BIO

Urodzony 22 lipca 1908 w Warszawie; syn Ludwika Kornackiego, artysty złotnika, i Felicji z Życieńskich. Do szkół uczęszczał w Brodnicy (1921-23), a następnie w Warszawie do Gimnazjum im. Władysława IV i w Suwałkach, gdzie ukończył ostatnią klasę gimnazjum (nie składając egzaminu maturalnego). Debiutował w 1931 opowiadaniem pt. Pan Sielanko, ogłoszonym w „Kobiecie Współczesnej” (nr 30). W 1932-33 był sekretarzem redakcji pisma „Epoka”, gdzie publikował również w latach następnych artykuły oraz recenzje literackie i teatralne. W 1933 był inicjatorem wraz z Heleną Boguszewską (późniejszą żoną) utworzenia zespołu literackiego „Przedmieście”, którego był członkiem do rozwiązania grupy w 1937, współredagował także wydawane przez tę grupę tomy zbiorowe. Był współpracownikiem Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Prozę i artykuły publicystyczne ogłaszał w „Lewarze” (1934, 1936) i „Prosto z Mostu” (1936, 1938). Podczas okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i brał czynny udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym. W lutym 1944 z polecenia Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) wszedł w skład konspiracyjnej Krajowej Rady Narodowej, w której był przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Wychowania, a także członkiem Komisji Propagandowej oraz Komisji Wyznaniowej i Narodowościowej. Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Od 1944 był członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Od grudnia 1944 do grudnia 1947 należał do PPS (tu od lipca 1945 do 1947 był członkiem Rady Naczelnej). W 1945-47 pracował w Prezydium Rady Ministrów w Warszawie jako dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej (którego był twórcą), a następnie jako dyrektor Funduszu Kultury. W tym samym czasie wchodził w skład Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich. Artykuły i prozę ogłaszał m.in. w pismach „Odrodzenie” (1944-45), „Nowa Epoka” (1945), „Lewy Tor” (1945-46) i „Młodzi Idą” (1945-46). W 1948 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Od 1950 zajmował się wyłącznie pracą literacką. W 1958 we współpracy z H. Boguszewską reaktywował działalność zespołu literackiego „Przedmieście”, ostatecznie rozwiązanego w styczniu 1962. Brał udział w spotkaniach warszawskiego Klubu Krzywego Koła. W 1959 przebywał wraz z H. Boguszewską na trzymiesięcznym stypendium w Paryżu, zbierając materiały do książki o francuskim proletariacie. W końcu września 1961 został aresztowany i w lutym 1962 postawiony przed sądem pod zarzutem „kolportażu i przechowywania wydawnictw zagranicznych” (podczas rewizji skonfiskowano 14 tomów dzienników prowadzonych w 1943-61, które następnie zostały zniszczone w urzędzie Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie). Skazany na jeden rok więzienia, przebywał w zakładzie karnym w Potulicach do lipca 1962. W późniejszym okresie fragmenty prozy publikował w „Miesięczniku Literackim” (1971, 1974, 1977). Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski IV klasy (1945). Zmarł 11 listopada 1981 w Warszawie.

Twórczość

1. Oczy i ręce. [Powieść]. Warszawa: Bracia Drapczyńscy 1934, 146 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1946, tamże wyd. 3 1953, wyd. 4 1954.

Przekłady

rosyjski

Głaza i ruki. [Przeł.] K. Dunin-Borkowski. W: H. Boguszewska, J. Kornacki: Izbrannoe. Moskva 1953.

2. Pierwszy maja. Warszawa 1934. Zob. Prace redakcyjne poz. .

Tu J. Kornackiego: Pierwszy maja. [Opowiadanie]; Gołębie. Sztuka w 5 obrazach. Przedruk zob. poz. .

3. Przedmieście. Warszawa 1934. Zob. Prace redakcyjne poz. .

Tu J. Kornackiego: Noc z policjantem na gałęzi; Latający Holender; Krawcy; Agata z ulicy Figowej; Kwesta. [Współautorka:] H. Boguszewska.

4. Jadą wozy z cegłą. Powieść. [Współautorka:] H. Boguszewska. Lwów, Warszawa: Książnica Atlas 1935, 256 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1938; wyd. 3 Warszawa: Gebethner i Wolff 1948; Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952, tamże wyd. nowe 1953; wyd. 3 1955. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

rosyjski

Vezut kirpič. [Przeł.] N. Krymova. W: H. Boguszewska, J. Kornacki: Izbrannoe. Moskva 1953.

5. Korona i kopyto. Bajka w 4 obrazach. Powst. 1935.

Maszynopis w Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

6. Wisła. Powieść. [Współautorka:] H. Boguszewska. Lwów, Warszawa: Książnica Atlas 1935, 321 s. Wyd. nast.: Warszawa: Gebethner i Wolff 1948. Przedruk zob. poz. . Por. poz. .

Adaptacje

radiowe

Adaptacja pt. Ludzie Wisły. Polskie Radio 1937.

7. Polonez. [Cykl powieściowy]. 1936-1939.

T. 1. Nois Parisiens. Powieść. [Współautorka:] H. Boguszewska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1936, 244 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wiedza 1946; wyd. 3 tamże 1946; wyd. 3 [!] Warszawa: Książka i Wiedza 1950.

T. 2. Deutsches Heim. Powieść. [Współautorka:] H. Boguszewska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1937, 423 s. Wyd. 2 Warszawa: Wiedza 1946.

T. 3. Wschód. Warszawa: Nasza Księgarnia 1939, 430 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wiedza 1946, wyd. 3 tamże 1948.

T. 4. H. Boguszewska: Święcona kreda. Warszawa: Nasza Księgarnia 1939, 526 s. Wyd. 2 z przedmową J. Kornackiego. Warszawa: Wiedza 1948.

Wyd. łączne całości t. 1/2-3/4: wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1955, 428 + 515 s. Przedruk zob. poz. .

8. Ludzie Wisły. Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] H. Boguszewska, A. Ford, J. Zarzycki. Ekranizacja 1937.

Na podstawie powieści Wisła [poz. ].

9. Ludzie śród ludzi. Autorzy: H. Boguszewska, J. Kornacki. Warszawa: Wiedza 1946, 73 s. Wyd. 2 tamże 1948.

Tu autorstwa J. Kornackiego: Słowo o Dembińskim (Lublin – jesień 1944, Kraków – wiosna 1945); Towarzysz Dubois (Warszawa, jesień 1945).

10. Kręgle i kule. Powst. ok. 1951. Druk fragmentów „Twórczość” 1951 nr 4 s. 78-97. Wyd. osobne całości: Warszawa: Książka i Wiedza 1959, 240 s.

11. Las. [Powieść; współautorka:] H. Boguszewska. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1955, 220 s. Przedruk zob. poz. .

12. Rozsada. [Opowiadania]. Warszawa: Czytelnik 1955, 166 s.

Zawartość

Na Podwalu; Na Solcu; W Nowym Dworze; W Zazębiu.

13. Pisma wybrane. [Współautorka:] H. Boguszewska. Wyboru dokonał H. Michalski. T. 1-2. Warszawa: Czytelnik 1956, 703 + 761 s.

Tu autorstwa J. Kornacki oraz J. Kornacki i H. Boguszewskiej: T. 1: Nango; Krawcy [poz. ]; Gołębie [poz. ]; Jadą wozy z cegłą [poz. ]; Wisła [poz. ]. – T. 2: Polonez [poz. ]; Las [poz. ]; Rozsada [poz. ]; Kręgle i kule [poz. ].

14. Zielone lato 1934. [Wspomnienia; współautorka:] H. Boguszewska. Warszawa: Książka i Wiedza 1959, 277 s.

15. Kamieniołomy. [Dzienniki]. T. 1-14. Powst. 1939-1961. Druk fragmentów pt.: Wyciągi z pamiętników J. Kornackiego. [B.m.w.* 1981?], 66 k.; pt. Rękopisy nie płoną. Cz. 1-2. Oprac.: G. Sołtysiak, J. Stępień. „Przegląd Tygodniowy” 1998 nr 14.

Wg informacji J.J. Lipskiego („Zapis*1978 nr 5 s. 87-90) pełny tekst rękopisu dzienników został zniszczony przez Prokuraturę Wojskową w Warszawie w 1974.
Wg J. Siedleckiej (Radość dokumentowania. W tejże: Obława. Warszawa 2005) zachowane obszerne fragmenty dzienników zostały jednak przekazane przez C. Kiszczaka rodzinie pisarza.

16. Powieść pod różą. [Współautorka:] H. Boguszewska. Powst. 1960-1963. Maszynopis w Muzeum Literatury, Warszawa.

17. Mokotów – Potulice. Powst. 1962-1964. Druk fragmentów: Wybrała i podała do druku H. Kirchner. „Odra” 1992 nr 9-10, s. 37-43, 45-51.

Zapiski z pobytu w więzieniu w 1962.

Przekłady

1. J.M. Mackinder: Praca indywidualna w klasach dla najmłodszych. Przeł. z angielskiego J. Kornacki. Dostosowała do potrzeb nauczyciela polskiego: H. Dobrowolska. Warszawa: Nasza Księgarnia 1935, 136 s.

Prace redakcyjne

1. Pierwszy maja. Książka zbiorowa. Red.: H. Boguszewska, J. Kornacki. Warszawa: Rój 1934, 294 s.
2. Przedmieście. [Książka zbiorowa]. Red.: H. Boguszewska, J. Kornacki. Warszawa: Rój 1934, 275 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Wywiady

Tam, gdzie jadą wozy z cegłą. Wywiad z Heleną Boguszewską i Jerzym Kornackim. Kurier Literacko-Naukowy 1935 nr 10.
Tajemnice twórczości. U Boguszewskiej i Kornackiego. [Rozm.] S. Szurlejówna. Prosto z Mostu 1936 nr 24.
Z Boguszewską i Kornackim o „Przedmieściu. [Rozm.] A. Galis. W tegoż: Poszukiwacz prawdziwej rozmowy. Warszawa 1977.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1981” wyd. 1986 (A. Biernacki).
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 3 Warszawa: Muzeum Niepodległości 1992 (U. Ćwierzyńska, J. Fronczak).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (D. Knysz-Rudzka).

Ogólne

Artykuły

A. Wasilewski: Na drogach mieszczańskiego protestu. (O twórczości Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego). Twórczość 1950 nr 2.
H.M. Małgowska: Nowa formuła powieści społecznej. Z działalności grupy literackiej „Przedmieście”. W: Z problemów literatury polskiej XX w. T. 2. Warszawa 1965.
A. Ptak: Twórcy „Przedmieścia” – Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki. W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1972.
J.J. Lipski: Sprawa zniszczenia dzienników Jerzego Kornackiego. Zapis* 1978 nr 5.
K. Jakowska: Międzywojenna powieść perswazyjna. Warszawa 1992, passim.
H. Kirchner: O Zespole Literackim „Przedmieście” z epilogiem. Odra 1992 nr 9.
J.J. Lipski: Jerzy Kornacki. Więź 1992 nr 10.

Oczy i ręce

• [T. Sinko] R. „Kurier Literacko-Naukowy1934 nr 49.

Jadą wozy z cegłą

E. Breiter: O tymczasowości chwili obecnej. Wiadomości Literackie 1935 nr 9.
A. Grzymała-Siedlecki: Jaką cegłę wiozą te wozy?Kurier Warszawski1935 nr 70.
Z. Mianowska. „Pion1935 nr 14.
Z. Starowieyska-Morstinowa. „Przegląd Powszechny1935 nr 5.
K.W. Zawodziński: Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich. 4. Wypaczenia doktrynalnego naturalizmu. Przegląd Współczesny 1936 nr 11, przedruk w tegoż: Z pism... Opowieści o powieści. Kr 1963 [dot. też Wisła].

Wisła

E. Breiter: Mitologia dzisiejszej Wisły. Wiadomości Literackie 1936 nr 1.
A. Jesionowski: Jeszcze jeden nieznany świat. Prosto z Mostu 1936 nr 2.
Z. Mianowska. „Pion1936 nr 32.
S. Rogoż. „Skamander1936 nr 67.
Z. Starowieyska-Morstinowa. „Przegląd Powszechny1936 nr 2.
K.W. Zawodziński: Blaski i nędze realizmu powieściowego w latach ostatnich. 4. Wypaczenia doktrynalnego naturalizmu. Przegląd Współczesny 1936 nr 11, przedruk w tegoż: Z pism... Opowieści o powieści. Kr 1963 [dot. też Jadą wozy z cegłą].

Polonez

E. Breiter: Inny rytm z zachodniej granicy. „Wiadomości Literackie1937 nr 5.
K. Czachowski: Dwa przekroje życia polskiego. Czas 1937 nr 187.
A. Jesionowski: Bezdroża. Kultura 1937 nr 50.
K. Kuryluk: Powieść o Polsce współczesnej. Naprzód 1937 nr 234, toż „Robotnik” 1937 nr 233.
J.K. Wende: Polonez” Polski Odrodzonej. Epoka 1938 nr 2, przedruk w tegoż: Literatura, historia, polityka. Warszawa 1982.
J.N. Miller. „Warszawa1946 nr 2.
A. Ważyk: Zła akustyka. Kuźnica 1946 nr 7.
S. Lichański: Polonez. Nowiny Literackie 1947 nr 28, przedruk pt. Z czasów radosnej twórczości w tegoż: Literatura i krytyka. Warszawa 1956.
S. Żółkiewski: Dwie znamienne książki. (J. Zawieyski „Noc Huberta”, Boguszewska i Kornacki „Polonez”). Kuźnica 1947 nr 7.

Kręgle i kule

A. Lam: Rzeczywistość zatrzymana. Twórczość 1960 nr 2.
S. Lichański: Nowa powieść Kornackiego. „Nowe Książki1960 nr 3.
J.J. Lipski: Laplace'owska mgławica. Nowa Kultura 1960 nr 2.

Las

L. Herdegen: O co to walczy?Życie Literackie1955 nr 17, przedruk w tegoż: Zadania domowe. Kraków 1956.
J. Preger: Nowa powieść Boguszewskiej i Kornackiego. „Twórczość1956 z. 1.

Rozsada

J. Kwiatkowski: Dla kogo pisze się książki?Życie Literackie1956 nr 10.

Kamieniołomy

J. Siedlecka: Radość dokumentowania. (Jerzy Kornacki). W tejże: Obława. Warszawa 2005.

Powieść pod różą

J. Zieliński: Zbudzona z uśpienia. Książka jutra. Res Publica 1989 nr 9/12.