BIO

Urodzony 7 września 1907 w Nieszawie na Kujawach w rodzinie drobnomieszczańskiej; syn Jana Kubackiego i Marii z Pińkusów. Po wczesnej śmierci matki wychowywała go babka, niepiśmienna chłopka. W dzieciństwie wiele czasu spędzał na transportującej towary barce rzecznej, będącej własnością rodziny. W czasie I wojny światowej przebywał z rodziną w Rosji. Po powrocie do Polski uczęszczał do gimnazjów humanistycznych kolejno we Włocławku, w Sanoku i we Lwowie, gdzie w 1927 zdał maturę. W tymże roku debiutował wierszem pt. Mary jesienne, opublikowanym w dodatku „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” pt. „Kurier Literacko-Naukowy” (nr 314; podpisany Wacław Szypszyna); w piśmie tym drukował następnie artykuły i felietony do 1930 (także podpisany Wacław Szypszyna). Interesował się muzyką – śpiewał w chórach, uczył się grać na skrzypcach i fortepianie. W 1928 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Studiował nadto historię kultury wieków średnich i literatury rosyjskiej, uczył się sanskrytu. W 1932 debiutował jako krytyk polemiką z recenzją Stanisława Higiera, dotyczącą książki Tadeusza Boya-Żeleńskiego pt. W Sorbonie i gdzie indziej, zamieszczoną pt. Jeszcze wiatrologia w „Wiadomościach Literackich” (nr 28). W tymże roku uzyskał magisterium i otrzymawszy roczne stypendium Funduszu Kultury Narodowej, kontynuował w 1932/33 studia w Austrii i Włoszech. Następnie po roku pracy w gimnazjum żeńskim w Częstochowie, poświęcił się pracy krytycznoliterackiej i naukowej. Recenzje i szkice literackie publikował m.in. w „Wiadomościach Literackich” (1932-39), „Drodze””(1933-34), „Gazecie Polskiej” (1934-1939) „Pionie” (1934-37) i „Nowej Książce” (w 1938-39 recenzje w dziale Literatura piękna). W 1934 ożenił się z Marią Danutą Rożkowską, polonistką. W 1937 uzyskał doktorat na UJ na podstawie pracy Średniowieczne legendy franciszkańskie w Polsce. Następnie przebywał jako korespondent i współpracownik „Wiadomości Literackich” w Europie Zachodniej (Szwajcaria, Włochy, Belgia, Francja, Niemcy). Przy tej sposobności uczęszczał m.in. na interesujące go wykłady uniwersyteckie w Paryżu i prowadził studia w bibliotekach. Latem 1939 wrócił do Polski. W okresie okupacji niemieckiej przebywał początkowo w Częstochowie, a od maja 1941 w Sobolewie pod Garwolinem, pracując jako buchalter, a następnie kierownik administracyjny w tartaku. W sierpniu 1944 wrócił do Częstochowy; wykładał tu na tajnych kursach Uniwersytetu Poznańskiego (UPozn.). Po zakończeniu wojny przyjechał w maju 1945 do Poznania, gdzie został adiunktem w Seminarium Historii Literatury Polskiej UPozn. Poświęcił się głównie pracy naukowej, prowadząc studia przede wszystkim nad literaturą romantyczną. Jesienią 1945 habilitował się na podstawie pracy o III części Dziadów (wydana pt. Arcydramat Mickiewicza). Równocześnie brał czynny udział w życiu literackim i kulturalnym. Recenzje i artykuły zamieszczał w „Odrodzeniu” (1945-46), „Kuźnicy” (1947-49), „Nowinach Literackich” (w 1948 Notatnik literacki). W 1946-49 był prezesem Oddziału Poznańskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich, ZLP; w 1977 zrezygnował z członkostwa w ZLP). W 1947 pełnił funkcję naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Poznaniu. W tymże roku otrzymał nagrodę Wojewody Poznańskiego. W 1948 rozpoczął twórczość dramatopisarską, pisząc sztukę Krzyk jarzębiny. W 1948 był członkiem zespołu założycielskiego Instytutu Badań Literackich (IBL), a następnie do 1964 jego pracownikiem; w 1952-61 wchodził w skład Rady Naukowej IBL. W 1949 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego UPozn. W 1952 powierzono mu organizację Zespołowej Katedry Historii Literatury Polskiej na UPozn. Należał do komitetu redakcyjnego Wydania Narodowego Dzieł A. Mickiewicza. W 1953 został przeniesiony na UJ w Krakowie na stanowisko kierownika Zespołowej Katedry Historii Literatury Polskiej UJ (funkcję tę pełnił do 1959). W 1953-68 był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”. Uprawiał krytykę teatralną, recenzje drukował m.in. w „Teatrze” (1952-56). W 1956 uzyskał stopień doktora nauk filologicznych na podstawie pracy Żeglarz i pielgrzym, w 1958 tytuł profesora zwyczajnego. Wielokrotnie wyjeżdżał za granicę z wykładami bądź w celach badawczych, m.in. w 1955 w związku z Rokiem Mickiewicza do Republiki Federalnej Niemiec (RFN) i na Białoruś, w 1956 do Amsterdamu, w 1962 do Paryża, w 1963 do Włoch, w 1964 do RFN i Austrii, w 1966 do Francji, Włoch oraz do Gruzji. W 1966 został członkiem honorowym Deutsche Gesellschaft für Wirtschaftsaustausch mit Polen. W 1967 wycofał się z pracy dydaktycznej na UJ i do przejścia na emeryturę w 1973 był na urlopie bezpłatnym. Przeniósł się do Warszawy i skoncentrował na twórczości literackiej; w 1967 debiutował jako powieściopisarz utworem pt. Smutna Wenecja. W tymże roku został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1968 otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia w dziedzinie literatury oraz nagrodę Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego I stopnia. W 1971 był współzałożycielem i do 1972 redaktorem miesięcznika „Literatura na Świecie”. Kontynuował pracę literacką. Recenzje, artykuły, fragmenty dzienników drukował m. in. w „Życiu Warszawy” (1978-79), „Przeglądzie Tygodniowym” (1982-83; tu m.in. cykl Notatki z lektury), „Miesięczniku Literackim” (1984-87). Latem 1992 zamieszkał ponownie w Krakowie. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1950), Krzyżem Komandorskim (1956) i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1968) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 16 grudnia 1992 w Krakowie; pochowany w miejscowości Tropie nad Dunajcem (województwo małopolskie).

Twórczość

1. Krytyk i twórca. [Szkice literackie]. Łódź: W. Bąk 1948, 309 s.

Zawartość

Krytyk i twórca; Quasi una fantasia; Wobec krajobrazu; Współzawodnictwo sztuk;; Motyw Narcyza; Żywy Dante; Nad „Don Kichotem”; Pierwsze tomy Prousta po polsku; Mauriac; Uciekła mi przepióreczka [S. Żeromskiego]; Idolum thematis; Pod znakiem epiki [dot.: M. Dąbrowska: Ludzie stamtąd]; Proza Iwaszkiewicza.

2. Krzyk jarzębiny. Opowieść dramatyczna w 3 aktach. Echo Teatralne i Muzyczne 1948 nr 2, 1949 nr 3/4-5. Prapremiera: Warszawa, Teatr Kameralny 1949. Wyd. osobne [Warszawa:] Państwowy Instytut Wydawniczy 1949, 110 s. Przedruk zob. poz. .

Sztuka o Ludwiku Spitznaglu.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: W. Maciejewski. Polskie Radio 1969.

3. Historia biblijna. [Utwór dramatyczny]. Twórczość 1949 nr 12 s. 84-99.

4. Paw i dziewczyna. Balet w 1 akcie. Libretto wg baśni B. Leśmiana oprac. W. Kubacki. Muzyka: T. Szeligowski. Prapremiera: Wrocław 1949.

Szkic libretta: Paw i dziewczyna. (Szkic do baletu wgDżanandy” B. Leśmiana, napisany jako propozycja literacka dla Tadeusza Szeligowskiego). „„Zeszyty Wrocławskie1949 nr 3/4 s. 50-51.

5. Pierwiosnki polskiego romantyzmu. [Szkice literackie]. Kraków: M. Kot 1949, 192 s.

Zawartość

Pierwiosnki polskiego romantyzmu; Ranieri Calzabigi pośród lektur filomackich; „Zima miejska” [A. Mickiewicza]; „Oda do młodości” [A. Mickiewicza]; „Powrót taty” [A. Mickiewicza]; „Hymn na dzień Zwiastowania Najśw. Marii” Panny [A. Mickiewicza]; „Absolutum” Mickiewicza; Etyka i poetyka.

6. Tyrteizm Adama Mickiewicza. [Szkic]. Warszawa 1949, 53 s. Komisja Obchodu 150-lecia Urodzin Adama Mickiewicza.

7. Kartki na wietrze. [Miniatury literackie]. Bydgoszcz: Arkona 1950, 51 s. Wyd. nast. rozszerzone Warszawa: Czytelnik 1969, 75 s.

8. Na krawędzi. Sztuka w 3 aktach z epilogiem. [B.m. ok. 1950]. Maszynopis powielony, 85 s. Centralna Składnica Przedsiębiorstw Artystycznych nr 1859.

9. Arcydramat Mickiewicza. Studia nad 3 cz.Dziadów”. Kraków: M. Kot 1951, 244 s.

10. Monachomachia” przed sądem potomności. [Rozprawa]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 80 s. Praca wykonana na zlecenia IBL.

11. Palmira i Babilon. [Rozprawa]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1951, 80 s. IBL.

Dot.: A. Puszkin: Jeździec miedziany; A. Mickiewicz: Dziady. Cz. III.

12. Żeglarz i pielgrzym. [Studia nad A. Mickiewiczem]. Warszawa: Czytelnik 1954, 313 s. Praca wykonana na zlecenia IBL PAN.

Zawartość

Żeglarz; Legenda o rzymskim pielgrzymie; O stylu biblijnym „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”.

13. Jakobińskie gniazdo. Sztuka z insurekcji warszawskiej w 6 obrazach. Warszawa: Czytelnik 1955, 94 s. Przedruk zob. poz. .

14. Rzymska wiosna. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Bydgoszcz, Teatr Ziemi Pomorskiej 1955. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1955, 77 s. Przedruk zob. poz. .

Dot. okresu życia A. Mickiewicza, kiedy organizował Legion – Zastęp Polski.

Przekłady

rosyjski

Rimskaja vesna ili poslednaja ljubov'. [Przeł.] M. Živov. Moskva 1957.

15. Adam Mickiewicz – człowiek i dzieło. Nauka Polska 1956 nr 2/3 s. 3-19. Wyd. osobne Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966, 33 s. PAN. Oddział w Krakowie. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

angielski

Adam Mickiewicz. The man and his work. The Review of the Polish Academy of Sciences 1956 nr 2/3.

niemiecki

Adam Mickiewicz. Mensch und Work. „Zeitschrift für Slawistik,” Berlin 1961 nr 1.

rosyjski

Adam Mickevič – čelovek i tvorčestvo. Žurnal Polskoj Akademi Nauk 1956 z. 2/3.

16. O Mickiewiczu do przyjaciół niemieckich. [Szkic]. Powst. ok. 1956.

Przekłady

niemiecki

Über Mickiewicz an die deutchen Freunde. Warschau 1956.

17. Amiel. (Fantazja biblijna w 4 aktach). Dialog 1957 nr 4 s. 5-31. Przedruk zob. poz. .

18. Na scenie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1962, 228 s.

Wybór recenzji teatralnych drukowanych w prasie w 1939-1962.

19. Lata terminowania. Szkice literackie 1932-1962. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 487 s.

Zawartość

Zawiera m.in. większe szkice: Próba autobiografii; Twórczość Knuta Hamsuna; Poezje Flukowskiego; Sprawa Brzozowskiego; Pierwsze tomy Prousta po polsku; „Historia literatury polskiej” [T. Grabowskiego]; Na temat ferdydurkizmu; Corpus Przybyszewscianum [dot.: S. Przybyszewski: Listy. T. 1-2]; Pod znakiem epiki [poz. ]; Wczasy literackie [dot. Woltera]; Proza Iwaszkiewicza [poz. ]; Uwagi nad poetyką „Pana Tadeusza”; Motyw Narcyza [poz. ]; Komentarz do Leśmiana; Tęcza blasków promienista [dot.: J. Słowacki: Smutno mi Boże]; Kornelia-Bobrowa [dot.: Z. Krasiński: Irydion]; Wenecka oktawa w „Beniowskim”; Paralela misteryjna. (Mikołaj z Wilkowiecka – Jan Kasprowicz).

20. Twórczość Feliksa Bernatowicza. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1964, 139 s. PAN. Oddział w Krakowie. Przedruk zob. poz. .

21. W wyobraźni. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1964, 229 s.

Zawartość

Przedmowa. – „Młodość Violeny” [P. Claudela]; „Odprawa posłów greckich” [J. Kochanowskiego]; „Uciekła mi przepióreczka” [poz. ]; Na marginesie „Świętoszka” [Moliera]; „Ruchome piaski” [P. Choynowskiego]; Otello [W. Shakespeare'a]; Zwierzenia autorskie: 1. „Krzyk jarzębiny” [dot. poz. ], 2.„Jakobińskie gniazdo” [dot. poz. ], 3. „Rzymska wiosna” [dot. poz. ]; „Balladyna” – królowa polskich ballad; „Lilla Weneda” [J. Słowackiego]; Leonard – wielki mistrz sabatów rewolucji [dot.: Z. Krasiński: Nie-Boska komedia]; Kordian na wariackich papierach [dot. wystawienia dramatu Słowackiego w reżyserii J. Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów w Opolu]; Słowacki – Zabłocki; „Wielka komedia” Słowackiego [Fantazy].

22. Poezja i proza. Studia historycznoliterackie 1934-1964. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 422 s.

Zawartość

Adam Mickiewicz. Człowiek i dzieło [poz. ]; Twórczość Feliksa Bernatowicza [poz. ]; „Powieść ukraińska” Antoniego Malczewskiego; Ludowe powieści J.I. Kraszewskiego; Opowieść z paryskiego bruku; Gawęda o Syrokomli; Taras Szewczenko wobec polskiego romantyzmu; Heine i Polska; Z warsztatu edytora: Nowa edycja „Balladyny” [J. Słowackiego], Nad rękopisem „Marii” [A. Malczewskiego]; Żeromski a legendy średniowiecza [dot.: Wiatr od morza].

Przekłady

niemiecki

artykułu Heine i Polska: „Heine-Jahrbuch”, Hamburg 1965.

23. Smutna Wenecja. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1967, 211 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1971.

Przekłady

bułgarski

T''žna Venecija. [Przeł.] S. Slčev. Sofija 1970.

litewski

Liudnoji Venecija. [Przeł.] V. Kvietkauskas. Vilnius 1972.

niemiecki

Abschied von Venedig. [Przeł.] C. Rymarowicz. Berlin 1971.

rosyjski

Grustnaâ Veneciâ. [Przeł.] V. Rakovskaja. Moskva 1972.

rumuński

Trista Veneţie. [Przeł.] R. Ciocan Ivǎnescu. Bucureşti 1974.

słowacki

Smutné Benátky. [Przeł.] J. Gerbóc. Bratislava [1974].

węgierski

Szomorú Velence. [Przeł.] E. Kovács. Budapest 1973.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: K. Targosz. Polskie Radio 1970.

Wyd. osobne fragmentów: Smutna Wenecja. Rozdział 12. [B.m.w.] 1969, 11 s.

24. Dziennik. [1944-1968]. Warszawa 1971-1990.

Fragmenty drukowane wcześniej w prasie.

[1]. Dziennik 1944-1958. Warszawa: Czytelnik 1971, 461 s.

[2]. Dziennik 1959-1965. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 309 s.

[3]. Dziennik. (1966-1968). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1990, 188 s.

25. Malwy na Kaukazie. Warszawa: Czytelnik 1969, 421 s.

Zawartość

Zawiera szkice literackie z podróży: I. Rozważania wstępne; II. W Gruzji i Armenii; III. Jubileusz Szoty Rustawelego; IV. Półksiężyc nad Dagestanem; V. Niebieskie fale Kaspijskiego Morza; VI. Zamknięcie. Dyplom „Nowych Książek” za najciekawszą książkę r. 1969.

26. Koncert na orkiestrę. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1970, 317 s.

Przekłady

czeski

Koncert pro orchestr. [Przeł.] H. Teigová. Praha 1972.

27. Tragedia Achillesa. (W swobodnej formie antycznej). [Utwór dramatyczny]. Dialog 1970 nr 5 s. 7-29. Przedruk zob. poz. .

28. Tragedia Achillesa oraz inne próby dramatyczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 340 s.

Zawartość

Krzyk jarzębiny. [poz. ]; Amiel [poz. ]; Jakobińskie gniazdo [poz. ]; Rzymska wiosna [poz. ]; Tragedia Achillesa [poz. ].

29. Sen nocy letniej. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1974, 220 s.

30. Z Mickiewiczem na Krymie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 394 s.

Studium dot.Sonetów Krymskich”.

31. Temat z wariacjami. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 294 s.

32. Człowiek i świat. [Wiersze]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 117 s. Korespondencja.

Listy

1. Listy poetów ze zbioru Wacława Kubackiego. Warszawa: C S 1993, 173 s.
Listy do W. Kubackiego.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Dramat romantyczny. Pamiętnik Literacki 1950 t. 41 s. 373-407, przedruk w: Genologia polska. Warszawa 1983.
Realizm krytyczny w twórczości Bolesława Prusa; Aleksander Świętochowski. W: Pozytywizm. Cz. 1 Wrocław 1950 s. 1-72; 117-125.
Pieszy robotnik. (Filologiczny spór „W Ostatniej Instancji”). Pamiętnik Literacki 1957 z. 4 s. 353-391 [dot.: A. Mickiewicz: Dziady. Cz. I].
Wątpliwy awans szewca. O balladzie Mickiewicza „Pani Twardowska”; O powojennych wydaniach dzieł Adama Mickiewicza. W: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice 1958 s. 217-254; 433-450.
Das Werk Juliusz Słowacki und seine Bedeutung für die polnische Literatur. Zeitschrift für Slawistik,” Berlin 1959 nr 4 s. 545-564.
Religia smutku. Przegląd Humanistyczny 1960 nr 4 s. 13-48 [dot.: J. Słowacki: Hymn o zachodzie słońca].
Do matki Polki [A. Mickiewicza]. Przegląd Humanistyczny 1961 nr 3 s. 10-46.
Z zagadnień języka Mickiewicza. (Poprawki historycznoliterackie). Pamiętnik Literacki 1961 z. 3 s. 109-149, polemika: K. Górski. Tamże 1962 nr 1.
Z Mickiewiczowskiej palestry. Pamiętnik Literacki 1962 nr 1 s. 113-142 [dot. staropolskiej terminologii sądowej u A. Mickiewicza].
Z dziejów sławy [V.] Alfieri. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego1963 nr 59 s. 93-114.
Torquato Tasso nel romanticismo polacco. W: Venezia e la Polonia nei secoli dal XVII al XIX. Venezia 1965 s. 261-273.
Zygmunt Krasiński – der Dichter der Ruinen. W: Orbis Scriptus. München 1966 s. 457-467, przedruk „Mickiewicz-Blätter”, Heidelberg 1967 nr 43/35 s. 11-22.
Oda do Nowych Argonautów. Przegląd Humanistyczny 1975 nr 1 s. 1-24 [dot.: A. Mickiewicz: Już się z pogodnych niebios].
Niebo i ziemia. Przegląd Humanistyczny 1977 nr 7/8 s. 19-48 [dot.: A. Mickiewicz: Pan Tadeusz].
Kolęda Franciszka Karpińskiego. Ruch Literacki 1978 nr 1 s. 31-44 [dot.: Bóg się rodzi].
Siedem bagatel krytycznych. Poezja 1985 nr 11 s. 42-54.
Julian Apostata w „Nie-Boskiej Komedii [Z. Krasińskiego]. Poezja 1986 nr 9 s. 36-54.
Piekło w perspektywie historycznej. Miesięcznik Literacki 1986 nr 7 s. 56-70, nr 8 s. 46-59.
Alla breve. Poezja 1987 nr 10 s. 43-55.
Do M ... [A. Mickiewicza]. (Realia kulturalne, językowe i literackie). Przegląd Humanistyczny 1987 nr 11 s. 1-35.
Mity, misteria, tragedie. Cz. 1-2. Miesięcznik Literacki 1987 nr 7/8 s. 63-72, nr 9 s. 60-72.
Mieszaniny językowe i literackie. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 119-128.

Utwory niepublikowane

Raptularz literacki.
W archiwum córki W. Kubackiego, D. Kubackiej-Jasieckiej.
Suita śródziemnomorska. Cz. 1. W znaku Ryb. [Powieść; planowana cz. 2 i 3 nie powstały].
W archiwum córki W. Kubackiego, D. Kubackiej-Jasieckiej.

Prace redakcyjne

1. I. Krasicki: Monachomachia; Antymonachomachia. Oprac. i wstęp: W. Kubacki. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, XVI, 87 s.
2. A. Świętochowski: Pisma wybrane. [Wybór i wstęp:] W. Kubacki. T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1951, 268 + 361 s.
3. J. Słowacki: Balladyna. Oprac. i wstępem poprzedził W. Kubacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1955, 453 s.

Nagrody

Nagroda PAN w 1956.
4. K. Iłłakowiczówna: Wybór wierszy. Wyboru dokonał W. Kubacki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 351 s.
5. A. Malczewski: Maria. Powieść ukraińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 196 s.
6. W. Syrokomla: Wybór poezji. Oprac. i wstępem opatrzył W. Kubacki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, 610 s. Wyd. 2 poprawione tamże 1961.
7. Z. Krasiński: Irydion. Oprac.: W. Kubacki. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, CXLIX, 260 s. Biblioteka Narodowa I, 42.
8. W. Syrokomla: Poezje wybrane. Wybór i wstęp: W. Kubacki. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 126 s.
9. F. Bernatowicz: Powódź. Wstęp, tekst opowieści i przypisy oprac. W. Kubacki. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe 1986, 44 s. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Informacja rodziny 1995.

Autor o sobie

W. Kubacki: Próba autobiografii. W tegoż: Lata terminowania. Kraków 1963.

Wywiady

Owoce pogranicza. Rozm. Z. Taranienko. Argumenty 1970 nr 31.
Uroda to wielorakość. W. Kubacki. Rozm. K. Nastulanka. Polityka 1971 nr 28.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Sz. Gąssowski).

Ogólne

Artykuły

M. Sienkiewicz: Pisarstwo Wacława Kubackiego. Życie Literackie 1966 nr 26.
J. Rohoziński: Wacław Kubacki. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 30.
A. Urbańczyk: Wacław Kubacki. Życie Literackie 1968 nr 30.
Z. Bieńkowski: Klerk. Wokanda 1991 nr 29.
F. Ziejka: Wacław Kubacki. Ruch Literacki 1993 nr 3.
E. Szymanis: Wacław Kubacki jako badacz Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1993” wyd. 1994.
F. Ziejka: Wacław Kubacki. W tegoż: Miasto poetów. Kraków 2005.

Krytyk i twórca

A. Hutnikiewicz: Tom esseyów Wacława Kubackiego. Dziś i Jutro 1948 nr 46.
H. Markiewicz: Od Dantego do Iwaszkiewicza. Twórczość 1949 nr 4.
A. Sandauer. „Odrodzenie1949 nr 26.
R. Matuszewski: Na drogach krytyki. W tegoż: Literatura na przełomie. Warszawa 1951.

Krzyk jarzębiny

E. Csató: Romantyczność i realizm. Odrodzenie 1949 nr 20.
J. Wołoszynowski: Grona gniewu. Teatr 1949 nr 4.
J. Szczawiej: Krzyk jarzębiny. W tegoż: Owoc dobrego i złego. Warszawa 1959.

Pierwiosnki polskiego romantyzmu

S. Podhorska-Okołów: Pierwiosnki czy nieśmiertelniki?Odrodzenie1949 nr 38.
S. Żółkiewski. „Kuźnica1949 nr 35.
M. Janion: Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. Pamiętnik Literacki 1951 nr 2 [dot. też: Tyrteizm Adama Mickiewicza].

Tyrteizm Adama Mickiewicza

M. Janion: Współczesna postępowa wiedza o Mickiewiczu. Pamiętnik Literacki 1951 nr 2 [dot. też: Pierwiosnki polskiego romantyzmu].

Kartki na wietrze

J. Kapuścik: Proza poetycka Wacława Kubackiego. Kultura 1969 nr 39.
L. Sokół: Kartki i krajobrazy. Nowe Książki 1969 nr 13 [dot. też: Malwy na Kaukazie].
M. Komar: Utopie pięknych zdań. Twórczość 1970 nr 1 [dot. też: Malwy na Kaukazie].

Arcydramat Mickiewicza

S. Treugutt. „Pamiętnik Literacki1953 z. 3/4.

„Monachomachia” przed sądem potomności

T. Mikulski. „Zeszyty Wrocławskie1952 nr 1.
A. Polewka: Niewinna igraszka. Życie Literackie 1954 nr 40.

Rzymska wiosna

J. Koenig. „Rocznik Literacki 1955wyd. 1956.

Na scenie

L. Flaszen: Teatr w oczach polonisty. Współczesność 1963 nr 14.
A. Grodzicki. „Nowe Książki1963 nr 7.
L. Eustachiewicz: Dwie książki Kubackiego. Dialog 1965 nr 7 [dot. też: W wyobraźni].

Lata terminowania

H. Kirchner. „Pamiętnik Literacki1964 z. 4.
W. Maciąg: Płodne lata terminowania. Twórczość 1964 nr 11.
J. Przyboś: Kubacki eseista. Kultura 1964 nr 19.
K. Wyka: Lata (wspólnego) terminowania. Wiatraki 1964 nr 4.

Twórczość Feliksa Bernatowicza

A. Klimowicz: Stary znajomy – Bernatowicz. Nowe Książki 1964 nr 12.
J. Maślanka. „Ruch Literacki1965 nr 4.

W wyobraźni

L. Eustachiewicz: Dwie książki Kubackiego. Dialog 1965 nr 7 [dot. też: Na scenie].
M. Sienkiewicz: Teatr oglądany Wacława Kubackiego. Życie Literackie 1965 nr 23.

Poezja i proza

Z. Libera: Renesansowy wzorzec humanisty. Nowe Książki 1966 nr 14.

Smutna Wenecja

W. Maciąg: Eseistyka i powieść. Twórczość 1967 nr 11.
J. Rohoziński. W: Proza, poezja 1967. Warszawa 1986.
S. Zieliński: Miłość z dobrym apetytem. Kultura 1967 nr 40, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 4. Warszawa 1971.
M. Czerwiński: Kubackiego obrachunki klerkowskie. Nowe Książki 1968 nr 15.
H. Kirchner: Wenecjo, arko... Miesięcznik Literacki 1968 nr 2.

Dziennik

K. Górski. „Życie Literackie1972 nr 5 [dot. t. 1].
T. Burek: Dziennik nie straconych złudzeń. Twórczość 1975 nr 9, przedruk w tegoż: Żadnych marzeń. Londyn 1987, toż Warszawa 1989*.
J. Ziomek: Strzeż się diarysty. Teksty 1975 nr 5.
J.W. Gomulicki. „Rocznik Literacki 1974wyd. 1977 [dot. t. 2].
J. Madejski: Socrealizm i diarysta. „Dziennik” Wacława Kubackiego. W: Presja i ekspresja. Szczecin 2002, przedruk w tegoż: Deformacje biografii. Szczecin 2004.

Malwy na Kaukazie

A. Gronczewski: Uroda pogranicza. Poezja 1969 nr 11.
L. Sokół: Kartki i krajobrazy. Nowe Książki 1969 nr 13 [dot. też: Kartki na wietrze].
J. Susuł. „Tygodnik Powszechny1969 nr 37.
S. Zieliński: Bardzo ładne malwy. Kultura 1969 nr 18.
M. Komar: Utopie pięknych zdań. Twórczość 1970 nr 1 [dot. też: Kartki na wietrze].

Koncert na orkiestrę

J.M. Maciejewski: Wezwanie. Miesięcznik Literacki 1970 nr 12.
J. Wegner: Tajemnice sztuki. Współczesność 1970 nr 17.
J. Zatorski: Smakowanie świata. Kierunki 1970 nr 47.

Z Mickiewiczem na Krymie

B. Dopart: Podróż z arcydziełem. Życie Literackie 1977 nr 37.
J. Zacharska. „Przegląd Humanistyczny1977 nr 11.
T. Eekman. „Slavic Review”, Nowy Jork 1978 nr 1.
M. Dernałowicz. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza1977wyd. 1979.
J. Tuczyński. „Pamiętnik Literacki1979 z. 3.
M. Kwaśny: Nie ze mną trzeba być.. Ruch Literacki 1980 nr 6.
M. Kwaśny: Orientalizm „Sonetów krymskich” w najnowszym ujęciu. Pamiętnik Literacki 1981 z. 2.

Człowiek i świat

A. Gronczewski: Rajskie plenery. Miesięcznik Literacki 1988 nr 10.

J. Słowacki: Balladyna

R. Przybylski: Nad „Balladyną” i „Marią. Życie Literackie 1956 nr 44 [dot też: A. Malczewski: Maria, w oprac. W. Kubackiego].

A. Malczewski: Maria

R. Przybylski: Nad „Balladyną” i „Marią. Życie Literackie 1956 nr 44 [dot też.: J. Słowacki: Balladyna, w oprac. W. Kubackiego].