BIO

Urodzony 12 maja 1907 w miejscowości Końska pod Trzyńcem na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie robotniczej; syn Pawła Kubisza i Anny z Krehutów. Uczęszczał do seminarium nauczycielskiego początkowo w Bobrku pod Cieszynem, a następnie w Ostrzeszowie (Wielkopolska). Z powodu zatargów z nauczycielami zmuszony był do opuszczenia szkoły i powrotu na Zaolzie. Debiutował w 1924 wierszem pt. Płyń łódko moja !..., opublikowanym w piśmie „Lirnik” (nr 1). W 1927 za kolportaż wydawanej przez słowackich irredentystów literatury, był przez władze czeskie więziony przez trzynaście miesięcy w więzieniu w Ołomuńcu. Po zwolnieniu zajął się pracą publicystyczną, wiążąc się z katowickim ośrodkiem literackim i czasopismem „Zaranie Śląskie”. Zawarł związek małżeński z Walerią Kraiczko. W 1929-30 był sekretarzem organizacyjnym Polskiego Stronnictwa Ludowego na Śląsku Cieszyńskim i współredaktorem czasopisma „Prawo Ludu” w Czeskim Cieszynie. W 1930-33 jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej przebywał w Prusach Wschodnich, na Litwie i Łotwie. Jednocześnie był zatrudniony w służbie prasowo-informacyjnej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po powrocie na Śląsk Cieszyński pracował jako dziennikarz związany z „Dziennikiem Polskim”, zajął się równocześnie działalnością społeczną i kulturalną. W 1937 był współzałożycielem, a następnie prezesem Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego. W 1938 redagował i wydawał polski miesięcznik literacki „Sztorcem” (wyszły tylko trzy numery). W tymże roku za działalność kulturalną został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Umiejętności. Po przejęciu Zaolzia przez Polskę, pracował jako urzędnik w hucie żelaza w Trzyńcu. Po wybuchu II wojny światowej, został w 1940 aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Cieszynie. Po zwolnieniu, przedostał się w 1941 do Generalnej Guberni i przebywał najpierw w Wolbromiu, a następnie w Miechowie, pracując jako dozorca w prywatnym składzie węgla i materiałów budowlanych. Nawiązał łączność z podziemnymi organizacjami ruchu ludowego i współpracował z tajną agencją prasową „Wieś” i pismami konspiracyjnymi „Odra-Nysa” i „Dziennik Powszechny.” W 1944 został ponownie aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Ostatnie miesiące okupacji przebywał na Śląsku Cieszyńskim. Po zakończeniu wojny w 1945 pozostał na Śląsku Czeskim. Brał udział w organizowaniu Oddziału Wiejskiego Związku Literatów Polskich w Łodzi oraz był członkiem kolegium redakcyjnego pisma „Wieś.” W 1949-58 był redaktorem (do nr 3) czasopisma „Zwrot” w Czeskim Cieszynie, wydawanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (ZG PZKO) w Czechosłowacji i przewodniczącym Sekcji Literacko-Artystycznej przy Związku. Należał także do władz naczelnych Związku. W 1959 w wyniku konfliktu z ówczesnymi władzami został usunięty z zajmowanych stanowisk i pozbawiony członkostwa PZKO. Jego utwory zostały objęte zakazem publikowania. Podjął pracę jako robotnik w hucie w Trzyńcu. W 1961 uległ wypadkowi drogowemu, po którym przeszedł na rentę. Nie kontynuował już pracy literackiej. Patronował Grupie Literackiej 63, istniejącej przy hucie w Trzcińcu, w której skład wchodzili polscy pisarze Zaolzia. W 1968 ZG PZKO postanowił go zrehabilitować i przywrócić mu prawa członkowskie, co nastąpiło po jego śmierci. Zmarł 19 sierpnia 1968 w Czeskim Cieszynie.

Twórczość

1. Kajdany i róże. Wiersze. Frysztat 1927.

Tom skonfiskowany przez władze czechosłowackie.

2. Przednówek. [Wiersze]. Czeski Cieszyn: Śląski Związek Literacko-Artystyczny [1937], 67 s. Wyd. 2 Łódź: Oddział Wiejski Związku Zawodowego Literatów Polskich 1946, 92 s.

Nagrody

Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1948.

Zawartość

Zawiera wiersze i poematy: Ballada o hawiryskim Śląsku za Cieszynem; Co to młody gorol prawił jak mu się na śmierć niósło...

3. Arkusz bibliofilski. Czeski Cieszyn 1948. [Inf. autora].

4. Opowieść wydziedziczonych. Utwór dramatyczny (w 2 aktach). Czeski Cieszyn: Wydawnictwo Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 1949, 77 s.

5. Rapsod o Oszeldzie. [Poemat]. Czeski Cieszyn: Wydawnictwo Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 1953, 78 s.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: K. Kaszper. Wystawienie: Czeski Cieszyn, Scena Polska 1980.

6. Czas ludzkiej krzywdy. [Powieść]. Powst. 1954. Druk. fragmentów pt. Nowy dzień w Szumbarku. „Zwrot”, Czeski Cieszyn 1954 nr 4, 5, 7/8-12, pt. Czas ludzkiej krzywdy. Tamże 1955 nr 1-2.

Planowane ogłoszenie powieści w 1959 w wydawnictwie Sekcji Literacko-Artystycznej nie doszło do skutku; gotowy skład drukarski został na polecenie ówczesnych władz zniszczony (inf. autora).

Nagrody

I nagroda Sekcji Literacko-Artystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w 1954.

7. Zaszuwierzóny świat. [Opowiadania]. [Wstęp, słowniczek wyrazów gwarowych, objaśnienia oraz uwagę wydawcy oprac.:] R. Danel. Ostrava: Profil 1972, 141 s.

Utwory wcześniej drukowane pod nazwiskiem lub pseudonimem Jerzy Duraj w pismach: „Zwrot”, „Głos Ludu” i „Ciesz.Kal..

Zawartość

Twardo, silno, uporczywie... [Wiersz]. – Godka o Łabudowej Teresce; Pierścień rzymskiego cesarza Nerona i grabarz z Tyry; Kiej sie w głowie rozum zjeży, to wykipi ciasto z dzieży!; O podróży zmarłego kowola do nieba i jego zmartwychwstaniu na ziemi; Jutrznia zapomnianego synka; Święty Florianie, orędyj za nas!; Pawie pióro i ułomny powsinoga; Wiecheć słomy; Jak stworzyciel dopuści, to nawet z kija spóści!; Święty egzekutor; Adwokar Szpula i chłop Szczygieł; Pierónie, mignij jeszcze raz!; Słoń z cyrku „Medrano” i sześć wiaderek jego łez; Doktor Hnatyszek; Cygański dukat, czyli łowienie ryb na siekierę; Grejcarowa komedia.

Przekłady

1. A. Jirasek: Wojnarka. [Utwór dramatyczny]. [Przeł.] P. Kubisz. Wystawienie: Lutnia Górna, Zespół Teatralny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 1974.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951, 1957, 1963.

Słowniki i bibliografie

Rocznik Literacki 1968wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 16. Cz. 1. Wrocław 1970 (L. Brożek).
Śląski słownik biograficzny. T. 1. Katowice 1977 (T. Brożek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (I. Homola).

Ogólne

Artykuły

J. Czechowicz: Miesiónc mordóm ciépie nisko.... Ateneum 1938 nr 1, przedruk w tegoż: Wyobraźnia stwarzająca. Lublin 1972.
Z. Hierowski: Paweł Kubisz. W tegoż: 25 lat literatury na Śląsku. 1920-1945. Katowice 1947.
W. Sikora. „Zwrot”, Czeski Cieszyn 1968 nr 9.
W. Szewczyk: Po śmierci Pawła Kubisza. Życie Literackie 1968 nr 36.
P. Łysek: Zaolziański „angry man. Kultura”, Paryż 1969 nr 5.
K. Kaszper: Poeta jednego tomu. Zwrot”, Czeski Cieszyn 1973 nr 8.
R. Danel. „Zwrot”, Czeski Cieszyn 1978 nr 345.
K. Kaszper: Buntowniczy poeta z Trzyńca. Poglądy 1978 nr 15.
A. Błachut-Kowalczykowa. „Kalendarz Ewangelicki1980.
B.S. Kunda: Paweł Kubisz – próba biografii. (Cz.1. 1907-1945). Watra 1981-1983, wyd. 1986.
R. Danel: Poeta buntu i nadziei. Kalendarz Beskidzki 1982.
W. Sikora: Wieś” Pawła Kubisza. Zwrot 1982 nr 4.
E. Rosner: Franciszek Liszt a Paweł Kubisz. W tegoż: Cieszyńskie okruchy literackie. Cieszyn 1983.
W. Sikora: Paweł Kubisz. (Wspomnienie). Zwrot 1988 nr 8.
W. Szewczyk: Buntownik znad Olzy. (W 40-lecie [właśc. 20-lecie] śmierci). „Kalendarz Śląskiego Towarzystwa Miłośników Bytomia 1988.
A. Bańska: Cieszyńskie „Dies irae” „Annales Silesiae1991 t. 21.

Kajdany i róże

W. Sikora: Chachar dwóch autorów. W tegoż: Wielokropki. Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego. Katowice 1982.

Przednówek

F. Czapla: Poeta ludzkiej krzywdy. Zaranie Śląskie 1938 z. 3 nr 140-43.
K. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1937”, wyd. 1939.
Z. Lichniak: Paweł Kubisz. Przegląd Powszechny 1949 nr 9.
S. Lichański: Pogranicze. Poezja Pawła Kubisza. W tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.

Rapsod o Oszeldzie

J. Pierzchała : Dwaj poeci cieszyńscy. Śląsk Literacki 1954 nr 10/11.

Zaszuwierzóny świat

A. Widera: Literackie opracowania śląskiej prozy ludowej. Literatura Ludowa 1975 nr 1.