BIO

Urodzona 10 stycznia 1925 w Sochaczewie; córka Jerzego Koca, urzędnika ministerialnego, i Joanny z Korzeniewiczów. Do szkół uczęszczała Warszawie. Od 1937 uczyła się w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. W tym okresie należała do Drugiej Warszawskiej Drużyny Harcerek. W okresie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie. Należała do Szarych Szeregów (1939-42). Kontynuowała naukę na tajnych kompletach gimnazjum Hoffmanowej, a po maturze na tajnym Uniwersytecie Warszawskim (UW) i w Pedagogium (1943/44). Po wojnie studiowała w 1945-48 filologię polską na UW; w 1950 uzyskała magisterium. Podczas studiów pracowała jako nauczycielka w szkołach warszawskich, a w 1948-52 w sekretariacie Zarządu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Debiutowała w 1950 recenzją książki Mickiewicz Mieczysława Jastruna, opublikowaną w „Pamiętniku Literackim” (t. 39). W 1950-52 była sekretarzem redakcji tego kwartalnika. Od 1952 pracowała w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej (do 1984). Równocześnie kontynuowała pracę naukową, ogłaszając studia i artykuły, m.in. w „Archiwum Literackim” (1955, 1964), „Kwartalniku Neofilologicznym” (1959-72, z przerwami, 1980-83), „Przeglądzie Humanistycznym” (1961-66, 1971-75, z przerwami). W 1962 uzyskała na UW doktorat na podstawie rozprawy Conrad a Polska (promotor prof. Julian Krzyżanowski). Habilitowała się w 1972 na podstawie rozprawy Władysław Stanisław Reymont. W 1972 przebywała dwa miesiące w Londynie na stypendium British Council i Karli Lanckorońskiej. Od tegoż roku prowadziła na pracach zleconych zajęcia w Instytucie Literatury Polskiej UW oraz w Studium Podyplomowym UW (edytorstwo i rękopisoznawstwo). W 1973-79 redagowała „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”. Od 1974 jako członkini Joseph Conrad Society brała wielokrotnie udział w międzynarodowych konferencjach Conradowskich. W 1975 otrzymała stopień docenta. Od tegoż roku należała do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1983-85 wykładała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie na Wydziale Filologii Polskiej; we wrześniu 1984 została przeniesiona służbowo na Uniwersytet Łódzki. W 1985 została członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w 1989 członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990 otrzymała tytuł profesora. W 1991 przebywała w Stanach Zjednoczonych na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Od 1994 należała do Towarzystwa Conradowskiego w Gdańsku. W 1999 została członkinią Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 2000 weszła w skład komitetu redakcyjnego Dzieł wybranych Władysława Stanisława Reymonta. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973). Zmarła 9 sierpnia 2013 w Warszawie.

Twórczość

1. Inwentarz rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Sygnatury 1-2051. [Współautorka:] K. Muszyńska. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1967, 148 s.

2. Polskość Conrada. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 257 s.

Zawartość

Kronika życia; Poszukiwanie wolności; Obcowanie z milczeniem; Próby powrotu do Polski; Spotkanie z Almayerem; Ludzie kolorowi; Kolorowi i biali; Amiel; Bohaterstwo na co dzień; Lord Jim.

3. Lord Jim” Josepha Conrada. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1969, 112 s. Biblioteka Analiz Literackich.

4. Katalog rękopisów. Biblioteka Narodowa. Warszawa 1970, 1979.

T. 8. Rękopisy 7201-7600. Spuścizny literackie i naukowe XIX i XX w. Red. B. Koc. 1970, 340 s.

T. 9. Rękopisy 7601-8000. Spuścizny literackie i naukowe, pamiętniki i inne materiały z XIX i XX w. Oprac.: B. Koc. 1979, 252 s.

5. Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 311 s. Wyd. 2 tamże 1973. [Wyd. 2] uzupełnione i poprawione Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2000.

6. Władysław Reymont. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1973, 101 s. Wyd. 2 tamże 1986.

7. Conrad. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 345 s.

8. Miriam. Opowieść biograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1980, 387 s.

9. Joseph Conrad. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989, 158 s.

10. O „Ziemi obiecanej” Reymonta. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, 124 s.

11. Kronika życia i twórczości Władysława St. Reymonta. Legnica: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W.S. Reymonta 2007, 189 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Archiwum rękopiśmienne Cypriana Norwida w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W: Miscellanea z okresu romantyzmu. Wrocław 1956 s. 326-349.
Wyspiański – człowiek teatru. (Materiały). Pamiętnik Teatralny 1957 z. 3/4 s. 606-630.
Autografy listów Norwida w Bibliotece Narodowej. (Studium archiwalno-filologiczne). W: Nowe studia o Norwidzie. Warszawa 1961 s. 241-270.
Żywa tradycja conradowska. Przegląd Humanistyczny 1961 nr 1 s. 165-178.
Biesiada Literacka. Pismo i ludzie. Rocznik Biblioteki Narodowej 1965 s. 224-242.
Archiwum F. Hoesicka w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1966 s. 471-488.
Kilka kart z życia Reymonta. Przegląd Humanistyczny 1966 nr 1 s. 127-143; nr 2 s. 115-129.
Spuścizna rękopiśmienna K.K. Baczyńskiego. Rocznik Biblioteki Narodowej 1971 s. 435-445.
Pokłosie roku Reymontowskiego. Pamiętnik Literacki 1974 z. 1 s. 308-320.
Marzyciel” Reymonta. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1975 s. 25-37.
Trudności recepcji [Conrada] godne pokonania. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1976 nr 136 s. 151-167.
Zenon Przesmycki (Miriam) – bibliofil, edytor i tłumacz. „Rocznik Biblioteki Narodowej1979 wyd. 1983 t. 15 s. 235-252.
Conrad: The problem of language. Kwartalnik Neofilologiczne 1980 nr 2 s. 155-164.
Pigoniana w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W: Wokół Stanisława Pigonia. Rzeszów 1983, s. 105-116.
Wyniki wstępnych kwerend. [Wacław Berent jako redaktor „Pamiętnika Warszawskiego]. W: Studia o Berencie. Katowice 1984 s. 123-131.
O rękopisach, cenzurze i warsztacie pisarskim „Ziemi obiecanej” Reymonta. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 7 s. 151-163.
Ratowanie polskich zbiorów. Almanach Polskich 1988 s. 89-96.
Ziemia Ulro” Czesława Miłosza. Próba interpretacji. „Prace Polonistyczne” Seria 44: 1988 s. 69-84.
Reymont na warsztacie i w pobliżu warsztatu Juliana Krzyżanowskiego. W: Ignis ardens. Julian Krzyżanowski. Człowiek i uczony. Warszawa 1993 s. 241-249.
Epifania w twórczości Josepha Conrada. Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 59-68.
Korespondencja wzajemna profesora Juliana Krzyżanowskiego z panią Marią Danilewiczową 1957-1970. W: Literatura i jej konteksty. Rzeszów 2005 s. 306-330.

Przekłady

1. J. Conrad: Jądro ciemności. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2000, 152 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Wspomnienia i studia o Conradzie. Wybór, oprac. i wstęp: B. Kocówna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1963, 501 s.
2. Reymont. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów i wstęp: B. Koc. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975, 418 s.
3. W. Reymont: Listy do rodziny. Oprac.: T. Jodełka-Burzecki, B. Koc. [Wstęp i przypisy] B. Koc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975 [właśc.] 1976, 487 s.
Tom opracowany wyłącznie przez B. Koc, T. Jodełka-Burzecki miał być wydawcą przygotowywanego tomu 2 (informacja B. Koc).
4. K. Wyka: Reymont czyli ucieczka do życia. Oprac.: B. Koc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 215 s.
5. Fragment korespondencji Conrada i jego rodziny z lat 1919-1931 z poselstwem polskim w Londynie. Oprac. i tłumaczenie: B. Koc. W: T. Bobrowski: Listy do Conrada. Warszawa 1981 s. 237-351.
6. W.S. Reymont: Listy do Wandy Toczyłowskiej z lat 1907-1912. Oprac.: B. Koc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1981, 169 s.
Zawiera też: Listy W. Toczyłowskiej do Zenona Przesmyckiego z lat 1932-1935.
7. K.K. Baczyński: W żalu najczystszym. Wspomnienie o poecie pióra W. Stankiewicza. Tekst, oprac. i notą edytorską opatrzyła B. Koc. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1984, 55 s.
8. W. Nałkowski: Listy do narzeczonej i żony. 1879-1894. Oprac.: B. Koc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 31 s.
9. Władysław Stanisław Reymont pod znakiem „panteizmu druku. Fragmenty korespondencji z firmą Gebethner i Wolff (1894-1926). Oprac. i przypisami opatrzyła B. Koc. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2000, 103 s.
10. W.S. Reymont: Korespondencja. 1890-1925. Oprac. i wstęp: B. Koc. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2002, 843 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1994, 2004.

Polskość Conrada

W. Billip: Conrad i Polska. Nowe Książki 1968 nr 1.
F. Fornalczyk: Intrygujący fenomen Conrada. Kamena 1968 nr 1.
E. Szonert: Na tropach polskości Conrada. Kierunki 1968 nr 7.

„Lord Jim” Josepha Conrada

Z.J. Adamczyk: Portret lorda Jima. Polonistyka 1970 nr 4.

Reymont

W. Żukrowski: Okryty chwałą. Nowe Książki 1971 nr 24.
Z.J. Adamczyk: Nowe spojrzenie na Reymonta. Tygodnik Kulturalny 1972 nr 4.
S. Kończak: Studium biograficzne o Reymoncie dla wszystkich. Polonistyka 1972 nr 3.
T. Weiss: Reymont znany i nieznany. Miesięcznik Literacki 1973 nr 3.

Conrad

J. Koprowski: Wszystko o Conradzie. Literatura 1977 nr 42, przedruk w tegoż: Jak nas widzą, jak nas piszą. Łódź 1979.
P. Bagiński: Opowieści biograficzne. Polonistyka 1978 nr 2 [tu też o Z. Sudolski: Krasiński].
T. Skutnik: Parabiografia?Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego1978.
T. Syga: Barbara Koc: „Conrad. Stolica 1978 nr 23.

Miriam

J. Kądziela: Biografia Miriama. Nowe Książki 1980 nr 21.
T.J. Żółciński: Hasło Miriam... Tygodnik Kulturalny 1980 nr 49.
T.J. Żółciński: Z rodu klerków. Tygodnik Kulturalny 1981 nr 35.
A. Rapacka-Furtek: Miriam ubrązowiony. Poezja 1984 nr 6/7.