BIO

Urodzony 5 listopada 1882 w Mogilnicy pod Trembowlą; syn Bolesława Kollera, lekarza, i Joanny z Gottwaldów. Gimnazjum ukończył w Tarnopolu, a następnie studiował historię literatury polskiej, historię sztuki, filozofię oraz filologię germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Lwowskim. Równocześnie w 1902-06 był stypendystą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Debiutował w 1904 opracowaną wspólnie z Tadeuszem Bałabanem Bibliografią literacką czasopism polskich za rok 1903 opublikowaną w „Pamiętniku Literackim” (z. 4). W 1906-08 pracował jako nauczyciel. W 1911 uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim doktorat na podstawie pracy Uczucia religijne Juliusza Słowackiego. Od tegoż roku był asystentem, a następnie skryptorem w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i równocześnie w 1911-20 samodzielnym kierownikiem Archiwum Książąt Sapiehów i Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie. W 1912-14 pełnił funkcję sekretarza redakcji „Kroniki Powszechnej”. W piśmie tym (1912-14), a także w „Poradniku Teatrów i Chórów Włościańskich” (1912-13) publikował recenzje teatralne. W lipcu 1920 przeniósł się do Poznania, gdzie do 1939 był kustoszem, a następnie wicedyrektorem Muzeum Wielkopolskiego. Równocześnie stale współpracował z „Dziennikiem Poznańskim” (tu liczne artykuły, recenzje literackie, plastyczne i teatralne, m.in. stała rubryka Wieczory teatralne, 1920-39). Od 1920 był członkiem Oddziału Poznańskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich (od 1949 Związek Literatów Polskich). Brał czynny udział w życiu kulturalnym Poznania; wygłaszał liczne odczyty oraz wykładał w szkole instruktorów świetlicowych. Należał do Towarzystwa Historyków Sztuki, Towarzystwa Bibliofilów. W 1937 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. Po wybuchu II wojny światowej, wysiedlony przez Niemców z Poznania, w listopadzie 1939 przedostał się do Lwowa, zajętego przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się z prywatnych lekcji języków obcych. Po wkroczeniu wojsk radzieckich był od sierpnia 1944 kierownikiem literackim Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie oraz wykładowcą w utworzonym przy teatrze studiu aktorskim. W sierpniu 1945 wyjechał wraz z zespołem teatru do Katowic i kontynuował pracę w Teatrze im. S. Wyspiańskiego. W 1946 powrócił do Poznania, gdzie do końca 1964 pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru Polskiego. Publikował liczne artykuły w programach teatrów poznańskich (1946-50) i „Głosie Wielkopolskim” (1947-48). Współpracował jako autor gawęd teatralnych z Redakcją Literacką Rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia. Przygotowywał książki poświęcone dziejom Teatru Polskiego w Poznaniu (1918-39) oraz Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu. Ostatnie lata życia spędził w Schronisku Artystów Weteranów Sceny Polskiej w Skolimowie pod Warszawą. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1956) i Krzyżem Komandorskim (1962) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 marca 1970 w Skolimowie.

Twórczość

1. Uczucia religijne Juliusza Słowackiego. [Praca doktorska]. Powst. 1908. Druk fragmentów pt. Wpływ podróży na Wschód na uczucia religijne Słowackiego. W: Cieniom Juliusza Słowackiego [...] Lwów 1909 s. 119-147; odbitka Poznań 1909.

2. Jacek Malczewski. 1858-1925. Próba charakterystyki. Warszawa: Prasa 1925, 36 s.

3. Problemy teatru współczesnego a narodowy teatr polski. (Przemówienie wygłoszone na otwarciu Ogólnopolskiego Zjazdu Literatów Polskich w Poznaniu dn 8 czerwca 1929 r.). Poznań 1929, 11 s.

4. Gawędy teatralne. [Na podstawie gawęd radiowych oprac., przypisy i noty biograficzne aktorów:] E. Elbanowska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1963, 223 s.

Zawartość

E. Elbanowska: Słowo wstępne. – O sobie samym; Teatr od strony kulis; Kostium i rekwizyt na scenie; Anegdota teatralna; O scenicznym „savoir vivre”; Starzy i młodzi na scenie; Małżeństwa teatralne; Teatr i jego ofiary; Uśmiech i łzy na scenie; O duchach i zjawach na scenie; Recenzja teatralna; O poznańskich dyrektorach 1920-1939; O zmarłych aktorach poznańskich; Helena Modrzejewska; Gabriela Zapolska; Tadeusz Pawlikowski; Tadeusz Boy-Żeleński; Juliusz Osterwa; Karol Adwentowicz; Irena Solska; Jadwiga Toeplitz-Morozowska; Mieczysława Ćwiklińska; Mieczysław Frenkiel; Antoni Fertner.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
• „Rocznik Literacki 1970” (J. Chudek).
Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, Poznań 1981 (E. Szczawińska).
Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2. 1900-1980. Warszawa: 1994.

Ogólne

Książki

Jubileusz Dr Jerzego Kollera z okazji 50-lecia pracy literackiej i teatralnej. Poznań: Państwowy Teatr Polski 1962, 8 s.

Artykuły

T. Kraszewski: Dr Jerzy Koller. Kronika Miasta Poznania 1971 nr 1.
M. Misiorny. „Teatr1981 nr 4.
D. Ratajczak: Jerzego Kollera widzenie aktora. Tydzień 1981 nr 27.
D. Ratajczak: Salonowiec, causeur i archiwista. Tydzień 1981 nr 20.

Gawędy teatralne

F. Fornalczyk: Gawędy przyjaciela teatru. Głos Wielkop. 1963 nr 29.
S. Gąssowski: Gawędy Jerzego Kollera. Nowe Książki 1963 nr 8.