BIO

Urodzona 21 października 1910 w Warszawie; córka Stanisława Rostkowskiego, nauczyciela gimnazjalnego, i Marii z Lewickich. Uczęszczała do Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Siedlcach, gdzie w 1928 zdała egzamin maturalny. Następnie podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW); magisterium uzyskała w 1933. Była członkiem studenckiego Koła Polonistów, a następnie Towarzystwa Polonistów. Przez rok studiowała również na Wydziale Pedagogicznym UW. W 1933-35 pracowała jako nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Janiny Tymińskiej w Warszawie. Debiutowała w 1935 artykułem pt. Pojęcie tendencji w sztuce, ogłoszonym w „Marchołcie” (nr 4; podpisana E. Rostkowska). W tymże roku wyszła za mąż za Bohdana Korzeniewskiego, reżysera i krytyka teatralnego. W 1935-37 była wykładowcą na wieczorowych kursach dla dorosłych. W 1937-39 pracowała jako nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Julii z Janowskich Statkowskiej i równocześnie uczyła w Lycée Français de Varsovie. Artykuły i recenzje literackie publikowała w „Pionie” (1935-36) i „Życiu Literackim” (1937-38). W czasie okupacji niemieckiej początkowo przebywała w Warszawie, a w 1941-44 we wsi Brzozów pod Siedlcami, gdzie uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu wojny zamieszkała w Łodzi i rozpoczęła współpracę z „Kuźnicą” (1946-50, m.in. stałe recenzje literackie). W 1947-48 pracowała jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, gdzie zajmowała również stanowisko kierownika biblioteki. Należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1947 została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związku Literatów Polskich; skreślona na własną prośbę w 1954). Artykuły i recenzje literackie publikowała m.in. w „Twórczości” (1948-49), „Nowej Kulturze” (1950-52), „Życiu Literackim” (1951, 1953-54), „Pamiętniku Literackim” (1951, 1957-70, z przerwami), „Ruchu Literackim” (1961-68, z przerwami). W 1948 przeniosła się do Warszawy, gdzie weszła w skład zespołu założycieli i organizatorów Instytutu Badań Literackich (IBL). Od 1950 była etatowym pracownikiem IBL, pełniąc kolejno funkcje kierownika Zakładu Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu (później Dział Historii Literatury XX wieku), od 1954 Działu Dokumentacji Naukowej Końca XIX i XX wieku, a od 1967 Pracowni Dokumentacji Naukowej Literatury (później Dział Dokumentacji Historycznoliterackiej XIX i XX wieku). Równocześnie od 1950 należała do komitetu redakcyjnego nowej edycji Literatury polskiej Gabriela Korbuta (później Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut»). Od 1952 była członkiem Rady Naukowej IBL Polskiej Akademii Nauk. W 1952-55 redagowała serię Materiały do Dziejów Postępowej Publicystyki (t. 1-4), a w 1953-59 serię Materiały Bibliograficzne (t. 1-6). W 1955 uzyskała stopień kandydata nauk filologicznych na podstawie pracy pt. O «Nocach i dniach» Marii Dąbrowskiej (promotor profesor Kazimierz Wyka), a w 1956 została docentem. W 1958 przebywała na dwumiesięcznym stażu naukowym w Paryżu, a w 1963 na miesięcznym stażu na Węgrzech. W 1963-66 kierowała pracami nad Kroniką życia literackiego Polski Ludowej w 1944-1963. Od 1966 do przejścia na emeryturę w 1980 była członkiem zespołu Pracowni Badań Kultury Literackiej IBL. Zmarła 23 czerwca 1983 w Warszawie; pochowana na cmentarzu komunalnym w Piasecznie.

Works

1. Zofia Nałkowska. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza Polonista 1949, 19 s.

2. Zarys literatury polskiej. Dla klasy II. Wraz z antologią poezji i publicystyki. Cz. 2. 1918-1950. Oprac. E. Korzeniewska przy współpracy A. Wasilewskiego. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1952, 287 s. Wyd. 2 tamże 1953.

3. O Marii Dąbrowskiej i inne szkice. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 179 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Zawartość

Cztery szkice o „Nocach i dniach”; Z badań nad ideologią Gabrieli Zapolskiej; O „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. Zapomniany nowelista [Z. Niedźwiedzki].

4. Maria Dąbrowska. (1889-1965). Poradnik bibliograficzny. Warszawa: Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny 1969, 50 s.

5. Maria Dąbrowska. Kronika życia. Warszawa: Czytelnik 1971, 382 s.

6. Maria Dąbrowska. [Szkic biograficzny]. Warszawa: Iskry 1976, 83 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Jednolitość twórczości Marii Dąbrowskiej. Życie Literackie 1948 z. 1/6 s. 1-11.
Z zagadnień dzieła literackiego. Polonistyka 1948 nr 1 s. 5-13.
Od „Walki z szatanem” do „Przedwiośnia. W: Stefan Żeromski. Warszawa 1951 s. 301-326.
Twórczość dramatyczna Zapolskiej w latach 1895-1900. Pamiętnik Literacki 1956 z. 3 s. 29-60.
Miriam nieznany. Pamiętnik Literacki 1959 z. 3/4 s. 415-430.
Miriam – redaktor „Życia. Ruch Literacki 1961 nr 2 s. 65-75.
Opowiadania Marii Dąbrowskiej; Bibliografia opowiadań Marii Dąbrowskiej. W: Maria Dąbrowska. Warszawa 1963 s. 113-127, 339-349.
Krytyka francuska o rozwoju powieści XX wieku. Ruch Literacki 1964 nr 5/6 s. 227-239.
Miriam a dekadentyzm i symbolizm. W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. Warszawa 1965 s. 80-104.
Miriam a Norwid. Pamiętnik Literacki 1965 z. 2 s. 407-424.
Materiały literackie” Marii Dąbrowskiej. Pamiętnik Literacki 1967 z. 1 s. 223-236.
Życie” (1887-1891); „Świat” (1888-1895). W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 1. Warszawa 1968 s. 207-220, 221-232.
Miejsce „Nocy i dni” w literaturze polskiej. Pamiętnik Literacki 1970 z. 1 s. 161-179.
Maria Dąbrowska o pamiętnikarstwie. „Pamiętnikarstwo Polskie1971 nr 1 s. 41-50.
Nad wspomnieniami Józefa Conrada. „Pamiętnikarstwo Polskie1972 nr 2 s. 15-39.
O dramatach Marii Dąbrowskiej. Pamiętnik Teatralny 1972 z. 2 s. 162-177.
Tradycja i nowoczesność – Maria Dąbrowska. W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1972 s. 117-149.
Sytuacja książki polskiej w latach 1926-1932. W: Problemy wiedzy o kulturze. Wrocław 1986 s. 431-446.

Prace redakcyjne

1. Stefan Żeromski. [Zbiór rozpraw]. Prace wykonano w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Epoki Imperializmu Instytutu Badań Literackich pod kierunkiem E. Korzeniewskiej. Warszawa: Czytelnik 1951, 369 s.
2. Wybór opowiadań współczesnych autorów polskich. Oprac. i wstępem opatrzyła E. Korzeniewska. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 260 s.
3. W. Bieliński: Wybór artykułów. Tłum. R. Mayenowa [i in.]. Pod red. E. Korzeniewskiej. Przypisy oprac.: E. Dębnicka. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 452 s.
4. S. Żeromski: Dzienniki. Redakcja naukowa: E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1953-1956. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

[T.] 1. 1882-1886. Do druku przygotowali: W. Borowy i S. Adamczewski. Przedmowa: A. Wasilewski. Przypisy: J. Kądziela. 1953, 562 s.

[T.] 2. 1886-1887. Do druku przygotował S. Adamczewski. Przypisy oprac.: J. Kądziela. 1954, 642 s.

[T.] 3. 1888-1891. Do druku przygotował z autografu i przypisami opatrzył: J. Kądziela. 1956, 701 s.

5. G. Zapolska: Dzieła wybrane. Red. E. Korzeniewska. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum. 1958-1962.Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

[T.] 1. Publicystyka. Cz. 1-2. Oprac.: J. Czachowska i E. Korzeniewska. Teksty artykułów skolacjonowała i przygotowała do druku: A. Piorunowa. 1958-1959, LXXXVI, 406 s.

[T.] 2. Publicystyka. Cz. 3. Oprac.: J. Czachowska. 1962, XL, 657 s.

6. J. Stradecki: Julian Tuwim. Bibliografia. Redakcja naukowa E. Korzeniewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 609 s. Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
7. Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej pod red. E. Korzeniewskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 432 s. Z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
8. Słownik współczesnych pisarzy polskich. Oprac. zespół pod red. E. Korzeniewskiej. Zespół autorski: Z. Biłek, M. Brykalska, J. Czachowska, J. Kądziela, E. Korzeniewska, F. Lichodziejewska, R. Loth, J. Stradecki, B. Winkiel. T. 1-4. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963, 1964, 1966, 722 + 748 + 656 + 546 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody

Nagroda zespołowa Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w 1966.
9. M. Dąbrowska: Pisma rozproszone. T. 1-2. Red. i przypisy E. Korzeniewska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 563 + 755 s.
10. M. Dąbrowska: Opowiadania. Wstęp, red. i przypisy: E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1967, 832 s.
11. Z. Przesmycki: Wybór pism krytycznych. T. 1-2. Oprac.: E. Korzeniewska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1967, 430 + 420 s.
12. B. Winklowa: Tadeusz Żeleński (Boy). Twórczość i życie. Redakcja naukowa: E. Korzeniewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 794 s. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
13. M. Dąbrowska: Domowe progi. [Powieść]. Wstęp i przygotowanie do druku: E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1969, 273 s.
14. M. Dąbrowska: Przygody człowieka myślącego. Powieść. Komentarz i przygotowanie tekstu z rękopisów E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1970, 906 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1972, wyd. 3 1974, wyd. 4 z przedmową A. Kowalskiej 1987.
15. M. Dąbrowska: Noce i dnie. T. 1-5. Wyd. 17 krytyczne. Red., posłowie i komentarz: E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1972, 459 + 561 +737 s. Wyd. 18 tamże 1972.
16. M. Dąbrowska: Szkice o Conradzie. Wyd. 2 uzupełnione. Wstęp, red. i przypisy: E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik 1974, 285 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN ok. 1963.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.

Ogólne

Artykuły

S. Żółkiewski: Ewa Korzeniewska. Biuletyn Polonistyczny 1984 nr 1.
M. Brykalska: Ewa Korzeniewska. Pamiętnik Literacki 1986 z. 1.

Zarys literatury polskiej

S. Sandler: Literatura polska okresu imperializmu. Nowa Kultura 1952 nr 47.

O Marii Dąbrowskiej i inne szkice

J. Sławiński: Studium o epice Marii Dąbrowskiej. Twórczość 1957 nr 9.
A. Hutnikiewicz. „Pamiętnik Literacki1958 z. 2.

Maria Dąbrowska. Kronika życia

T. Kłak: Moje lektury. Kamena 1971 nr 16.
A. Konkowski: Klucz do twórczości. Nowe Książki 1971 nr 17.
Z. Kozarynowa: O kronice życia Marii Dąbrowskiej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1972 nr 38.

Maria Dąbrowska [Szkic biograficzny]

W. Żukrowski: Pochlebna miniatura. Nowe Książki 1976 nr 12.

G. Zapolska: Dzieła wybrane

T. Weiss. „Ruch Literacki1960 nr 3.

Słownik współczesnych pisarzy polskich

Z. Lichniak: O ksiąg umiłowaniu nie zawsze wzajemnym. Kierunki 1963 nr 35.
M. Danilewiczowa: Pod znakiem nauk służebnych. Kultura”, Paryż 1964 nr 5.
J. Kapuścik, B. Królikowski. „Przegląd Humanistyczny1965 nr 6.
P. Grzegorczyk: Ocena krytyczna trzech tomów „Słownika współczesnych pisarzy polskich. Przegląd Humanistyczny 1966 nr 1.
Z. Jastrzębski: Problematyka badawcza literatury wojennej. Przegląd Humanistyczny 1966 nr 5.

M. Dąbrowska: Pisma rozproszone

R. Matuszewski: W poszukiwaniu ideału kultury. (Maria Dąbrowska czyli o autonomii literatury). Wiatraki 1966 nr 2.

Z. Przesmycki: Wybór pism

S. Lichański: Miriam jako krytyk. Twórczość 1968 nr 12.
A. Międzyrzecki: Miriam. Świat 1968 nr 5.
T. Weiss: Krytycznoliteracki dorobek Zenona Przesmyckiego. Ruch Literacki 1968 nr 5.