BIO

Urodzony 29 czerwca 1888 w Warszawie; syn Stanisława Edmunda Koczorowskiego, przemysłowca, i Zofii z Węcewiczów. Dzieciństwo spędził na Ukrainie i w Besarabii. W 1898 powrócił do Warszawy i uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum na Pradze. Brał udział w strajku szkolnym w 1905. W 1908 ukończył polskie Gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego. Następnie studiował filologię polską i romanistykę na uniwersytetach we Lwowie (1908/09) i w Krakowie (1909/10). W tym czasie rozpoczął twórczość poetycką; debiutował w 1909 cyklem wierszy Na dawniejszą nutę, opublikowanym w „Lamusie” (jesień z. 4). Od 1910 kontynuował studia w zakresie filologii francuskiej w Paryżu i w 1914 uzyskał dyplom ukończenia Sorbony na podstawie rozprawy o poetce Louise Labé. Studiował też bibliotekarstwo w École Nationale des Chartes w Paryżu. W czasie I wojny światowej przebywał w Szepietówce na Wołyniu i pracował w biurze ojca, prowadzącego budowę kolei podolskiej. W 1917 katalogował bibliotekę Jaroszyńskich w Kunie na Podolu. Od 1918 mieszkał w Warszawie i był nauczycielem języka francuskiego i łaciny w gimnazjach (1918/19), a następnie pracował w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym przy inwentaryzacji archiwów poniemieckich. Od grudnia 1920 do końca 1930 przebywał w Paryżu zatrudniony jako bibliotekarz, a od 1927 kustosz w Bibliotece Polskiej. Rozwijał w tym czasie także działalność naukową i propagandowo-kulturalną, wygłaszał odczyty, urządzał wystawy, brał czynny udział w działalności kulturalnej Polonii paryskiej, m.in. jako współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (1924-30) oraz Stowarzyszenia Studentów Polskich, prowadzącego akcję odczytową. Był członkiem wielu towarzystw zagranicznych, m.in. Association des Bibliothécaires Français, Gutenberg Gesellschaft, Musée du Livre (Bruksela). Publikował w języku francuskim artykuły historycznoliterackie i spisy bibliograficzne poświęcone francuskim przekładom literatury polskiej, m.in. w „La Pologne Politique, Économique, Littéraire et Artistique” (1923, 1927), „Répertoire d'Art et d'Archéologie” (1925-30), „Revue des Études Historiques” (1927). Od stycznia 1931 pracował w Bibliotece Narodowej w Warszawie na stanowisku kierownika Biura Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, prowadząc jednocześnie referat poloników zagranicznych, a od kwietnia 1939 jako kustosz Działu Rękopisów Nowszych. Kontynuował działalność bibliofilską; był prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich i członkiem Rady Bibliofilskiej w Warszawie oraz członkiem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Należał do Związku Bibliotekarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu. Artykuły i spisy bibliograficzne ogłaszał m.in. w „Przeglądzie Historycznym” (1933), „Arkadach” (1936-38), „Życiu Sztuki” (1937-39). Współpracował z Polskim słownikiem biograficznym (od 1935). Opracowywał w „Roczniku Literackim” dział Literatura polska w przekładach (1937-38). Wraz z Tadeuszem Cieślewskim (synem) i Marianem Drabczyńskim redagował w 1938-39Miesięcznik Graficzny”. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i prowadził Dział Uzupełniania Zbiorów w Bibliotece Narodowej. Po upadku powstania warszawskiego brał udział w akcjach ratowania zbiorów bibliotecznych (jego własny księgozbiór liczący około 12 000 cennych druków spłonął w powstaniu). Po wojnie pracował nadal w Bibliotece Narodowej jako kierownik Działu Uzupełniania a w 1950-54 jako kierownik Działu Planowania Nabytków. Został wybrany ponownie na prezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz mianowany członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu. W 1950 zapadł na ciężką chorobę oczu, która doprowadziła go do niemal całkowitej utraty wzroku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955). Zmarł nagle 30 listopada 1958 w Kielcach, w drodze powrotnej z Krakowa, gdzie uczestniczył w sesji naukowej poświęconej Karolowi Estreicherowi; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Bibliografia Dantesca in Polonia. Dante w Polsce. Bibliografia przekładów dzieł jego tudzież prac jemu poświęconych, a w Polsce lub przez Polaków wykonanych. Ze wstępem, przypisami i wzorami przekładów oprac. S. Koczorowski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności 1921, 88 s.

2. Coup d'oeil sur l'histoire de la bibliographie en Pologne. Varsovie: Drukarnia W. Łazarskiego 1924, 25, [7] s. Wyd. nowe Paris: E. Champion 1925, [32] s.

Odczyt wygłoszony na Międzynarodowym Kongresie Bibliotekarzy i Bibliofilów w Paryżu w 1923.

3. Juvenilia. [Wiersze]. Frontispis pomyślał i wykonał w drzeworycie K. Brandel. Paryż: Nakład autora 1925, 57 s.

4. Louise Labé. Étude littéraire. Paris: E. Champion 1925, 56 s.

5. Joachim Lelewel (1786-1861). Historien Polonais. (Conférence donnée à la Sorbonne le 26 janvier 1927 par les soins des „Amis de la Pologne”). Revue des Études Historiques”, Paryż 1927 nr z X/XII; odbitka Paris: Les Amis de la Pologne 1927, 22 s.

6. Joachim Lelewel. 1786-1861. Paris: Société Générale d'Imprimeurs et d'Éditeurs 1930, 6, [2] s.

Przekłady

1. W. Mickiewicz: Pamiętniki. T. 1-3. [Z nie wydanego rękopisu francuskiego przeł.: S. Koczorowski i A. Wyleżyńska]. Warszawa, Kraków: Gebethner i Wolff 1926, 1927, 1933, 454 + 440 + 488 s.
T.1: 1838-1861; T.2: 1862-1883; T.3: 1870-1925. Z dodaniem wspomnienia pośmiertnego o autorze oraz skorowidza nazwisk do całego dzieła przez S.P. Koczorowskiego.
2. A. Kawecka: Bibliothèque Nationale à Varsovie. [Przeł.] S. Koczorowski. W: Katalog Wystawy Zbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa 1933 s. 27-41. Wyd. osobne uzupełnione jako wyd. 2 Varsovie 1934, 42 s.
3. Napoleon w Warszawie. 10 XII 1812. Przemówienia wygłoszone przez pp. Leona Noël, ambasadora Francji, Augusta Zaleskiego, b. ministra Spraw Zagranicznych i prezesa Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego, Stefana Starzyńskiego, prezydenta miasta, Antoniego Bogusławskiego, majora w rezerwie, podczas uroczystości zorganizowanych przez Stowarzyszenie Polsko-Francuskie 14 lipca 1937, w dniu święta narodowego Francji i 10 grudnia 1937 przy inauguracji przez pana Edwarda Śmigłego-Rydza marszałka Polski, tablicy dla upamiętnienia sto dwudziestej piątej rocznicy pobytu Napoleona w Warszawie. Przetłumaczył i przygotował do druku S. Koczorowski, członek Zarządu Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego. Układ graficzny: S. Koczorowski. przy współudziale A. Półtawskiego. Warszawa: Fundusz Wydawniczy L. Wellisza 1938, 65 s.
Na okładce tytuł: Pamiątka 125-lecia pobytu Napoleona w Warszawie.
Tekst również w języku francuskim.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Adam Mickiewicz et la pensée française 1830-1923. Témoignages des écrivains français sur Adam Mickiewicz choisis et publiés par S. Koczorowski conservateur de la Bibliothèque Polonais à Paris. Paris: Gebethner et Wolff 1929, 83 s. Wyd. 2 tamże 1929.
2. A. Mickiewicz: Poésies. Choix des plus anciennes traductions, faites par les écrivains français, contemporains du Poète. [Wybór i oprac. S. Koczorowski]. Paris: Société Polonais des Amis du Livre 1929, 64 s. Wyd. 2 tamże 1929.
3. Norwid i dziś. Głosy krytyczne Stanisława Cywińskiego, Ignacego Fika, Stefana M. Grzybowskiego [i in.] o wydaniu „Dzieł” Norwida przez Tadeusza Piniego. Zestawił i omówił S. Koczorowski. Warszawa: F. Hosick 1935, 56 s.
4. Pisarze o książce. Zdania i uwagi współczesnych pisarzów polskich. Zebrał: S. Koczorowski. Warszawa: Wystawa Życie Literackie 1937, 32, [6] s.
5. Adam Mickiewicz. Choix de traductions parues en France et d'opinions françaises sur le poète. 1830-1955. Recueilli et publié par S. Koczorowski. Varsovie: Polonia 1955, 125 s.

Zawartość

Zawiera również bibliografię przekładów dzieł Mickiewicza na język francuski.
6. H. Więckowska, H. Pliszczyńska: Podręczny słownik bibliotekarza. Z ramienia Biblioteki Narodowej red.: J. Grycz, K. Remerowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1955, 39 s.
7. J. Słowacki: Beatrix Cenci. Oprac.: J. Kleiner i S. Koczorowski. W: J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Red.: J. Kleiner. Dział 2. Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej. T. 8. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958 s. 209-229.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Stanisław Piotr Koczorowski. Kultura i Społeczeństwo 1959 nr 3, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Warszawa 1986.
Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964-1965 (P. Grzegorczyk).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Słownik pracowników książki polskiej. Łódź 1972 (M. Brykalska).
M. Rausz: Stanisław Piotr Koczorowski. Rocznik Biblioteki Narodowej 1978 druk 1980 [tu m.in. bibliografia za 1909-1970].

Ogólne

Książki

M. Rausz: Stanisław Piotr Koczorowski. Sylwetka bibliofila. Rocznik Biblioteki Narodowej 1978 wyd. 1980.

Artykuły

[M. Danilewiczowa] Szperacz: Szkiełko i oko. Zgon Stanisława Piotra Koczorowskiego. Wiadomości”, Londyn 1959 nr 5.
M. Skwarnicki: Stanisław Piotr Koczorowski. Bibliotekarz 1959 nr 1.
M. Ambros: Stanisław Piotr Koczorowski (1888-1958). Przegląd Biblioteczny 1964 nr 4 i nadbitka.
B. Przegaliński: Stanisław Piotr Koczorowski w Paryżu. W: M. Czechowski: Z dziejów Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu. Rocznik Biblioteki Narodowej 1979 t. 15.
H. Kuropatwińska-Świdowa: Bibliofil-humanista – Stanisław Piotr Koczorowski. W: Portrety bibliotekarzy polskich. Wrocław 1980.

Bibliografia Dantesca in Polonia. Dante w Polsce

C. Agosti-Garosci. „Giornale Storico,” Rzym 1924.
E. Boyé: Przekłady z literatury włoskiej. Wiadomości Literackie 1924 nr 22.
P. Grzegorczyk: Bibliografia Dantejska. Rzeczpospolita 1924 nr 253 (wyd. wieczorne).

Joachim Lelewel (1786-1861). Historien Polonais

H. Monfort. „La Pologne Politique, Économique, Littéraire et Artistique”, Paryż 1927 nr 20.
[S. Furmanik] stf. Wiadomości Literackie 1928 nr 13.

Adam Mickiewicz et la pensée française 1830-1923

[M. Brahmer] M.B.: Francja wobec Mickiewicza. Przegląd Współczesny 1929 t. 29 nr 85 [dot. też: A. Mickiewicz: Poésies].
K.W. Zawodziński: Istotna propaganda. Wiadomości Literackie 1929 nr 40 [dot. też: A. Mickiewicz: Poésies].

A. Mickiewicz: Poésies

[M. Brahmer] M.B.: Francja wobec Mickiewicza. Przegląd Współczesny 1929 t. 29 nr 85.
K.W. Zawodziński: Istotna propaganda. Wiadomości Literackie 1929 nr 40.