BIO

Born on 30 November 1949 in Warsaw; son of the civil servants Bogdan Zieniewicz and Marianna, née Pilich. He attended the Stefan Batory Grammar School No. II in Warsaw between 1963 and 1967. He then took a degree in Polish philology at the University of Warsaw (UW). He made his debut as a critic in 1972 with the review Niestety – melodramat (A Melodrama – Unfortunately), which discussed Z. Oryszyn's novel Melodramat (Melodrama). The review appeared in "Nowy Wyraz" (no. 3), where he published further reviews into 1973. During this period, he was also a critic for "Nowe Książki" (1972-74). After graduating from UW with a master's degree in 1973, he was employed at the university as an assistant at the Department of Twentieth Century Literature. His research focused on interwar-era poetry, the history of twentieth-century literature and historiosophy in literature, while also working on the role of literature as testimony and on studies of prose forms on the boundary of fiction of autobiography. Between 1976 and 1979, he regularly contributed reviews and articles to the weekly "Literatura", where he served on the editorial board in 1977/78. He also published scholarly articles and book reviews during this period in "Poezja" (1975-86), "Przegląd Humanistyczny" (1977, 1981, 1983), "Miesięcznik Literacki" (1982-87). In 1980/81, he was deputy editor of "Nowy Wyraz". He was awarded a doctoral degree from UW in 1981 for his dissertation Program ideowo-artystyczny i praktyka poetycka „Żagarów” wileńskich (The Ideological and Artistic Programme and Poetic Practice of the Wilno Żagary group), which was supervised by Dr. Janusz Rohoziński. From 1986 to 1994, he was a lecturer in Polish language and literature in Ankara and Istanbul, where he also founded departments of Polish philology. After returning to Poland, he resumed his post at UW. He published research and essays in "Wiadomości Kulturalne" (1995-97), "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" (1996-97), "Regiony" (1997), and "Teksty Drugie" (2003-04). Between 2000 and 2010, he gave courses in cultural studies and on the social and cultural role of media at the Giedroyc College of Communication and Media (Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych) in Warsaw. He was awarded a habilitation degree from UW in 2002 for his study Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej (The Presence of the Author: Styles of reality in contemporary silva). That year, he began teaching on the Philology for Media programme, one of the specialist vocational courses offered by the Faculty of Polish Studies at UW. In 2003, he co-founded the literary quarterly "LiteRacje", serving on its editorial board between 2010 and 2013. He was appointed professor at UW in 2004. Between 2005 and 2013, he was head of the Department of Twentieth Century Literature, which in 2014 became the Department of Twentieth and Twenty-First Century Literature at the Institute of Polish Literature (ILP) at UW. In 2006, he also joined the team at the Centre for the Anthropology of Literature at ILP at UW. From 2007 to 2016, he was director of the Polonicum Centre of Polish Language and Culture for Foreigners. In 2016, he was appointed chair of the Centre's Scientific Council. He collaborated with Radio TOK FM, appearing on programmes including Światopogląd (Worldview) and Wielka Loża Komentatorska (The Grand Lodge of Commentators; 2013-16). In 1974, he married the political scientist Ewa Pietrzyk. He lives in Warsaw.

Twórczość

1. Idące Wilno. Szkice o Żagarach. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987, 236 s.

Zmieniona wersja pracy doktorskiej.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1987.

Zawartość

Zamiast wstępu. – Splątany węzeł (inicjacje polityczne); Bulion z gwoździ (i inne przepisy na wiersze); Styl rozbity (składnia prawdy świata); Wizje w pejzażu (obrazy, obrazy…); Maszyna Losu (historia, epickość, mesjanizm); Dajmonion (misja biograficzna). – Zamiast zakończenia; Kalendarium [działalności żagarystów].

2. Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1989, 152 s.

Nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1989.

Zawartość

Parę słów wstępu. – Publiczność (albo zwierciadło historycznoliterackie); Narracje z pogranicza zdarzeń (biografia jako czytanie świata); Przeprowadzki – pisanie jako dom (mitologia warszawska); Zapis o niejasnej intencji (Białoszewski między fikcją a spowiedzią); Dziennik martwego miasta (o „Pamiętniku z powstania warszawskiego”).

3. Polak mały w Azji Mniejszej, czyli Zima w Ankarze i inne kawałki. [Opowiadania]. Posłowie: T. Lewandowski. Warszawa: Anta 1992, 224 s.

Zawartość

Wstępik reklamowy [od autora]. – Raport o stanie rupieci (czyli rodzina, ach, rodzina); Data produkcji na wieczku (czyli lata sześćdziesiąte); Chimery oraz spacja, miazma, teczka i gobelin (czyli uniwersytet); Krótki kurs budowy jachtu w społeczeństwie podzielonym (czyli czas porozumienia i walki); Zima w Ankarze (czyli Polak mały w Azji Mniejszej).

4. Jak Polak z Polakiem. Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 1993 r. Autoprezentacje, regionalne uwarunkowania postaw wyborczych, dyskursy, analizy. [Autorzy:] E. Pietrzyk-Zieniewicz, A. Zieniewicz, A. Sokołowski. Ciechanów: KODRTK 1998, 132 s. Instytut Marketingu i Reklamy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Ciechanowie, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kulturalne w Ciechanowie. Region, Polityka, Promocja.

Tu A. Zieniewicza i E. Pietrzyk-Zieniewicz: Jak Polak z Polakiem… Wizerunki autoprezentacyjne ugrupowań politycznych w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP; System pominięć. Sytuacja dialogu i style dyskursu propagandowego głównych orientacji politycznych.

5. Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej. [Szkice]. Warszawa: Elipsa 2001, 247 s.

Zawartość

Katabasis; Obecność autora; Figury wieku. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej (na przykładzie „Mojego wieku” Aleksandra Wata); Funkcja lokalizacyjna. UJAWNIANIE. Miron Białoszewski: teatr osoby; Funkcja wartościująco-postulatywna. KONSTRUOWANIE. Tadeusz Konwicki: stygmat; Funkcja socjotechniczna. NEGOCJOWANIE. Adolf Rudnicki: jemioła; Funkcja edukacyjna. ZAWIERZANIE. Stefan Kisielewski: męczennik szczerości. – Zamiast zakończenia.

6. Pakty i fikcje. Autobiografizm po końcu wielkich narracji. (Szkice). Warszawa: Elipsa 2011, 256 s.

Zawartość

Zamiast wstępu. – I: „Proza historyczna”, doświadczenie i pamięć; Pakty i obrazy. Kryzys fikcji jako figura literacka; Odmiany paktów autobiograficznych w literaturze XX wieku. – II: Autoryzowanie historii. Protokół negocjowania paktu; Autoryzowanie biografii. Trauma, idiom, sekret; Osoba miedzy kokieterią, manipulacją i opowieścią, czyli Gombrowicz jako prekursor teorii autoprezentacji; Ukryte i wyparte w diarystyce. Poemigracyjny niepokój. Gustaw Herling-Grudziński, „Dziennik pisany nocą” (1989-1992); Czesława Miłosza „Wyprawa w dwudziestolecie” jako ekskursja w podświadomość III RP; Między wygnaniem a odkupieniem. Bieguny tożsamości w narracji asymilatorskiej (K.T. Toeplitz, J. Olczak-Ronikier, W. i S. Lederowie); Z perspektywy ofiary. „Wielki strach” Juliana Stryjkowskiego jako opowieść o wygnaniu; Profecja i świadectwo. Salon i spowiedź. Bieguny doświadczenia formacji 1910. – III: Przestrzeń autobiograficzna. Efekty prozy (na przełomie stuleci); Reparacje. Apokryfy. Dorosłe Dzieci Epoki (codzienność PRLu utajona w literaturze lat dziewięćdziesiątych); Autofikcja. Fantazja jako praca pamięci. Zdarzenie wewnątrz opowieści (J. Pilch, P. Huelle); Autobiografia jako obiekt znaleziony. Pamięć traumatyczna w późnych utworach Tadeusza Różewicza; Wytwarzanie wydarzeń w prozie fikcjonalnej i perspektywa autorska (na przykładzie „SkazyM. Tulli); Sceny dominacji. Przekształcanie wydarzenia w dramat jako sposób uzyskania kontroli nad sytuacją niezwyczajną (J. Kaden-Bandrowski, W. Gombrowicz, [M.] Białoszewski).

Przekłady

angielski

Wersja ang. rozdz. Między wygnaniem a odkupieniem: Between an exile and redemption. The two opposite poles of identity in assimilationist narratives. W: Polish and Hebrew literature and national identity. Wwa 2010 s. 182-192.

7. Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej. (Interpretacje). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2022, 459 s.

Zawartość

Sceny biografii, sceny opowiadania. – I. HISTORYCZNOŚĆ ZDERZONA Z BIOGRAFIĄ (W ZMYŚLENIU I W AUTENTYKU): Gombrowicz bez fikcji. Mój „Trans-Atlantyk”; Sandauer. Śmierć liberała i narodziny krytyka; Schulz jako dawca stylu prozy współczesnej. Między mitem a fetyszem; Bobkowski. Symbolika wycieczki, symbolika modelarstwa; „Niespokojni” Lipskiego. Wymilczany inno-tekst; Konwickiego późne gadanie. O kalendarzu, epoce i życiu pisarza „W pośpiechu”; Białoszewski. Pisać, kabaretować, bawić się, kontemplować; Osiecka. Ukryta autobiografia; Trzepot autentyku. Osiecka jako Beckett czasów zmiany. – II. NIEUFNOŚĆ WOBEC METANARRACJI – W POEZJI XX i XXI WIEKU: Miłosz. Sztambuch, zmoralizm, przydrożność i epifanie; Zamiennik istnieniowy. Po-etyka Szymborskiej; Ważyk. Klucz od przepaści. Biografia wzmiankowana i zatajona; Autobiografia jako obiekt znaleziony w eseistyce Ważyka; Sebyła. Szum nicości i kryzys przedstawienia; Zaślubiny i zatracenie w poezji Nowaka. Łańcuchy symboliczne. Dwa i połowa trzeciego; Stroiński. „Okno” na poezję (z widokiem na Pawiak); Świetlicki. Wiersz zjadany przez język. – III. PIĘKNE CZASY? PERSPEKTYWA PAMIĘCI I MOTYWACJE ZAPISU: Biografia z początkiem w Galicji (Jerzy Stempowski, Artur Sandauer, Stanisław Jerzy Lec, Julian Stryjkowski, Zygmunt Haupt, Stanisław Lem); Profecja i świadectwo. Salon i spowiedź. Bieguny myślenia o historii w pisarstwie formacji 1910; Gorąca pamięć początku. Budowanie zrębów ustroju czy wojna domowa? Figury zaangażowania w pisarstwie „pryszczatych”; Czułość i wrogość przemian. Migracje, reforma rolna i socrealizm w perspektywie „prześnionej rewolucji”; Kisielewskiego sekrety PRL-u; Marzec ’68 jako wydarzenie graniczne; Uwznioślone i wyparte. Stan wojenny i Sierpień ’80 w prozie autobiograficznej ostatniej dekady PRLu; Czas mikro i czas makro w pisaniu na przełomie stuleci; „Wściekłość i wstyd”. Autobiografizm i historia w esejach Adama Michnika; – IV. JA INTERPRETACYJNE I MY AUTOBIOGRAFICZNE: My autobiograficzne. Przechadzka po wierszu Juliana Tuwima „Pierwsza kolacja w pensjonacie”; Passent. O tym, jak było naprawdę; STS i odwilż. Teatr na rogu epoki; Ciekawość, autentyk i pewna przecięta fotografia (zamiast zakończenia).

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Proroctwo skryte pod szyfrem. Nowy Wyraz 1981 nr 3 s. 32-44 [dot. poezji Cz. Miłosza].
Rama zdarzeń. Poezja 1982 nr 2 s. 78-88.
Różewicz – cisza wiersza. (Zapiski). Poezja 1982 nr 5/6 s. 41-49.
Biedna, romantyczna dusza. Poezja 1983 nr 11/12 s. 11-23 [dot. T.A. Olizarowskiego].
Figura etyczna. Interpretacja „Rękopisów Norwida” Mieczysława Jastruna. Poezja 1983 nr 10 s. 88-95, przedruk w: Cyprian Norwid. Interpretacje. Warszawa 1986 s. 283-296.
Profesor [A.] Sandauer wspomina rodzinne miasteczko. Poezja 1983 nr 6 s. 10-23 [dot. autobiografizmu w twórczości A. Sandauera].
Siedem figur quasi-pamiętnika. Miesięcznik Literacki 1984 nr 7 s. 44-58.
Półodbicie. Poezja 1986 nr 5 s. 12-21, przedruk w: Zjawa realna. Antologia poezji lat sześćdziesiątych s. 506-516 [dot. poezji lat 60.].
Wiersze z marmuru. O poezji piewców sześciolatki. Poezja 1986 nr 1/2 s. 3-20.
Rozmowa, biografia, szczegół. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1987 z. 61 s. 19-30.
Esej. Szkic. Krytyka literacka. „Rocznik Literacki 1982wyd. 1988 s. 194-210 [omówienie].
Miron Białoszewski. W: Literatur Polens. 1944 bis 1985. Einzeldarstellungen. [Przeł.] K. Marten. Berlin 1990 s. 472-486.
Postmodernizm jako socrealizm, czyli Manuela Gretkowska na tle epoki. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1995 s. 29-36.
Alergia na słuszność. (Poezja Wisławy Szymborskiej w świetle jej debiutu). Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1996 s. 67-77.
Kruchość obrazu. Przedstawienie poetyckie jako akt wartościotwórczy. W: Poetyki Leśmiana. Warszawa 2002 s. 194-209.
Poetyka odejścia. Wobec przygodności. W: Herbert. Poetyka, wartości i konteksty. Warszawa 2002 s. 109-129.
Puste miejsce po lewicy. [Współaut.:] K. Modzelewski. Studia Politologiczne 2002 nr 6 s. 17-33.
Epifanie nad nicością. Norwid między Salonem a Miastem. Poezja Dzisiaj 2003 nr 209/30 s. 101-113.
Biografia, procesy i trauma. Dziecko katastrofy w podróży. LiteRacje 2004 nr 3 s. 15-21.
Złote okna” – piękna sztuka pisania wobec ostateczności. W: Czytane na nowo. Izabelin 2004. s. 204-217 [dot. A. Rudnickiego].
Przeginanie. Esej o „Lubiewie” Michała Witkowskiego. LiteRacje 2005 nr 2 s. 35-42.
Herbert – Herling-Grudziński. Świat spełniony w obietnicy. W: Dialog i spór. Herbert a inni poeci i eseiści. Lublin 2006 s. 65-83.
Opowieści rodzinne. W: Nowe formy literatury popularnej. Warszawa 2007 s. 81-105.
Kanon możliwy, kanon konieczny, kanon normatywny? W: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warszawa 2010 s. 65-73.
Literatura i ramy pamięci historycznej. Literaturoznawstwo w procesie nauczania kultury polskiej (współczesnej). Kilka uwag. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 2010 [z.] 17 s. 91-98.
Metafizyka i tradycja katastroficzna. (Co zrobić z kryzysem przedstawienia). Przegląd Humanistyczny 2012 nr 5.
Nieepicka perspektywa ofiary. „Wielki strach” Juliana Stryjkowskiego jako opowieść o wygnaniu. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków 2012 s. 149-160.
Czas mikro i czas makro w literaturze po 1989 roku. W: Sekundy i epoki. Warszawa 2013 s. 133-147.
Szyfry, powrotne fale, podziemne przejścia. Metafory opresyjnych doświadczeń polskiej historii w latach siedemdziesiątych – dziewięćdziesiątych. W: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Kraków 2013 s. 375-392.
Ukryta autobiografia. Agnieszki Osieckiej dzienniki ze środka stulecia. W: A. Osiecka: Dzienniki. T. 1. 1945-1950. Warszawa 2013.
Normalność czy „świadomość historyczna. Długi cień socrealizmu w autobiografiach artystów (Osiecka, Konwicki, Mrożek). W: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Warszawa 2014 s. 110-135.
Topograficzna orientacja biografii. Mity terenowe jako sposoby radzenia sobie (i nieradzenia sobie) z przeszłością. Artur Sandauer, Adolf Rudnicki, Adam Ważyk (i inni). W: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Kraków 2014 s. 343-355.
Un extrait de texte littéraire commeoutil de la didactique des langues étrangères. W: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère. Paris; Varsovie 2014 s. 46-62.
Wstęp – historia w przedmiotach i w pamięci; „Zbudzono nas.... Dotknięcie rzeczy, zapis historii w wierszach Adama Ważyka. W: Literatura i „faktury” historii XX (i XXI) wieku. Warszawa 2014 s. 7-18; 108-124.
Przemoc i hasła, czyli „obiekt znaleziony” po bitwie. Rozumienie wojny w programach artystycznych drugiej dekady XX stulecia. W: Przed i po. Warszawa 2015 s. 219-233.
The already-non-existence as a category of autobiographical memory: Galician places of timelessness in the prose of Bruno Schulz, Artur Sandauer, and Julian Stryjkowski. W: Galician polyphony. Places and voices. Warszawa 2015 s. 81-92.
Do czytania o Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego”. Aneks metodyczny. W: Materiały uzupełniające do podręcznika: „Raz, dwa, trzy – i po polsku mówisz ty”. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Warszawa 2016 s. 4-45.
Tajemnica istnienia czy Nienasycenie. Koncert egotyczny jako program literacki Władysława Sebyły. W: Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki. Relektury. Warszawa 2016 s. 39-52.
A town on the edge of the centuries. Avant-garde and tradition in the work of Bruno Schulz. W: The trilingual literature of Polish Jews from different perspectives. Newcastle upon Tyne 2017.
Zwrot ku pamięci narodowej. Fetyszyzowanie zła Okrągłego Stołu (Bronisław Wildstein, Rafał A. Ziemkiewicz, Jarosław Kaczyński). W: Krajobraz po transformacji. Prace dedykowane XVI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. T. 1. Belgrad 2018 s. 115-132.
Miary wewnętrzne niepodległości (Stefan Żeromski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Witold Gombrowicz). W: Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Warszawa 2019 s. 172-184.
Nauczanie kultury i pragnienie opowieści. W: Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna. Warszawa 2020 s. 15-28.

Prace redakcyjne

1. Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenie. Red.: H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa: Elipsa 2001, 225 s.
2. Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Red.: H. Gosk, A. Zieniewicz. Przy współpracy K. Krowirandy i Ż. Nalewajk. Warszawa: Elipsa 2003, 260 s.
3. Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne. Red. naukowa: H. Gosk, A. Zieniewicz. Przy współpracy K. Krowirandy i Ż. Nalewajk. Warszawa: Elipsa 2006, 297 s.
4. Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Red. naukowa: H. Gosk i A. Zieniewicz. Wstęp: H. Gosk. Warszawa: Elipsa 2006, 488 s. Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra... Red. naukowa: H. Gosk, A. Zieniewicz. Wstęp: H. Gosk, Ł. Pawłowski, A. Zieniewicz. Warszawa: Elipsa 2007, 471 s.
6. Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia. Red. naukowa, [i wstęp:] A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa: Elipsa 2010, 495 s.
7. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej. Pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza. Warszawa: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego 2010, 305 s.
8. Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku. Red. naukowa: J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Przy współpracy M. Czemarmazowicz, A. Kwaśniewskiej, P. Rosoła. Warszawa: Elipsa 2011, 382 s. Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX Wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
9. Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère. [Red.:] L. Kolankiewicz, A. Zieniewicz. Paris: Centre de civilisation polonaise; Varsovie: Polonicum 2014, 249 s. Wyd. nast.: tamże 2017.
Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji „Nauczanie języka polskiego jako obcego: metody, treści, praktyka”, zorganizowanej w 2013 w Paryżu przez: Centre de Civilisation Polonaise Université Paris-Sorbonne, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Département de polonais, Université Paris-Sorbonne d’Etudes slaves.
10. Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Red. naukowa: E. Kaczmarska, A.Zieniewicz. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014, 273 s.
11. Literatura i „faktury” historii XX (i XXI) wieku. Red. naukowa: A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, przy współpracy M. Czemarmazowicz, P. Urbańskiej.Warszawa: Elipsa 2014, 316 s. Seria Prac Zakładu Literatury Polskiej XX wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
12. Czym kultura polska może uwieść frankofona? Pod red. A Zieniewicza i A. Rabczuk. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2015, 295 s.
Materiały z konferencji organizowanych przez Centre de Civilisation Polonaise Université Paris-Sorbonne w Paryżu i Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w latach 2013-2015.
13. Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère. [Red.:] A. Zieniewicz, L. Kolankiewicz. Paris: Centre de Civilisation Polonaise. Université Paris-Sorbonne; Warszawa: Polonicum, Centre d'Enseignement de Polonais Langue Étrangère. Universite de Varsovié 2017, 299 s.
Materiały z konferencji naukowej, 13-14 czerwca 2014.
14. Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia. Red. naukowa: K. Hryniewicz, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa: Elipsa 2019, 313 s.
15. Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice. Red. naukowa: G. Leszczyński, A. Zieniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego 2021, 353 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2013.

Wywiady

Kompleks polski. Rozm. D. Wilczak. Newsweek Polska 2010 nr 20.
Nowomowa wróciła. Rozm. T. Stawiszyński. Newsweek Polska 2011 nr 51/52.
Pewność siebie to głupota. Rozm. K. Lubczyński. Głos Nauczycielski 2012 nr 11.
Agnieszka z problemami. Rozm. M. Kąkiel. Przegląd 2013 nr 42 [dot. A. Osieckiej].

Małe iluminacje

H. MICHALSKI: Dom pisarstwa. Kultura 1989 nr 51/52.
M. DĄBROWSKI: Białoszewski i jego krytycy. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6.
H. GOSK: Czytanie Białoszewskiego. Polonistyka 1990 nr 9.

Obecność autora

P. PIETRZAK: Fikcje współczesne. Nowe Książki 2001 nr 8.