BIO

Urodzony 12 października 1935 we wsi Faustynów pod Łaskiem w rodzinie robotniczej (tkacze chałupnicy); syn Szymona Kucnera i Anny Dominiak. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi, tu uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1951 przeniósł się wraz z matką do Łodzi, gdzie ukończywszy liceum, studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim; w 1960 uzyskał magisterium. W czasie nauki i studiów zarabiał na utrzymanie, pracując m.in. jako goniec, kowal, dmuchacz szkła, tkacz, bibliotekarz i nauczyciel. W 1960-61 był członkiem łódzkiej grupy literackiej Prowincja '58. Debiutował w 1960 wierszem Do ..., ogłoszonym w „Kierunkach” (nr 19). Od 1962 był korektorem w drukarni wojskowej, następnie w 1963-68 pracował jako inspektor do spraw ochrony zdrowia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Równocześnie kontynuował twórczość literacką. Wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. w „Osnowie” (1967-71), „Agorze” (1968-69), „Odgłosach” (1968-80) i „Poezji” (1969-80). Od 1966 był przewodniczącym Klubu Młodych przy Oddziale Łódzkim Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1967 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od 1971 należał do Oddziału Łódzkiego ZLP, a w 1981-83 do Oddziału Warszawskiego (do rozwiązania Związku w 1983). W 1969-75 był redaktorem w Wydawnictwie Łódzkim, a od 1976 kierownikiem działu kulturalnego i prasy łódzkiej w Muzeum Historii m. Łodzi. Ożenił się z Jadwigą Chojnacką. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981, wystąpił z PZPR. Współpracował z łódzkimi czasopismami ukazującymi się poza zasięgiem cenzury: „Słowo Obecności” (1981), „Prześwit” (1982-84) i „Obecność” (1984-88), publikując wiersze i artykuły publicystyczne pod pseudonimem: Zenon Cieplicki, Maciej Hycki, Czesław Jałowiecki, Adam Rajna i Tadeusz Sobala. Od 1984 należał do Stowarzyszenia Twórców Kultury. W 1986-88 był członkiem nowego ZLP, a od 1989 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zmarł 31 grudnia 1992 w Łodzi.

Twórczość

1. Strona powrotu. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 41 s.

Na futerale: Biblioteka Poetów 1966 [7]; w futerale t. 1-11.

2. Imię własne. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 79 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” przyznana przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” za najlepszy debiut r. 1970.

3. Ewolucja poezji. [Szkice]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 229 s.

Druk w 1968-69 w „Agorze”.

Zawartość

Ustalenia: Rzeczy stare i rzeczy nowe; Ustalenia; Ewolucja poezji; W poszukiwaniu perspektywy uniwersalnej; O dialektyczne ujmowanie życia; Czytanie Hegla; Filozoficzne podstawy widzenia poetyckiego; Możliwości poezji czyli dialektyka poetycka; Przeciw nadużyciom języka; O stylu poezji współczesnej. – Zaproszenie do wyboru: Zaproszenie do wyboru; Humanizm poetycki; Stan czynny poezji; Odmiany nadziei. – Lekcja Norwida: Lekcja Norwida; Jedenaście artykułów na temat konstytucji nowej poezji.

4. Próba wierności. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 166 s.

5. [Wiersze]. Sieradz: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu 1978, leporello.

6. Egzystencja i kreacja. [Szkice]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980, 180 s.

Zawartość

Egzystencja i kreacja; Moje ucieczki i powroty; Spotkanie ze Stanisławem Czernikiem; Poręczenia; Poezja i jej przedmiot; Dialektyka poetycka; Traktat osobisty; Życie autentyczne, poezja autentyczna; Tekst, kontekst, przeciwtekst; Świadomość poetycka a więź kulturalna; Od konieczności do możliwości; Wysoka gorączka; Wokół znakowej koncepcji poezji; Poezja syntezy.

7. Ucieczki i powroty. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1981, 100 s.

8. Nasza nadzieja; Wybrać raczej to gorsze. [Dwa wiersze; współautor:] A. Biskupski. Posłowie: S. Cieślak. Łódź: nakład autora 1997, 4 s.

Druk bibliofilski wydany w 5. rocznicę śmierci M. Kucnera w 40 egzemplarzach.

Prace redakcyjne

1. Rzecz poetycka. Środowisko. Wybór i oprac.: A. Biskupski, J. Jarmołowski, M. Kucner. [Red. I. Tarkowska]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1975, 374 s.
Antologia wierszy ze szkicami krytycznymi o autorach; tu m.in. esej M. Kucnera pt. Filozoficzne podstawy myślenia poetyckiego.
2. [Dwadzieścia] 20 lat Ośrodka Telewizji Polskiej w Łodzi. 1956-1976. [Katalog]. Red.: M. Kuźmicki, M. Kucner. Łódź: [b.w. 1976], [8] k.
3. Literatura i język Łodzi. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Historii m. Łodzi zorganizowanej w dniach 18-19 kwietnia 1978 r. Red.: A. Szram, J. Weiberg, M. Kucner. Łódź: Muzeum Historyczne m. Łodzi 1978 [właśc. 1979], 116 s.
4. G. Lazarević – malarstwo. [Katalog wystawy]. Red.: M. Kucner. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 1981, [8] s.
5. Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty. Antologia polskiej poezji walczącej. Oprac.: M. Kucner, [H. Zawilska] K. Nurska, [S. Cieślak] A. Malec. [Łódź:] Oficyna Suwerenność i Międzyregionalna Komisja Obrony Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”* 1983, 72 s. Wyd. nast. [Łódź:] Oficyna Świadectwa* [1983].
Autor podpisany: Maciej Hycki.
6. T. Michalski: Pro amore. Fraszki, aforyzmy dawne i nowe. Słowo wstępne i oprac.: M. Kucner. Łódź; Przedbórz: Miejski Dom Kultury; Społeczne Muzeum Ludowe 1990, 48 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

A. Biskupski: Mieczysław Kucner (12 X 1935-31 XII 1992). Materiały do bibliografii; S. Cieślak: Bibliografia prac Mieczysława Kucnera w drukach nieformalnych i drugoobiegowych. Miscellanea Łódzkie 1993 z. 1.

Ogólne

Artykuły

A. Biskupski: Istnienie jako poznanie. W tegoż: Tym jest jeszcze poezja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1980.

Strona powrotu

M. Sprusiński: Falstart. Osnowa 1967 lato.
J. Tynecki: Nostalgiczne formacje „nowoczesności. Osnowa 1967 jesień/zima.

Imię własne

S. Cieślak: Oko czuwającego umysłu. Osnowa 1971 wiosna.
B.S. Kunda: Fizyk, ugięty pod ciężarem poezji. Poezja 1971 nr 3.
Z. Skibiński: Umysł czuwający. Nadodrze 1971 nr 144.

Ewolucja poezji

A. Biskupski. „Nadodrze1975 nr 14.
P. Dybel: Od Einsteina do Grześczaka. Nowe Książki 1975 nr 20.
S. Sterna-Wachowiak: O genezie i strukturze poezji. Nowy Wyraz 1975 nr 11, polemika: K. Gąsiorowski: W kraju. „Poezja” 1976 nr 3, A. Biskupski: Anty-Midas. „Nowy Wyraz” 1976 nr 4, S. Sterna-Wachowiak. „Nowy Wyraz” 1976 nr 9.
S. Tomala: O nowoczesną świadomość poetycką. Kultura 1976 nr 1.

Próba wierności

S. Nyczaj: Poezjozofia Kucnera. Poezja 1977 nr 9.
J. Pilch: Zamiary i realizacje: Wierność programowi?Życie Literackie1977 nr 18.
J. Poradecki: Między dwiema nieskończonościami. Odgłosy 1977 nr 12.
M. Siwiec: Próba czasu. Literatura 1977 nr 5.

Egzystencja i kreacja

P. Bratkowski: Krwotok krytyki. Literatura 1980 nr 32.
S. Cieślak: Grzech nadmiaru. Kierunki 1980 nr 50.
T.J. Żółciński: Poezja jako kreacja. Miesięcznik Literacki 1981 nr 1.

Rzecz poetycka. Środowisko

A.W. Sułkowska: Sens komunikacji. Więź 1977 nr 4.
J. Tynecki: Rymkiewicz wobec Heraklita. (O pluralizmie paremiologii). Poezja 1977 nr 4.