskał maturę. Następnie przez rok pracował w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnym Borze jako administrator domów mieszkalnych. W 1962 roku zaczął studiować filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). W 1964 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku debiutował wierszami pt. Rzut młotem, Z moich wędrówek, opublikowanymi na łamach studenckiego dwutygodnika „Agora” (15 maj – 1 czerwiec); z pismem tym, przekształconym następnie w miesięcznik, współpracował do 1969; należał także do jego zespołu redakcyjnego. W 1965 był współzałożycielem, a następnie do 1973 członkiem Grupy Literackiej „Agora”, powstałej przy tym piśmie. Zawarł związek małżeński z Marią Janusz. W czerwcu 1967 uzyskał magisterium z filozofii. Następnie do grudnia 1967 pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich. Wiersze, prozę, artykuły, tłumaczenia z literatury czeskiej, słowackiej i recenzje publikował wówczas m.in. w pismach: „Zwrot” (1968-72, 1976-77, 1980), „Miesięcznik literacki” (1969, 1972-83), „Nadodrze” (1969-79, z przerwami), „Student” (1970-79). W 1968 podjął pracę jako asystent w Instytucie Filozofii, Socjologii i Logiki UWr. (Katedra i Zakład Filozofii Marksistowskiej). Jako historyk filozofii debiutował w 1971 fragmentem pracy magisterskiej pt. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej Karola Bovillusa, wydrukowanym w piśmie „Acta Universitatis Wratislaviensis” (nr 136). W 1973 został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Filozofii Marksistowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. W 1975 obronił pracę doktorską pt. Mniejszość narodowa w krajach socjalistycznych w warunkach środkowoeuropejskich w świetle marksistowskiej teorii narodu, za którą otrzymał nagrodę rektora AGH. W tymże roku został członkiem Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”. Kontynuował twórczość poetycką, krytyczną i przekładową, m.in. publikował na łamach pism „Literatura Ludowa” (1972-76), „Nowy Wyraz” (1973, 1975, 1979-80), „Życie Literackie” (1974-88; w 1974-78 członek zespołu redakcyjnego), „Magazyn Kulturalny” (1975-83; tu cykl felietonów podpisywany Foryś; także członek zespołu redakcyjnego) oraz kwartalnika „Zdanie” (1978-81; także członek zespołu redakcyjnego). Od 1977 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1980-83 pracował jako adiunkt w Katedrze Nauk Społeczno-Politycznych Katowickiego Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie), a następnie w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie, w którym od października 1985 pełnił funkcję kierownika Pracowni Analizy Czasopism. Nadal rozwijał współpracę z czasopismami: od 1983 był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Zdanie” i „Pisma Literacko-Artystycznego”, a od 1986Zeszytów Prasoznawczych.” Od 1987 prowadził w „Dzienniku Polskim stały felieton Wokół literatury. Był laureatem konkursów literackich. W 1988 otrzymał nagrodę m. Krakowa za osiągnięcia w dziedzinie literatury i publicystyki. Od 1989 był wiceprezesem Oddziału Krakowskiego i członkiem Zarządu Głównego nowego ZLP. Odznaczony m.in. Brązową Odznaką im Janka Krasickiego (1970), Odznaką Honorową Socjalistycznego Związku Studentów Polskich(1977). Zmarł 25 czerwca 1991 w Krakowie.

Twórczość

1. Nadzieja. [Wiersze]. Warszawa: Iskry 1972, 75 s.

2. Charakterniak i inne opowiadania. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974, 134 s.

Zawartość

W Bystrzycy nad Olzą; Wrocław Górny Osobowy; Artur; Śniadanie z profesorem Jamochłonem; „Marsz” Mendelssohna; Śnieg; Skąd tyle smutku w tobie; Norbert; Na lotnisku w Genewie; Diverttisima Waltera Bonattiego; Archetyp; Lawina; Stress życia; Charakterniak.

3. Dwa pejzaże świata. Notatki o światopoglądach współczesnych prozaików. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1982, 220 s.

Zawartość

Cykle: Spotkania z krytyką; W kręgu polityki; Świadkowie przemian; W kręgu debiutów. – Większość tekstów drukowana wcześniej w czasopismach i książkch zbiorowych.

4. Nie pierwsza gwiazda, nie ostatnia... i inne opowiadania. Katowice: Śląsk 1983, 142 s.

Zawartość

Podchody; Niebieski dymek z papierosa; Coś się kończy...; Trzy pióra; Rachmietow; Karol; „Marsz” Mendelssohna [poz. ]; Nie pierwsza gwiazda, nie ostatnia...; Ciotka; Punkt konsultacyjny; Charakterniak [poz. ]; Pierwszy dzień w nowych murach; Konfrontacja; Kabaryna; Wigilia; Nowy Rok; Cień ojca; Zabijaka; Flinta.

5. Julian Kawalec [Szkic]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1984, 142 s.

6. Marynarze pociągów dalekobieżnych. [Wiersze]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 66 s.

7. Próby wspólnoty. Wprowadzenie do biografii pokolenia 1968-1970. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1988, 176 s.

Zawartość

Uwagi wstępne. – W kręgu „Agory”: Uwagi o terminie „Grupa literacka Agora”; Klub Miłośników Literatury „Vademecum”; Klub Młodzieży Artystycznej „Arka”; „Agora” – Biuletyn Informacyjny; Miesięcznik Kulturalno-Literacki „Agora”. Zarys ewolucji pisma; „Agora”, „Odra” i kilka nieporozumień; Wrocławskie środowisko młodych twórców; „Konfrontacje”.– W kręgu „Studenta”: W Krakowie i we Wrocławiu; „Student”, Grupa „Teraz”; Na czele pokolenia; Młoda Kultura; Nowa Fala i jej „epigoni”; Dyferencjacja pokolenia. – Uwagi końcowe.

8. Uciekaj z Jasnej Polany. [Wiersze]. Kraków: Oficyna Konfraterni Poetów 1990, 46 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Poezja konkretna – szkic krytyczny. Studia Estetyczne 1973 t. 10 s. 147-68.
Student. W: Czasopisma studenckie w Polsce. (1945-1970). Warszawa 1975 s. 289-299.
Aleksandra Berezy formuła badań prasoznawczych. Litteraria 1977 t. 9 s. 59-68.
O programie pisarskim Jana Kawalca. Zdanie 1980 nr 2 s. 80-92.
Obraz świata w prasie. [Współautor: I. Fiuk]. Zeszyty Prasoznawcze 1985 nr 3 s.31-44.
Irracjonalizm – prasa – myślenie potoczne. Pismo Literacko-Artystyczne 1986 nr 6/7 s. 284-304.
Irracjonalizm w prasie. Fragmenty. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne 1986 z. 30 s. 277-294.
Miesięcznik „Opole” 1982-1985. Zeszyty Prasoznawcze 1986 nr 4 s. 79-88.
Paweł Kubisz. Próba biografii (cz. 1: 1907-1945) „Watra” „1981-1983”. Wyd. 1986 s. 47-59.
Prasa – Ziemie Odzyskane – integracja. Zeszyty Prasoznawcze 1986 nr 3 s. 87-96.
Rola prasy regionalnej w integracji społeczeństwa. Zeszyty Prasoznawcze 1987 nr 1 s. 15- 28.

Przekłady

1. F. Hrubin: Oldrich i Bozena albo krwawy spisek w Czechach. [Utwór dramatyczny]. [Przeł.] B. Kunda. 1969.
Utwór przełożony na zamówienie Teatru im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu (inf. autora).
2. E. Syristova: Świat urojony. [Powieść]. Przeł. B. Kunda. Posłowie: B. Kunda. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 221 s.

Prace redakcyjne

1. V. Mihalik: Płomień i pocałunek. [Wiersze]. Wyboru dokonali: J. Pleśniarowicz, B. Kunda. Posłowie: B. Kunda. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 183 s.
2. Słowa i krajobrazy. Antologia poetów zaolziańskich. Wybór, szkic wstępny i noty biograficzne: B. Kunda. Katowice: Śląsk 1980, 349 s.
3. W. Reisel: Smutne rozkosze. [Wiersze]. Wybór: B. Kunda. [Przeł:]. D. Abrahamowicz, A. Babuchowski, A. Włodek. Posłowie: D. Abrahamowicz. Kraków,Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1984, 117 s.
4. Nocny list z Krakowa. Wiersze poetów z Zaolzia w wyborze B. Kundy. Red. Z. Zegadłówna. Noty o autorze i posłowie: B. Kunda. Kraków: Krakowski Dom Kultury, Oddział Krakowskiego Związku Literatów Polskich 1990, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Ogólne

Artykuły

M. Chrzanowski: Jeszcze rozmawiamy. Gazeta Krakowska 1985 nr 184.
T. Błażejewski: Czterdziestolatek. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
S. Dziki: Bogusław Sławomir Kunda [Nekrolog]; Bibliografia publikacji prasoznawczych (w układzie chronologicznym). Zeszyty Prasoznawcze 1991 nr 1/2.

Nadzieja

A. Zieniewicz: Nieuzasadnione taneczne korowody. Nowe Książki 1972 nr 19.

Charakterniak i inne opowiadania

A. Zawada: Co z naszym charakterem?Twórczość1975 nr 8.

Dwa pejzaże świata

T. Błażejewski: Świadectwo lektur. Życie Literackie 1983 nr 13.
M. Chrzanowski: Pejzaże świata. Zdanie 1983 nr 2.
I.S. Fiut: Krytyczna wizja literatury Bogusława Sławomira Kundy. Miesięcznik Literacki 1983 nr 9. W tegoż: Światy poetów. Kraków 1996.
A. Buck: Tylko dokument własnego dojrzewania. Nowe Książki 1984 nr 1.

Nie pierwsza gwiazda, nie ostatnia

T. Błażejewski: Niepokój pokolenia. Życie Literackie 1983 nr 26.
J. Kajtoch: Same znaki zapytania. W tegoż: Nie tylko o autorach i książkach. Bielsko-Biała 1985.

Julian Kawalec

I.S. Fiut: Pisarski portret Juliana Kawalca. „Profile1985 nr 6.

Marynarze pociągów dalekobieżnych

Z. Chojnowski: Poezja kondensacyjna. Życie Literackie 1984 nr 50.

Próby wspólnoty

A. Urbańczyk: Triumf i upadek wspólnoty. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 1.