BIO

Urodzony 27 czerwca 1930 w Lublinie; syn Zygmunta Kukulskiego, profesora pedagogiki i historii wychowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i Zofii z Jaroszyńskich, nauczycielki. Do 1948 mieszkał w Lublinie, gdzie też po wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica. Po zdaniu matury w 1948 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Równocześnie w 1949-52 pracował w Gabinecie Filologicznym im. G. Korbuta Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Okresowo był zatrudniany jako pracownik naukowy w Dziale Wystaw Komitetu Obchodu 150-lecia Urodzin Adama Mickiewicza przy organizowaniu centralnej wystawy Mickiewicz – Puszkin (od marca do września 1949), w Biurze Obchodów Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki przy organizowaniu centralnej wystawy Słowackiego (od stycznia do sierpnia 1950) oraz w Biurze Współpracy z Zagranicą przy opracowywaniu wystawy mickiewiczowskiej dla Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. Od września 1950 wykonywał prace zlecone dla Instytutu Badań Literackich (IBL), m.in. w 1951 opracował szkic bibliograficzno-literacki Heine w Polsce. W 1953 ożenił się z Marią Frelek, polonistką. W tymże roku po uzyskaniu magisterium otrzymał aspiranturę naukową w IBL, a po jej zakończeniu w 1956, etat starszego asystenta w Dziale Literatury Ludowej. W 1961 doktoryzował się w IBL na podstawie rozprawy Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego (promotor prof. Julian Krzyżanowski), a w następnym roku otrzymał stanowisko adiunkta. W 1963/64 przebywał w Anglii jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Nottingham. Po powrocie kontynuował pracę w IBL i równocześnie wykładał literaturę staropolską na UW (1965/66). Od października 1967 przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie objął funkcję lektora, a następnie starszego wykładowcy na uniwersytecie w Glasgow. Powołany został również na stanowisko external examiner w School of Slavonic and East European Studies University of London. Współpracował z wydawanym w Londynie rocznikiem „The Year's Work in Modern Language Studies” (1971 vol. 33-1975 vol. 37), opracowując dział Literature. W W 1977 otrzymawszy na uniwersytecie w Glasgow urlop naukowy, udał się do Warszawy w celu kontynuowania prac badawczych i edytorskich. Przygotowywał wydanie dzieł Jana Żabczyca: Etyka dworskie i Polityka dworskie oraz komparatystyczną edycję siedemnastowiecznej poezji polskiej i niepolskiej, ukazującej wzajemne oddziaływania literatur europejskich. Zmarł nagle 2 lutego 1982 w Warszawie.

Twórczość

1. Katalog wystawy jubileuszowej. Aleksander Puszkin. 1799-1949. Materiały do katalogu przygotował i oprac. L. Kukulski. Przedmowa: M. Toporowski. [B.m.:] Wydawnictwo Ludowe 1949, 53 s. Ogólnopolski Komitet Uczczenia 150-tej Rocznicy Urodzin Aleksandra Puszkina.

2. Dzieła Sienkiewicza w przekładach. Bibliografia. Oprac. J. Krzyżanowski i L. Kukulski. (H. Sienkiewicz: Dzieła. Wyd. zbior. T. 59). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 252 s.

3. Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 143 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

I. „Moralia”; Klucz do „Moraliów”. – II. „Ogród fraszek”; Aneks. – III. Chronologia twórczości; Zestawienia. – Dodatek.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Paremiografia „Moraliów” Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 1957 z. 3 s. 117-129.
Zbylitowiana. Pamiętnik Literacki 1959 z. 1 s. 163-171.
Wino, psy, heretyk i komentatorzy. Anatomia jednej przypowieści Wacława Potockiego. Pamiętnik Literacki 1961 z. 4 s. 539-550 [dot.: „Niech śpi pijany” (z „Moraliów”)].
Wacława Potockiego „Libusza. W: Miscellanea staropolskie. Wrocław 1962 s. 106-132.
Dookoła „Pokuty w kwartanie” [A. Morsztyna]. Pamiętnik Literacki 1968 z. 2 s. 195-227.
Jan Sobieski epistolograf. W: Literatura, komparatystyka, folklor. Warszawa 1968 s. 199-212.
Schematy i wzory numeracyjne epigramów A. Morsztyna. W: For Wiktor Wintraub. The Hague 1975 s. 257-266.

Przekłady

1. W.H. Kochowski: Lata potopu 1655-1657. Wybrał i przeł. [z łaciny] L. Kukulski. Wstęp: J. Krzyżanowski. Posłowie, indeks i przypisy: A. Kersten. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 450 s.
Fragmenty dzieła: Annalium Poloniae climacter secundus. Bella Sveticum Transylvanicum, Moschoviticum aliasque res gestas ab anno 1655 ad annum 1661 inclusive contineus (1688).
2. Maria Kazimiera d'Arquien de la Grange: Listy do Jana Sobieskiego. Przeł.: J.K. Sell, L. Kukulski. Oprac. L. Kukulski. Warszawa: Czytelnik 1966, 282 s.

Zawartość

Wprowadzenie. – Listy Marii Kazimiery do Jana Zamoyskiego [1657-1659]; Listy Marii Kazimiery do Jana Sobieskiego [1659-1664]; Listy Jana Sobieskiego do Marii Kazimiery [1664-1665]; Dodatek. Poczta wiedeńska.
3. M. Beniowski: Pamiętniki. Fragment konfederacki. Przeł. [z franc.] i wstęp L. Kukulski. Oprac.: L. Kukulski i S. Makowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 176 s.

Prace edytorskie

1. J. Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie. Powieść. Tekst [oparty na przekładzie E. Chojeckiego] przygotował, wstępem i przypisami opatrzył L. Kukulski. Warszawa: Czytelnik 1956, 639 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 [!] poprawione z posłowiem L. Kukulski. 1965, wyd. 4 t. 1-2 1976, 444 + 432 s.
Informacje L. Kukulskiego o wydaniu w Czytelniku z omówieniem przekładu E. Chojeckiego zob.Pamiętnik Literacki1951 t. 42 z. 2 s. 615-618.

Przekłady

niemiecki

Die Abentuer in der Sierra Morena oder die Handschriften von Saragossa. Roman. [Wyd.] L. Kukulski. [Przeł. z francuskiego] W. Creuziger. [Przeł. z polskiego] K. Horrer. Berlin: Aufbau Verlag 1962, 835 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1963, wyd. 3 1977, wyd. 4 1981; Zürich: Hoffmans Verlag 1984; [wyd. 6] Zürich 2002.
2. W. Wężyk: Podróże po starożytnym świecie. Oprac. L. Kukulski. Warszawa: Czytelnik 1957, 257 s.
3. J. Potocki: Podróże. Zebrał i oprac. L. Kukulski. „Podróż do Turek i Egiptu” oraz „Podróż do Holandiiwg tłumaczenia J.U. Niemcewicza. Pozostałe „Podróżeprzeł.: J. Olkiewicz i L. Kukulski. Warszawa: Czytelnik 1959, 516 s.
4. Jan Sobieski: Listy do Marysieńki. Oprac. Warszawa: Czytelnik 1962, 643 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 t. 1-2 1973.
5. M.K. Radziwiłł: Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu. 1582-1584. Oprac. L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 254 s.
6. W. Potocki: Wiersze. Wybrał i oprac. Wstęp pt. Poeta biesiadny i moralista: L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 277 s.
7. J.A. Morsztyn: Utwory zebrane. Oprac. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, XXXVII, 1087 s.
Zob. też L. Kukulski: Corrigenda do „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna. „Pamiętnik Literacki1974 z. 2 s. 201-208.
8. J.A. Morsztyn: 275 wierszy. Wyboru dokonał i oprac. L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 277 s.
9. A.M. Fredro: Przysłowia mów potocznych. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 40 s.
10. Sz. Zimorowic: Roksolanki. Oprac. i wstępem poprzedził L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 206 s.
11. W. Potocki: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 702 + 731 + 700 s.
T. 1. Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669-1680. Słowem wstępnym poprzedziła B. Otwinowska; T. 2. Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677-1695; T. 3. Moralia i inne utwory z lat 1688-1696.

Zob. też Przekłady poz. , , .

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN; inf. rodziny 1995.

Słowniki i bibliografie

Słownik badaczy literatury polskiej. T. 4. Łódź 2001 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

[A. Biernacki] Abe: Leszek Kukulski (1930-1981). Twórczość 1981 nr 5.
J. Starnawski: Leszek Kukulski. Ruch Literacki 1982 nr 3/4.
B. Otwinowska: Leszek Kukulski. Pamiętnik Literacki 1983 z. 3.

Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego

T. Ulewicz. „Ruch Literacki1963 nr 2.

J. Potocki: Rękopis znaleziony w Saragossie

G. Herling-Grudziński: Srebrna kulka. Kultura”, Paryż 1966 nr 1/2.

J.A. Morsztyn: Utwory zebrane

M. Sprusiński: Lutnia Jegomości Pana Andrzeja. Nowe Książki 1971 nr 17.
S. Nieznanowski: Morsztyn, ale niepełny. Kierunki 1972 nr 20.

Sz. Zimorowic: Roksolanki

J. Ślaski: Roksolanki – przypomniane. Nowe Książki 1981 nr 12.