BIO

Born on 24 April 1886 in Austrian-ruled Lwow (now Lviv, Ukraine); son of the architectural engineer Herman Kleiner and Zofia, née Finkelstein. Between 1897 and 1904 he attended Grammar School No. IV in Lwow. His name first appeared in a scholarly periodical in 1930 "Pamiętnik Literacki" (vol. 1), when Emil Petzold, Kleiner's teacher, cited his views in the study Motywy Mickiewiczowskie (Mickiewiczian Motifs) part IV, Czy reminiscencje z Novalisa (Reminiscences from Novalis). Kleiner studied Polish and German philology and philosophy at the University of Lwow from 1904. He made his debut in 1906 with the article Patriotyzm Słowackiego (Słowacki's patriotism), which appeared in "Biblioteka Warszawska" (vol. 1). He was actively involved in student life, chairing the Circle of Polish Philologists between 1904 and 1906 and then the Circle of German Philologists between 1906 and 1908. Between 1905 and 1908, he received a grant from the Ossoliński National Institute, then based in Lwow. He published articles and literary reviews in periodicals including "Słowo Polskie" (1906-29; including in 1910 Listy z Niemiec [Letters from Germany]). He was awarded a doctoral degree from the University of Lwow in 1908 for his thesis Studia o Słowackim (Studies on Słowacki). The same year, he received a doctorate in German philology and also qualified as a teacher of Polish and German language, subsequently taking up a post at Grammar School No. VII and then No. VI in Lwow. He published scholarly articles primarily in the literary journal "Pamiętnik Literacki" (from 1909), as well as making occasional contributions to "Ruch Filozoficzny" (from 1911). He also published in "Kronika Powszechna" (1912-14), "Książka" (reviews in 1913/14) and "Przewodnik Naukowy i Literacki" (1914 and 1916). In 1909, he became a member of the Polish Philosophical Society (Polskie Towarzystwo Filozoficzne). The same year, he left for Berlin to continue his studies (1909/10), before moving to Paris (1910/11), where he attended lectures at Collège de France and École des Hautes Études. Upon his return to Lwow, he continued to teach at Grammar School No. VI (to 1915) while also remaining active as a researcher. In 1912, after being awarded a habilitation degree from the University of Lwow for his monograph about Zygmunt Krasiński, he took up a post as a lecturer at the university. A year later, he augmented his habilitation qualification at Lwow Polytechnic. He was involved in the activities of the Scientific and Literary Association (Związek Naukowo-Literacki). He served on the editorial committee of "Pamiętnik Literacki" between 1914 and 1916. In 1916, he became a member of the Polish Psychology Society. The same year, he was appointed to the Chair of Polish Literature at the University of Warsaw (UW). He was actively involved in organizing literary and scientific activities for young people as academic curator of the Jan Kochanowski Circle. In parallel, he lectured on the Pedagogy Programme of the Free Polish University in Warsaw between 1918 and 1920. In 1918, he was made a member of the Warsaw Scientific Society (Towarzystwo Naukowe Warszawskie; he was appointed a full member in 1929). In 1919, he became a corresponding member of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The same year, he was made associate professor at UW. In 1920, he returned to Lwow, where he was nominated full professor of the Jan Kazimierz University (UJK). At that time, he became a member of Lwow Scientific Society and was appointed to the board of the Lwow branch of the Polish Writers' Trade Union (ZZLP). The same year, he was appointed editor-in-chief of the complete works (Dzieła wszystkie) of Juliusz Słowacki. From 1921 to 1948, he again served on the editorial committee of "Pamiętnik Literacki". He also published reviews and articles in periodicals including "Wiadomości Literackie" (from 1924), "Tygodnik Ilustrowany" (particularly regularly in 1925/26), "Ruch Literacki" (intermittently from 1926), "Czas" (1928-34) and "Pion" (1933-38). In 1923/24, he travelled to France and Italy, while he additionally visited Paris in 1925, 1932/33, 1934 and 1938. He was made a permanent member of PAU in 1927. In 1927/28, he served as dean of the Philological Faculty of UJK. In 1933, he became a member of the Polish Academy of Literature (PAL). In 1934, he joined the organizing committee of the Ignacy Krasicki Congress as vice-president. That year he also took up a post as president of the Adam Mickiewicz Literary Society, serving in the role until 1946. Following the outbreak of World War II and the occupation of Lwow by the Soviet Union, he continued to lecture at UJK, which in 1940 was transformed into the Ukrainian Ivan Franko University. He served there as Chair of Polish Literature. He became a member of the Union of Soviet Writers of Ukraine. During the German occupation from 1941, he went into hiding in the provinces (adopting the name Jan Zalutyński), working as a home tutor in various places in Krasnobród (1942-44). During this period, he collaborated with the underground newspaper "Echa Leśne". He also continued to work on the second volume of a monograph on Mickiewicz. From September 1944, he moved to Lublin and gave talks in the series Universal University Lectures (Powszechne Wykłady Uniwersyteckie). In November of that year, he was appointed Chair of the History of Polish Literature at the Catholic University of Lublin (KUL), where he lectured until 1949. He published studies and articles in scholarly journals as well as in the Catholic weekly "Tygodnik Powszechny" (1945-52 and 1955-57), "Twórczość" (1945-49), and "Życie Literackie" (1951-55). Between 1949 and 1939, he served as president of the Lublin Branch of the Adam Mickiewicz Literary Society. In 1947, he joined the Polish PEN Club. The same year, he was appointed full professor at the Jagiellonian University (UJ) in Krakow, where he started lecturing in April 1948. He moved to Krakow permanently in 1949. In 1951, he restarted work on the editing the complete works (Dzieła wszystkie) of Słowacki, a task he worked on for the rest of his life. He was likewise involved in editorial work on publishing Adam Mickiewicz's collected works (Dzieła). In 1952, he was made a full member of the Polish Academy of Sciences (PAN). In 1953, he was awarded the title of doctor of sciences – which during the qualification system in place then was the equivalent of a higher doctoral, or habilitation, degree. He was appointed to the Scientific Council of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN) the same year. In 1954, he joined the Scientific Commission of the Mickiewicz Year of the Polish Academy of Sciences. He was awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta in 1933, the Commander's Cross of the postwar equivalent of this Order in 1954, and the Order of the Standard of Labour (1st class) in 1956. He died on 23 March 1957 in Krakow, where he is buried at the Rakowicki Cemetery. In 1928, he married Maria, née Kębłowska; they had two children: the mathematician Witold (1929-2018) and the atomic physicist Aniela (1933-1983; married name: Łopuszyńska).

Twórczość

1. Układ i tekst dzieł Juliusza Słowackiego. (O pierwszym wydaniu dzieł Słowackiego). Pamiętnik Literacki 1909 z. 2 s. 278-391.

2. Pojęcie idei u Berkeleya. Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne 1910, VIII, 20 s. Przedruk zob. poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu literatury i filozofii. Warszawa: Biblioteka Polska 1925, 287 s..

3. Studia o Słowackim. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze Gubrynowicz i Syn 1910 [antydatowane 1909], 210 s.

Praca doktorska.

Zawartość

Patriotyzm Słowackiego; „Król Duch”, zasadnicze pierwiastki treści i ich ewolucja w twórczości Słowackiego; Muzyka w życiu i twórczości Słowackiego.

4. Historia „Przewodnika Naukowego i Literackiego” 1872-1911. (Stulecie „Gazety Lwowskiej” 1811-1911. T. 2 cz. 3). Lwów [drukarnia] Wł. Łoziński 1911, 131 s. Wyd. nast. Lwów: Redakcja „Gazety Lwowskiej 1912.

5. Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. T. 1-2. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze 1912, IX, 380 + 313 s.

Rozprawa habilitacyjna.

Nagrody

Nagroda im. P. Barczewskiego przyznana przez Akademię Umiejętności w 1913.

6. Kilka uwag o szkolnictwie polskim. Warszawa: F. Hoesick 1918, 29 s.

7. Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1-4. Warszawa: Gebethner i Wolff 1919-1927. Wyd. nast.: wyd. 2 (t. 1-3) Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1923,1928, tamże wyd. 3 (t. 1-2) 1924, 1925; (t. 1-4) Wstęp i oprac.: J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999.

Nagrody

Nagroda im. P. Barczewskiego przyznana przez Akademię Umiejętności w 1928.

T. 1. Twórczość młodzieńcza. 1919, 355 s. Wyd. nast.: wyd. 2 1923, wyd. 3 1924, 1999.

T. 2. Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”. 1920, 492 s. Wyd. nast.: wyd. 2 1923, wyd. 3 1925, 1999.

T. 3. Okres „Beniowskiego”. 1923, 419 s. Wyd. 2 1928 [właśc. 1927], 1999.

T. 4. Poeta mistyk. Cz. 1-2. 1927, 399 + 580 s. Wyd. nast. 1999.

8. Przewodnik bibliograficzny do studiowania historii literatury polskiej wedle wskazówek Juliusza Kleinera. [Cz. 1-]2. Lwów: Koło Polonistów Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza 1922, 1925, 16 + 8 s. Wyd. nast. cz. 1 Lublin: Sekcja Skryptowa Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc” 1946.

9. Studia z zakresu literatury i filozofii. Warszawa: Biblioteka Polska 1925, 287 s.

Zawartość

Cz. I: Krasickiego „Bajki i przypowieści”; Lewis i jego „Tales of wander”, jako źródło ballad Niemcewicza; Powieść Marii z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej; Proroctwo księdza Piotra. – Cz. II: Romantyzm; Fikcja intelektualna w literaturze; Treść i forma w poezji; Analiza dzieła; Charakter i przedmiot badań literackich. – Cz. III: Mesjanizm narodowy w systemie Krasińskiego; Pojęcie idei u Berkeleya [poz. ]; Z zagadnień bergsonizmu i romantyzmu.

10. Sztychy. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1925, 173 s. Wyd. 2 tamże 1933.

Zawartość

Cz. I. Wrażenia: Wenecja; Z wrażeń florenckich; W mieście Madonny Sykstyńskiej; Norymberga i Rotenburg; Oberammergau; Tum strasburski; Dwa wielkie grobowce Paryża; U stóp Wawelu. – Cz. II. Sylwetki i refleksje: Żeromski jako poeta powstania styczniowego; Pod wrażeniem wojny i „Księgi ubogich” [J. Kasprowicza]; Andrzej Niemojewski jako poeta i badacz literatury; Antoni Małecki; Bronisław Chlebowski; Artyzm Sienkiewicza.

11. Die polnische Literatur. Wyd. łącznie z P.N. Sakulin: Die russische Literatur. Wildpark-Potsdam: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1927, 114 + 259 s. Handbuch der Literaturwissenschaft. Literaturen der slawischen Völker. Wyd. nast. oddzielnie tamże: 1929, IV, 115 s., 1931. Por. poz. .

W wyd. z 1927 obydwie części z własną paginacją.

12. Zarys dziejów literatury polskiej. 1932-1939. Por. poz. .

T. 1. Od początków piśmiennictwa do końca rządów Stanisława Augusta. W: Literatura polska dla klas wyższych szkół średnich ogólnokształcących. [Autorzy:] J. Kleiner, J. Balicki, S. Maykowski. T. 1 cz. 2. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1932 [antydatowane 1931], XIX, 208 s. Wyd. nast.: [wyd. zmienione] pt. Od początków piśmiennictwa do powstania listopadowego w: Literatura polska. Dla klasy I liceów ogólnokształcących. [Autorzy:] J. Kleiner, J. Balicki, A. Brückner, S. Maykowski. T. 1 cz. 2 tamże 1938 [antydatowane 1937]; wyd. 2 Jerozolima: Sekcja Wydawnicza A.P.W. [Armii Polskiej na Wschodzie] 1944; Jerozolima: Interim Treasury Committee for Polish Question – Educational Branch 1947; nowe przerobione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1947, 336 s., tamże: wyd. 3 przejrzane i uzupełnione przez T. Ulewicza i J. Spytkowskiego 1958, nakład 2 1959.

Wyd. z 1938 pt. Zarys dziejów literatury polskiej i języka polskiego. [Autorzy:] J. Kleiner, A. Brückner; tekst J. Kleinera, s. 7-238; ten sam tytuł w wydaniach z 1944, 1947.

T. 2. Od wielkiej poezji emigracyjnej do literatury nowego państwa polskiego. W: Literatura polska. Dla klasy II liceów ogólnokształcących. [Autorzy:] J. Kleiner, J. Balicki, A. Brückner, S. Maykowski. T. 1 cz. 2. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1939, 264 s. Wyd. 2 pt. 1831-1918. Przejrzał i uzupełnił: S. Kawyn. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1960, 255 s.

Wyd. z 1939 pt. Zarys dziejów literatury polskiej i języka polskiego. [Współautor:] A. Brückner; tekst J. Kleinera, s. 5-264.

Wyd. osobne rozdziału 6: Od „Ballad i romansów” Mickiewicza do powstania styczniowego. Bukareszt: Komitet Pomocy Uchodźcom Polskim w Rumunii 1942, 36 s.

Wyd. osobne całości: Zarys dziejów literatury polskiej. Od początków do 1918. Przejrzeli i uzupełnili: S. Kawyn, J. Spytkowski, T. Ulewicz. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 548 s. Wyd. nast. tamże: nakład 3 1965, nakład 4 1968; wyd. z dodaną cz. 3: W. Maciąg: 1918-1966. 1972, 590 s., wyd. 2 poprawione 1974, toż wyd. 4 [!] 1985, wyd. 5 1990.

W wyd. z 1972 tekst J. Kleinera s. 7-387.

13. Mickiewicz. [Monografia]. T. 1-2. 1934, 1948.

T. 1. Dzieje Gustawa. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1934 [antydatowane 1933], VIII, 532 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1948, wyd. 3 tamże 1995.

T. 2. Dzieje Konrada. Cz. 1-2. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1948, VIII, 493 + 525 s. Wyd. nast. tamże: 1997, 1998.

Wyd. osobne rozdziału 2: Problematy improwizacji Konrada. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1947, 41 s. Przedruk zob. poz. KLEINER Juliusz: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. [oraz Słowo wstępne]: A. Hutnikiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981, 739 s..

14. Słowacki. [Monografia popularna]. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie [1938], 313 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Łódź: Poligrafika 1947; wyd. 3 zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, tamże: wyd. 4 1969, wyd. 5 1972.

15. W kręgu Mickiewicza i Goethego. [Szkice]. Warszawa: Rój 1938, 289 s.

Zawartość

I. Wartości światowe literatury polskiej. – II. Studia o Mickiewiczu: Mickiewicz na tle literatury światowej; Rola wyrazu „pielgrzym” w słownictwie Mickiewicza; Kompozycja „Dziadów części trzeciej”; O „Panu Tadeuszu” – książce budującej. – III. Studia o Goethem: Poeta bezkresności i umiaru; Etyczne wyznanie wiary Goethego; Osobistość i wartości ponadosobiste w „Fauście” Goethego. – IV. Nowe studia o Słowackim: Kiedy Słowacki wierzył w posłannictwo Towiańskiego?; Her w zaświatach; Miltonowski motyw bóstw uchodzących w „Królu Duchu”; Polska mistyka wobec koncepcji paralelizmu światów. – V. Z różnych epok: Tragizm dwoistego oblicza czynu w „Edypie królu” [Sofoklesa]; Ignacy Krasicki; Krasicki jako przeciwnik literatury dworskiej; Lwów kolebką romantyzmu polskiego; „Śluby panieńskie” i „Zemsta” jako komedie antyromantyczne [A. Fredry]; Syn i ojciec w „Irydionie” [Z. Krasińskiego]; Samuel Zborowski w literaturze polskiej; Powieść o władcy i państwie [B. Prus: Faraon]; Żeromskiego walka z szatanem; Jan Kasprowicz. – VI. Z teorii literatury i metodologii badań: O typach poznania naukowego; Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim; Krytyk jako twórca fikcyj genezy; Konstruowanie całości i ocena w badaniach historycznoliterackich; Rola czasu w rodzajach literackich; U wrót nowej estetyki.

16. Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. [Szkic]. Lublin: Lamus 1946, 32 s.

17. Potop” Henryka Sienkiewicza. Lublin: Lamus 1946, 32 s. Wyd. 2 tamże 1946.

18. Romantyzm. [Szkic]. Lublin: Lamus 1946, 78 s. Przedruk zob. poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 194 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1961..

19. Tragizm. (Wykład wygłoszony na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dnia 24 stycznia 1945). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1946, 16 s. Wyd. 2 tamże 1946. Przedruk zob. poz. .

20. Krasiński. [Monografia popularna]. Lublin: Lamus 1948, 111 s. Przedruk zob. poz. .

21. Rekonstrukcja dalszego ciągu „Konfederatów Barskich” Mickiewicza. Warszawa 1955, 22 s., powielone. Materiały Dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza Polskiej Akademii Nauk.

22. O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 210 s.

Zawartość

Ignacy Krasicki [poz. ]; Krasicki jako przeciwnik literatury dworskiej [poz. ]; Debiut poetycki Krasickiego; Z badań nad stosunkiem Krasickiego do literatur obcych: I. Ślady sentymentalizmu w „Przypadkach Doświadczyńskiego” [poz. ], II. Mandeville'owska koncepcja społeczeństwa w powieści wschodniej Krasickiego; Pierwszy cykl „Satyr” Krasickiego; Drugi cykl „Satyr” Krasickiego; Krasickiego „Bajki i przypowieści”; „Śluby panieńskie” i „Zemsta” jako komedie antyromantyczne [poz. ]; Commedia dell'arte w „Zemście” a spór o datowanie akcji; W sprawie realizmu Fredrowskiego. (Szkic dyskusyjny).

23. Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 194 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1961.

Zawartość

Historyczność i ponadczasowość w dziele literackim [poz. ]; Treść i forma w poezji [poz. ]; Fikcja intelektualna w literaturze [poz. ]; Rola podmiotu mówiącego w epice, w liryce i w poezji dramatycznej; Rola czasu w rodzajach literackich [poz. ]; Istota utworu dramatycznego; Konstruowanie całości i ocena w badaniach historycznoliterackich [poz. ]; Krytyk jako twórca fikcji genezy [poz. ]; Rola pamięci w recepcji dzieła literackiego i w jego strukturze; Reprezentatywność, symboliczność, alegoryczność. (Próba nowej konstrukcji pojęć. 1951); Tragizm [poz. ]; Z zagadnień komizmu; Romantyzm [poz. ]; Kilka uwag o polskim rytmie jambicznym; Pojęcie stylu; Z badań stylu poetyckiego: Z zagadnień metaforyki Mickiewicza i Słowackiego; Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego; Sztuka poetycka Słowackiego. – W wyd. 2 nadto: Kilka uwag w sprawie sylabotonizmu; Twórczy stosunek Mickiewicza do rodzajowości literackiej; O typach poznania naukowego; U wrót nowej estetyki; Pojęcie dzieła literackiego [streszczenie].

24. Wydanie narodowe „Dzieł” Mickiewicza. Pamiętnik Literacki 1956 t. 39 s. 290-356.

Dot. wyd.: A. Mickiewicz: Dzieła. T. 1-4. Kraków 1948.

Uzupełnienie: Sprawa właściwej rekonstrukcji epilogu „Pana Tadeusza. „Pamiętnik Literacki1956 z. 2 s. 532-545.

Nawiązanie do wypowiedzi polemicznych: S. Pigoń: Uwagi o uwagach prof. Juliusza Kleinera na temat III tomu Wydania Narodowego „Dzieł” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki1950 t. 39 s. 356-360; Z. Stefanowska: Epilog „Pana Tadeusza”. Tamże 1955 z. 2 s. 593-601.

25. Studia inedita. Oprac. [i posłowie:] J. Starnawski. Lublin 1964, 451 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zawartość

Ignacy Krasicki i jego wiek. – Krasickiego „Bajki nowe”. – Zawiązki romantyzmu w Polsce. – [Studia o Mickiewiczu:] „Zdania i uwagi”, i fragmenty liryki mistycznej; Satyra i humor w wierszach pisanych po „Panu Tadeuszu”; „Jakub Jasiński czyli Dwie Polski”; Liryki lozańskie; Ideologia wykładów w Collège de France. – Analiza „Irydiona” [Z. Krasińskiego] jako dzieła sztuki. – Słowacki jako dramaturg.

26. Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822. Wyd. z rękopisu i oprac.: J. Starnawski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 236 s.

Zawiera 20 powstałych głównie w latach I wojny światowej wykładów uniwersyteckich, nieprzygotowywanych przez J. Kleinera do druku; tytuł od edytora.

27. W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. [oraz Słowo wstępne]: A. Hutnikiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981, 739 s.

Zawartość

I. Z historii literatury: z poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu literatury i filozofii. Warszawa: Biblioteka Polska 1925, 287 s.: Krasickiego „Bajki i przypowieści”; Lewis i jego „Tales of wonder” jako źródło ballad Niemcewicza; Powieść Marii z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej; Proroctwo księdza Piotra; Mesjanizm narodowy w systemie Krasińskiego; Z zagadnień bergsonizmu i romantyzmu, – z poz. KLEINER Juliusz: Sztychy. Lwów: Ossolineum 1925, 173 s. Wyd. 2 tamże 1933.: Artyzm Sienkiewicza; Żeromski jako poeta powstania styczniowego; Pod wrażeniem wojny i „Księgi ubogich”, – Problematy improwizacji Konrada [poz. KLEINER Juliusz: Mickiewicz. [Monografia]. T. 1-2. 1934, 1948. ], – z poz. KLEINER Juliusz: W kręgu Mickiewicza i Goethego. [Szkice]. Warszawa: Rój 1938, 289 s.: Wartości światowe literatury polskiej; Ignacy Krasicki; Mickiewicz na tle literatury światowej; Kompozycja „Dziadów” części trzeciej; O „Panu Tadeuszu” – książce budującej; Samuel Zborowski w literaturze polskiej; Lwów kolebką romantyzmu polskiego; „Śluby panieńskie” i „Zemsta” jako komedie antyromantyczne; Powieść o władcy i o państwie; Żeromskiego walka z szatanem; Jan Kasprowicz. (Pod wrażeniem zgonu poety); Tragizm dwoistego oblicza czynu w „Edypie królu” [Sofoklesa]; Etyczne wyznanie wiary Goethego; Osobistość i wartości ponadosobiste w „Fauście” Goethego, – Romantyzm [poz. KLEINER Juliusz: Romantyzm. [Szkic]. Lublin: Lamus 1946, 78 s. Przedruk zob. poz. ↑ KLEINER Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 194 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1961..], – z poz. KLEINER Juliusz: O Krasickim i o Fredrze. Dziesięć rozpraw. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1956, 210 s.: Commedia dell'arte w „Zemście” a spór o datowanie akcji; W sprawie realizmu Fredrowskiego. (Szkic dyskusyjny), – Sztuka poetycka Słowackiego [poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 194 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1961.], – nadto: O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu; Pisarz wielkiego serca [B. Prus]; Wyspiański; Kazimierz Twardowski; Antoni Małecki; Jan Bołoz Antoniewicz; Konstanty Wojciechowski jako badacz literatury polskiej; Józef Kallenbach; Józef Ujejski; Ostap Ortwin; Wacław Borowy. – II. Z teorii literatury i metodologii badań literackich: z poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu literatury i filozofii. Warszawa: Biblioteka Polska 1925, 287 s.: Treść i forma w poezji; Fikcja intelektualna w literaturze, – z poz. KLEINER Juliusz: W kręgu Mickiewicza i Goethego. [Szkice]. Warszawa: Rój 1938, 289 s.: O typach poznania naukowego; Historyczność i pozaczasowość w dziele literackim; Konstruowanie całości i ocena w badaniach historycznoliterackich; U wrót nowej estetyki, – Tragizm [poz. KLEINER Juliusz: Tragizm. (Wykład wygłoszony na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dnia 24 stycznia 1945). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1946, 16 s. Wyd. 2 tamże 1946. Przedruk zob. poz. ↑.], – z poz. KLEINER Juliusz: Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956, 194 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyd. 2 rozszerzone tamże 1961.: Rola podmiotu mówiącego w epice, w liryce i w poezji dramatycznej; Rola czasu w rodzajach literackich; Istota utworu dramatycznego; Pojęcie stylu; Z zagadnień komizmu. – Bibliografia prac Juliusza Kleinera. (Wybór). Oprac.: J. Starnawski.

28. Z lubelskich lat Juliusza Kleinera. W stulecie urodzin 24 IV 1886 – 24 IV 1986. Wstęp i oprac. red.: S. Fita i J. Zięba. Lublin: Muzeum Okręgowe Oddział im. J. Czechowicza 1986, 11 s.

Zawartość

Zawiera artykuły: O stanowisku Lublina w bogaceniu kultury polskiej; Moja młodość lubelska.

29. Zygmunt Krasiński. Studia. Wybór i oprac. [oraz wstęp]: J. Starnawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1998, 280 s.

Zawartość

Cz. 1. Krasiński [poz. ]. – Cz. 2. Studia i fragmenty monografii z 1912 roku [poz. ]: [„Agaj-Han” jako obraz ginących jednostek i ginącego świata. Fragment]; Pseudoromantyka „Agaj-Hana”; [„Nie-Boska komedia”. Wstęp do poz. wyd. 7 1962]; Tradycja literacka i folklorystyczna w koncepcji Orcia; Analiza „Irydiona” jako dzieła sztuki [poz. ]; Syn i ojciec w „Irydionie” [poz. ]; [fragmenty poz. : „Irydion” wobec „Nie-Boskiej komedii”. Stanowisko autora obu poematów w literaturze polskiej i światowej]; [Fantazja konania]; [Krasiński jako teoretyk tragizmu. „Kilka słów o Juliuszu Słowackim”]; [„Przedświt”. Wstęp do poz. wyd. 3 1924]; Mesjanizm narodowy w systemie Krasińskiego [poz. ]; O drogi ducha. (Polemika Słowackiego i Krasińskiego); [Krasiński na tle pokolenia romantyków, poz. ].^^.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. Z. Krasiński: Przedświt. Oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1920], 126 s. Biblioteka Narodowa I, 18. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 przejrzane 1922, wyd. 3 przejrzane 1924; wyd. 4 Edinburgh: Składnica Księgarska 1942; Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej 1945, tamże łącznie z poz. pt. Nieboska komedia; Przedświt [ok. 1945].
2. J. Słowacki: Beniowski. Wyd. całkowite w nowym układzie oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1920], LXVII, 575 s. Biblioteka Narodowa I, 13/14. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane tamże [1923]; Jerozolima: Ministerstwo W.R. i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] 1945; Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej 1946; wyd. 3[!] rozszerzone i zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1949. Por. poz. (t. 10).

Wyd. osobne Beniowski. Poema. Pięć pierwszych pieśni. Oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [ok. 1921], XXXVI, 202 s. Wyd. 2 przejrzane tamże 1923 [1927] Biblioteka Narodowa I, 13. Por. poz. (t. 5).

3. Z. Krasiński: Nie-boska komedia. Oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1921], 128 s. Biblioteka Narodowa I, 24. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 przejrzane 1922, wyd. 3 przejrzane 1925, wyd. 4 przejrzane 1927, wyd. 4 powiększone 1928; Jerozolima: Sekcja Wydawnicza APW [Armii Polskiej na Wschodzie] 1944. Ministerstwo W.R. i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego]; łącznie z Przedświtem zob. poz. KLEINER Juliusz: Z. Krasiński: Przedświt. Oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1920], 126 s. Biblioteka Narodowa I, 18. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 przejrzane 1922, wyd. 3 przejrzane 1924; wyd. 4 Edinburgh: Składnica Księgarska 1942; Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej 1945, tamże łącznie z poz. ↑ pt. Nieboska komedia; Przedświt [ok. 1945].; wyd. 4 [!] zmienione Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, tamże: wyd. 5 1959, wyd. 6 1959, wyd. 7 1962.
Tytuł też w formie: Nie-Boska komedia, Nieboska komedia.
4. J. Słowacki: Trzy poemata. Wyd. i objaśnienia: J. Kleiner. Kraków: Gebethner i Spółka 1921, 143 s.
5. J. Słowacki: Anhelli. Oprac.: J. Kleiner. Lwów, Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum 1922, 102 s.
6. J. Słowacki: Balladyna. Tragedia w 5 aktach. Oprac. [i wstęp]: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza [1922], 248 s. Biblioteka Narodowa I, 51. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1924 [1928], wyd. 3 przejrzane 1930; Jerozolima: Sekcja Wydawnicza APW [Armii Polskiej na Wschodzie] 1944. Ministerstwo W.R. i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego]; wyd. 4 [!] przejrzane Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1948. Por. poz. KLEINER Juliusz: J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 1-17 (T. 12-13 red. J. Kleiner przy współudziale W. Floryana, T. 16-17 red.: J. Kleiner i W. Floryan). Lwów, od 1953 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1924-1933 (t. 1-7, 9-11), 1954-1975 (t. 8, 12-17). Wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952-1957. (t. 4).
7. Z. Matkowski: Studia literackie. Wyd. i słowem wstępnym poprzedził: J. Kleiner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1923, 200 s.
8. J. Słowacki: Lilla Weneda. Tragedia w pięciu aktach wraz z „Grobem Agamemnona”. Oprac.: J. Kleiner. Warszawa: Gebethner i Wolff 1923, 209 s. Wyd. nast. Jerozolima: Sekcja Wydawnicza APW [Armii Polskiej na Wschodzie] 1944. Ministerstwo W.R. i O.P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego]. Por. poz. (t. 4).
9. J. Słowacki: Dzieła wszystkie. Pod red. J. Kleinera. T. 1-17 (T. 12-13 red. J. Kleiner przy współudziale W. Floryana, T. 16-17 red.: J. Kleiner i W. Floryan). Lwów, od 1953 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1924-1933 (t. 1-7, 9-11), 1954-1975 (t. 8, 12-17). Wyd. 2 Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1952-1957.

W poszczególnych tomach w oprac. J. Kleinera: Dział 1. Utwory wydane za życia poety. T. 1. O metodach wydania „Dzieł wszystkich” Słowackiego. [Wstęp]. 1924 s. I-LXXXIV. Wyd. 2 1952.

T. 3. Anhelli; Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle; Trzy poemata; Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z.K. 1924 s. 1-335. Wyd. 2 1952.

T. 4. Balladyna; Mazepa; Lilla Weneda (wraz z Listem do Aleksandra H. i Grobem Agamemnona). 1924 s. 1-576. Wyd. 2 [oprac. nowe] 1953.

T. 5. Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej J.O. Księcia Radziwiłła Sierotki; Noc letnia; Beniowski. (Poema). Pięć pierwszych pieśni; Wiersze drobne ogłoszone w latach 1830-1840; Dodatek: Nie wiadomo co czyli romantycznośc. 1930 s. 1-353. Wyd. 2 [oprac. nowe] 1954.

T. 6. Tak mi Boże dopomóż; Ksiądz Marek. (Poema dramatyczne). 1931 s. 1-193. Wyd. 2 [oprac. nowe] 1955.

T. 7. Książę niezłomny; Król Duch rapsod I; Odpowiedź na Psalmy Przyszłości Spirydionowi Prawdzickiemu (Do Autora Trzech Psalmów); Pisma polityczne ogłoszone w latach 1846-1848. 1930 s. 1-582. Wyd. 2 1956.

W wyd. 2 w oprac. J. Kleinera także „Pogrzeb kapitana Meyznera”.

Dział 2. Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej. T. 8. Le roi de Ledawa. Oprac.: J. Kleiner i S. Kolbuszewski; Béatrix Cenci. (Tragedia w 5 aktach napisana w języku francuskim). [Przeł. J. Kleiner]. Oprac.: J. Kleiner i S. Koczorowski; Horsztyński. Oprac.: W. Bełza i J. Kleiner przy współudziale W. Floryana; Wiersze drobne z lat 1832-1842. Oprac.: J. Kleiner i J. Kuźniar. 1958 s. 75-446.

T. 9. Beatryx Cenci. Oprac.: J. Kleiner, J. Czubek; Kraków. Oprac.: J. Kleiner. 1929 s. 275-485. Wyd. 2 1956.

W wyd. 2 w oprac. J. Kleinera tylko „Beatryks Cenci” przy współudziale J. Czubka i J. Kuźniara.

T. 10. Beniowski; Pan Alfons; Krytyka krytyki i literatury; O poezjach Bohdana Zaleskiego; Księgi rodzaju narodu polskiego; Jan Kazimierz. Oprac. J. Kleiner. – Fantazy. (Nowa Dejanira); Wallenrod (dramat); Złota Czaszka. Oprac.: J. Kleiner, J. Czubek. 1925 s. 1-557. Wyd. 2 1957.

W wyd. 2 Beniowski; Pan Alfons; Krytyka krytyki i literatury w oprac.: J. Kleinera i J. Kuźniara; Fantazy. (Nowa Dejanira); Wallenrod (dramat) w oprac.: J. Czubka i J. Kuźniara przy współudziale J. Kleinera; Złota Czaszka w oprac.: J. Czubka, J. Kleinera, J. Kuźniara.

T. 11. Beniowski (poema) dalsze pieśni; Ksiądz Marek. (Fragment poematu). 1933 s. 1-450. Wyd. 2 1957.

T. 12 cz. 1. Wiersze drobne z lat 1843-1849. Oprac.: J. Kleiner i J. Kuźniar; Poeta i natchnienie. Oprac.: J. Kleiner i W. Floryan. 1960 s. 405-464; cz. 2: Agezylausz. Oprac.: J. Kleiner, J. Kuźniar; Zawisza Czarny. Oprac.: J. Kleiner i W. Floryan przy współudziale J. Pelca. 1961 s. 215-248, 622-638.

T. 13 cz. 1. Samuel Zborowski. Oprac.: J. Kleiner i J. Kuźniar. 1963 s. 25-331.

T. 14. Genezis z Ducha. Dzieła filozoficznego ciąg dalszy. Oprac.: J. Kleiner i W. Floryan. 1954 s. 5-556.

T. 15. [Próby poematu filozoficznego]. Oprac.: J. Kleiner, W. Floryan, S. Kolbuszewski; Do Ludwika Norwida [...] List. Oprac.: J. Kleiner i S. Kolbuszewski; [Pomniejsze pisma treści filozoficznej i religijnej. Pisma polityczne]. Dodatki 1-3. Oprac.: J. Kleiner, W. Floryan. 1955 s. 5-527.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1957.

Słowniki i bibliografie

P. Grzegorczyk: Juliusz Kleiner. Kultura i Społeczeństwo 1958 nr 3, przedruk w tegoż: Twórcy i badacze zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1. Warszawa 1986.
J. Starnawski: Kronika życia i działalności Juliusza Kleinera; Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Juliusz Kleiner [1903-1961]. W: Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności. Lublin 1961.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2. Warszawa 1964.
Polski słownik biograficzny. T.12. Wrocław 1967 (S. Skwarczyńska).
J. Starnawski: Bibliografia Juliusza Kleinera (Wybór) [1903-1981]. W: Juliusz Kleiner: W kręgu historii i teorii literatury. Warszawa 1981.
J. Starnawski: Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Juliusza Kleinera (Addenda i kontynuacja). Rocznik Przemyski 1983 t. 22/23 [uzupełnienie za l. 1961-1982].
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (S. Skwarczyńska).

Ogólne

Książki

S. Kawyn: Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1946, 24 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 12, wyd. 2 Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista” 1949.
Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Łódź: Oddział Łódzkiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza; Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista 1949, 556 s.

Zawartość

Tu m.in. artykuły poświęcone J. Kleinerowi: Z. Gruszczyńska-Niemojewska: Juliusz Kleiner; S. Kawyn: Twórczość naukowa Juliusza Kleinera; R. Skulski: Juliusz Kleiner jako nauczyciel; S. Kawyn: Materiały do bibliografii prac prof. dra Juliusza Kleinera.
Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa o życiu i działalności. Red. F. Araszkiewicz. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1961, 358 s. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. 65.

Zawartość

Zawiera artykuły poświęcone J. Kleinerowi, m.in.: K. Górski: Juliusz Kleiner jako historyk literatury, przedruk w tegoż: Z historii i teorii literatury. Seria 3. Warszawa 1971; S. Skwarczyńska: Juliusz Kleiner jako metodolog i teoretyk literatury, przedruk w tejże: Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970; Z. Ciechanowska: Juliusz Kleiner jako neofilolog i komparatysta (referat wygłoszony na akademii żałobnej ku czci J. Kleinera w Towarzystwie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dnia 13 maja 1957 r.); F. Araszkiewicz: Dzieło Juliusza Kleinera. Szkic syntetyczny; Z. Niemojewska-Gruszczyńska: Uwagi o krasomówstwie Juliusza Kleinera; J. Starnawski: Juliusz Kleiner, pedagog i dydaktyk.
J. Starnawski: Juliusz Kleiner jako badacz Zygmunta Krasińskiego. W 100 rocznicę urodzin uczonego. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1987, 13 s.

Artykuły

M. Kridl: Juliusz Kleiner o Krasińskim i Słowackim. W tegoż: Krytyka i krytycy. Warszawa 1923.
D. Fiłosofow: Mickiewicz w Odessie i na Krymie. Na marginesie dzieła prof. J. Kleinera o Mickiewiczu. Przegląd Współczesny 1934 nr 142.
S. Kawyn: W czterdziestolecie pracy naukowej Juliusza Kleinera. Zdrój 1946 nr 3.
J.W. Gomulicki: W służbie wielkości. Nowe Książki 1957 nr 8.
K. Górski: Juliusz Kleiner. Tygodnik Powszechny 1957 nr 4, przedruk w: 70 żywotów. Kraków 1977.
J.Z. Jakubowski: Juliusz Kleiner. Życie Szkoły Wyższej 1957 nr 5, przedruk w tegoż: Trwałe przymierze. Warszawa 1988.
A. Lam: Juliusz Kleiner – teoretyk literatury. Przegląd Humanistyczny 1957 nr 2, przedruk w tegoż: Pamiętnik krytyczny. Kraków 1970.
B.W. Lewicki: Teoria badań humanistycznych Juliusza Kleinera w zastosowaniu do nauki o sztuce filmowej. Kwartalnik Filmowy 1957 nr 4.
S. Pigoń: Juliusz Kleiner. Nauka Polska 1957 nr 2.
K. Wyka: Juliusz Kleiner. Pamiętnik Literacki 1957 z. 4, przedruk w tegoż: Odeszli. Warszawa 1983.
J. Garbaczowska: Uczony i wychowawca; Z. Libera: Wielki historyk literatury polskiej. Przegląd Humanistyczny 1958 nr 2.
M. Piszczkowski: Wspomnienie o Juliuszu Kleinerze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1959 nr 21 z. 3.
S. Skwarczyńska: Juliusz Kleiner (1886-1957). Pamiętnik Literacki 1962 nr 3.
M. Grzędzielska: Kategoria czasu i podmiotu mówiącego jako wyróżniki rodzajów literackich w poglądach Juliusza Kleinera. Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Wydział I. Sectio A: Humanistyka 1973 nr 2.
S. Dąbrowski: Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego. Pamiętnik Literacki 1975 z. 3.
Z. Matracki: Biografistyka literacka Kleinera. W: Biografia – geografia – kultura literacka. Wrocław 1975.
M. Głowiński: Studium lektury: Słowacki, czytany przez Kleinera. W tegoż: Style odbioru. Kraków 1977.
S. Dąbrowski: Juliusz Kleiner o treści i formie w literaturze. W tegoż: Między wiedzą „pustą” a wiedzą dowolną. Gdańsk 1979.
Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1981 z. 2.
J. Starnawski: Stanisław Pigoń – Juliusz Kleiner (paralela). W: Wokół Stanisława Pigonia. Rzeszów 1983.
W. Sawrycki: Juliusz Kleiner. W tegoż: Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski. Toruń 1984 Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 30 z. 1.
J. Dąbrowski: W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze. Uwagi hermeneutyczne – porównania – analizy. Pamiętnik Literacki 1985 z. 2, przedruk fragmentu w: Do pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera – dwa komentarze. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1990 z. 72.
M. Głowiński: Juliusza Kleinera młodopolska historia literatury. Ruch Literacki 1988 z. 3.
G. Maver: Mickiewicz w interpretacji Juliusza Kleinera. W tegoż: Literatura polska i jej związek z Włochami. Warszawa 1988.
Cz.P. Dutka: Kleiner. „Dane tekstu” a badacz i krytyk; Doświadczenie tekstu: Kleiner – Troczyński – Ortwin. W tegoż: Literatura – badacz i krytyk. Zielona Góra 1990, wyd. 2 tamże 2000.
A. Pryszczewska-Kozołub: Nieznane archiwum Juliusza Kleinera. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30.
H. Markiewicz: Juliusz Kleiner (1886-1957) i Stanisław Pigoń (1885-1968). W stulecie ich urodzin. W tegoż: Pożegnania. Kraków 1992, przedruk w: Złota księga Wydziału Filologicznego. Kraków 2000. Uniwersytet Jagielloński.
S. Treugutt: Słowacki i problemy interpretacji filologicznej. W tegoż: Geniusz wydziedziczony. Warszawa 1993.
Z. Libera: Juliusz Kleiner. W tegoż: Uczeni i nauczyciele. Warszawa 1995.
H. Markiewicz: Juliusz Kleiner (1886-1957). W: Złota księga Wydziału Filologicznego. Kraków 2000. Uniwersytet Jagielloński.
H. Markiewicz: Juliusz Kleiner z krakowskiej perspektywy. W tegoż: Dopowiedzenia. Kraków [2000].
M. Ptasińska-Wójcik: Udział Karola Huberta Rostworowskiego i Juliusza Kleinera w pracach Polskiej Akademii Literatury. Kraków-Lwów 2001 t. V.
M. Kościński: Juliusz Kleiner w Krasnobrodzie. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2.
J. Starnawski: Juliusz Kleiner (1886-1957). W tegoż: Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku. Lublin 2004.
W. Dworaczek: Słowo jest czynu testamentem.... Alma Mater 2006 nr 78.
J. Starnawski: Twórczość naukowa i działalność Juliusza Kleinera. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2007 nr 4.
H. Gradkowski: Trójgłos” Juliusza Kleinera o Zygmuncie Krasińskim. W: Zygmunt Krasiński w świetle i cieniu myśli romantycznej. Toruń 2014.
A. Janicka: Czy Żeromski był „poetą powstania styczniowego”? Wokół tez Juliusza Kleinera. W: Stefan Żeromski: kim był? Kim jest? Kielce 2014.
D. Kielak: Diagnoza wojennych przemian kulturowych w publicystyce literackiej Juliusza Kleinera i Tadeusza Dąbrowskiego. W: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej. Warszawa 2015.
A. Horecka: Pojęcia symbolu i alegorii w wybranych pracach przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2016 nr 6.
G.E. Škalina: Ûliuš Klâjner i Dmitrij Filosofov. Istoriâ odnoj diskussii. Colloquia Litteraria 2016 nr 2.
J. Jędrycha: Ku veniam legendi. Szkic o Juliuszu Kleinerze. Koło Historii 2018 nr 23.
M. Chrostek: Przełomowe osiągnięcia lwowskich filologów w badaniach polskiego romantyzmu do roku 1939. Studia Historiae Scientiarum 2021 t. 20 [dot. badań filologicznych J. Kleinera, E. Kucharskiego, K. Wojciechowskiego i Z. Szweykowskiego].

Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli

S. Tarnowski. „Przegląd Polski1912 t. 1.
K. Wojciechowski. „Pamiętnik Literacki1912 z. 4.
Z. Matracki: Metodologiczne problemy monografii Juliusza Kleinera: Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1989 nr 31.
M. Strzyżewski. „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki1998 nr 3.

Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości

B. Gubrynowicz. „Pamiętnik Literacki1924/25, przedruk w tegoż: Studia literackie. Warszawa 1935 [dot. T. 1-3].
J. Kallenbach. „Przegląd Współczesny1925 z. 51 [dot. t. 1-3].
M. Kridl: Nowe studia o Słowackim. Przegląd Współczesny 1927 nr 67 [dot. t. 4].
J. Ujejski. „Pamiętnik Literacki1928 z. 4 [dot. t. 4].
A. Fabianowski. „Nowe Książki2000 nr 5 [dot. wznowienia monografii „Słowacki. Dzieje twórczości”].

Studia z zakresu literatury i filozofii

I. Chrzanowski. „Ruch Literacki1926 nr 8.
Ł. Wróbel: Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautycznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 2015 nr 5 [nawiązanie do artykułu Kleinera pt. „Fikcja intelektualna w literaturze”].

Sztychy

J. Dicksteinówna. „Przegląd Warszawski1925 t. 8.

Die polnische Literatur

J.E. Płomieński. „Przegląd Humanistyczny1930 z. 2 [w Kronice Literackiej krótka recenzja „Die Polnische Literatur”, a także ocena Kleinera jako niezależnego uczonego].
J. Birkenmajer. „Ruch Literacki1931 nr 5.

Zarys dziejów literatury polskiej

J. Krzyżanowski. „Polonista1932 z. 3 [dot. t. 1].
W. Weintraub: Nowy podręcznik dziejów literatury polskiej. Przegląd Współczesny 1932 nr 126 [dot. t. 1].
S. Skwarczyńska. „Pamiętnik Literacki1933 z. 4 [dot. t. 1].
S. Sawicki. „Tygodnik Powszechny1959 nr 6, 1960 nr 47 [dot. T. 1-2, wyd. 2].
J. Paszek. „Teksty1973 nr 3 [dot. wyd. Wrocław 1972].

Mickiewicz [Monografia]

H. Batowski. „Pamiętnik Literacki1934 z. 3/4 [dot. t. 1].
A. Brückner: Der neue Mickiewicz. „Slavische Rundschau”, Berlin 1934 t. 6 [dot. t. 1].
I. Chrzanowski: Nowa monografia o Mickiewiczu. Przegląd Współczesny 1934 t. 51 [dot. t. 1].
D. Fiłosofow: Mickiewicz w Odessie i na Krymie. Przegląd Współczesny 1934 nr 142, polemika: M. Kridl: Niepowołany mentor. „Wiadomości Literackie” 1934 nr 11, J. Krzyżanowski: Na manowcach „Drogi do Rosji”. „Ruch Literacki” 1934 nr 3 [dot. t. 1].
S. Kołaczkowski: Do luminarzy mojej parafii. Na marginesie monografii Kleinera o Mickiewiczu. Marchołt 1934 nr 1, przedruk w tegoż: Pisma wybrane. T. 1. Warszawa 1968, polemika: S. Skwarczyńska: W sprawie charakteru monografii Kleinera o Mickiewiczu. „Ruch Literacki” 1935 nr 1, S. Kołaczkowski: Odpowiedź pani Stefanii Skwarczyńskiej. Tamże. [dot. t. 1].
M. Piszczkowski: Księga o Mickiewiczu. Ruch Literacki 1934 nr 2 [dot. t. 1].
J. Wieleżyńska. „Przegląd Współczesny1935 nr 159 [dot. t. 1].
K. Górski. „Pamiętnik Literacki1950 t. 39.
M. Kridl. „The American Slavic and East European Review”, Nowy Jork 1950 t. 9.

Słowacki. [Monografia popularna]

K. Górski: Juliusz Kleiner's Słowacki monograph. „The Review of Polish Academy of Science”, Warszawa 1960 nr 1; druk w języku polskim pt. Monografia Kleinera o Słowackim w tegoż: Z historii i teorii literatury. Seria 2. Warszawa 1964.

W kręgu Mickiewicza i Goethego

T. Grabowski. „Pamiętnik Literacki1938 t. 35.
S. Kawyn: Tropami wielkości. Pion 1938 nr 16.

O Krasickim i o Fredrze

M. Piszczkowski. „Tygodnik Powszechny1957 nr 8.

Studia z zakresu teorii literatury

M. Piszczkowski: Kleinerowskie studia z teorii literatury. Nowa Kultura 1957 nr 14.
J. Trzynadlowski. „Zagadnienia Rodzajów Literackich1958 t. 1.
K. Obremski: Akt założycielski polskiego strukturalizmu immanentnego: Juliusza Kleinera „Treść i forma w poezji. Przestrzenie Teorii 2021 nr 35.

Studia inedita

Z.J. Nowak. „Pamiętnik Literacki1966 z. 1.

Sentymentalizm i preromantyzm

I. Łossowska. „Przegląd Humanistyczny1975 nr 8.

W kręgu historii i teorii literatury

R. Pawlukiewicz. „Przegląd Humanistyczny1984 nr 7/8.

J. Słowacki: Dzieła wszystkie

M. Kridl. „Pamiętnik Literacki1925/26 z. 2.
K. Krobicki. „Pamiętnik Literacki1955 z. 1 [dot. t. 1-5, 14].
K. Krobicki. „Pamiętnik Literacki1957 z. 4 [dot. t. 6-7, 9, 10, 15].
K. Górski: O krytycznym wydaniu „Dzieł wszystkich” J. Słowackiego; S. Treugutt: Słowacki i problemy interpretacji filologicznej. Pamiętnik Literacki 1976 z. 1 [dot. t. 1-17].
K. Górski: Układ „Dzieł wszystkich” Juliusza Słowackiego w ossolińskim wydaniu wrocławskim 1952-1975; M. Tatara: Problematyka edytorska „Króla-Ducha” i edycja poematu w „Dziełach wszystkich” Juliusza Słowackiego; S. Makowski: Edytor jako współtwórca tekstu literackiego. „Pamiętnik Literacki1979 z. 3.