BIO

Urodzona 10 sierpnia 1889 w Kośminie nad Wieprzem[P], w rodzinie ziemiańskiej; córka Tadeusza Kossaka i Anny z Kisielnickich; wnuczka malarza Juliusza Kossaka, bratanica malarza Wojciecha Kossaka, siostra stryjeczna pisarek Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Otrzymała wykształcenie domowe. W 1906 była nauczycielką w jednej ze szkółek Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie. Uczęszczała w tym czasie na wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych. Od 1909 mieszkała z rodzicami w majątku Skowródki pod Starokonstantynowem na Wołyniu. Interesowała się malarstwem. W 1912-13 studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia Karola Tichego), a w 1913-14 w École des Beaux Arts w Genewie. Debiutowała w 1912 korespondencją z kresów O wilku mowa , opublikowaną w piśmie „Wieś i Dwór” (nr 1; podpisane: Zośka); opublikowała tu jeszcze w 1912-13 kilka opowiadań i rysunków (podpisane: Podolak; Z; Zośka). W 1915 poślubiła Stefana Szczuckiego, administratora dóbr Nowosielica. Po wybuchu rewolucji w 1917 musiała z rodziną opuścić Wołyń i od 1919 mieszkała w Brodach. Wspomnieniami z lat 1917-19 rozpoczęła stałą pracę literacką. W 1923 (po śmierci męża w 1922) zamieszkała z rodzicami w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. W 1925 wyszła za mąż za Zygmunta Szatkowskiego, majora dyplomowanego. Interesowała się działalnością Związku Harcerstwa Polskiego. Publikowała powieści historyczne, religijne, utwory dla młodzieży; zajmowała się także publicystyką. Artykuły na tematy literackie i społeczne ogłaszała m.in. w „Czasie” (1925-38), „Dziś i jutro” (1925-33/34), „Tęczy” (1928-36), „Ilustracji Polskiej” (1931-33), „Kurierze Literacko-Naukowym” (1931-33). W 1928 została członkiem grupy poetów i pisarzy Czartak. W związku z pracą męża w 1932 przeniosła się do Katowic, a w 1935 zamieszkała w Warszawie. Zbierając materiał do powieści na temat krucjat, przebywała w Paryżu, odbyła pielgrzymkę do Palestyny (1933), zwiedziła Ateny, Stambuł, Egipt. Była członkiem Polskiego PEN Clubu. Uczestniczyła w międzynarodowych zlotach skautingu, tzw. jamboree, w 1935 na Węgrzech i w 1939 w Holandii. W tym czasie publikowała artykuły w „Gazecie Polskiej” (1936-39), „Kulturze” (1936-38), „Kurierze Warszawskim” (1936-39). W 1936 otrzymała Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. Została też odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta oraz w 1937 hiszpańskim Krzyżem Zasługi Zakonu Rycerskiego św. Łazarza I klasy. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała w Warszawie w schronisku księży misjonarzy na ulicy Radnej (ukrywała się pod nazwiskami: Śliwińska, Sokołowska, Sikorska). Brała aktywny udział w działalności konspiracyjnej (używała pseudonimów: Weronika, Ciotka, pani Zofia). Od jesieni 1939 do 1941 współredagowała podziemne gazetki „Polska żyje” i „Orlęta”. W 1940 była z Witoldem Bieńkowskim i Janem Włodarkiewiczem współzałożycielką i ideologiem tajnej organizacji społeczno-katolickiej Front Odrodzenia Polski. W 1942-43 redagowała jej organ, miesięcznik „Prawda” oraz pisała broszury polityczne. Współpracowała z Delegaturą Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj i jej pismem „Rzeczpospolita Polska”. W 1942 zainicjowała wspólnie z Wandą Krahelską-Filipowiczową utworzenie Komitetu Pomocy Żydom, który się ukonstytuował jako Tymczasowy Komitet Konrada Żegoty, a potem Rada Pomocy Żydom (kryptonim Żegota). Działała czynnie w Społecznej Organizacji Samoobrony, jako kierownik Wydziału Ochrony Człowieka (1943), przewodniczyła organizacji Unia Kobiet. Wystąpiła z inicjatywą ofiarowania przez społeczeństwo Warszawy 1. Polskiej Brygadzie Spadochronowej w Szkocji sztandaru, którego była (wraz z Marią Kann) matką chrzestną. W sierpniu 1943 została (pod nazwiskiem Śliwińska) przypadkowo aresztowana na ulicy i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po ustaleniu jej właściwej tożsamości w maju 1944 została przewieziona do Warszawy i skazana na śmierć. Dzięki staraniom Delegatury Rządu na dwa dni przed wybuchem powstania warszawskiego została zwolniona z więzienia na Pawiaku. W czasie powstania przyczyniła się do wznowienia miesięcznika „Prawda”, pisała artykuły do „Biuletynu Informacyjnego” oraz „*Barykady Powiśla” (pod kryptonimem zks). Współpracowała też z radiem. Weszła w skład Komitetu Ochrony Mienia Kulturalnego, powołanego przez Delegaturę Rządu. Po upadku powstania przebywała krótko w Krakowie, a potem w Częstochowie, gdzie współredagowała tygodnik „Niedziela”. W czerwcu 1945 wróciła do Warszawy. Została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP). W sierpniu tego roku wyjechała przez Sztokholm do Londynu. Pracowała tu przez dwa lata w Delegaturze Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1946 odwiedziła Danię, w 1947 wygłaszała odczyty w Szwajcarii. Od 1947 mieszkała w Kornwalii, prowadząc z mężem farmę hodowlaną Trossel Cottage. Kontynuowała twórczość literacką, m.in. pisała słuchowiska i pogadanki dla Radia Wolna Europa, drukowała prozę, artykuły i recenzje w londyńskim tygodniku religijno-kulturalnym „Życie” (1950-54). W 1953-55 była członkiem PEN Club Center for Writers in Exile. W 1956 otrzymała krajową nagrodę literacką im. W. Pietrzaka. W 1957 powróciła na stałe do Polski; mieszkała najpierw w Warszawie, a potem w Górkach Wielkich i zajmowała się pracą literacką. Ogłaszała fragmenty prozy i artykuły m.in. w „Kierunkach” (1957-65; tu m.in. w 1963-64 fragmenty Dziedzictwa), „Słowie Powszechnym” (1957-65), „Życiu Katolickim w Kraju i na Świecie” (1959-62). Była współzałożycielką Klubu „Krąg”. Została ponownie przyjęta do Związku Literatów Polskich, działała w Polskim PEN Clubie. W 1964 była jednym z sygnatariuszy „Listu 34” pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa. W 1966 odmówiła przyjęcia Nagrody Państwowej I stopnia. Zmarła 9 kwietnia 1968 w Bielsku-Białej; pochowana w Górkach Wielkich, gdzie w 1978 zostało utworzone muzeum jej imienia, a w 1984 Towarzystwo im. Z. Kossak.
Pośmiertnie odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1985), przyznawanym przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie, Medalem Rodła (1987) oraz Orderem Orła Białego z okazji Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018.

Works

1. Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Z przedmową S. Estreichera. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1922, X, 433 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1923, wyd. 3 1923, wyd. 4 1927; wyd. bez podtytułu Warszawa: Rój 1935, toż wyd. 2 1939; Kraków: Wydawnictwo -x- 1985; Warszawa: Wydawnictwo Głos 1988; Katowice: Księgarnia św. Jacka, Cieszyn: Towarzystwo im. Z. Kossak 1990; Łódź: Artus 1990; Rzeszów: Resovia 1990; wyd. nast.: wyd. 2 [właśc. 12]. Przedm.: S. Estreicher. Posłowie: A. Szafrańska. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1996; Posłowie: S. Stabro. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1998, tamże 2005; Oprac.: K. Duda-Kaptur. Kraków: Wydawnictwo Greg 2008 ; Przedmowa: S. Estreicher. Posłowie: A. Szafrańska. Warszawa: Pax 2015.

Przekłady

angielski

The blaze. Reminiscences of Volhynia 1917-1919. [Przeł.] F.B. Czarnomski. London 1922, wyd. nast. London 1927.

japoński

Tokio 1930 [inf.: „Ilustrowany Kurier Codzienny1930 nr 78].

2. Beatum scelus. [Powieść]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1924, 138 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1927; Warszawa: Rój 1935 [antydatowane 1934]; Katowice: Księgarnia św. Jacka 1937; Warszawa: Nasza Księgarnia 1938; z podtytułem Błogosławiona wina Rzym: Pol. YMCA przy APW [Armii Polskiej na Wschodzie] 1945; Katowice: Księgarnia św. Jacka 1947. Por. nowa wersja poz. .

Przekłady

niemiecki

Frommer frevel. [Przeł.] A. Loepfe. Olten 1947, wyd. nast. Zürich 1948.

włoski

Beato sacrilegio. [Przeł.] E. Bocca Radomska. Milano 1946, wyd. nast. Milano 1949.

3. Błogosławiony Jan Sarkander ze Skoczowa. [Opowiadanie]. Czas 1925 nr 161-183. Wyd. osobne Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1995, 129 s.

4. Kłopoty Kasperka, góreckiego skrzata. Baśń. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1926, 84 s. Wyd. nast.: Warszawa: Biblioteka Polska 1938 [antydatowane 1937]; Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1946; Warszawa: Nasza Księgarnia 1958; wyd. 2 [!] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1968, tamże: wyd. 4 [!] 1985, wyd. 5 [właśc. 7] [1996]; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2004, wyd. zmienione tamże 2008.

Przekłady

angielski

The troubles of a gnome. [Przeł.] M. Gardner. London 1928, [New York 19]28.

Adaptacje

teatralne

Reżyseria: J. Kilian. Wystawienie: Warszawa, Teatr Lalka 1998.

5. Na drodze. Obrazek sceniczny dla młodzieży w 2 aktach. Kraków: Nakład Komitetu Jubileuszowego św. St. Kostki 1926, 30 s. Wyd. nast. Kraków: Skład główny Gebethner i Wolff 1929.

6. Z miłości. [Powieść z życia św. Stanisława Kostki]. Kraków: Wydawnictwo XX. Jezuitów 1926, 234 s. Wyd. nast.: Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1936]; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1958, wyd. 2 [!] tamże 1984; Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1984.

Przekłady

chorwacki

Iz ljubavi. Zagreb 1931.

czeski

Z lásky. [Przeł.] O.K. Otýpka. [Przejrzał] J. Janouch. Praha 1938.

włoski

Per amore. [Przeł.] E. Bocca. Milano 1946.

7. Wielcy i mali. [Opowiadania]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1927, 265 s. Wyd. 2 Warszawa: Rój 1937.

Zawartość

Wielcy i mali; Ostatnia księżna Cieszyńska; Historia Ondraszka Szabesty, zbójnika; Imko Wisełka.

8. Ku swoim. [Powieść dla młodzieży]. Dziś i Jutro 1928/29 nr 5-10, 1929/30 nr 1-10, 1930/31 nr 1-5. Wyd. osobne Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1931], IV, 160 s. Wyd. nast.: Posłowie: K. Heska-Kwaśniewicz, Ilustracje: K. Kossak. Łomianki : Wydawnictwo LTW 2015, 149 s.

9. Złota wolność. Powieść. Czas 1928 nr 191-286. Wyd. osobne z podtytułem Powieść historyczna. T. 1-2. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1928, 282 + 282 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1929; Warszawa: Rój 1938, wyd. 2 [!] tamże 1939; New York: Roy [ok. 1944]; Jerozolima: Ministerstwo W.R. i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] 1945; wyd. 3 [!] [Warszawa:] Czytelnik 1947; wyd. 4 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, tamże: wyd. 5 1959, wyd. 6 1965, wyd. 7 1972, wyd. 8 1978, wyd. 9 1987.

Przekłady

szwedzki

Den gyllene friheten. [Przeł.: E.S. Wester] E. Weer, R. Wedin Rothstein. Stockholm [1930].

10. Szaleńcy Boży. [Opowiadania religijne o świętych]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1929, 182 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1930; Warszawa: Rój 1937; wyd. nowe Poznań: Albertinum, Księgarnia św. Wojciecha [1947]; wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, tamże: wyd. 3 1965, wyd. 4 1970, wyd. 5 1974, wyd. 6 1979, wyd. 7 [właśc. 10] 1998; Nowy Sącz: Prodoks 2007.

Zawartość

Na pustyni; Legenda o św. Jozafacie i Barlaamie; Legenda o św. Jerzym; W puszczy; Krzyż św. Ksawerego; Legenda Opactwa Sandomierskiego; Perły św. Orszuli; Szaleńcy Boży; Legenda o św. Hieronimie; Powódź w Krośnie; Legenda o św. Andrzeju; Pierwsze dary św. Mikołaja, – od wyd. z 1947 nadto: Opiekun Bożych stworzeń; Słudzy nieużyteczni jesteśmy; Puszcza świętego Świrada; Pan czeka.

Przekłady

esperanto

Fragment: Obseditaj de Dio. [Przeł.] K. Szczurek. Cieszyn 1989.

niemiecki

Die Perlen der Heiligen Ursula. [Przeł.:] E. Świeżowski, E. Mayer. Luzern 1956, wyd. nast. pt. Gottesnarren. Leipzig 1960.

słowacki

Nadšenci boží. [Przeł.] M. Stano. Bratislava 1947.

11. Dzień dzisiejszy. Powiastka współczesna. Czas 1930 nr 233-273. Wyd. osobne Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1931, 284 s.

Przekłady

słowacki

Tempo. [Przeł.] M. Stano. Bratislava 1937.

12. Legnickie pole. [Powieść dla młodzieży]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1930, 285 s. Wyd. nast.: Warszawa: Druk. M. Arct 1937 [antydatowane 1936]; Warszawa: Rój 1937; [b.m.] Palestyna: Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie. Oddział Propagandy i Kultury 1944; New York: Roy [ok. 1944]; Rzym: Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu 1946; Kraków: Księgarnia S. Kamińskiego [1948]; Warszawa: Nasza Księgarnia 1961; Katowice: Śląsk 1962; wyd. 2 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1968; wyd. 5 z posłowiem i przypisami T. Bujnickiego. Katowice: Śląsk 1986;Warszawa: Pax 2016.

Przekłady

czeski

Lehnické pole. [Przeł.] R. Schwarzewá. Praha 1948.

niemiecki

Die Walstatt von Liegnitz. [Przeł.] O. Forst-Battaglia. München 1931.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: A. Lisowska-Niepokólczycka. Polskie Radio 1972.

13. Topsy i Lupus. Powieść dla młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Polskie (R. Wegner) [1931], 251 s. Wyd. nast.: Warszawa: Iskry 1959; wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1968.

14. Nieznany kraj. Wstęp: Z. Szatkowski. Warszawa: Rój 1932, 345 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1937 [antydatowane 1936]; z podtytułem (W wyborze) Jerozolima: Komisja Regulaminowo-Wydawnicza Armii Polskiej na Wschodzie 1943, 221 s.; [b.m.:] Czytelnik 1948; wyd. 2 Katowice: Śląsk 1958; wyd. 5 [!] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1961, tamże: wyd. 6 1967, 2018, 2020.

Nagrody

Nagroda Śląska w 1932.

Zawartość

Zawiera opowiadania o tematyce śląskiej: Nad Odrą w 1015 roku; Testament książęcy; Przeklęte srebro [por. poz. ]; Uparte mniszki; Złudne nadzieje; Różnymi drogami; Po latach; Czarodziej; Pierwsze światła; Pątnicy; Nawrócony; Laikowe nabożeństwo; Poetyckie wzloty; Wilia w Nawsiu; Doczekali; Nad Odrą w 1921 r.; Krzak gorejący; Przywódcy; Na ziemi i pod ziemią; Krasa gór; Za Olzą; U stóp św. Anny, – w wyd. z 1943 i 1948 pominięto: Doczekali; Przywódcy; Na ziemi i pod ziemią; Krasa gór; Za Olzą, – od 1958 pomijano nadto: Wilia w Nawsiu, przywrócono: Na ziemi i pod ziemią; Krasa gór, dodano: Unia Sibicka, – od 1961 w porównaniu do wyd. z 1958 dodano: Ostatnia księżna Cieszyńska [poz. ].

Adaptacje

teatralne

opowiadania Testament książęcy: Inscenizacja: A. Naborowska. Uwagi inscenizacyjne: A. Jabłański. W: Ziemie Zachodnie. Materiały repertuarowe. Praca Świetlicowa 1959. Wkładka: Biblioteczka Repertuarowa „Pracy Świetlicowej” nr 11 s. 27-60.

15. S.O.S. „Ratujcie nasze dusze. Powieść dla młodzieży. Dziś i Jutro 1932/1933 nr 4-10, 1933/1934 nr 1-9. Wyd. osobne pt. S.O.S. ...! Powieść. Poznań, Warszawa, Wilno, Lublin: Księgarnia św. Wojciecha [1934], 160 s.

16. Pątniczym szlakiem. Wrażenia z pielgrzymki. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1933], 245 s. Wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1959.

17. Przeklęte srebro. Dramat popularny w 4 aktach. Wystawienie: Katowice, Teatr Miejski 1933. Por. poz. .

Egzemplarz w Bibliotece Teatru Powszechnego w Warszawie.

18. Z dziejów Śląska. [Przedmowa:] J. Koller. Poznań: Drukarnia "Dziennika Poznańskiego" 1933, 156 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z poz. : Nad Odrą w 1015; Testament książęcy; Złudne nadzieje; Pątnicy; Nawrócony; Nad Odrą w 1921 r.; Na ziemi i pod ziemią; Krasa gór.

19. Szukajcie przyjaciół. (Na zlocie skautów całego świata w Gödöllö). Katowice: Na Tropie 1934, 108 s. Wyd. nast.: Warszawa: Rój 1936, wyd. 3 tamże 1938.

Wyd. nast. skrócone łącznie z poz. pt. Laska Jakubowa. Wrażenia z 4 i 5 Jamboree. Katowice: Śląsk 1957, 160 s.

20. Krzyżowcy. [Powieść]. T. 1. Bóg tak chce!; T. 2. Fides Graeca; T. 3. Wieża Trzech Sióstr; T. 4. Jerozolima wyzwolona. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1935], 280 + 342 + 356 + 346 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże [1937]; New York: Roy [ok. 1943]; wyd. 3 Jerozolima: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1944/1945; wyd. 3 [!] Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1945]; wyd. 4 Poznań: Pallottinum 1948; wyd. 4 [!] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1956, tamże: wyd. 5 1957, wyd. 6 1959, wyd. 7 1964, wyd. 8 1969, wyd. 9 1971, wyd. 10 1973, wyd. 10 [!] 1983; wyd. 12 [właśc. 15] 1999, [wyd. 13!] 2003, 2011, 2019.

Cz. 1 cyklu; cz. 2, 3 zob. poz. , .
Pierwodruk t. 1. Bóg tak chce. „Tygodnik Ilustrowany1934 nr 16-26, 1935 nr 1-20, 23-45, 47-50.

Nagrody

Nagroda „Wiadomości Literackich” w 1937.

Przekłady

angielski

Angels in the dust. [Przekł.:] R. Langer, L. Gay-Tift. New York 1947, wyd. nast.: Toronto 1947; London 1951.

czeski

O Kristovu korunu. [Przeł.] J. Janouch. Praha 1937, wyd. nast. pt. Křižácí. Praha 1948, Praha 1976.

hiszpański

El caso de los Cruzados. [Argentyna przed 1939].

holenderski

De Kruisvaaders. [Przeł.] S. van Praag. Amsterdam 1938.

niemiecki

Die Kreuzfahrer. [Przeł.] W. Krause. Berlin 1961, wyd. nast.: [Przekł. pod red.:] B. von Rautenberg Garczyński. Berlin 1961.
Die Kreuzfahrer. [Red.:] B. von Rautenberg Garczyński. [Przeł.:] H. Bereska, W. Krause. Berlin 1962.

rosyjski

Krestonoscy. T. 1. [Przeł.:] I. Smirnova, J. Bezrukova. T. 2. [Przeł.:] I. Bezrukova, E. Maksimova. Moskva 1998.

słoweński

Križarska vojska. [Przeł.] V. Gajšek. Ljubljana 1941.

włoski

La divina avventura. [Przeł.:] G. Galeazzo Severi, E. Bocca Radomska. Milano 1942, wyd. nast.: Verona 1944, [Milano-Verona] 1948.

21. Bursztyny. Nowele. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1936], VII, 412 s. Wyd. nast. [skrócone]: Warszawa: Czytelnik 1958, 264 s.; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, wyd. 2 [!] tamże 1972; ze wstępem G. Skotnickiej Katowice: Śląsk 1990; wyd. 5 [właśc. 6] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1996; oprac.: D. Świerk. Kraków : Wydawnictwo Greg 2008, wyd. rozszerzone i uzupełnione tamże: Oprac.: D. Świerk, A. Nietresta-Zatoń 2010.

Zawartość

Od autorki. – Opowieść o bursztynie; Przysięga; Spełnienie; O.O. Cystersi w Mogile; Mongoły idą!; Roku Pańskiego 1289; Uczta Wierzynka; Hołd pruski; Strażnicy morza; Sąsiedzki dar; Prawo książęce; W pracowni Rembrandta; Wesele w Jaworowie; Zemsta błazna; Jak pan Kulesza kościół odbudował; Sas i las; Przy święconym; Do światła; Na łowach nad kanałem; Obiad czwartkowy; Ocknienie; Spotkanie; Na szczycie Mont Blanc; Nieporozumienie; Przerwane posiedzenie; Stado Emira; Na paryskim bruku; Koncert Szopena; Dr Marcinek; Przed świtem; Droga do Polski; Orlęta; Twórcy pokoju; Braterstwo; Doczekał; Przegląd wojsk, – w wyd. z 1958 pominięto: Przysięga; Dr Marcinek; Przed świtem; Droga do Polski; Orlęta; Twórcy pokoju; Braterstwo; Doczekał; Przegląd wojsk, dodano: U świtu dziejów; Proroczyna boży; Nad kanałem; Imieniny w Luneville, – w 1967 pominięto nadto: Spełnienie; Roku Pańskiego 1289; Stado Emira, przywrócono: Przysięga; Dr Marcinek, dodano: Purpurowy szlak [poz. ]; Pod lipą [poz. ].

22. Król trędowaty. Powieść. Czas 1936 nr 301-358, 1937 nr 2-5, 20-90. Wyd. osobne Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1937], 356 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1939 [właśc. 1938]; New York: Roy [ok. 1944]; wyd. 3 [!] Poznań: Nakład Drukarni św. Wojciecha [1946]; wyd. 4 Poznań: Pallottinum 1948; wyd. 4 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1956, tamże: wyd. 5 1957, wyd. 6 1964, wyd. 7 1969, wyd. 8 1971, wyd. 9 1973, wyd. 10 1983; wyd. 10 [!] Bielsko-Biała: Beskidzka Oficyna Wydawnicza BTSK [Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego] 1987; Warszawa: Polonia [1994]; wyd. 11 [właśc. 15] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1999, tamże: wyd. 12 [!] 2003, 2011, 2019.

Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3 zob. poz. , .

Przekłady

angielski

The leper king. [Przeł.] F.S. Placzek. New York 1945, wyd. nast.: London [1947], tamże 1948.

czeski

Malomocný král. [Przeł.] J. Janouch. Praha 1958.

duński

Den spedalske konge. [Przeł.] H. Løvland. København 1947.

hiszpański

El ocaso de los cruzados. Buenos Aires [1946].

litewski

Balduinas IV raupsuotasis karalius. [Przeł.] J. Talmantas. Kaunas 1939, wyd. nast. Vilnius 1992.

niemiecki

Der aussätzige König. Berlin 1969.

rosyjski

Korol'-krestonosec. [Przeł.:] N. Smirnova, S. Skorovid. Moskva 1995.
Carstvo Nebesnoe; Korol-krestonosec. [Przeł.] N. Smirnova. Moskva 2005.

słowacki

Malomocný král. [Przeł.] B. Sedláková. Bratislava 1974.

szwedzki

Den spetälske konungen. [Przeł.] V. Lantz. Stockholm 1946, wyd. nast. Helsingfors 1946.

23. Puszkarz Orbano. Powieść historyczna. Poznań: Przewodnik Katolicki 1936, 219 s. Wyd. nast.: Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych 1937; wyd. 2 [!] [Warszawa:] Czytelnik 1947; wyd. 2 Warszawa: Nasza Księgarnia 1958, tamże: wyd. 3 1968, wyd. 4 1970; wyd. 7 Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2003.

Przekłady

czeski

Puškar Orbano. [Przeł.] J. Janouch. Praha 1939.

słowacki

Puškár Orbano. [Przeł.] A. Hilbrycht. Bratislava 1942.

24. Beatyfikacja Skargi. Warszawa: Księża Jezuici 1937, 35 s. Obrona Prawdy , 9. Wyd. osobne pt. Beatyfikacja Księdza Skargi. Kraków: WAM 2017, 56 s.

Wydanie z 1937 jako odbitka z: Duch Skargi w Polsce współczesnej. Księga pamiątkowa obchodu czterechsetlecia urodzin księdza Piotra Skargi w Warszawie 1536-1936. Zestawił J. Pawelski. Warszawa 1937.

25. Bez oręża. Powieść historyczna (z XIII wieku). Gazeta Polska 1937 nr 112-217 i od 333 – 1938 nr 28. Wyd. osobne T. 1-2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1937], 316 + 292 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1939; New York: Roy [ok. 1944]; wyd. 3 [!] Poznań: Drukarnia św. Wojciecha [1946]; wyd. 4 Poznań: Pallottinum 1948; wyd. 4 [!] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1956, tamże: wyd. 5 1957, wyd. 6 1964, wyd. 7 1969, wyd. 8 1971, wyd. 9 1973, wyd. 10 1983, wyd. 11 [właśc. 12] 2000, wyd. 12 [!] 2003, 2011, 2019.

Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2 zob. poz. , .

Przekłady

angielski

Blessed are the meek. A novel about St. Francis of Assisi. [Przeł.] R. Langer. New York 1944, wyd. nast.: London [1945], New York 1945.

czeski

Beze zbraně. [Przeł.] L. Nakládal. Praha 1973.

duński

Konge af Jarusalem. [Przeł.] H. Syberg. København 1946, wyd. 2 tamże 1946.

fiński

Kuningas ja kerjäläinen. [Przeł. z angielskiego] O. Nuorto. Jyväskylä 1948.

francuski

Bénis soient les humbles. [Przeł. z angielskiego] Cerles. Paris 1947.

hiszpański

Bienaventurados sean los humildes. [Przeł.] R.A. Puyol. Buenos Aires 1945.

niemiecki

Der Held ohne Waffe. [Przeł.] A. Loepfe. Olten 1948.

norweski

Salige er de saktmodige. [Przeł.] P. Riste. Oslo 1948.

portugalski

Bem – aventurados os humildes. [Przeł.] G. Rangel. São Paulo 1945.

słowacki

Bez zbrane. [Przeł.] M. Stano. Trnava 1945.

szwedzki

Saliga äro de saktmodiga. [Przeł.] E. Lundström. Stockholm 1945, wyd. jako dokument dźwiękowy: [Czyta] E. LIndberg. Enskede 2007, płyta CD.

Adaptacje

teatralne

Adaptacja: S. Jastrzębski. Wystawienie: Bielsko-Biała, Teatr Polski 1988.

radiowe

Romanca o Blance z Szampanii. Adaptacja: H. Lisowska-Niepokólczycka. Polskie Radio 1971. Druk „Teatr Polskiego Radia 1973 nr 3 s. 87-108.

26. Skarb śląski. [Opowiadania]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1937, 136 s. Wyd. nast.: pt. Na Śląsku. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych [1939]; pt. Skarb śląski: Glasgow: Książnica Polska 1942; Celle: Strażnica 1947.

Zawartość

W puszczy; Król umarł; Zapomniani; Czarne bogactwo; W górach; Budziciele; Pod światło.

27. Laska Jakubowa. (Jakobstaf). Wrażenia z 5 Jamboree. Warszawa: Rój 1938, 225 s.

Wyd. nast. skrócone łącznie z poz. pt. Laska Jakubowa. Wrażenia z 4 i 5 Jamboree. Katowice: Śląsk 1957, 160 s.

28. Trembowla. Powieść. Kurier Warszawski 1938 nr 254-346. Wyd. osobne Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1939 [właśc. 1938], 336 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta R. Siemianowski. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ 2011, 1 płyta CD.

29. Chrześcijańskie posłannictwo Polski w przeszłości i dziś. W: Posłannictwo katolicyzmu polskiego w świetle uchwał I Synodu Plenarnego. Pamiętnik 4 Studium Katolickiego w Katowicach. 5-10.IX.1938. Poznań 1939 s. 343-352. Wyd. osobne Londyn: Polska Misja Katolicka 1943, 14 s. Wyd. 2 pt. Chrześcijańskie posłannictwo Polski. Płock: Consort [2003].

Przekłady

francuski

La mission chrétienne dela Pologne hier et aujourd hui. Poznań [1938].

30. Gród nad jeziorem. [Powieść dla młodzieży]. [Warszawa:] Gebethner i Wolff [1939], 250 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1947; wyd. 2 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1957, wyd. 3 tamże 1981.

31. Suknia Dejaniry. Powieść historyczna. Gazeta Polska 1939 nr 174-241. Wyd. osobne Poznań: Pallottinum 1948, 294 s. Wyd. nast.: Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1958, wyd. 2 tamże 1976; [wyd. 4] Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2002; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 2016.

Przekłady

angielski

Meek shall inherit. [Przeł.] M. Michael. New York 1948, toż Toronto 1948.
The gift of Nessus. London [1949], wyd. nast. New York 1951.

32. Warna. (Szkic powieściowy). Warszawa: Biblioteka Polska 1939 [właśc. 1938], 137 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1946; wyd. 2 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1958.

33. Nieuleczalni. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1941/1942], [2, 18] s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

Zawartość

Walka z krzyżem; Janczarowie; Nieuleczalni.

34. Niszczyciele. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1941], 16 s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

35. Prawdziwe oblicze Piusa XII. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1941], [2, 10] s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

36. Sprawiedliwie. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1941], 20 s. Wyd. nast. tamże: [1943], [1944].

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

37. Dzisiejsze oblicze wsi. Reportaż z podróży. Warszawa: Nakład FOP [Frontu Odrodzenia Polski] 1942, 14 s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

38. Golgota. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1942], 46 s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

Zawartość

Wstęp; Kościół; Sól ziemi; Szary człowiek; Towarzysze; Wsi spokojna – wsi wesoła; Dziedzice; Chłopi; Czy mesjaniści mieli słuszność?

39. Jesteś katolikiem... Jakim? [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1942], 16 s. Wyd. 2 tamże [1943].

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.

40. Pod dyktandem Berlina. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1942], 12 s.

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.
Zawiera polemikę z poglądami wyrażonymi w książce J. Stachniuka: Dzieje bez dziejów (wyd. 1939).

41. Protest! [Warszawa: Front Odrodzenia Polski sierpień 1942], 1 k.

Wyd. konspiracyjne ulotki dotyczącej zagłady Żydów w Polsce; druk anonimowy.

42. W piekle. [Warszawa:] Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski [1942], 31 s. Wyd. 2 tamże [1943].

Wyd. konspiracyjne; druk anonimowy.
Życie w niemieckich obozach koncentracyjnych opisane według relacji więźniów.

43. „... byłem głodny ...” Warszawa 1943.

Wyd. konspiracyjne ulotki; druk anonimowy.

44. [Do społeczeństwa polskiego]. Warszawa: Społeczna Organizacja Samoobrony 1943].

Wyd. konspiracyjne ulotki; druk anonimowy [inf.: S. Reymont: Racławice. Cz. 2. „Więź1987 nr 6 s. 90].

45. Gość oczekiwany. Obraz sceniczny w 5 odsłonach. Prapremiera konspiracyjna: Warszawa, Zespół w Schronisku ks. Misjonarzy ok. 1943. Wyd. [B.m.:] Drukarnia „Narodowiec” Lens [ok. 1945], 31 s. Druk „Niedziela” 1947 nr 27-41. Wyd. nast.: Poznań: Pallottinum 1948; wyd. 3 Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2002. Przedruk zob. poz..

Wystawienia następne

Wystawienie w teatrze zawodowym Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1954.

46. Z otchłani. Wspomnienia z lagru. Pierwodruk fragmentu pt. Lagier. (Wspomnienia więźniarki). Niedziela 1945 nr 3-39. Wyd. osobne całości Częstochowa: Księgarnia Wł. Nagłowski 1946, 258 s. Wyd. nast.: Rzym: Polski Dom Wydawniczy 1946; Częstochowa: Wydawnictwo Księgarnia Wł. Nagłowskiego 1947; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1958; [wyd. 5] Oświęcim: Państwowe Muzeum; [Warszawa:] Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza” [1998], tamże 2004; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 2019.

Pierwodruk początkowo ogłoszony anonimowo, od nr. 22 podpisany: Z. Kossak.

Przekłady

angielski

In hell. [Przeł.] T. Cazalet-Keir. London 1944 [wyd. anonimowo].

francuski

Du fond de l'abime, Seigneur... [Przeł.] J. de Plater Syberg [Zyberk]. Paris [1951].

włoski

Il campo della morte. [Przeł.] E. Bocca. Roma 1947.

47. Oblicze matki. Powst. ok. 1948. Druk fragmentów pt. Dana od Boga. „Słowo Powszechne” 1957 nr 244.

Przekłady

niemiecki

Das Antlitz der Mutter. Bilder und Gedanken zur Geschichte Polens. [Przeł.] A. Loepfe. Zürich: Verlag der NZN [Neue Züricher Nachrichten 1948], 177 s.

48. Przymierze. Powieść biblijna. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1952 [właśc. 1951], 339 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, tamże: wyd. 3 1975, wyd. 4 1987; wyd. 4 [właśc. 5] 1996, 2018.

Przekłady

angielski

The covenant. [Przeł.] H.Ch. Stevens. London 1951, wyd. nast.: New York 1951, Toronto 1951.

czeski

Umluva. [Przeł.] A. Balajková. Praha 1967, wyd. nast.: Praha 1993, 2017.

duński

Abraham, Terhas søn. [Przeł. z angielskiego] N.H. Gadegård. København 1952.

niemiecki

Der Bund. [Przeł.] W. Krause. Berlin 1958, wyd. nast. Heidelberg 1959.

słowacki

Abrahám zmluva s Bohom. Biblický román. [Przeł.:] E. Kohutiarová. Bratislava 2014, wyd. jako dokument dźwiękowy: [Czyta] P. Pilz. Levoča 2016, 1 płyta CD.

49. Błogosławiona wina. Powieść. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1953, 193 s. Wyd. nast.: wyd. nowe tamże 1956; wyd. 3 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1958, tamże: wyd. 4 1965, wyd. 5 1972, wyd. 6 1977, wyd. 7 1981, wyd. 8 1983; z posłowiem L. Głowackiego Warszawa: Novum 1989; wyd. 10 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1996, tamże: wyd. 11 2000, wyd. 12 2004, 2010; Bydgoszcz; Kodeń: Wydawnictwo "Koronis" 2010; Warszawa: Pax 2017.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czytają: R., R. Zarewicz. Lublin: „Polihymnia” 2008, 1 płyta CD.
Nowa wersja poz. .

50. Kielich krwi. Obrazek sceniczny w 2 aktach. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1954, 24 s. Przedruk zob. poz..

51. Rok polski. Obyczaj i wiara. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas 1955, 238 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1958, tamże: wyd. 3 1974, wyd. 4 1997, wyd. 5. 2017.

Przekłady

angielski

The Polish year. [Przeł.:] M. Lesniak, J. Zawistowski, T. Zawistowski. Scranton 2003.

52. Dziedzictwo. Powieść historyczno-obyczajowa. 1956-1967. [Współautor:] Z. Szatkowski. [Wyd. 2 łączne całości] T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996.

Adaptacje

radiowe

pt. Młode lata Juliusza Kossaka. Adaptacja: Z. Zawadzka. Polskie Radio 1982.

[Cz. 1]. Juliusz i Zofia. Londyn: Tern (Rybitwa) Book [1956], 240 s. Wyd. nast. bez własnego tytułu: tamże [1958]; Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1961, tamże: wyd. 2 1963, wyd. 3 1966.

Cz. 2. „Kierunki1963 nr 10-52, 1964 nr 1-28. Wyd. osobne Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1964. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1968.

Cz. 3. [Współautor:] Z. Szatkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1967, 763 s. Wyd. 2 tamże 1967.

Wyd. łączne całości: Cz. 1-3. T. 1-2. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1974, 738 + 734 s.; T. 1-2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996; Cz.1-3 Instytut Wydawniczy „PAX" 2014, 799 s.

53. Dnia jednego o północy... (Świetlicowa sztuka sceniczna w 2 odsłonach). Biuletyn Informacji Komitetów Postępowej Działalności Gospodarczej i Kultury przy Stowarzyszeniu PAX 1957 nr 10 s. 44-48. „Katolik 1957 nr 51/52 s. 14-15, 21.

54. Troja Północy. 966-1966. [Współautor:] Z. Szatkowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1960, 392 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1986 [wyd.] 4 2017.

Zbeletryzowana historia Słowian Połabskich.

55. Boże motory. [Opowiadanie]. Powst. 1962. Pierwodruk „Katolik” 1983 nr 18, 20. Wyd. osobne Bielsko-Biała: Dankos 1999, 28 s. Przedruk zob. poz..

Informacja o dacie powstania w poz. .

56. Pod lipą. Warszawa: Ruch 1962, [8] k. Przedr. zob. poz. .

Opowieść o Janie Kochanowskim.

57. Ognisty wóz. [Opowiadania]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1963, 101 s.

Zawartość

Widzę Go; Ognisty wóz; Mędrcy świata; Słupnik i kusiciel; Legenda o świętym Mikołaju z Pierśca [powst. 1938]; Naglące wołanie; Noc i świt.

58. Prometeusz i garncarz. [Opowieść dla młodzieży]. Warszawa: Ruch 1963, 31 s.

59. Purpurowy szlak. [Opowieść dla dzieci]. Warszawa: Ruch [1966], 31 s. Wyd. 2 Warszawa: Alfa 1988. Przedruk zob. poz. .

60. [Utwór dramatyczny o Ojcu Maksymilianie Kolbem]. Powst. przed 1968. Pierwodruk fragmentu pt. Numer 16670. (Akt III). „Katolik” 1982 nr 9 s. 7-8.

61. Na emigracji. Oprac. [i wstęp]: M. Pałaszewska. Warszawa: Rytm 1998, 400 s.

Zawartość

I. Teksty emigracyjne i o emigracji; II. Korespondencja.

62. W Polsce Podziemnej. Wybrane pisma dotyczące lat 1939-1944. Słowo wstępne: W. Bartoszewski. Wybór i oprac.: S. Jończyk, M. Pałaszewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1999, 391 s.

Zawartość

I. Gość oczekiwany [poz. ]; II. Opowiadania; III. Artykuły, dialogi, broszury, ulotki; IV. Sylwetki [księży E. Krauze i J. Ziei]; V. Powojenne wypowiedzi dotyczące lat okupacji.

63. Kielich krwi [poz.]; Zlecenie; Boże motory [poz. ]. Rzecz o św. Stanisławie ze Szczepanowa. Wstęp: B. Pytlos. Częstochowa: Święty Paweł 2004, 75 s.

64. Wspomnienia z Kornwalii 1947-1957. Red.: M. Rola, B. Górska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013, 255 s.

Na okładce podtytuł: Niepublikowane wspomnienia znanej pisarki.

Listy

Zob. też Twórczość poz. .

1. Zofia Kossak i Alfred Loepfe. (Wybór korespondencji). W: E. Rosner: Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków. Cz. 2. Cieszyn-Górki Wielkie 1995.
2. Jan Dobraczyński: Listy do Zofii Kossak. Wybór i oprac.: Mirosława Pałaszewska. Warszawa; Rzeszów: Agencja Wydawnicza Ad Oculos 2010, 335 s.

Analyses and reviews

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1966.

Słowniki i bibliografie

L. Brożek: Materiały do bibliografii (1922-1957) Zofii Kossak. „Życie i Myśl1957 nr 3.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Polski Słownik Biograficzny. T. 14 cz. 2. Wrocław 1969 (P. Grzegorczyk).
• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
Z.R. Wilkiewicz: Polnische Exilliteratur 1945-1980. Köln, Wien 1991.
M. Pałaszewska: Kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak; Konspiracyjne publikacje Zofii Kossak [Bibliografia]. W: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1 Warszawa 2000 (M. Czermińska).

Ogólne

Książki

A. Szafrańska: Kossak-Szatkowska. Warszawa: Agencja Autorska 1968, 75 s.
Zofia Kossak. Oprac. red.: M. Pałaszewska. Warszawa: Muzeum Niepodległości; Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956 1992, 104 s. [publikacja towarzysząca wystawie poświęconej Z. Kossak-Szczuckiej. Zawartość: M. Pałaszewska: Kalendarium życia i twórczości Zofii Kossak; A. Kamiński: Sąsiadka, działacz harcerski, bojownik; W. Bartoszewski: Z Zofią Kossak w podziemiu; M. Przyłęcka z d. Tomaszewska („Urszula”): Zofia Kossak jaką pamiętam (Wspomnienia łączniczki); A. Kimontt: Wspomnienia o Zofii Kossak i FOP-ie; J. Lasocka: Zofia Kossak w czasie okupacji; A. Bugnon-Rosset: Z „białych plam” w życiorysie Zofii Kossak (Wspomnienia córki); Janina Lasocka: „Weronika”; M. Wańkowicz: Wspomnienia o Zofii Kossak; Mirosława Pałaszewska: Konspiracyjne publikacje Zofii Kossak. – [Tu także utwory i listy Zofii Kossak:] Z listu Zofii Kossak do Józefa Birkenmajera (z 1931); Dekalog Polaka. Protest! [ulotka konspiracyjna]; .„..Byłem głodny...”; List do Prezydenta Władysława Raczkiewicza (z 1944); Uwagi o prasie podziemnej Polski w czasie okupacji niemieckiej].
E. Rosner: Wokół Zofii Kossak. Zbiór szkiców i przyczynków. [Posłowie:] M. Heller. Cieszyn-Górki Wielkie 1995, 108 s. [tu także w cz. 2: Zofia Kossak i Alfred Loepfe. (Wybór korespondencji)].
D. Głowińska, A. Szczygieł: Zofii Kossak-Szczuckiej życie i twórczość. Bielsko-Biała: Dankos 1996, 46 s.
Zwyczajna świętość. Zofia Kossak we wspomnieniach. Wstęp, oprac., wybór tekstów: K. Heska-Kwaśniewicz. Katowice Cieszyn: Macierz Ziemi Cieszyńskiej 1997, 129 s.
M. Pałaszewska: Zofia Kossak. Warszawa: von borowiecky 1999, 316 s.
B. Pytlos: Córa Sienkiewicza” czy„ Alicja w krainie czarów. Z dziejów recepcji twórczości Zofii Kossak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2002, 218 s. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, 2044.
J. Jurgała-Jureczek: Zofii Kossak dom utracony i odnaleziony. [Popularna biografia]. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2003, 28 s.
B. Pytlos: O powieściach historycznych Zofii Kossak. Katowice: Studio Noa; PAN Oddział 2005, 74 s.
D. Kulesza: Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2006, 394 s.
J. Jurgała-Jureczka. Dzieło jej życia. Opowieść o Zofii Kossak. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007, 232 s.
C. Tonini: Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów. [Przeł.:] T. i W. Jekiel. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny 2007, 241 s.
M. Nowak: Koncepcja dziejów w powieściach historycznych. Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2009, 347 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Literaturą Religijną ; 32.
J. Mrożek-Myszkowska: "Dziedzictwo" Zofii Kossak. Próba monografii. Toruń: Dom Wydawniczy Duet 2012, 313 s. [tu także bibliografia prac Z. Kossak, s. 303-313].
Z. Mokranowska: Fakty, historie, metafory. O twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2013, 264 s.
J. Jurgała-Jureczka: Zofia Kossak. Opowieść biograficzna. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN 2014 , 326 s.
Zofia – matka "Żegoty". Wspomnienia o Zofii Kossak-Szatkowskiej. Zebrała i oprac. J. Mrożek-Myszkowska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014, 187 s.
B. Bittner-Burkot, A. Fenby Taylor: Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska 1889-1968. [Biografia]. Górki Wielkie: Koss 2016, 189 s. [tekst w języku polskim i angielskim].
M. Bourkane: Chińskie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego. Poznań: Wydawnictwo Rys 2018, 29 s.

Artykuły

A. Drogoszewski: Zofia Kossak-Szczucka. Sylwetka literacka. Iskry 1933 nr 41.
T. Parnicki: Humanizm katolicki Zofii Kossak. Przegląd Powszechny 1938 nr 5, przedruk w tegoż: Szkice literackie. Warszawa 1978.
Z. Herling-Grudziński: Kłopoty moralistów i kłopoty z moralistami. Orzeł Biały”, Rzym 1946 nr 33.
T. Borowski: Alicja w krainie czarów. Pokolenie 1947 nr 1, przedruk w tegoż: Opowiadania z książek i gazet. Warszawa 1949.
Z. Starowieyska-Morstinowa: Bagaż literacki Zofii Kossak. Tygodnik Powszechny 1957 nr 18.
W. Maciąg: Zofia Kossak. W tegoż: [Szesnaście] 16 pytań. Kraków 1961.
W. Sadkowski: Dwudziestolecie: pragnienie konwersacji. W tegoż: Literatura katolicka w Polsce. Warszawa 1963 [m.in. o Z. Kossak].
W. Sadkowski: Zofia Kossak. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 37.
J. Ziomek: Zofia Kossak. Księga Powtórzonego Prawa. W tegoż: Wizerunki polskich pisarzy katolickich. Poznań 1963.
W. Bartoszewski: Z Zofią Kossak w podziemiu. Tygodnik Powszechny 1968 nr 24, przedruk w: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
J.M. Święcicki: Szlakiem staropolskiej literatury. Przewodnik Katolicki 1968 nr 27.
Z. Hierowski: Z. Kossak i powieść historyczna. W tegoż: Życie literackie na Śląsku w latach 1922-1939. Katowice 1969.
J. Szczypka: Pożegnanie Zofii Kossak. W tegoż: Powtórka z polskiego. Warszawa 1969.
E. Szonert: Bóg, człowiek, historia. (O twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej). Życie i Myśl 1969 nr 2.
M. Wańkowicz: Wspomnienie o Zofii Kossak. Kierunki 1971 nr 15, przedruk w: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
S. Podlewski: Heroiczne lata autorki „Krzyżowców Za i Przeciw 1972 nr 21, 22.
J. Lasocka: Zofia Kossak w czasie okupacji. Kierunki 1973 nr 14, 15, przedruk w: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
A. Kamiński: Sąsiadka, działacz harcerski, bojownik. Wrocławski Tygodnik Katolicki 1978 nr 16-17, przedruk w: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
B. Kruszewska: Tematyka Starego Testamentu w powieściach Jana Dobraczyńskiego i Zofii Kossak-Szczuckiej. Novum 1978 nr 2.
B. Petrozolin-Skowrońska: Pisarka z Górek Wielkich. Literatura 1979 nr 20.
W. Bodnicki: Wartości artystyczne dorobku pisarskiego Zofii Kossak. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax1981 nr 1.
E. Rosner: W świecie śląskim Zofii Kossak. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Pax1981 nr 1, przedruk w tegoż: Beskidzkie ścieżki pisarzy. Katowice 1982, Wokół Zofii Kossak. Cieszyn-Górki Wielkie 1995.
E. Szonert: Pisarstwo Zofii Kossak. Kierunki 1983 nr 15.
J. Trzynadlowski: Literackie wizje historyczne Zofii Kossak (Teoretycznoliterackie refleksje). Kultura, Oświata, Nauka 1983 nr 5.
M. Fazan: Śląsk w twórczości Zofii Kossak „Kultura, Oświata, Nauka 1984 nr 11/12.
Cz. Ryszka: Humanizm katolicki w twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. W tegoż: Milczący obecny i inne szkice o pisarzach katolickich. Katowice 1984.
D. Mazanowa: Czy są winy błogosławione?Osnowa1985 nr 13/14.
A. Kimontt: Wspomnienie o Zofii Kossak i FOP-ie. Fragment. Oprac.: W. Bartoszewski. Więź 1986 nr 4, przedruk w: Zofia Kossak. Warszawa 1992.
D. Mazanowa: Debiut literacki Zofii Kossak-Szczuckiej. „Prace Polonistyczne”. Seria 42: 1986.
D. Mazanowa: Zofia Kossak – o kobiecie i miłości. Osnowa 1986/87 nr 15/16.
D. Mazanowa: Zapomniany debiut znanej pisarki – pierwsze publikacje Zofii Kossak. Ruch Literacki 1988 nr 6.
D. Mazanowa: Wybrane zagadnienia warsztatu pisarskiego Zofii Kossak-Szczuckiej. „Prace Polonistyczne” Seria 45: 1989.
M. Heller: Związek Zofii Kossak-Szczuckiej ze Śląskiem Cieszyńskim. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1990/91 t. 23/24.
Z. Mazanowa: O niektórych problemach pisarstwa historycznego Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Polska powieść historyczna XX wieku. Lublin 1990.
D. Mazanowa: Nurt franciszkański w twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. Studium Franciszkańskie 1992 [t.] 5.
J. Błoński: Polak-katolik i katolik-Polak. Tygodnik Powszechny 1994 nr 34 [dot. ulotki przeciw zagładzie getta oprac. przez Z. Kossak].
E. Ferenc: Matka Boża w twórczości Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków. Warszawa 1995.
A. Smolka: Ze wschodu na zachód. Zofia Kossak-Szczucka o kresach Rzeczypospolitej. W: Kresy i pogranicza. Olsztyn 1995.
J. Jurgała-Jureczka: Kossak wędrówki po Śląsku. Kwartalnik Opolski 1998 nr 1.
J. Starnawski: Twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej po latach. W tegoż: Reymont i inni. Warszawa 2002.
U. Urbanik: Po obu stronach murów. Ostatnie dni Konstantynopola jako inspiracja literacka. Kraków 2004, passim.
E. Korepta: Zagadnienia tożsamości regionalnej Śląska Cieszyńskiego. Katowice 2005, passim.
M. Stępień: Wyproszona z kraju. (O Zofii Kossak-Szczuckiej). W tegoż: Jak grecka tragedia. Kraków 2005.
R. Jochymek: Zofia Kossak-Szczucka na beskidzkiej ziemi. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria2007 nr 7.
J. Studzińska: Sylwetki świętych w prozie Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży. „Język, Szkoła, Religia2007 T. 3.
S. Buryła: Katoliczka, patriotka, antysemitka. Gazeta Wyborcza 2008 nr 300 dod. „Gazeta na Święta”.
B. Gdak: O publicystyce okupacyjnej Zofii Kossak-Szczuckiej. Śląsk 2008 nr 10.
H. Szczechowicz: Zofia Kossak-Szczucka. Lata wojny 1939-1945. Zeszyt Naukowy – Muzeum Wojska w Białymstoku. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. 2008 z. 7.
M. Nadolna: Wznowienia książek Zofii Kossak dla młodego odbiorcy w latach 1957-2007. „Śląskie Miscellanea2008 z. 1 /2.
J. Studzińska: Topika sakralna w literaturze dla dzieci i młodzieży Zofii Kossak. „Język, Szkoła, Religia 2008 T. 4.
M. Bednarczuk: Zofia Kossak na tle współczesnych jej pisarek prawicowych. Arcana 2009 nr 4.
Jadwiga Miękina-Pindur: Listy o książkach. Wokół korespondencji Zofii Kossak i Ludwika Brożka. „Konteksty Kultury2009 nr 5.
K. Łozowska: Po co to zwierzę?Pogranicza2009nr 2.
K. Łozowska: Ta sama stara lampa, nowy dżin. Kobiece wspominkarstwo emigracyjne Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Archiwum Emigracji. 2009 z. 2.
K. Dybciak: Znaczenie twórczości Zofii Kossak w literaturze minionego stulecia „Arcana 2010, nr 5.
Z. Mokranowska: Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej w powieści Zofii Kossak-Szczuckiej "Beatum scelus". Świat i Słowo 2010 nr 2.
M. Borkowska: Wiara i forma. (Zofia Kossak – Teodor Parnicki). W: Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u. Lublin 2012.
E. Fiala: Na poziomie afektu – Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw Herling-Grudziński, Stefania Zahorska i Adolf Rudnicki. W tegoż: Abraham w polskiej prozie biblijnej. Lublin 2012.
K. Heska-Kwaśniewicz: "...treść ojczystej ziemi" Zofia Kossak jako malarka krajobrazów. W: Góry, Literatura, Kultura 2012 t. 6.
W. Turant: Dom Kossaków: dom otwarty. Śląsk 2013 nr 7/8.
A Bąk: Zofia Kossak-Szczucka – "Gerechte unter den Völkern". "Alice im Wunderland" oder Antisemitin? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Ścieniale Artium et Litterarum. 2014 [z.] 11.
Jadwiga Miękina Pindur: Lapidarium Zofii Kossak-Szatkowskiej z peregrynacji po Polsce popaździernikowej. „Konteksty Kultury2014 z. 1/2.
M. J. Olszewska: "Nienadaremny jest ten krzyż..." . Zofii Kossak portret kontrowersyjny. W: Żeromski i inni. Lublin 2015.
J. Kowalska-Leder: Dwie wersje raportu Jana Karskiego – dwie narracje o Polakach i Żydach (krajowa i emigracyjna); A. M. Szczepan-Wojnarska: Marzenie o odrodzeniu. Jan Karski i Zofia Kossak-Szczucka w kształtowaniu formuły życia po traumie. W: Jan Karski : świadek, emisariusz, człowiek. Warszawa 2015.
S. Michalska: Z ziemi lubelskiej na Wołyń, z Wołynia na Śląsk. Zofia Kossak-Szczucka – krzyż w jej życiu i twórczości. „Dialog Dwóch Kultur2015 z. 1.
T. Żukowski: Autowizerunek po katastrofie : Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Andrzejewski. Dwa polskie świadectwa Zagłady z lat 40. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. 2015 [t.] 25.
B. Łukarska: Siedemnastowieczna religijność polska w obrazie utworów powieściowych Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Czytanie Dwudziestolecia. 4 2016 t. 2.
J. Maciejewski: "To jeszcze mało, to jeszcze nie wystarcza" „Gazeta Polska 2017 nr 39 dod. 75-lecie Utworzenia "Żegoty".
E. Polak-Pałkiewicz: Antysemitka wśród narodów świata. Rzeczpospolita 2017 nr 71.
E. Polak-Pałkiewicz: Zofia Kossak wymyka się ze złotej klatki. Gazeta Polska 2017 nr 16.
M. Zając: Konspiracja w konspiracji. Polityka 2017 nr 48.
K. Masłoń: Polski dekalog Zofii Kossak: pisarka walcząca o Polskę. Do Rzeczy 2018 nr 14.

Pożoga

A. Grzymała-Siedlecki: Pod ostrym kątem. Wzniosłość i prawo. Rzeczpospolita 1922 nr 295 [wyd. poranne].
J. Krzyżanowski. „Przegląd Warszawski1923 nr 25.
[J. Iwaszkiewicz] Eleuter: Niewiasty kresowe. Wiadomości Literackie 1926 nr 109.
J. Kolbuszewski: Wokół „ Pożogi. Odra 1990 nr 11.
E. Tarka. „Przegląd Powszechny1991 nr 3.
Z. Hauser: Szlakiem „Pożogi. Rocznik Lwowski 1993/1994.
P. Pietrych: Myśli prawdziwej Polki albo „Pożoga” i jej czytelnicy. Rocznik Świętokrzyski 1994.
A. Pryszczewska-Kozołub: Dwie zapomniane powieści o Kresach. Zeszyty Naukowe. Filologia Polska. Uniwersytet Opolski 1995 z. 35 [dot. też: M. Dunin-Kozicka: Burza od Wschodu].
E. Pogonowska: Pożoga” Zofii Kossak-Szczuckiej, czyli rzecz o utracie kresów. W: Formy dyskursu w powieści. Lublin 1996.
E. Pogonowska: Wizja „obcych” w „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Swoi i obcy w literaturze i kulturze. Lublin 1997.
B. Pytlos: Między dobrem a złem – wokół „Pożogi ”Zofii Kossak-Szczuckiej. Litteraria 2000 [t.] 31.
Zofia Mokranowska: Zofia Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych. W: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2 Katowice 2012 [dot. głównie powieści: „Pożoga”].
J. Gizella: Rewolucja 1917 oczami Zofii Kossak. „Arcana2017 nr 5.

Wielcy i mali

E. Klich. „Język Polski1927 nr 1.

Ku swoim

J. Jurgała-Jureczka: Zapomniana powieść o Kresach. Guliwer 2016 nr 2.
J. Gizella: Rewolucja 1917 oczami Zofii Kossak. „Arcana 2017 nr 5 [dot. też: Pożoga; Wspomnienia z Kornwalii 1947-1957].

Złota wolność

F. Araszkiewicz. „Przełom1929 nr 3, przedruk w tegoż: Refleksje literackie. Lublin 1934.
S. Bednarski: Na marginesie „Złotej wolności ”Zofii Kossak-Szczuckiej. Przegląd Powszechny 1929 nr 545.
S. Kołaczkowski. „Pamiętnik Warszawski1929 nr 1.
M. Wejsblum: Reformacja w „Złotej wolności. Reformacja w Polsce 1934 nr 21/24.
A. Monarski: Rozbiór krytyczny powieści Zofii Kossak-Szczuckiej „Złota wolność. Lwów: Wydawnictwo Vita 1936, 61 s.
W. Smaszcz: Problem nawrócenia w „Złotej wolności” Zofii Kossak. Kierunki 1986 nr 23.
J. Tazbir: Złota wolność” Zofii Kossak-Szczuckiej w opinii recenzentów. Pamiętnik Literacki 2009 z. 2.
I. Łossowska: Śladami moich lektur. Warszawa 2012 [m.in. dot. Z. Kossak].

Szaleńcy Boży

J. Ostaszewski: O rzeczywistości powieściowej. Z powodu „Złotej wolności” Zofii Kossak-Szczuckiej. Droga 1929 nr 4.
L. Pomirowski. „Głos Prawdy1929 nr 292.
J. Birkenmajer: Przedśpiew „Dumy o hetmanieWiadomości Literackie 1930 nr 8.

Legnickie pole

S. Cywiński: Powieść historyczna o wieku XIII; A. Jesionowski: Świat śląski w „Legnickim polu.Myśl Narodowa 1930 nr 54.
L. Piwiński. „Wiadomości Literackie1931 nr 4.
D. Mazanowa: Legnickie pole” Zofii Kossak-Szczuckiej. Szkice Legnickie 1997 t. 19.
E. Białek: Otto Forst de Battaglias Idee der "geistigen Abrüstung" und seine Übersetzung des Romans "Die Walstatt von Liegnitz" von Zofia Kossak. „Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne2016 vol. 44.

Nieznany kraj

L. Piwiński: Powieść o Górnym Śląsku. Wiadomości Literackie 1932 nr 51.
Z. Zielonka: Nieznany kraj” Zofii Kossak-Szczuckiej. Kwartalnik Opolski 1959 nr 4.
B. Pytlos: Zofii Kossak troska o książki dla polskiego czytelnika w latach 1945-1946; Funkcja książki w kompozycji „Nieznanego kraju ” Zofii Kossak. Zarys problematyki. „Studia Bibliologiczne2001 t. 13; 2002 t. 14.

Krzyżowcy

E. Breiter: Wielka wizja powieściowa krucjaty. Wiadomości Literackie 1936 nr 26.
J. Krzyżanowski: Epopeja pierwszej krucjaty. Pion 1936 nr 23.
M. Morstin-Górska. „Verbum1936 nr 3.
Z. Starowieyska-Morstinowa. „Przegląd Powszechny1936 nr 2.
E. Breiter: Dwie powieści historyczne. Wiadomości Literackie 1937 nr 17 [dot. też: H. Malewska: Żelazna kurtyna].
R. Kołoniecki: Laboratorium taniego optymizmu. Pion 1937 nr 26.
J. Święcicki: Z problematyki powieści katolickiej. Marchołt 1937/38 nr 2.
T. Parnicki; J. Święcicki: Postawa duchowa Szczuckiej w „Krzyżowcach. Przegląd Powszechny 1937 nr 4, 5.
S. Mackiewicz: Sienkiewiczowska córa. Wiadomości”, Londyn 1955 nr 33.
D. Kucharska-Zarzycka: O uniwersalizmie chrześcijańskim czyli „Krzyżowcach” Zofii Kossak „Kierunki 1957 nr 1.
W. Maciąg: Historia w oczach Zofii Kossak. Życie Literackie 1957 nr 23 [dot. też: Król trędowaty].
Z. Pędziński: Nad krzyżowymi kronikami Zofii Kossak. W tegoż: Dalecy i bliscy. Poznań 1957 [dot. też: Król trędowaty].
M. Kamińska: Archaizacja językowa w „Krzyżowcach ”Zofii Kossak-Szczuckiej. Rozprawy Komisji Językowej 1959 t. 6.
A. Rogalski: Zofia Kossak i jej „Krzyżowcy. W tegoż: Profile i preteksty. Warszawa 1959, przedruk w tegoż: Ku światłu. Warszawa 1985.
J. Łukasiewicz: Krzyżowcy” po latach. Tygodnik Powszechny 1968 nr 24.
E. Tarka: Śląscy realizatorzy europejskiej christianitas w „ Krzyżowcach ” Zofii Kossak. Ruch Literacki 1994 nr 1/2.
Cz. Ryszka: Historia święta i nieświęta w powieści „Krzyżowcy. Homo Dei 1998 nr 2.
I Rajczew: Wojownicy polscy w pierwszej wyprawie krzyżowej. Rozważania na podstawie powieści "Krzyżowcy" Zofii Kossak. ”Postscriptum Polonistyczne2013, nr 2.

Król trędowaty

W. Maciąg: Historia w oczach Zofii Kossak. Życie Literackie 1957 nr 23 [dot. też: Krzyżowcy].
Z. Pędziński: Nad krzyżowymi kronikami Zofii Kossak. W tegoż: Dalecy i bliscy. Poznań 1957 [dot. też: Krzyżowcy].

Puszkarz Orbano

D. Mazanowa: Genialny wynalazca i historia. (O „Puszkarzu Orbano” Zofii Kossak-Szczuckiej). „Prace Polonistyczne” Seria 47: 1991/1992.

Bez oręża

E. Breiter: Waga moja, to miłość moja. Wiadomości Literackie 1938 nr 22.
J. Święcicki: Problematyka ideologiczna „Bez oręża. Prosto z Mostu 1938 nr 18/19.
M.J. Olszewska: Ku ideałowi „radości doskonałej ”- refleksja o dziele świętego Franciszka w kontekście „Bez oręża” Zofii Kossak-Szczuckiej. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Warszawa 2004.

Laska Jakubowa

K. Heska-Kwaśniewicz: O „ Lasce Jakubowej. Watra 1997.

Suknia Dejaniry

S. Pigoń: Z pana – chłop. Historia pewnego wątku literackiego. Tygodnik Powszechny 1949 nr 12.
J.J. Lipski: Tunika Nessosa czyli idea katolickiego państwa narodu polskiego. Twórczość 1959 nr 1, przedruk w tegoż: Tunika Nessosa. Warszawa 1992.
J. Turnau: Kształt ludzki. Więź 1959 nr 10.
S. Pigoń: Z czego utkana została „Suknia Dejaniry. W tegoż: Z ogniw życia i literatury. Wrocław 1961.

Warna

D. Mazanowa: Dwa wizerunki Władysława III Warneńczyka. („Strzemieńczyk” J.I. Kraszewskiego i „Warna ”Z. Kossak-Szczuckiej). Sprawozdanie z Czynności i Posiedzenia Naukowego Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1988 nr 6.

Z otchłani

P. Jasienica: Droga przez otchłań. Tygodnik Powszechny 1946 nr 41.
T. Borowski: Alicja w krainie czarów. „Pokolenie1947 nr 1, przedruk w tegoż: Opowiadania z książek i gazet. Warszawa 1949, nawiązanie: J. Szczypka: Glosa oświęcimska. W tegoż: Przypomnienia. Warszawa 1975.
D. Mazanowa: Zofii Kossak-Szczuckiej relacja z obozu w Auschwitz-Birkenau. Akcent 1993 nr 3.
J. Jurgała-Jureczka: Niebo nad otchłanią. W obronie wspomnień oświęcimskich Zofii Kossak. Annales Silesiae 1996.

Przymierze

S. Lichański: Epos o sprzymierzeńcu nieba. Nowe Książki 1957 nr 10.
D. Bawoł: Przymierze” Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4.

Błogosławiona wina

J. Jasieńczyk: Wina ”Sapiehy i wina Zofii Kossak. Kultura”, Paryż 1953 nr 5.
T. Terlecki: Czy nowy typ powieści katolickiej?Wiadomości”, Londyn 1953 nr 25.

Dziedzictwo

M. Brzóstowicz: Apokryf rodzinny – autobiografia inaczej. (Hanna Malewska [„Apokryf rodzinny”] – Zofia Kossak [„Dziedzictwo”] – Teodor Parnicki [„Tożsamość”]). Ruch Literacki 1993 nr 6.
M. Brzóstowicz: Dziedzictwo” Zofii Kossak. W tejże: Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1998.
K. Nowosielski: Przypomniane "Dziedzictwo". Bliza 2012, nr 4.

Troja Północy

K. Brończyk: Tragedie słowiańskiego Hoim. Życie i Myśl 1961 nr 3/4.

Wspomnienia z Kornwalii 1947-1957

K. Heska-Kwaśniewicz. „Śląsk2008 nr 5.
J. Gizella: Rewolucja 1917 oczami Zofii Kossak. Arcana 2017 nr 5 [dot. też: Pożoga; Ku swoim].