BIO

Urodzony 15 listopada 1880 w Stanisławowie; syn Józefa Kossowskiego, inspektora kolei, i Katarzyny z Tyssowskich. Do szkół uczęszczał we Lwowie, a od klasy VI do VIII do gimnazjum klasycznego w Tarnopolu. Po zdaniu matury w 1899, studiował filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim. Debiutował w 1900 recenzją tomu Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin. 1798-1898 opublikowaną w dodatku „Kuriera Lwowskiego” pt. „Tydzień” (nr 40); w tymże piśmie i roku ogłosił pierwszy artykuł pt. Marian Kochanowski, zapomniany poeta romantyk (nr 49-50). Artykuły, recenzje i spisy bibliograficzne ogłaszał następnie w „Pamiętniku Literackim” (1902-07), „Słowie Polskim” (1902-06), „Muzeum” (1904-07). W 1903 był jednym z organizatorów Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie, w którym następnie do 1908 pełnił funkcję kustosza. W 1907 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1530-1535 (promotor prof. Józef Kallenbach). Od 1908 pracował jako nauczyciel: uczył (do 1912) łaciny, greki i języka polskiego w II Gimnazjum we Lwowie (jedynym z językiem wykładowym niemieckim), a także w prywatnym Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego (w 1916/17 był jego dyrektorem). Równocześnie kontynuował pracę naukową. W 1907-11 należał do zespołu uczniów prof. Romana Pilata, którzy po śmierci uczonego w 1906, zajęli się wydaniem jego wykładów uniwersyteckich. Rozprawy naukowe publikował m.in. w sprawozdaniach gimnazjów, w których pracował, w „Przewodniku Naukowym i Literackim” (1905, 1907-08), w „Bibliotece Warszawskiej” (1910, 1912, 1913). Od 1912 był członkiem Komisji do Badań w Zakresie Literatury i Oświaty w Polsce przy Akademii Umiejętności. W czasie I wojny światowej przebywał nadal we Lwowie. W 1917/18 z polecenia Rady Szkolnej Krajowej był organizatorem, a następnie dyrektorem koedukacyjnego gimnazjum humanistycznego w Opatowie. W 1922 wycofał się z pracy w szkolnictwie. Od 1934 był współpracownikiem Komisji Historii Literatury Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności. W czasie II wojny światowej przebywał we Lwowie. W styczniu 1945 został aresztowany przez władze radzieckie i w lutym wywieziony do Krasnego Donu. Uchodząc za doktora medycyny pełnił funkcję kierownika szpitala dla kobiet. Zmarł na tyfus plamisty 19 maja 1945; pochowany w Krasnym Donie.

Twórczość

1. Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901. [Współautor:] E. Dubanowicz. Pamiętnik Literacki 1902 s. 358-368, 502-537, 694-728; odbitka Lwów: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 83 s.

2. Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902. Pamiętnik Literacki 1903 s. 326-353, 463-573, 708-725, 1904 s. 156-184; odbitka Lwów: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, 154 s.

3. Christophorus Hegendorphinus in der bischöflichen Akademie zu Posen. (1530-1535). Ein Beitrag zur Geschichte der Renaissance und Reformation in Polen. „Jahresbericht des K.K. Ober Gimnasiums in Lemberg für das Jahr 1902/3wyd. 1903 s. 3-43.

Wersja polska rozszerzona: Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu 1530-1535. Monografia z dziejów odrodzenia i reformacji w Polsce. „Przegląd Naukowy i Literacki1905 t. 33 s. 35-46, 129-144, 251-265, 332-356, 415-457; odbitka Lwów: Nakład autora, H. Altenberg 1905, 111, IV s.

4. Kwestia syońska w murach szkoły. (Uwagi na czasie). Lwów: Słowo Polskie”, H. Altenberg 1906, 41 s.

Autor podpisany: S. Kossowski.

5. Wśród romantyków i romantyzmu. Z życia i twórczości poetów. Warszawa, Lwów: Księgarnia E. Wende i Sp. 1916, 363 s.

Zawartość

Od autora; Matka poety, Salomea Słowacka-Bécu i wpływ jej na syna w okresie młodości; Wpływ Krasińskiego na ewolucję duchową Słowackiego w okresie transfiguracji; Z dziejów poetyckiej przyjaźni. Krasiński a Norwid; Konstanty Gaszyński a Lucjan Siemieński w latach 1851-1866. Rozdział z dziejów epistolografii romantycznej [zob. Prace edytorskie i redakcyjne poz. ].

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Brodzińskiego tłumaczenia pieśni ludowych. Przyczynek do dziejów zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej. „Sprawozdania Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Słowackiego we Lwowie za rok 1905/1906wyd. 1906 s. 3-45; odbitka Lwów 1906, 45 s.
Polskie Muzeum Szkolne i jego cele a nauczycielstwo. Muzeum 1907 t. 2 s. 447-455.
Trybun ludu szlacheckiego. (Z powodu książki dr. L. Kubali o Orzechowskim). „Przewodnik Naukowy i Literacki1907 t. 35 s. 59-72.
Ze studiów nad Słowackim. Kwestia genezy wiersza „Testament mój”. „Sprawozdania Gimnazjum II we Lwowie za rok 1909wyd. 1909; odbitka Lwów 1909, 46 s.
Chwała Grunwaldu jako motyw literacki. Słowo Polskie 1910 nr 295, 314, 318, 320, 322, 328.
O poemacie Słowackiego „W Szwajcarii. Uwagi nad krytyką i egzegezą tekstu. Przegląd Humanistyczny 1931 s. 135-170.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. C.K. Norwid: Listy do Marii Trembickiej z lat 1845-1857. Wyd. S. Kossowski. Chimera 1904 z. 22/24 s. 317-416.
2. R. Pilat: Historia literatury polskiej. Wykłady uniwersyteckie. Oprac.: L. Bernacki [i in.] pod red. W. Bruchnalskiego. T. 2. Historia poezji polskiej w. XVI i w trzech pierwszych dziesiątkach lat w. XVII. (1500-1632). Lwów: H. Altenberg 1908-1909. Por. poz. .

Cz. 1. Rozwój poezji łacińskiej w pierwszej połowie XVI w. Rej – Kochanowski. Oprac. W. Bruchnalski i S. Kossowski. 1908, [8], 297 s.; Cz. 2. Następcy i naśladowcy Kochanowskiego. Oprac. S. Kossowski. 1909, VIII, 240 s.

3. Z życia Kajetana Węgierskiego. Pamiętniki i listy. Wyd. S. Kossowski. Przewodnik Naukowy i Literacki 1908 t. 36 nr 1-12.
4. Almanach Szkolny Uczennic Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego we Lwowie. Wyd. S. Kossowski. Lwów 1910 t. 1 z. 1: zima, 84 s.

Zawartość

Zawiera utwory literackie i artykuły uczennic.
5. Przyczynki i materiały do dziejów literatury polskiej. I. Listy romantyków. Listy Konstantego Gaszyńskiego do Lucjana Siemieńskiego (1851-1866). „Sprawozdania Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. J. Słowackiego we Lwowie za rok 1910/1911wyd. 1911; odbitka Lwów 1911, 87 s.
6. P. Chmielowski: Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku XIX. Wyd. nowe. Przygotował, do stanu badań dzisiejszych doprowadził i ilustracjami opatrzył S. Kossowski. T. 1. Od czasów najdawniejszych do wystąpienia do Mickiewicza. Lwów, Warszawa: H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende [1915], XXVIII, 670 s. Wyd. nast. Lwów 1931. Wielka Ilustrowana Historia Literatury Polskiej.
Na karcie przedtytułowej wydania z 1931 autorzy: P. Chmielowski, S. Kossowski.
Wydanie z poszytami (z. 1-15) w 1913-1915.
7. R. Pilat: Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815. Wykłady uniwersyteckie. Oprac. L. Bernacki i S. Kossowski. Pod red. L. Bernackiego. T. 1. Historia literatury polskiej w wiekach średnich od przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce do końca XV wieku (965-1500). Warszawa, Kraków: Gebethner i Wolff 1926-1942. Por. poz. .

Cz. 1. Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku. Oprac. S. Kossowski. 1926, XXI, 287 s.

Cz. 2. Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV. Oprac. S. Kossowski. 1926, XIII, 530 s.

Cz. 3. Historia literatury polskiej w wieku XVI. Rozwój poezji łacińskiej w pierwszej połowie wieku XVI. Poezja polska do Kochanowskiego. [Oprac. S. Kossowski]. 1925 [właśc. 1942], 448 s.

Cz. 3 została wydrukowana ok. 1930, z wyjątkiem ostatniego arkusza, który dodrukowano w czasie okupacji niemieckiej, i wydano konspiracyjnie ok. 1942 z fałszywą datą 1925.
W edycji też autorstwa S. Kossowskiego uzupełnienia tekstu stanem badań po 1897, pełna bibliografia przedmiotowa oraz wiele nowych partii, m.in. o poezji kościelnej, o literaturze w języku polskim w XV w.

Wyd. osobne fragmentów: R. Pilat: Historia literatury polskiej. Wybrane ustępy z dzieła. T. 1. Cz. 1-3. Oprac. S. Kossowski. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta 1957, 142 s., powielone Wydział Filologiczny Studium Bibliotekoznawstwa dla Pracujących.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T. 12. Wrocław 1966-1967 (J. Hulewicz).

Ogólne

Artykuły

R. Skulski: Stanisław Leopold Kossowski (1880-1945). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1948 s. 128-132 [skład rozrzucony, egzemplarz korektowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie].
T. Ulewicz: Roman Pilat z perspektywy dwóch pokoleń. Pamiętnik Literacki 1963 z. 3.
T. Ulewicz: Pół wieku syntezy naukowej dziejów literatury staropolskiej (od Pilata do Krzyżanowskiego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1968 z. 14.

Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1901

W. Hahn. „Muzeum1903 s. 429-432.
F. Krček. „Pamiętnik Literacki1903 z. 1.

Bibliografia literacka czasopism polskich za rok 1902

F. Krček. „Muzeum1905 s. 1042-1046.

Krzysztof Hegendorfin w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu w latach 1530-1535

A. Brückner. „Przegląd Polski1905/1906 t. 158 nr.
T. Sinko. „Kwartalnik Historyczny1906 nr 3.

Wśród romantyków i romantyzmu

E. Czekalski. „Świat1919 nr 21.
T. Wierzbowski. „Przegląd Narodowy1919 nr 4.

O poemacie Słowackiego „W Szwajcarii”

J. Birkenmajer: Słowacki w nowych wydaniach. Ruch Literacki 1932 nr 3.

R. Pilat: Historia literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815. T. 1

A. Brückner. „Pamiętnik Literacki1927 z. 1/2.
A. Brückner. „Ruch Literacki1927 nr 4.
Z. Ciechanowska. „Przegląd Powszechny1927 nr 519.